Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2018-10-25

Sammanträde 2018-10-25

Datum
Klockan
17:30
Plats
Tyresö gymnasiums aula

1 Överlåtelse av aktierna i Tyresö Vindkraft AB till Tyresö Bostäder AB och beviljande av kapitaltillskott till Tyresö Vindkraft AB *

Dnr 2018/KS 0167 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Överlåtelseavtal mellan Tyresö kommun och Tyresö Bostäder AB avseende samtliga aktier i Tyresö Vindkraft AB godkänns.
2. Ett kapitaltillskott på 18 miljoner kronor beviljas till Tyresö Vindkraft AB under förutsättning av att ovanstående överlåtelseavtal fullbordas och att tillträde till aktierna sker under 2018.
3. Kapitaltillskottet finansieras genom 4 miljoner kronor som avser köpeskillingen för aktierna och resterande 14 miljoner kronor genom eget kapital.
4. Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl och chefen för tekniska kontoret och medborgarfokus Britt-Marie Lundberg Björk ges i uppdrag att underteckna överlåtelseavtalet för kommunens räkning.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
5. Ärendet justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Den utredning som gjorts om en eventuell försäljning av Tyresö Vindkraft AB visar att det ur ett koncernperspektiv är mest fördelaktigt om kommunen överlåter aktierna i Tyresö Vindkraft AB till Tyresö Bostäder AB. Detta beroende på att Tyresö Bostäder då kan utnyttja förlustavdraget på nedskrivningen, vilket sänker deras bolagsskatt med cirka 4 miljoner kronor.

Om Tyresö Bostäder behåller vindkraftverket i egen ägo kan de också registrera sig som elproducent hos Energimyndigheten och själva deklarera sin energiskatt. Tyresö Bostäder behöver då inte betala moms för såväl egenproducerad som inköpt el. Det ger med nuvarande energiförbrukning en besparing på cirka 1 miljoner kronor/år för bolaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Försäljning av aktierna i Tyresö Vindkraft AB.pdf
Aktieöverlåtelseavtal avseende Tyresö vindkraft AB mellan Tyresö kommun och Tyresö bostäder AB.pdf

2 Nya gruppbostäder i Strand och Hanviken *

Dnr 2017KSM0606 301

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Investeringsmedel för LSS-bostäder utökas med:
9 800 000 kronor för LSS Hanviken till 29 800 000 kronor.
7 700 000 kronor för LSS Strand till 27 700 000 kronor.
2. Investeringen kommer att generera en preliminärt tillkommande hyra till socialförvaltningen med;
432 930 kronor/år för LSS Hanviken. Preliminär total hyreskostnad blir 1 732 930 kronor/år för boendet
307 794 kronor/år för LSS Strand. Preliminär total hyreskostnad blir
1 607 794 kronor för boendet
Hyran idag för Granbacken är 515 400 kronor som försvinner i samband med rivningen.
3. Investeringen finansieras vid behov med lån. Upplåningen ryms inom befintlig låneram. Frågan om utökat driftanslag för verksamheten ska prövas i arbetet med kommunplan 2020.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
4. Ärendet justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
I kommunplan 2017 beslutades investeringsmedel om 40 miljoner kronor för två gruppbostäder. Förslagen är nu detaljprojekterade. På grund av oförutsedda förutsättningar har projektkostnaden ökat. För LSS Hanviken handlar det om ökad omfattning av geotekniska undersökningar av markförhållanden, ökade kostnader för framtagande av kvalitetsprogram i detaljplaneärende samt ökad entreprenadkostnad på grund av rådande marknadsläge. För LSS Strand handlar det om ökad omfattning av geotekniska samt miljötekniska undersökningar av markförhållanden, behov av fastighetsreglering samt ökad entreprenadkostnad på grund av rådande marknadsläge.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Nya LSS-bostäder i Strand och Hanviken.pdf

§180 Överlåtelse av aktierna i Tyresö Vindkraft AB till Tyresö Bostäder AB och beviljande av kapitaltillskott till Tyresö Vindkraft AB

Dnr 2018/KS 0167 005
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Överlåtelseavtal mellan Tyresö kommun och Tyresö Bostäder AB avseende samtliga aktier i Tyresö Vindkraft AB godkänns.
2. Ett kapitaltillskott på 18 miljoner kronor beviljas till Tyresö Vindkraft AB under förutsättning av att ovanstående överlåtelseavtal fullbordas och att tillträde till aktierna sker under 2018.
3. Kapitaltillskottet finansieras genom 4 miljoner kronor som avser köpeskillingen för aktierna och resterande 14 miljoner kronor genom eget kapital.
4. Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl och chefen för tekniska kontoret och medborgarfokus Britt-Marie Lundberg Björk ges i uppdrag att underteckna överlåtelseavtalet för kommunens räkning.
 
Anders Wickberg (SD) deltar inte i beslut.
Kommunstyrelsens beslut
5. Ärendet justeras omedelbart.
 
Beskrivning av ärendet
Den utredning som gjorts om en eventuell försäljning av Tyresö Vindkraft AB visar att det ur ett koncernperspektiv är mest fördelaktigt om kommunen överlåter aktierna i Tyresö Vindkraft AB till Tyresö Bostäder AB. Detta beroende på att Tyresö Bostäder då kan utnyttja förlustavdraget på nedskrivningen, vilket sänker deras bolagsskatt med cirka 4 miljoner kronor.
 
Om Tyresö Bostäder behåller vindkraftverket i egen ägo kan de också registrera sig som elproducent hos Energimyndigheten och själva deklarera sin energiskatt. Tyresö Bostäder behöver då inte betala moms för såväl egenproducerad som inköpt el. Det ger med nuvarande energiförbrukning en besparing på cirka 1 miljoner kronor/år för bolaget.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Försäljning av aktierna i Tyresö Vindkraft AB.pdf
Aktieöverlåtelseavtal avseende Tyresö vindkraft AB mellan Tyresö kommun och Tyresö bostäder AB.pdf

§181 Nya gruppbostäder i Strand och Hanviken

Dnr 2017KSM0606 301
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Investeringsmedel för LSS-bostäder utökas med:
9 800 000 kronor för LSS Hanviken till 29 800 000 kronor.
7 700 000 kronor för LSS Strand till 27 700 000 kronor.
2. Investeringen kommer att generera en preliminärt tillkommande hyra till socialförvaltningen med;
432 930 kronor/år för LSS Hanviken.  Preliminär total hyreskostnad blir 1 732 930 kronor/år för boendet
307 794 kronor/år för LSS Strand. Preliminär total hyreskostnad blir
1 607 794 kronor för boendet
Hyran idag för Granbacken är 515 400 kronor som försvinner i samband med rivningen.
3. Investeringen finansieras vid behov med lån.  Upplåningen ryms inom befintlig låneram. Frågan om utökat driftanslag för verksamheten ska prövas i arbetet med kommunplan 2020.
Kommunstyrelsens beslut
4. Ärendet justeras omedelbart.
 
Beskrivning av ärendet
I kommunplan 2017 beslutades investeringsmedel om 40 miljoner kronor för två gruppbostäder. Förslagen är nu detaljprojekterade. På grund av oförutsedda förutsättningar har projektkostnaden ökat. För LSS Hanviken handlar det om ökad omfattning av geotekniska undersökningar av markförhållanden, ökade kostnader för framtagande av kvalitetsprogram i detaljplaneärende samt ökad entreprenadkostnad på grund av rådande marknadsläge. För LSS Strand handlar det om ökad omfattning av geotekniska samt miljötekniska undersökningar av markförhållanden, behov av fastighetsreglering samt ökad entreprenadkostnad på grund av rådande marknadsläge.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Nya LSS-bostäder i Strand och Hanviken.pdf