Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2019-08-20

Sammanträde 2019-08-20

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Information om Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds förbundschef Jens Möller informerar vid sammanträdet om förbundets verksamhet.

2 Information om kommunstyrelsens arbetsmiljöansvar

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
HR-specialist Eva Liliequist, HR-avdelningen, informerar vid sammanträdet om kommunstyrelsens arbetsmiljöansvar.

3 Kommundirektörens rapport augusti 2019

Dnr 2019/KS 0003 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport augusti 2019.pdf
Ekonomisk månadsuppföljning maj 20190801.pdf

4 Aktuella särskilda uppdrag

Dnr 2019/KS 0274 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Följande kommunövergripande särskilda uppdrag avslutas:
- Utveckla bättre verksamhetslokaler för gymnasieutbildning i Tyresö.
- Utveckla någon form av kulturhus i anslutning till Tyresö centrum i nära samverkan med andra aktörer.
- Ta fram strategier för långsiktig finansiering av investeringar i kommunkoncernen.
- Alla nämnder ska årligen se över sina taxor och avgifter i syfte att avgiftsintäkterna ska bidra till verksamheternas finansiering.
- Uppdrag om att all verksamhet kan prövas för konkurrensutsättning.
- Ta fram ny strategi för kommunens fastighetsinnehav.
- Nämnderna ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 procent.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har under förra mandatperioden haft ett antal särskilda uppdrag som har varit riktade mot de enskilda nämnderna. Vissa uppdrag har även varit kommunövergripande. Nämnderna har hanterat sina särskilda uppdrag i sina årsrapporter, men vissa kommunövergripande uppdrag har inte avrapporterats. Alla uppdrag har tagits om hand eller har införlivats i andra uppdrag och processer. Därför föreslås dessa avslutas som särskilda uppdrag.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att följande kommunövergripande särskilda uppdrag avslutas:

- Utveckla bättre verksamhetslokaler för gymnasieutbildning i Tyresö.
- Utveckla någon form av kulturhus i anslutning till Tyresö centrum i nära samverkan med andra aktörer.
- Ta fram strategier för långsiktig finansiering av investeringar i kommunkoncernen.
- Alla nämnder ska årligen se över sina taxor och avgifter i syfte att avgiftsintäkterna ska bidra till verksamheternas finansiering.
- Uppdrag om att all verksamhet kan prövas för konkurrensutsättning.
- Ta fram ny strategi för kommunens fastighetsinnehav.
- Nämnderna ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 procent.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-08-07 § 63.pdf
Tjänsteskrivelse Aktuella särskilda uppdrag.pdf

5 Ansökan om att nyttja samlingsanslag för förstudie utbyggnation/ombyggnation Kardemumman förskola

Dnr 2019/KS 0246 12

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- 2 200 000 kronor av kommunstyrelsens samlingsanslag/ förfogandemedel för lokalinvesteringar nyttjas för förstudier för förskolan Kardemumman.

Beskrivning av ärendet
Förstudie behöver startas för förskolan Kardemumman med syfte att fastställa behov av antalet förskoleplatser, utvärdera om utbyggnad av förskolan är möjlig eller om nyproduktion krävs. I investeringsprogrammet avsättes ett samlingsanslag/förfogandemedel till kommunstyrelsen för lokalinvesteringar. Kostnaden för framtagning av en förstudie har av fastighetsavdelningen uppskattats till 2,2 miljoner kronor. Dessa kostnader bör under 2019 kunna finansieras inom ramen för kommunstyrelsens samlingsanslag.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 2 200 000 kronor av kommunstyrelsens samlingsanslag/förfogandemedel för lokalinvesteringar nyttjas för förstudier för förskolan Kardemumman.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-08-07 § 64.pdf
Tjänsteskrivelse Ansökan om nyttja anslag för förskolan kardemunmman.pdf

6 Utökat investeringsanslag för markförvärv

Dnr 2019/KS 0270 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Den anslagna ramen för markförvärv under 2019 utökas från 10 till 45 miljoner kronor.
2. Eventuella investeringar finansieras genom upptagande av lån.

Beskrivning av ärendet
För att möjliggöra kommunens köp av fastigheten Rundmar 1:35 samt för att bibehålla en god beredskap för att utöka kommunens markreserv, föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka anslaget för markförvärv under 2019 från 10 till 45 miljoner kronor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Utökat investeringsanslag markförvärv.pdf

7 Förvärv av Rundmar 1:35 (Hällberga)

Dnr KSM2019-642-260

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsens beslut 2019-05-28 § 114 justeras enligt följande:
a) Under förutsättning att parterna kan enas om ett avtal och att kommunfullmäktige anslår utökade investeringsmedel för markreserv som täcker nedan nämnda maximala köpeskilling, förvärvar kommunen fastigheten Rundmar 1:35 i Tyresö för en köpeskilling på upp till maximalt 15 miljoner kronor.
b) Förutsatt kommunfullmäktiges beslut finansieras fastighetsköpet inom kommunstyrelsens avsatta medel för markförvärv.
c) Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören ges i uppdrag att i förening underteckna köpekontrakt samt övriga erforderliga handlingar i ärendet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-28 § 114 att förvärva Rundmar 1:35 för en köpeskilling på 15 miljoner kronor, ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att slutföra förhandlingen samt att ge kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören i uppdrag att underteckna köpekontrakt samt övriga erforderliga handlingar i ärendet.

För att förtydliga hur köpet finansieras föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen ersätter beslutet 2019-05-28 § 114 med ett nytt beslut, som även förutsätter att kommunfullmäktige anslår ytterligare 5 miljoner kronor till markreserven:

a) Under förutsättning att parterna kan enas om ett avtal och att kommunfullmäktige anslår utökade investeringsmedel för markreserv som täcker nedan nämnda maximala köpeskilling, förvärvar kommunen fastigheten Rundmar 1:35 i Tyresö för en köpeskilling på upp till maximalt 15 miljoner kronor.
b) Förutsatt kommunfullmäktiges beslut finansieras fastighetsköpet inom kommunstyrelsens avsatta medel för markförvärv.
c) Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören ges i uppdrag att i förening underteckna köpekontrakt samt övriga erforderliga handlingar i ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förvärv av Rundmar 1 35 Hällberga.pdf

8 Investeringsäskande för ombyggnad av regnbädd i Tyresö stadspark

Dnr KSM2019-733-210

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen beviljas 1,3 miljoner kronor i investeringsmedel för att under 2020 bygga om regnbädden i Tyresö stadspark så att den får en vattenspegel.
2. Investeringen finanserias inom samlingsanslaget till kommunstyrelsens förfogande för 2020.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun lät projektera och 2014 bygga Tyresö stadspark. I parken finns en regnbädd som mycket sällan eller aldrig har något vatten i sig. Efter utredning om hur en vattenspegel kan skapas i den nedsänkta ytan föreslås en ombyggnad med en lösning liknande den för vattentrappan där vatten idag pumpas runt. Ombyggnationen beräknas kosta cirka 1, 3 miljoner kronor och kan genomföras år 2020.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beviljar stadsbyggnadsförvaltningen 1,3 miljoner kronor i investeringsmedel för att under 2020 bygga om regnbädden i Tyresö stadspark så att den får en vattenspegel samt att investeringen finanserias inom samlingsanslaget till kommunstyrelsens förfogande för 2020.

Bilagor
HU Protokollsutdrag 2019-06-19 §38.pdf
Tjänsteskrivelse stadsparken.pdf
Investeringsansökan Stadsparken 190607.pdf

9 Arrendeavtal för bryggföreningen Vassruggen

Dnr KSM2000-834-261

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Arrendeavtal med bryggföreningen Vassruggen godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att underteckna godkänt arrendeavtal.

Beskrivning av ärendet
I april 2017 beslutade kommunstyrelsen att arrendeavgifterna för båtklubbar och bryggföreningar ska höjas. Beslutet om de nya arrendeavgifterna innebär att arrendeavgiften ska vara 750 kr/båtplats vid brygga och 750 kr/uppställningsplats på land. Avgiften startar på 250 kr/plats och trappas upp till 750 kr/plats över en femårsperiod. Kommunens standardavtal har en avtalstid på 10 år med förlängning på ett år i sänder om avtalet inte sägs upp.

Stadsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet och sagt upp de avtal som löpt ut för omförhandling. Förvaltningschefen har delegation på att teckna omförhandlade avtal när det gäller ny arrendeavgift. I vissa fall förekommer ändringar utöver arrendeavgiften, varför ett antal avtal behöver tas upp för godkännande av kommunstyrelsen.

Det som huvudsakligen ändras jämfört med tidigare avtal med bryggföreningen Vassruggen, utöver den nya arrendeavgiften, är minskat antal uppläggningsplatser, att avtalet innefattar även gatukostnad för Ugglevägen etapp 9 samt möjlighet för föreningen att få ett gatukostnadslån.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner arrendeavtal med bryggföreningen Vassruggen och ger chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna godkänt arrendeavtal.

Bilagor
SU Protokollsutdrag 20190619 §21.pdf
Tjänsteskrivelse arrendeavtal Vassruggen.pdf
Arrendeavtal Bryggföreningen Vassruggen.pdf

10 Uppdrag om måltidspolicy för Tyresö kommun

Dnr 2019/KS 0275 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett förslag till måltidspolicy. Arbetet med att fram en måltidspolicy ska givetvis även följa barnkonventionen.

Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsutskottet föreslår, utifrån ett ordförandeförslag från utskottets ordförande Marie Åkesdotter, att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till måltidspolicy, samt att arbetet med att ta fram denna ska följa barnkonventionen.

Bilagor
HU Protokollsutdrag 2019-06-19 §39.pdf

11 Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022

Dnr 2019/KS 0200 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun 2019-2022 antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska samtliga kommuner för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser.

Trygghet och säkerhet ska vara ett paraplybegrepp för kommunens samlade arbete med skydd mot oönskade händelser, det vill säga mot kriser, olyckor och brott som drabbar människor, egendom, miljö eller samhällsfunktion. Arbetet med detta ska sträcka sig längs hela skalan från frekventa händelser som påverkar ett fåtal människor till ovanliga händelser som drabbar hela eller delar av samhället. För att få ett samlat grepp om arbetet inom Tyresö kommuns trygghets- och säkerhetsarbete i kommunens förvaltningar och bolag, anges inriktning och grundprinciper för detta i Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun 2019-2022.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-08-07 § 62.pdf
Tjänsteskrivelse Handlingsplan för trygghet och säkerhet.pdf
Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022.pdf

12 Svar på remiss från Södertörns brandförsvarsförbund av kommunalt handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor

Dnr 2019/KS 0231 30

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Remissvaret överlämnas och direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund föreslås anta handlingsprogrammet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Beskrivning av ärendet
Enligt lag (2003:788) ska kommunen upprätta ett handlingsprogram för räddningstjänst. Bifogat förslag till handlingsprogram för Tyresö kommun har arbetats fram av Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff). Handlingsprogrammet har översänts till kommunen på remiss och eventuella synpunkter ska vara brandförsvaret tillhanda senast 2019-08-23.

Handlingsprogrammet beskriver räddningstjänstens inriktning under mandatperioden. I handlingsprogrammet beskrivs även förbundets förmåga och hur en olycka hanteras utifrån ett före-, under- och efterperspektiv.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att överlämna remissvaret och föreslå direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund att anta handlingsprogrammet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-08-07 § 61.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på remiss av kommunalt handlingsprogram Södertörns brandförsvarsförbund.pdf
Remiss Sbff handlingsprogram.pdf

13 Södertörns utvecklingsprogram 2035

Dnr 2019/KS 0260 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Förslag till Södertörns utvecklingsprogram 2035 godkänns och ersätter motsvarande program som godkändes av kommunstyrelsen 2013-04-29 § 78.

Beskrivning av ärendet
Södertörns samarbetskommitté har tagit fram ett förslag till gemensamt utvecklingsprogram för Södertörnskommunerna. Detta anger vision, mål och inriktning för arbetet under mandatperioden. Utvecklingsprogrammet ska beslutas i respektive kommunstyrelse för att vara gällande. Södertörns utvecklingsprogram 2035 ska gälla från 2019 - 2022 och ersätter tidigare utvecklingsprogram från 2013.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslag till Södertörns utvecklingsprogram 2035 och att det ersätter motsvarande program som godkändes av kommunstyrelsen 2013-04-29 § 78.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-08-07 § 60.pdf
Tjänsteskrivelse Södertörns utvecklingsprogram 2035.pdf
Södertörns utvecklingsprogram SUP 2035.pdf

14 Svar på revisionsrapport om granskning av förtroendekänsliga poster

Dnr 2019/KS 0207 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Granskning av förtroendekänsliga poster".

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunens revisorer har Ernst & Young gjort en granskning av förtroendekänsliga poster i Tyresö kommun. Granskningen visar att merparten av revisionens stickprov är korrekta, men att en del brister kring dokumentation finns.

Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer som de önskar kommunstyrelsens svar på senast 28 augusti 2019 (förlängd svarstid beviljad). Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar med kommentarer till revisorernas rekommendationer och föreslår att förvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om granskning av förtroendekänsliga poster.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Granskning av förtroendekänsliga poster".

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-08-07 § 65.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av förtroendekänsliga poster.pdf
Revisionsskrivelse granskning av förtroendekänsliga poster 2018.pdf
Granskning av förtroendekänsliga poster 2018.pdf

15 Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2020

Dnr 2019/KS 0253 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2020 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
2. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2020 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Sammanträdesdatum för kommunstyrelse och kommunfullmäktige föreslås fastställas enligt bifogat förslag.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen fastställer sina sammanträdesdatum för 2020 enligt kommunkansliets förslag och föreslår kommunfullmäktige att fastställa sina sammanträdesdatum för 2020 enligt kommunkansliets förslag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-08-07 § 66.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2020.pdf

16 Svar på motion om palliativ vårdenhet för vård i livets slutskede

Dnr 2019/KS 0105 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Anders Wickberg och Ronnie Norén från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att återskapa en palliativ vårdenhet i kommunens regi, att den ska vara skild från övrig verksamhet och att den ska bemannas av personer med grundläggande kunskaper och kompetens av palliativ vård.

Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden som har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeutlåtande
Sverigedemokraterna (SD) har lämnat in en motion om att återskapa en palliativ vårdenhet i kommunal regi. Som motionären skriver har kommunen tidigare haft en sådan verksamhet inom Björkbacken. Den verksamheten avvecklades, för att istället erbjuda palliativ vård inom våra befintliga boenden och inom hemtjänsten.

Döendet och döden ställer krav på integritet, etik och respekt för individen. Människan som befinner sig i livets slutskede, eller hennes anhöriga, ska inte behöva oroa sig för att inte få den vård och omsorg hon förtjänar. Att flytta runt människor när de är döende är inte självklart varken positivt, önskvärt eller försvarbart.

I Tyresö har vi valt att erbjuda palliativ vård där människan befinner sig, antingen i hemmet eller på det boende som hon redan bor på. Att kommunen jobbar med hög kvalitet på det sättet idag, i de delar kommunen har ansvar för, framgår av förvaltningens tjänsteutlåtande. Kommunens boenden bedrivs genom Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella vårdprogram och utgår från de fyra hörnstenarna inom palliativ vård och omsorg: symptomlindring, multiprofessionellt samarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående. Medarbetarna inom kommunens omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning har genomgått en utbildning där den palliativa vårdfilosofin ingår. Dessutom har kommunen ett samarbete med Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län för ytterligare kompetenshöjning.

SD:s förslag skulle centrera den palliativa vården till ett boende för 8-10 personer. Det skulle i förlängningen riskera att leda till att den palliativa vården i övrigt inte kan upprätthålla samma kompetens som idag. Då behovet sannolikt är betydligt större än 8 platser kommer alltså en stor grupp i behov av palliativ vård riskera en försämrad vård.

Tillsammans för Tyresö satsar i kommunens budget för att kunna ha en hög kvalitet inom äldreomsorgen. Mot det beslutet reserverade sig SD, till förmån för sitt eget budgetalternativ och ville dra ner 9,7 miljoner kronor mot kommunstyrelsens förslag, ett besparingskrav motsvarande 2,52 procent inom äldreomsorgen. Att i det läget motionera om ett förslag som är kostnadsdrivande, kräver en förklaring av hur nämnden ska kunna finansiera förslaget.

SD:s förslag riskerar att försämra kontinuiteten för individen, det är dyrt och riskerar att försämra den palliativa vården i kommunen i stort. Motionen bör avslås.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-08-07 § 68.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-06-19 § 1056.pdf
Motion om palliativ vårdenhet för vård i livets slutskede (SD).pdf

17 Svar på motion om att polisanmäla de ensamkommande migranter som fått sin ålder uppskriven för bidragsbrott

Dnr 2019/KS 0100 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Anders Wickberg och Bjarne Vifell från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att utreda möjligheterna till att Tyresö kommun ska verka för att polisanmäla ensamkommande migranter, som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket, för bidragsbrott. Motionen har remitterats till arbetsmarknads- och socialnämnden som har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeutlåtande
Den motion som Sverigedemokraterna (SD) lämnat är plakatpolitik som syftar till att utmåla en grupp individer i samhället som fuskare och brottslingar.

Trots de erfarenheter som finns från andra delar av landet, som SD uppenbart känner till, lägger de fram en motion om att polisanmäla ensamkommande som fått åldern uppskriven. Det har i några andra kommuner redan testats att anmäla ensamkommande, helt utan resultat. De anmälda personerna har antingen friats, alternativt har anmälningarna dragits tillbaka eftersom det helt saknas lagstöd.

Motionen innehåller dessutom direkta felaktigheter, såsom att det skulle finnas indikationer på att uppemot 80 procent av de ensamkommande minderåriga skulle ha varit vuxna. De exempel som man hänvisar till visar att 80 procent av de som misstänks ljuga om sin ålder skulle vara vuxna. Resultaten från de studier som är gjorda har alltså ett helt annat resultat än det som Sverigedemokraterna vill påskina.

Motionens intentioner är alltså att kommunen skulle lägga tid, energi och resurser på något som redan dömts ut av det svenska rättsväsendet.

Sverigedemokraterna hänvisar till två kommuner, Skurup och Mariestad, som tidigare anmält de som fått åldern uppskriven. Mariestad har slutat eftersom det inte finns något lagrum för anmälningarna. I Skurup har man också slutat, blivit JO-anmälda och där har kommunalrådet hävdat att man aldrig borde ha gjort anmälningarna.

Trots detta väljer SD att lägga motionen. Man tycker uppenbart att det är kommunens uppgift att återkommande hantera motioner som uppmanar till lagbrott. En hantering som är både kostsam och tidskrävande. SD har givetvis sin demokratiska rätt att lägga motionen, men att uppta förvaltningens och kommunfullmäktiges tid med rent trams tycker jag är att ta sitt politiska förtroende allt för lättvindigt.

Sällan har det varit lättare att föreslå att en motion ska avslås.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-08-07 § 69.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-06-18 § 1060.pdf
Motion om att polisanmäla de ensamkommande migranter som fått sin ålder uppskriven för bidragsbrott (SD).pdf

18 Svar på motion angående tydligare och skarpare krav för försörjningsstöd

Dnr 2019/KS 0122 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson och Dick Bengtson från Moderaterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om tydligare och skarpare krav för försörjningsstöd. Motionärerna föreslår att:

- särskilda utredare införs med uppgift att arbeta uppsökande för att motverka felaktiga utbetalningar samt rent fusk av försörjningsstöd.
- hembesök alltid görs innan beslut om försörjningsstöd fattas.
- delta i jobbsatsning eller motsvarande ska vara obligatoriskt för att erhålla försörjningsstöd annars ska stödet, efter individuell prövning, kunna reduceras eller förverkas.
- i övrigt, i all väsentlighet, ta intryck av Solnas modell för att bryta bidragsberoende och korta vägen till jobb.
- sätta mål om att Tyresö ska ha Sveriges lägsta bidragsberoende senast år 2022.

Motionen har remitterats till arbetsmarknads- och socialnämnden som har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeutlåtande
Med tanke på det svåra ekonomiska läget inom arbetsmarknad- och socialnämndens verksamhetsområden så är det viktigt att fortsätta att vända på alla stenar för att hitta besparingar utan att tumma på lagkrav eller effektivitet. Det arbetet måste vara långsiktigt, men givetvis inkludera även effektiviseringar med snabba effekter. Det arbetet pågår, men behöver hela tiden utvecklas. Jag ser det mycket positivt att Moderaterna också vill vara med och hitta samförstånd i det utvecklingsarbetet och bistå med att finna nya förslag till effektiviseringar. Det är viktigt för hela kommunen att vi har en ekonomi i balans.

Den motion som lagts syftar till att minska kostnaderna för försörjningsstödet i kommunen. Vällovligt, men förslagen som läggs riskerar istället att driva upp kostnader.

Flera av de lösningar som motionen lyfter genomförs redan idag. Hembesök ingår redan som en åtgärd i utredningsarbetet. Dock är hembesök tidskrävande och resurskrävande, varför de genomförs när det anses relevant, och inte rutinmässigt. Idag är också kraven för att få försörjningsstöd skarpa, bland annat måste man stå till arbetsmarknadens förfogande och delta både i planering och genomförande av arbetsmarknadsinsatser.

Förslagen i motionen riskerar att leda till högre kostnader inom arbetsmarknad- och socialnämndens verksamhetsområden, med utredartjänst samt den ökade bemanningen som krävs vid hembesök. Då kommunen redan har låga kostnader för försörjningsstöd och jobbar aktivt med hög kvalitet och effektivitet är det inte sannolikt att förslaget skulle spara pengar, snarare det motsatta. Dessutom går det stick i stäv med tillitsbaserad styrning; vi förväntar oss att våra medarbetare gör korrekta bedömningar. Socialsekreterare är även utbildade i att bemöta individer på ett bra, professionellt och utvecklande sätt.

Vi bör alltid sträva efter att lära av andra kommuner, att jämföra och hämta goda exempel är bra. Däremot kan det vara kontraproduktivt att välja ut en kommun att ha som förebild, då alla kommuner är olika, har olika förutsättningar och olika organisationer. Vi ska inspireras och hämta goda idéer från andra, likväl som andra kan inspireras av oss.

Jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete kring att nå en sund ekonomi i balans.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-08-07 § 70.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-06-18.pdf
Motion angående tydligare och skarpare krav för försörjningsstöd.pdf

19 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen augusti 2019

Dnr 2018/KS 0442 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2019-08-07, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2019-08-07
Stadsbyggnadsutskottet 2019-06-19, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2019-06-19
Hållbarhetsutskottet 2019-06-19, se http://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskott/protokoll?date=2019-06-19

Bilagor
Ordförandebeslut Ny granskning Tegelbruket etapp 11.pdf
Kulturskolan musiklek, delegationsbeslut.pdf
Förvaltningen för liv och hälsa, delegationsbeslut.pdf
Stimmets grundsärskola, delegationsbeslut.pdf
Tyresöfestivalen, delegationsbeslut.pdf
Gymnasiesärskolan, delegationsbeslut.pdf
Nyboda skola grundsärskolan, delegationsbeslut.pdf
ABF Södertörn, delegationsbeslut.pdf
Kulturskolan, delegationsbeslut.pdf

20 Kommunstyrelsens meddelanden augusti 2019

Dnr 2018/KS 0403 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 19:24, 19:27, 19:28, 19:31, 19:32, 19:34, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Övriga meddelanden
Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns författningssamling 01FS 2019:43 Förbud och restriktioner mot eldning utomhus, se https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4dc15f2816a53b76de728709/1560510649082/01FS%202019%20043%20L%C3%A4nsstyrelsen%20i%20Stockholms%20l%C3%A4ns%20f%C3%B6reskrifter%20om%20f%C3%B6rbud%20och%20restriktioner%20mot%20eldning%20utomhus,%20inom%20Stockholms%20l%C3%A4n.pdf

Bilagor
Meddelande från SKLs styrelse (7. 2019) om Förbundsavgiften år 2020 till Sveriges Kommuner och Landsting.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund direktionsprotokoll 2019-06-05.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 5 2019.pdf
Protokoll Årsstämma 190508 AB Vårljus.pdf
Stockholmsregionens Försäkrings ABs bolagsstämma 2019-05-17.pdf
Justitiekanslern Beslut granskning av kommuners hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar.pdf
Revisionsrapport Krisberedskap.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningen månadsrapport maj 2019.pdf
Miljö- och trafikavdelningen månadrapport 20190531.pdf
VA-Renhållning månadsrapport maj 2019.pdf
Risk- och sårbarhetsanalys 2019 Tyresö kommun.pdf
Verkställighetsbeslut Tjänstepersoner för vidtagande av korruptionsförebyggande insatser.pdf
Skrivelse från Sverigefinska Riksförbundet om minoritetspolitik i Tyresö kommun.pdf
Brevsvar till Sverigefinska Riksförbundet angående minoritetspolitik i Tyresö kommun.pdf

§124 Information om Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds förbundschef Jens Möller informerar vid sammanträdet om förbundets verksamhet.
Beslut/Protokollsutdrag
§124_prot_20190820.pdf (168 kb)

§125 Information om kommunstyrelsens arbetsmiljöansvar

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
HR-specialist Eva Liliequist, HR-avdelningen, informerar vid sammanträdet om kommunstyrelsens arbetsmiljöansvar.
Beslut/Protokollsutdrag
§125_prot_20190820.pdf (168 kb)

§126 Kommundirektörens rapport augusti 2019

Dnr 2019/KS 0003 001
 
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.
 
Bilagor
Kommundirektörens rapport augusti 2019.pdf
Ekonomisk månadsuppföljning maj 20190801.pdf

§127 Aktuella särskilda uppdrag

Dnr 2019/KS 0274 10
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Följande kommunövergripande särskilda uppdrag avslutas:
- Utveckla bättre verksamhetslokaler för gymnasieutbildning i Tyresö.
- Utveckla någon form av kulturhus i anslutning till Tyresö centrum i nära samverkan med andra aktörer.
- Ta fram strategier för långsiktig finansiering av investeringar i kommunkoncernen.
- Alla nämnder ska årligen se över sina taxor och avgifter i syfte att avgiftsintäkterna ska bidra till verksamheternas finansiering.
- Uppdrag om att all verksamhet kan prövas för konkurrensutsättning.
- Ta fram ny strategi för kommunens fastighetsinnehav.
- Nämnderna ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 procent.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunen har under förra mandatperioden haft ett antal särskilda uppdrag som har varit riktade mot de enskilda nämnderna.  Vissa uppdrag har även varit kommunövergripande.  Nämnderna har hanterat sina särskilda uppdrag i sina årsrapporter, men vissa kommunövergripande uppdrag har inte avrapporterats. Alla uppdrag har tagits om hand eller har införlivats i andra uppdrag och processer. Därför föreslås dessa avslutas som särskilda uppdrag.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att följande kommunövergripande särskilda uppdrag avslutas:
 
Utveckla bättre verksamhetslokaler för gymnasieutbildning i Tyresö.
Utveckla någon form av kulturhus i anslutning till Tyresö centrum i nära samverkan med andra aktörer.
 
Ta fram strategier för långsiktig finansiering av investeringar i kommunkoncernen.
Alla nämnder ska årligen se över sina taxor och avgifter i syfte att avgiftsintäkterna ska bidra till verksamheternas finansiering.
Uppdrag om att all verksamhet kan prövas för konkurrensutsättning.
Ta fram ny strategi för kommunens fastighetsinnehav.
Nämnderna ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 procent.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-08-07 § 63.pdf
Tjänsteskrivelse Aktuella särskilda uppdrag.pdf

§128 Ansökan om att nyttja samlingsanslag för förstudie utbyggnation/ombyggnation Kardemumman förskola

Dnr 2019/KS 0246 12
 
Kommunstyrelsens beslut
- 2 200 000 kronor av kommunstyrelsens samlingsanslag/förfogandemedel för lokalinvesteringar nyttjas för förstudier för förskolan Kardemumman.
 
Särskilt yttrande
Per Carlberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Förstudie behöver startas för förskolan Kardemumman med syfte att fastställa  behov av antalet förskoleplatser, utvärdera om utbyggnad av förskolan är möjlig eller om nyproduktion krävs. I investeringsprogrammet avsättes ett samlingsanslag/förfogandemedel till kommunstyrelsen för lokalinvesteringar. Kostnaden för framtagning av en förstudie har av fastighetsavdelningen uppskattats till 2,2 miljoner kronor.  Dessa kostnader bör under 2019 kunna finansieras inom ramen för kommunstyrelsens samlingsanslag.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 2 200 000 kronor av kommunstyrelsens samlingsanslag/förfogandemedel för lokalinvesteringar nyttjas för förstudier för förskolan Kardemumman.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-08-07 § 64.pdf
Tjänsteskrivelse Ansökan om nyttja anslag för förskolan kardemunmman.pdf

§129 Utökat investeringsanslag för markförvärv

Dnr 2019/KS 0270 10
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Den anslagna ramen för markförvärv under 2019 utökas från 10 till 45 miljoner kronor.
2. Eventuella investeringar finansieras genom upptagande av lån.
 
Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig (bilaga).
 
Per Carlberg (SD) reserverar sig (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
För att möjliggöra kommunens köp av fastigheten Rundmar 1:35 samt för att bibehålla en god beredskap för att utöka kommunens markreserv, föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka anslaget för markförvärv under 2019 från 10 till 45 miljoner kronor.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att den anslagna ramen för markförvärv under 2019 utökas från 10 till 45 miljoner kronor samt att eventuella investeringar finansieras genom upptagande av lån.
 
Yrkande
Anki Svensson (M) och Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Utökat investeringsanslag markförvärv.pdf

§130 Förvärv av Rundmar 1:35 (Hällberga)

Dnr KSM2019-642-260
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens beslut 2019-05-28 § 114 justeras enligt följande:
a)    Under förutsättning att parterna kan enas om ett avtal och att kommunfullmäktige anslår utökade investeringsmedel för markreserv som täcker nedan nämnda maximala köpeskilling, förvärvar kommunen fastigheten Rundmar 1:35 i Tyresö för en köpeskilling på upp till maximalt 15 miljoner kronor.
b)   Förutsatt kommunfullmäktiges beslut finansieras fastighetsköpet inom kommunstyrelsens avsatta medel för markförvärv.
c)    Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören ges i uppdrag att i förening underteckna köpekontrakt samt övriga erforderliga handlingar i ärendet.
Reservation
Anki Svensson (M) hänvisar till reservation i kommunstyrelsen 2019-05-28 § 114 (bilaga).
 
Per Carlberg (SD) reserverar sig (bilaga).
 
Särskilt yttrande
Mats Lindblom (L), Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-28 § 114 att förvärva Rundmar 1:35 för en köpeskilling på 15 miljoner kronor, ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att slutföra förhandlingen samt att ge kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören i uppdrag att underteckna köpekontrakt samt övriga erforderliga handlingar i ärendet.
 
För att förtydliga hur köpet finansieras föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen ersätter beslutet 2019-05-28 § 114 med ett nytt beslut, som även förutsätter att kommunfullmäktige anslår ytterligare 5 miljoner kronor till markreserven:
 
a) Under förutsättning att parterna kan enas om ett avtal och att kommunfullmäktige anslår utökade investeringsmedel för markreserv som täcker nedan nämnda maximala köpeskilling, förvärvar kommunen fastigheten Rundmar 1:35 i Tyresö för en köpeskilling på upp till maximalt 15 miljoner kronor.
b) Förutsatt kommunfullmäktiges beslut finansieras fastighetsköpet inom kommunstyrelsens avsatta medel för markförvärv.
c) Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören ges i uppdrag att i förening underteckna köpekontrakt samt övriga erforderliga handlingar i ärendet.
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsens beslut 2019-05-28 § 114 justeras enligt följande:
a) Under förutsättning att parterna kan enas om ett avtal och att kommunfullmäktige anslår utökade investeringsmedel för markreserv som täcker nedan nämnda maximala köpeskilling, förvärvar kommunen fastigheten Rundmar 1:35 i Tyresö för en köpeskilling på upp till maximalt 15 miljoner kronor.
b) Förutsatt kommunfullmäktiges beslut finansieras fastighetsköpet inom kommunstyrelsens avsatta medel för markförvärv.
c) Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören ges i uppdrag att i förening underteckna köpekontrakt samt övriga erforderliga handlingar i ärendet.
 
Yrkande
Per Carlberg (SD) och Anki Svensson (M) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
 
Martin Nilsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Förvärv av Rundmar 1 35 Hällberga.pdf

§131 Investeringsäskande för ombyggnad av regnbädd i Tyresö stadspark

Dnr KSM2019-733-210
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen beviljas 1,3 miljoner kronor i investeringsmedel för att under 2020 bygga om regnbädden i Tyresö stadspark så att den får en vattenspegel. 
2. Investeringen finanserias inom samlingsanslaget till kommunstyrelsens förfogande för 2020.
 
Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun lät projektera och 2014 bygga Tyresö stadspark. I parken finns en regnbädd som mycket sällan eller aldrig har något vatten i sig. Efter utredning om hur en vattenspegel kan skapas i den nedsänkta ytan föreslås en ombyggnad med en lösning liknande den för vattentrappan där vatten idag pumpas runt. Ombyggnationen beräknas kosta cirka 1, 3 miljoner kronor och kan genomföras år 2020.
 
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beviljar stadsbyggnadsförvaltningen 1,3 miljoner kronor i investeringsmedel för att under 2020 bygga om regnbädden i Tyresö stadspark så att den får en vattenspegel samt att investeringen finanserias inom samlingsanslaget till kommunstyrelsens förfogande för 2020.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att stadsbyggnadsförvaltningen beviljas 1,3 miljoner kronor i investeringsmedel för att under 2020 bygga om regnbädden i Tyresö stadspark så att den får en vattenspegel samt att investeringen finanserias inom samlingsanslaget till kommunstyrelsens förfogande för 2020.
 
Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
 
Bilagor
HU Protokollsutdrag 2019-06-19 §38.pdf
Tjänsteskrivelse stadsparken.pdf
Investeringsansökan Stadsparken 190607.pdf

§132 Arrendeavtal för bryggföreningen Vassruggen

Dnr KSM2000-834-261
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Arrendeavtal med bryggföreningen Vassruggen godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att underteckna godkänt arrendeavtal.
 
Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig (bilaga).
Beskrivning av ärendet
I april 2017 beslutade kommunstyrelsen att arrendeavgifterna för båtklubbar och bryggföreningar ska höjas. Beslutet om de nya arrendeavgifterna innebär att arrendeavgiften ska vara 750 kr/båtplats vid brygga och 750 kr/uppställningsplats på land. Avgiften startar på 250 kr/plats och trappas upp till 750 kr/plats över en femårsperiod. Kommunens standardavtal har en avtalstid på 10 år med förlängning på ett år i sänder om avtalet inte sägs upp.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet och sagt upp de avtal som löpt ut för omförhandling. Förvaltningschefen har delegation på att teckna omförhandlade avtal när det gäller ny arrendeavgift. I vissa fall förekommer ändringar utöver arrendeavgiften, varför ett antal avtal behöver tas upp för godkännande av kommunstyrelsen.
 
Det som huvudsakligen ändras jämfört med tidigare avtal med bryggföreningen Vassruggen, utöver den nya arrendeavgiften, är minskat antal uppläggningsplatser, att avtalet innefattar även gatukostnad för Ugglevägen etapp 9 samt möjlighet för föreningen att få ett gatukostnadslån.
 
Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner arrendeavtal med bryggföreningen Vassruggen och ger chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna godkänt arrendeavtal.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen godkänner arrendeavtal med bryggföreningen Vassruggen samt att kommundirektören ges i uppdrag att underteckna godkänt arrendeavtal.
 
Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
 
Bilagor
SU Protokollsutdrag 20190619 §21.pdf
Tjänsteskrivelse arrendeavtal Vassruggen.pdf
Arrendeavtal Bryggföreningen Vassruggen.pdf

§133 Uppdrag om måltidspolicy för Tyresö kommun

Dnr 2019/KS 0275 003
 
Kommunstyrelsens beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett förslag till måltidspolicy. Arbetet med att fram en måltidspolicy ska givetvis även följa barnkonventionen.
 
Reservation
Anki Svensson (M) hänvisar till reservation i hållbarhetsutskottet 2019-06-19 § 39 (bilaga).
 
Per Carlberg (SD) reserverar sig.
 
Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsutskottet föreslår, utifrån ett ordförandeförslag från utskottets ordförande Marie Åkesdotter, att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till måltidspolicy, samt att arbetet med att ta fram denna ska följa barnkonventionen.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett förslag till måltidspolicy. Arbetet med att fram en måltidspolicy ska givetvis även följa barnkonventionen.
 
Yrkande
Anki Svensson (M) och Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
 
Marie Åkesdotter (MP), Martin Nilsson (S), Mats Lindblom (L) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
 
Bilagor
HU Protokollsutdrag 2019-06-19 §39.pdf

§134 Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022

Dnr 2019/KS 0200 003
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun 2019-2022 antas.
 
Beskrivning av ärendet
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska samtliga kommuner för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser.
 
Trygghet och säkerhet ska vara ett paraplybegrepp för kommunens samlade arbete med skydd mot oönskade händelser, det vill säga mot kriser, olyckor och brott som drabbar människor, egendom, miljö eller samhällsfunktion. Arbetet med detta ska sträcka sig längs hela skalan från frekventa händelser som påverkar ett fåtal människor till ovanliga händelser som drabbar hela eller delar av samhället. För att få ett samlat grepp om arbetet inom Tyresö kommuns trygghets- och säkerhetsarbete i kommunens förvaltningar och bolag, anges inriktning och grundprinciper för detta i Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun 2019-2022.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun 2019-2022.
 
Yrkande
Per Carlberg (SD) tilläggsyrkar att det i handlingsplanen under punkt 6 "Brottsförebyggande arbete" läggs till följande två meningar:
 
1. Trygghetskameror ska införas på särskilt utsatta områden i Tyresö, detta som brottsförebyggande åtgärd samt som stöd till polisen i deras utredningsarbete vid uppdagade brott.
2. Utökat engagemang av ronderande väktare generellt i kommunen samt ordningsvakter specifikt på områden som identifierats som särskilt utsatta.
 
Martin Nilsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget och avslag till Per Carlbergs (SD) tilläggsyrkande.
 
Inger Gemicioglu (V) yrkar avslag till Per Carlbergs (SD) tilläggsyrkande.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Per Carlbergs (SD) tilläggsyrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Per Carlbergs (SD) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen avslår Per Carlbergs (SD) tilläggsyrkande.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-08-07 § 62.pdf
Tjänsteskrivelse Handlingsplan för trygghet och säkerhet.pdf
Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022.pdf

§135 Svar på remiss från Södertörns brandförsvarsförbund av kommunalt handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor

Dnr 2019/KS 0231 30
 
Kommunstyrelsens beslut
- Remissvaret överlämnas och direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund föreslås anta handlingsprogrammet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
 
Beskrivning av ärendet
Enligt lag (2003:788) ska kommunen upprätta ett handlingsprogram för räddningstjänst. Bifogat förslag till handlingsprogram för Tyresö kommun har arbetats fram av Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff). Handlingsprogrammet har översänts till kommunen på remiss och eventuella synpunkter ska vara brandförsvaret tillhanda senast 2019-08-23.
 
Handlingsprogrammet beskriver räddningstjänstens inriktning under mandatperioden. I handlingsprogrammet beskrivs även förbundets förmåga och hur en olycka hanteras utifrån ett före-, under- och efterperspektiv.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att överlämna remissvaret och föreslå direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund att anta handlingsprogrammet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-08-07 § 61.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på remiss av kommunalt handlingsprogram Södertörns brandförsvarsförbund.pdf
Remiss Sbff handlingsprogram.pdf

§136 Södertörns utvecklingsprogram 2035

Dnr 2019/KS 0260 005
 
Kommunstyrelsens beslut
- Förslag till Södertörns utvecklingsprogram 2035 godkänns och ersätter motsvarande program som godkändes av kommunstyrelsen 2013-04-29 § 78.
 
Beskrivning av ärendet
Södertörns samarbetskommitté har tagit fram ett förslag till gemensamt utvecklingsprogram för Södertörnskommunerna. Detta anger vision, mål och inriktning för arbetet under mandatperioden. Utvecklingsprogrammet ska beslutas i respektive kommunstyrelse för att vara gällande. Södertörns utvecklingsprogram 2035 ska gälla från 2019 - 2022 och ersätter tidigare utvecklingsprogram från 2013.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslag till Södertörns utvecklingsprogram 2035 och att det ersätter motsvarande program som godkändes av kommunstyrelsen 2013-04-29 § 78.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-08-07 § 60.pdf
Tjänsteskrivelse Södertörns utvecklingsprogram 2035.pdf
Södertörns utvecklingsprogram SUP 2035.pdf

§137 Svar på revisionsrapport om granskning av förtroendekänsliga poster

Dnr 2019/KS 0207 016
 
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Granskning av förtroendekänsliga poster".
 
Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunens revisorer har Ernst & Young gjort en granskning av förtroendekänsliga poster i Tyresö kommun. Granskningen visar att merparten av revisionens stickprov är korrekta, men att en del brister kring dokumentation finns.
 
Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer som de önskar kommunstyrelsens svar på senast 28 augusti 2019 (förlängd svarstid beviljad). Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar med kommentarer till revisorernas rekommendationer och föreslår att förvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om granskning av förtroendekänsliga poster.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Granskning av förtroendekänsliga poster".
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-08-07 § 65.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av förtroendekänsliga poster.pdf
Revisionsskrivelse granskning av förtroendekänsliga poster 2018.pdf
Granskning av förtroendekänsliga poster 2018.pdf

§138 Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2020

Dnr 2019/KS 0253 001
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2020 fastställs enligt kommunkansliets förslag med tillägget att kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2020 endast ska utgöra reservdatum för eventuella brådskande ärenden.
Kommunstyrelsens beslut
2. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2020 fastställs enligt kommunkansliets förslag med ändringen att kommunstyrelsens sammanträden i februari och september, samt de utskottssammanträden som föregår dem, endast ska utgöra reservdatum för eventuella brådskande ärenden.
 
Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Sammanträdesdatum för kommunstyrelse och kommunfullmäktige föreslås fastställas enligt bifogat förslag.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen fastställer sina sammanträdesdatum för 2020 enligt kommunkansliets förslag och föreslår kommunfullmäktige att fastställa sina sammanträdesdatum för 2020 enligt kommunkansliets förslag.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunkansliets förslag med ändringen att kommunstyrelsens sammanträden i februari och september, samt de utskottssammanträden som föregår dem och det fullmäktigesammanträde som följer därefter, endast ska utgöra reservdatum för eventuella brådskande ärenden.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-08-07 § 66.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2020.pdf

§139 Svar på motion om palliativ vårdenhet för vård i livets slutskede

Dnr 2019/KS 0105 001
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.
 
Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig.
 
Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Anders Wickberg och Ronnie Norén från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att återskapa en palliativ vårdenhet i kommunens regi, att den ska vara skild från övrig verksamhet och att den ska bemannas av personer med grundläggande kunskaper och kompetens av palliativ vård.
 
Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden som har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Ordförandeutlåtande
Sverigedemokraterna (SD) har lämnat in en motion om att återskapa en palliativ vårdenhet i kommunal regi. Som motionären skriver har kommunen tidigare haft en sådan verksamhet inom Björkbacken. Den verksamheten avvecklades, för att istället erbjuda palliativ vård inom våra befintliga boenden och inom hemtjänsten.
 
Döendet och döden ställer krav på integritet, etik och respekt för individen. Människan som befinner sig i livets slutskede, eller hennes anhöriga, ska inte behöva oroa sig för att inte få den vård och omsorg hon förtjänar. Att flytta runt människor när de är döende är inte självklart varken positivt, önskvärt eller försvarbart.
 
I Tyresö har vi valt att erbjuda palliativ vård där  människan befinner sig, antingen i hemmet eller på det boende som hon redan bor på. Att kommunen jobbar med hög kvalitet på det sättet idag, i de delar kommunen har ansvar för, framgår av förvaltningens tjänsteutlåtande. Kommunens boenden bedrivs genom Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella vårdprogram och utgår från de fyra hörnstenarna inom palliativ vård och omsorg: symptomlindring, multiprofessionellt samarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående. Medarbetarna inom kommunens omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning har genomgått en utbildning där den palliativa vårdfilosofin ingår.  Dessutom har kommunen ett samarbete med Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län för ytterligare kompetenshöjning.
 
SD:s förslag skulle centrera den palliativa vården till ett boende för 8-10 personer. Det skulle i förlängningen riskera att leda till att den palliativa vården i övrigt inte kan upprätthålla samma kompetens som idag. Då behovet sannolikt är betydligt större än 8 platser kommer alltså en stor grupp i behov av palliativ vård riskera en försämrad vård.
 
Tillsammans för Tyresö satsar i kommunens budget för att kunna ha en hög kvalitet inom äldreomsorgen. Mot det beslutet reserverade sig SD, till förmån för sitt eget budgetalternativ och ville dra ner 9,7 miljoner kronor mot kommunstyrelsens förslag, ett besparingskrav motsvarande 2,52 procent inom äldreomsorgen. Att i det läget motionera om ett förslag som är kostnadsdrivande, kräver en förklaring av hur nämnden ska kunna finansiera förslaget.
 
SD:s förslag riskerar att försämra kontinuiteten för individen, det är dyrt och riskerar att försämra den palliativa vården i kommunen i stort. Motionen bör avslås.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar bifall till motionen.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Per Carlbergs (SD) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-08-07 § 68.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-06-19 § 1056.pdf
Motion om palliativ vårdenhet för vård i livets slutskede (SD).pdf

§140 Svar på motion om att polisanmäla de ensamkommande migranter som fått sin ålder uppskriven för bidragsbrott

Dnr 2019/KS 0100 001
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.
 
Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig.
 
Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Anders Wickberg och Bjarne Vifell från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att utreda möjligheterna till att Tyresö kommun ska verka för att polisanmäla ensamkommande migranter, som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket, för bidragsbrott. Motionen har remitterats till arbetsmarknads- och socialnämnden som har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Ordförandeutlåtande
Den motion som Sverigedemokraterna (SD) lämnat är plakatpolitik som syftar till att utmåla en grupp individer i samhället som fuskare och brottslingar.
 
Trots de erfarenheter som finns från andra delar av landet, som SD uppenbart känner till, lägger de fram en motion om att polisanmäla ensamkommande som fått åldern uppskriven. Det har i några andra kommuner redan testats att anmäla ensamkommande, helt utan resultat. De anmälda personerna har antingen friats, alternativt har anmälningarna dragits tillbaka eftersom det helt saknas lagstöd.
 
Motionen innehåller dessutom direkta felaktigheter, såsom att det skulle finnas indikationer på att uppemot 80 procent av de ensamkommande minderåriga skulle ha varit vuxna. De exempel som man hänvisar till visar att 80 procent av de som misstänks ljuga om sin ålder skulle vara vuxna. Resultaten från de studier som är gjorda har alltså ett helt annat resultat än det som Sverigedemokraterna vill påskina.
 
Motionens intentioner är alltså att kommunen skulle lägga tid, energi och resurser på något som redan dömts ut av det svenska rättsväsendet.
 
Sverigedemokraterna hänvisar till två kommuner, Skurup och Mariestad, som tidigare anmält de som fått åldern uppskriven. Mariestad har slutat eftersom det inte finns något lagrum för anmälningarna. I Skurup har man också slutat, blivit JO-anmälda och där har kommunalrådet hävdat att man aldrig borde ha gjort anmälningarna.
 
Trots detta väljer SD att lägga motionen. Man tycker uppenbart att det är kommunens uppgift att återkommande hantera motioner som uppmanar till lagbrott. En hantering som är både kostsam och tidskrävande. SD har givetvis sin demokratiska rätt att lägga motionen, men att uppta förvaltningens och kommunfullmäktiges tid med rent trams tycker jag är att ta sitt politiska förtroende allt för lättvindigt.
 
Sällan har det varit lättare att föreslå att en motion ska avslås.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar bifall till motionen.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Per Carlbergs (SD) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-08-07 § 69.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-06-18 § 1060.pdf
Motion om att polisanmäla de ensamkommande migranter som fått sin ålder uppskriven för bidragsbrott (SD).pdf

§141 Svar på motion angående tydligare och skarpare krav för försörjningsstöd

Dnr 2019/KS 0122 001
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.
 
Reservation
Anki Svensson (M) och Per Carlberg (SD) reserverar sig.
 
Beskrivning av ärendet
Anki Svensson och Dick Bengtson från Moderaterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om tydligare och skarpare krav för försörjningsstöd. Motionärerna föreslår att
 
- särskilda utredare införs med uppgift att arbeta uppsökande för att motverka felaktiga utbetalningar samt rent fusk av försörjningsstöd.
- hembesök alltid görs innan beslut om försörjningsstöd fattas.
- delta i jobbsatsning eller motsvarande ska vara obligatoriskt för att erhålla försörjningsstöd annars ska stödet, efter individuell prövning, kunna reduceras eller förverkas.
- i övrigt, i all väsentlighet, ta intryck av Solnas modell för att bryta bidragsberoende och korta vägen till jobb.
- sätta mål om att Tyresö ska ha Sveriges lägsta bidragsberoende senast år 2022.
 
Motionen har remitterats till arbetsmarknads- och socialnämnden som har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Ordförandeutlåtande
Med tanke på det svåra ekonomiska läget inom arbetsmarknad- och socialnämndens verksamhetsområden så är det viktigt att fortsätta att vända på alla stenar för att hitta besparingar utan att tumma på lagkrav eller effektivitet. Det arbetet måste vara långsiktigt, men givetvis inkludera även effektiviseringar med snabba effekter. Det arbetet pågår, men behöver hela tiden utvecklas. Jag ser det mycket positivt att Moderaterna också vill vara med och hitta samförstånd i det utvecklingsarbetet och bistå med att finna nya förslag till effektiviseringar. Det är viktigt för hela kommunen att vi har en ekonomi i balans.
 
Den motion som lagts syftar till att minska kostnaderna för försörjningsstödet i kommunen. Vällovligt, men förslagen som läggs riskerar istället att driva upp kostnader.
 
Flera av de lösningar som motionen lyfter genomförs redan idag. Hembesök ingår redan som en åtgärd i utredningsarbetet. Dock är hembesök tidskrävande och resurskrävande, varför de genomförs när det anses relevant, och inte rutinmässigt. Idag är också kraven för att få försörjningsstöd skarpa, bland annat måste man stå till arbetsmarknadens förfogande och delta både i planering och genomförande av arbetsmarknadsinsatser.
 
Förslagen i motionen riskerar att leda till högre kostnader inom arbetsmarknad- och socialnämndens verksamhetsområden, med utredartjänst samt den ökade bemanningen som krävs vid hembesök. Då kommunen redan har låga kostnader för försörjningsstöd och jobbar aktivt med hög kvalitet och effektivitet är det inte sannolikt att förslaget skulle spara pengar, snarare det motsatta. Dessutom går det stick i stäv med tillitsbaserad styrning; vi förväntar oss att våra medarbetare gör korrekta bedömningar. Socialsekreterare är även utbildade i att bemöta individer på ett bra, professionellt och utvecklande sätt.
 
Vi bör alltid sträva efter att lära av andra kommuner, att jämföra och hämta goda exempel är bra. Däremot kan det vara kontraproduktivt att välja ut en kommun att ha som förebild, då alla kommuner är olika, har olika förutsättningar och olika organisationer. Vi ska inspireras och hämta goda idéer från andra, likväl som andra kan inspireras av oss.
 
Jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete kring att nå en sund ekonomi i balans.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Yrkande
Anki Svensson (M) och Per Carlberg (SD) yrkar bifall till motionen.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anki Svenssons (M) och Per Carlbergs (SD) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-08-07 § 70.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-06-18.pdf
Motion angående tydligare och skarpare krav för försörjningsstöd.pdf

§142 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen augusti 2019

Dnr 2018/KS 0442 001
 
Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes. 
 
Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2019-08-07, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2019-08-07
Stadsbyggnadsutskottet 2019-06-19, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2019-06-19
Hållbarhetsutskottet 2019-06-19, se http://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskott/protokoll?date=2019-06-19
 
Bilagor
Ordförandebeslut Ny granskning Tegelbruket etapp 11.pdf
Kulturskolan musiklek, delegationsbeslut.pdf
Förvaltningen för liv och hälsa, delegationsbeslut.pdf
Stimmets grundsärskola, delegationsbeslut.pdf
Tyresöfestivalen, delegationsbeslut.pdf
Gymnasiesärskolan, delegationsbeslut.pdf
Nyboda skola grundsärskolan, delegationsbeslut.pdf
ABF Södertörn, delegationsbeslut.pdf
Kulturskolan, delegationsbeslut.pdf

§143 Kommunstyrelsens meddelanden augusti 2019

Dnr 2018/KS 0403 001
 
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
 
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 19:24, 19:27, 19:28, 19:31, 19:32, 19:34,  se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm
 
Övriga meddelanden
Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns författningssamling 01FS 2019:43 Förbud och restriktioner mot eldning utomhus, se https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4dc15f2816a53b76de728709/1560510649082/01FS%202019%20043%20L%C3%A4nsstyrelsen%20i%20Stockholms%20l%C3%A4ns%20f%C3%B6reskrifter%20om%20f%C3%B6rbud%20och%20restriktioner%20mot%20eldning%20utomhus,%20inom%20Stockholms%20l%C3%A4n.pdf
 
Bilagor
Meddelande från SKLs styrelse (7. 2019) om Förbundsavgiften år 2020 till Sveriges Kommuner och Landsting.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund direktionsprotokoll 2019-06-05.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 5 2019.pdf
Protokoll Årsstämma 190508 AB Vårljus.pdf
Stockholmsregionens Försäkrings ABs bolagsstämma 2019-05-17.pdf
Justitiekanslern Beslut granskning av kommuners hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar.pdf
Revisionsrapport Krisberedskap.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningen månadsrapport maj 2019.pdf
Miljö- och trafikavdelningen månadrapport 20190531.pdf
VA-Renhållning månadsrapport maj 2019.pdf
Risk- och sårbarhetsanalys 2019 Tyresö kommun.pdf
Verkställighetsbeslut Tjänstepersoner för vidtagande av korruptionsförebyggande insatser.pdf
Skrivelse från Sverigefinska Riksförbundet om minoritetspolitik i Tyresö kommun.pdf
Brevsvar till Sverigefinska Riksförbundet angående minoritetspolitik i Tyresö kommun.pdf

§144 Återtagande av beslut om ny granskning för detaljplan Tegelbruket etapp 11

Dnr 2013/KSM 0603
 
Kommunstyrelsens beslut
- Ordförandebeslutet om ny granskning för detaljplan Tegelbruket etapp 11 fattat 2019-07-06 återtas.
 
Beskrivning av ärendet
Ett ordförandebeslut fattades av kommunstyrelsens ordförande Anita Mattson 2019-07-06 om ny granskning för detaljplan Tegelbruket etapp 11.
Nya uppgifter för detaljplanearbetet har under sommaren tillkommit som gjort att ordförandebeslutet inte har verkställts.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Återtagande av beslut om ny granskning Tegelbruket.pdf

§145 Effektiviseringar av politisk verksamhet

Dnr 2019/KS 0277 10
 
Kommunstyrelsens beslut
- Politisk verksamhet ska bedrivas effektivt och kostnadsmedvetet enligt ordförandeförslagets punkter 1-3.
 
Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig (bilaga).
 
Per Carlberg (SD) reserverar sig.
 
Beskrivning av ärendet
Ordförande Anita Mattsson (S) lägger ett ordförandeförslag om att verksamhetsområdet politisk verksamhet ska bedrivas effektivt och med stor kostnadsmedvetenhet, se vidare under Ordförandeförslag nedan.
 
Ordförandeförslag
Verksamhetsområde politisk verksamhet ska bedrivas effektivt och med stor kostnadsmedvetenhet. Återhållsamhet ska råda samtidigt som demokratiska processer ska värnas, såväl inom kommunstyrelsen, dess utskott och beredningar samt övriga nämnder och utskott.
 
1. Kontorsrum ska användas effektivt, och ska i möjligaste mån samutnyttjas. Tidningsprenumerationer ska minimeras. Ingen annan teknisk utrustning, än den standardutrustning som behövs för att fullgöra uppdraget, bekostas av kommunen.
 
2. Sammanträden ska inte ske oftare än nödvändigt. Om ärenden kan tidigare- eller senareläggas för att minska antalet sammanträden är detta önskvärt. Kaffe och kranvatten är en rimlig förtäringsnivå i normalfallet.
 
3. Konferenser och överläggningar ska minimeras och i regel hållas inom kommunen och i kommunens egna lokaler. Måltider i samband med konferenser intas med fördel i skolmatsal eller liknande. Övernattningar ska undvikas.
 
Förslag till beslut i kommunstyrelsen: Politisk verksamhet ska bedrivas effektivt och kostnadsmedvetet enligt ordförandeförslagets punkter 1-3.
 
Yrkande
Anki Svensson (M) tilläggsyrkar att kommunstyrelsens utskottsorganisation ska återställas till tidigare utskottsorganisation så att stadsbyggnadsutskottet och hållbarhetsutskottet slås ihop till ett miljö- och samhällsbyggnadsutskott. Per Carlberg (SD) yrkar bifall till Anki Svenssons (M) yrkande.
 
Inger Gemicioglu (V) yrkar avslag till Anki Svenssons (M) yrkande. Anita Mattsson (S) och Christina Melzén (L) yrkar bifall till Inger Gemicioglus (V) avslagsyrkande.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anki Svenssons (M) yrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Anki Svenssons (M) yrkande. Kommunstyrelsen avslår Anki Svenssons (M) yrkande.
 
Bilagor
Ordförandeförslag Effektiviseringar politisk verksamhet.pdf