Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2019-09-10

Sammanträde 2019-09-10

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Information om Samordningsförbundet Östra Södertörn

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förbundschefen för Samordningsförbundet Östra Södertörn Anna Lexelius
informerar vid sammanträdet om förbundets verksamhet.

2 Kommundirektörens rapport 10 september 2019

Dnr 2019/KS 0003 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport (handling under
utarbetande) samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet
angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om
pågående uppdrag.

En kompletterad ekonomisk rapport har lagts till ärendet efter
kommunledningsutskottets sammanträde den 28 augusti 2019.

Bilagor
Ekonomisk rapport augusti 2019.pdf

3 Uppdrag om plan för förbättrat resultat för verksamheterna inom arbetsmarknads- och socialsektorn

Dnr 2019/KS 0286 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att till nästkommande
kommunstyrelse redovisa en plan för att nå förbättrat resultat för
verksamheterna inom arbetsmarknads- och socialsektorn.
2. Planen ska följas upp och vidtagna åtgärder rapporteras månatligen till
kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att
kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att redovisa en plan för att
nå förbättrat resultat för verksamheterna inom arbetsmarknads - och
socialsektorn, se vidare under ordförandeförslag nedan.

Ordförandeförslag
De ekonomiska prognoserna inom socialtjänsten, framför allt inom individ- och
familjeomsorgen, är fortsatt nedåtgående. Tidigare identifierade effektiviseringar
och åtgärder har inte fått önskad effekt. Förvaltningen har hittills inte i
tillräckligt stor utsträckning visat på åtgärder som ger effekter i det minst sagt
bekymmersamma ekonomiska läge man befinner sig i, samtidigt som
förvaltningen behöver förbättra kostnadskontrollen.

Med ett i nuläget prognosticerat underskott på ca 14 miljoner kronor måste det
till kraftfulla åtgärder för att bryta den negativa ekonomiska trenden.

Kommundirektören föreslås ges i uppdrag att till nästkommande
kommunstyrelse redovisa en plan för att nå förbättrat resultat för
verksamheterna inom arbetsmarknads- och socialsektorn. Planen ska följas upp
och vidtagna åtgärder rapporteras månatligen till kommunstyrelsen.

4 Förslag om skyfallsutredning för Tyresö kommun

Dnr 2019/SBF 0061

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en skyfallsutredning som
finansieras inom anslagen budget för miljö- och klimatarbete 2019.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden för hållbarhetsutskottet Marie Åkesdotter föreslår att
kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en skyfallsutredning.
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ger
kommundirektören i uppdrag att ta fram en skyfallsutredning som finansieras
inom anslagen budget för miljö- och klimatarbete 2019.

Bilagor
HU Protokollsutdrag 20190828 §47.pdf

5 Antagande av detaljplan Strand 1:120 och del av Tavlan 1

Dnr 2017KSM0405.214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Detaljplan för Strand 1:120 och del av Tavlan 1 antas.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen avser att möjliggöra styckning av fastighet Strand 1:120 genom att
upphäva gällande fastighetsplan för fastighet Strand 1:120. Detaljplanen avser
även att ändra markanvändningen för del av fastighet Tavlan 1 för att
möjliggöra en sammanläggning med fastighet Strand 1:120. Planen har varit
utställd för samråd och granskning. Förvaltningen bedömer att inkomna
yttranden kan hanteras inom pågående planprocess och föreslår att detaljplanen
antas.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrels en
antar detaljplan för Strand 1:120 och del av Tavlan 1.

Bilagor
SU Protokollsutdrag 20190828 §27.pdf
Tjänsteskrivelse KSM2018.695.214.pdf
Planbeskrivning för Strand 1_120.pdf
Plankarta för Strand 1_120.pdf
Granskningsutlåtande för Strand 1_120.pdf

6 Ny granskning av detaljplan för Tegelbruket etapp 11

Dnr 2013/KSM 0603

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för ny
granskning.

Beskrivning av ärendet
I november 2014 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda
planarbetet för etapp 11, Tegelbruket. Detaljplanen syftar till att möjliggöra
permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg,
vatten och avlopp byggs ut. Kommunstyrelsen beslutade 8 maj 2019 att ställa
ut planförslaget för granskning. Granskningen pågick 21 maj – 25 juni 2019.
Under sommaren har det framkommit behov av att ställa ut planhandlingarna
för granskning på nytt.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelse n ger
kommundirektören i uppdrag att ställa ut planförslaget för ny granskning.

Statens geologiska institut har efter stadsbyggnadsutskottets
behandling inkommit med yttrande med synpunkter på planförslaget, vilka
kommer att arbetas in i granskningshandlingarna.

Bilagor
SU Protokollsutdrag 20190828 §26.pdf
Tjänsteskrivelse KSM.0603.214.pdf

7 Masshanteringsstrategi för Östra Tyresö

Dnr KSM2019-620-260

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Masshanteringsstrategi för Östra Tyresö avseende masshant ering och
etablering på Östra Tyresö antas.

Beskrivning av ärendet
Föreslagen strategi sätter ramarna för hur kommunen ska arbeta med lokal
masshantering och etablering vid utbyggnad av vatten och avlopp samt vid
anläggning av gator, gång- och cykelbanor på Östra Tyresö.
Masshanteringsstrategin ska ses som ett planeringsunderlag och ett stöd för de
som är inblandade i utveckling och omvandling av Östra Tyresö. Dokumentet
är även tänkt att fungera som information externt till bland annat de
myndigheter och fastighetsägare som berörs av kommunens arbete.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar
masshanteringsstrategi för Östra Tyresö avseende masshantering och etablering
på Östra Tyresö.

Bilagor
SU Protokollsutdrag 20190828 §43.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av Masshanteringsstrategi för Östra
Tyresö.pdf
Masshanteringsstrategi20190805.pdf

8 Återrapportering av ordförandeuppdrag om båtlivet i Vissvass

Dnr 2017/KS 0204 90

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Informationen noteras.
2. Uppdraget avslutas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 30 maj 2017 §111 kommundirektören i uppdrag att
initiera ett arbete för att förverkliga översiktsplanen om att utveckla Vissvass t ill
en central plats för båtlivet i Tyresö. I kommunens översiktsplan Tyresö 2035
pekas Vissvass ut som en viktig plats för båtlivet i kommunen och dess framtida
utveckling. Förvaltningens bedömning är att de frågor som tagits upp i
ordförandeuppdraget kan hanteras i förvaltningens löpande arbete samt av
arrendatorn. Därmed förslår förvaltningen att ordförandeuppdraget avslutas.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att
kommunstyrelsen noterar informationen och avslutar uppdraget.

Bilagor
SU Protokollsutdrag 20190828 §29.pdf
Tjänsteskrivelse KSM2019.871.210.pdf
Förstudie Vissvass inlämning SU 190815.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-30 §111.pdf

9 Bidrag till underhåll av Tyresö slottspark 2020

Dnr 2019/KS 0257 007

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Nordiska museet beviljas ett bidrag på 500 000 kronor för 2020 till
underhåll av Tyresö slottspark och underhåll och öppethållande av de
publika toaletterna samt delfinansiering av trädplantering.
2. Vid eventuell förnyad ansökan för kommande år ska en redovisning av
vidtagna och planerade åtgärder bifogas.
3. Bidraget finansieras inom gemensam verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Stiftelsen Nordiska museet har kommit in med en ansökan om driftbidrag på
580 000 kronor till skötsel av Tyresö slottspark 2020. Förvaltningen föreslår att
Nordiska museet beviljas ett oförändrat bidrag på 500 000 kronor år 2020 för
parkens skötsel, de allmänna toaletternas drift och underhåll samt
trädplantering.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
beviljar Nordiska museet ett bidrag på 500 000 kronor för 2020 till underhåll av
Tyresö slottspark, underhåll och öppethållande av de publika toaletterna och
delfinansiering av trädplantering samt att bidraget finansieras inom gemensam
verksamhet. Vid eventuell förnyad ansökan för kommande år ska en
redovisning av vidtagna och planerade åtgärder bifogas.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-08-28 § 76.pdf
Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag från Nordiska museet.pdf
Bidrag till underhåll av Tyresö slottspark 2020.pdf

10 Revidering av kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag

Dnr 2019/KS 0216 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Reviderade kommunövergripande rutiner för hantering av riktade
statsbidrag antas.
2. Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag,
antagna den 6 februari 2018, § 26, upphör att gälla.

Beskrivning av ärendet
Rutiner för hantering av riktade statsbidrag fastställdes av kommunstyrelsen den
6 februari 2018 § 26. Kommunstyrelseförvaltningen har nu arbetat fram ett
förslag till reviderad rutin, för att förenkla hanteringen och minska
administrationen kring hanteringen av statsbidrag samt för att förtydliga h ur
återrapportering till nämnderna ska ske.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
antar förslaget till reviderade kommunövergripande rutiner för hantering av
riktade statsbidrag samt att de rutiner för hantering av r iktade statsbidrag
som antogs den 6 februari 2018 § 26 upphör att gälla.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-08-28 § 77.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunövergripande rutiner för hantering av
riktade statsbidrag.pdf
Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag.pdf

11 Dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2019/KS 0281 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Jonny Knutas, informationssäkerhetssamordnare, utses till
dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med den 1 oktober 2019 och ersätter
nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, konsult Ebba Ljungdahl.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där
krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Kommunen har
anställt en informationssäkerhetssamordnare, Jonny Knutas, som föreslås bli
dataskyddsombud.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
utser Jonny Knutas, informationssäkerhetssamordnare, till dataskyddsombud
för kommunstyrelsens verksamhetsområden samt att uppd raget gäller från och
med den 1 oktober 2019 och ersätter nuvarande uppdrag som
dataskyddsombud, konsult Ebba Ljungdahl.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-08-28 § 79.pdf
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud för kommunstyrelsens
verksamhetsområden.pdf

12 Avsägelser och fyllnadsval till utskott och beredningen för medborgardialog och integration

Dnr 2019/KS 0002 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Avsägelsen från från Oliver Frimodig (SD) godkänns.
2. Till ny ersättare i beredningen för medborgardialog och integration
utses Erik Edman (SD).
3. Avsägelserna från Per Lindén (KD) och Anna Lund (KD) godkänns.
4. Till ny ersättare i stadsbyggnadsutskottet utses Ulf Perbo (KD).
5. Till ny ersättare i hållbarhetsutskottet utses Anna Lund (KD).

Beskrivning av ärendet
Oliver Frimodig (SD) har lämnat in avsägelse för uppdraget som ersättare i
beredningen för medborgardialog och integration. Som ny ersättare i
beredningen för medborgardialog och integration föreslås Erik Edman (SD).

Per Lindén (KD) har lämnat in avsägelse för uppdraget som ersättare i
hållbarhetsutskottet. Som ny ersättare i hållbarhetsutskottet föreslås Anna Lund
(KD).

Anna Lund (KD) har lämnat in avsägelse för uppdraget som ersättare i
stadsbyggnadsutskottet. Som ny ersättare i stadsbyggnadsutskottet föreslås Ulf
Perbo (KD).

13 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen september 2019

Dnr 2018/KS 0442 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som
fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller
utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan
innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva
besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut,
men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2019-08-28, se http://insynsverige.se/tyreso-
ledningsutskott/protokoll?date=2019-08-28
Stadsbyggnadsutskottet 2019-08-28, se http://insynsverige.se/tyreso-
miljoutskott/protokoll?date=2019-08-28
Hållbarhetsutskottet 2019-08-28, se http://insynsverige.se/tyreso-
hallbarhetsutskott/protokoll?date=2019-08-28

Bilagor
Delegationsbeslut om utseende av ombud att företräda Tyresö kommun i mark
och miljödomstolen.pdf

14 Kommunstyrelsens meddelanden september 2019

Dnr 2018/KS 0403 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte
finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 19:35, se
http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_l en
gth=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Övriga meddelanden
-
Bilagor
Storsthlm Rekommendation Programpriser och strukturtillägg inom
gymnasieskolan 2020.pdf
Bilaga till Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård i Stockholms län.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019 -06-10 § 53
Lokalbehovsanalys.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019 -06-12 § 61
Lokalbehovsanalys.pdf
SBF Månadsrapport juni juli 2019.pdf
Miljö- och trafik månadrapport 20190731.pdf
VA och Renhållning månadsrapport juli - aug 2019.pdf
Migrationsverket Förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar
till kommuner och fördelning på länsnivå för 2020.pdf
Migrationsverket Bilaga - Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning
av länstal 2020.pdf
Länsstyrelsen Stockholm Information om Migrationsverkets beräknade
anvisningsandelar per kommun för 2020.pdf

§146 Information om Samordningsförbundet Östra Södertörn

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förbundschefen för Samordningsförbundet Östra Södertörn Anna Lexelius
informerar vid sammanträdet om förbundets verksamhet.

§147 Kommundirektörens rapport 10 september 2019

Dnr 2019/KS 0003 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov
muntlig information vid sammanträdet angående frågor av
förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

En kompletterad ekonomisk rapport har lagts till ärendet efter
kommunledningsutskottets sammanträde den 28 augusti 2019.

Bilagor
Kommundirektörens rapport september 2019.pdf
Ekonomisk rapport augusti 2019.pdf

§148 Uppdrag om plan för förbättrat resultat för verksamheterna inom arbetsmarknads- och socialsektorn

Dnr 2019/KS 0286 10

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att till nästkommande
kommunstyrelse redovisa en plan för att nå förbättrat resultat för
verksamheterna inom arbetsmarknads- och socialsektorn.
2. Planen ska följas upp och vidtagna åtgärder rapporteras må natligen till
kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att
kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att redovisa en plan för att
nå förbättrat resultat för verksamheterna inom arbetsmarknads - och
socialsektorn, se vidare under ordförandeförslag nedan.

Ordförandeförslag
De ekonomiska prognoserna inom socialtjänsten, framför allt inom individ- och
familjeomsorgen, är fortsatt nedåtgående. Tidigare identifierade effektiviseringar
och åtgärder har inte fått önskad effekt. Förvaltningen har hittills inte i
tillräckligt stor utsträckning visat på åtgärder som ger effekter i det minst sagt
bekymmersamma ekonomiska läge man befinner si g i, samtidigt som
förvaltningen behöver förbättra kostnadskontrollen.

Med ett i nuläget prognosticerat underskott på ca 14 miljoner kronor måste det
till kraftfulla åtgärder för att bryta den negativa ekonomiska trenden.

Kommundirektören föreslås ges i uppdrag att till nästkommande
kommunstyrelse redovisa en plan för att nå förbättrat resultat för  verksamheterna inom arbetsmarknads- och socialsektorn. Planen ska följas upp och vidtagna åtgärder rapporteras månatligen till kommunstyrelsen.

§149 Förslag om skyfallsutredning för Tyresö kommun

Dnr KSM2019-1063-210

Kommunstyrelsens beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en skyfallsutredning som
finansieras inom anslagen budget för miljö- och klimatarbete 2019.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden för hållbarhetsutskottet Marie Åkesdotter (MP) föreslår att
kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en skyfallsutredning.
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslå r att kommunstyrelsen ger
kommundirektören i uppdrag att ta fram en skyfallsutredning som finansieras
inom anslagen budget för miljö- och klimatarbete 2019.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår, enligt förslag från hållbarhetsutskottet
och dess ordförande, att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en
skyfallsutredning som finansieras inom anslagen budget för miljö- och
klimatarbete 2019.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar att ärendet ska återremitteras för att kompletteras med
tidigare utredningar och bakgrundsfakta om vad som redan gjorts. Ulrica Riis-
Pedersen (C) och Anna Lund (KD) bifaller Anki Svenssons (M) yrkande. Per
Carlberg (SD) yrkar i första hand bifall till Anki Svenssons (M) yrkande och i
andra hand avslag till ordförandeförslaget.

Martin Nilsson (S), Inger Gemicioglu (V) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till
ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anki Svenssons (M)
återremissyrkande. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget.
Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
HU Protokollsutdrag 20190828 §47.pdf

§150 Antagande av detaljplan Strand 1:120 och del av Tavlan 1

Dnr 2017KSM0405.214

Kommunstyrelsens beslut
- Detaljplan för Strand 1:120 och del av Tavlan 1 antas.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen avser att möjliggöra styckning av fastighet Strand 1:120 genom att
upphäva gällande fastighetsplan för fastighet Strand 1:120. Detaljplanen avser
även att ändra markanvändningen för del av fastighet Tavlan 1 för att
möjliggöra en sammanläggning med fastighet Strand 1:120. Planen har varit
utställd för samråd och granskning. Förvaltningen bedömer att inkomna
yttranden kan hanteras inom pågående planprocess och föreslår att detaljplanen
antas.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
antar detaljplan för Strand 1:120 och del av Tavlan 1.

Bilagor
SU Protokollsutdrag 20190828 §27.pdf
Tjänsteskrivelse KSM2018.695.214.pdf
Planbeskrivning för Strand 1_120.pdf
Plankarta för Strand 1_120.pdf
Granskningsutlåtande för Strand 1_120.pdf

§151 Ny granskning av detaljplan för Tegelbruket etapp 11

Dnr 2013/KSM 0603

Kommunstyrelsens beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för ny
granskning.

Särskilt yttrande
Per Carlberg (SD) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen 2018 -04-10 §
73 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
I november 2014 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda
planarbetet för etapp 11, Tegelbruket. Detaljplanen sy ftar till att möjliggöra
permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg,
vatten och avlopp byggs ut. Kommunstyrelsen beslutade 8 maj 2019 att ställa
ut planförslaget för granskning. Granskningen pågick 21 maj – 25 juni 2019.
Under sommaren har det framkommit behov av att ställa ut planhandlingarna
för granskning på nytt.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ger
kommundirektören i uppdrag att ställa ut planförslaget för ny granskning.

Statens geologiska institut har efter stadsbyggnadsutskottets
behandling inkommit med yttrande med synpunkter på planförslaget, vilka
kommer att arbetas in i granskningshandlingarna.

Bilagor
SU Protokollsutdrag 20190828 §26.pdf
Tjänsteskrivelse KSM.0603.214.pdf

§152 Masshanteringsstrategi för Östra Tyresö

Dnr KSM2019-620-260

Kommunstyrelsens beslut
- Masshanteringsstrategi för Östra Tyresö avseende masshantering och
etablering på Östra Tyresö antas med den ändringen att första
meningen i stycke två på sidan 12 ändras till ”Kommunen kan förvärva
markområden i strategiska lägen, detta görs genom överenskommelse
med fastighetsägaren.”

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig mot att ärendet inte återremitterades.

Beskrivning av ärendet
Föreslagen strategi sätter ramarna för hur kommunen ska arbeta med lokal
masshantering och etablering vid utbyggnad av vatten och avlopp samt vid
anläggning av gator, gång- och cykelbanor på Östra Tyresö.
Masshanteringsstrategin ska ses som ett pl aneringsunderlag och ett stöd för de
som är inblandade i utveckling och omvandling av Östra Tyresö. Dokumentet
är även tänkt att fungera som information externt till bland annat de
myndigheter och fastighetsägare som berörs av kommunens arbete.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar
masshanteringsstrategi för Östra Tyresö avseende masshantering och etablering
på Östra Tyresö.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att masshanteringsstrategi för Öst ra
Tyresö avseende masshantering och etablering på Östra Tyresö antas med den
ändringen att första meningen i stycke två på sidan 12 ändras till
”Kommunen kan förvärva markområden i strategiska lägen, detta görs genom
överenskommelse med fastighetsägaren.”.

Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar återremiss dels för att färdigställa samtliga utredningar
och konsekvensanalyser och därefter återkomma med en komplett strategi, dels
för att söka alternativa platser inom kommunen även om dessa inte ligger inom
Östra Tyresö (exempelvis kalhygget), se bifogat yrkande (bilaga).

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer
frågan om ärendet ska återremitteras enligt Per Carlbergs (SD) yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget
och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
SU Protokollsutdrag 20190828 §43.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av Masshanteringsstrategi för Östra
Tyresö.pdf
Masshanteringsstrategi20190805.pdf

§153 Återrapportering av ordförandeuppdrag om båtlivet i Vissvass

Dnr 2017/KS 0204 90

Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.
2. Uppdraget avslutas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 30 maj 2017 §111 kommundirektören i uppdrag att
initiera ett arbete för att förverkliga översiktsplanen om att utveckla Vissvass till
en central plats för båtlivet i Tyresö. I kommunens översiktsplan Tyresö 2035
pekas Vissvass ut som en viktig plats för båtlivet i kommunen och dess framtida
utveckling. Förvaltningens bedömning är att de frågor som tagits upp i
ordförandeuppdraget kan hanteras i förvaltningens löpande arbete samt av
arrendatorn. Därmed förslår förvaltningen att ordförandeuppdraget avslutas.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att
kommunstyrelsen noterar informationen och avslutar uppdraget.

Bilagor
SU Protokollsutdrag 20190828 §29.pdf
Tjänsteskrivelse KSM2019.871.210.pdf
Förstudie Vissvass inlämning SU 190815.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-30 §111.pdf

§154 Bidrag till underhåll av Tyresö slottspark 2020

Dnr 2019/KS 0257 007

Kommunstyrelsens beslut
1. Nordiska museet beviljas ett bidrag på 500 000 kronor för 2020 till
underhåll av Tyresö slottspark och underhåll och öppethållande av de
publika toaletterna samt delfinansiering av trädplantering.
2. Vid eventuell förnyad ansökan för kommande år ska en red ovisning av
vidtagna och planerade åtgärder bifogas.
3. Bidraget finansieras inom gemensam verksamhet.

Särskilt yttrande
Per Carlberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Stiftelsen Nordiska museet har kommit in med en ansökan om driftbidrag på
580 000 kronor till skötsel av Tyresö slottspark 2020. Förvaltningen föreslår att
Nordiska museet beviljas ett oförändrat bidrag på 500 000 kronor år 2020 för
parkens skötsel, de allmänna toaletternas drift och underhåll samt
trädplantering.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
beviljar Nordiska museet ett bidrag på 500 000 kronor för 2020 till underhåll av
Tyresö slottspark, underhåll och öppethållande av de publika toaletterna och
delfinansiering av trädplantering samt att bidraget finansieras inom gemensam
verksamhet. Vid eventuell förnyad ansökan för kommande år ska en
redovisning av vidtagna och planerade åtgärder bifogas.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-08-28 § 76.pdf
Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag från Nordiska museet.pdf
Bidrag till underhåll av Tyresö slottspark 2020.pdf

§155 Revidering av kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag

Dnr 2019/KS 0216 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Reviderade kommunövergripande rutiner för hantering av riktade
statsbidrag antas.
2. Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag,
antagna den 6 februari 2018, § 26, upphör att gälla.

Beskrivning av ärendet
Rutiner för hantering av riktade statsbidrag fastställdes av kommunstyrelsen den
6 februari 2018 § 26. Kommunstyrelseförvaltningen har nu arbetat fram ett
förslag till reviderad rutin, för att förenkla hanteringen och minska
administrationen kring hanteringen av statsbidrag samt för a tt förtydliga hur
återrapportering till nämnderna ska ske.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
antar förslaget till reviderade kommunövergripande rutiner för hantering av
riktade statsbidrag samt att de rutiner för hantering av riktade statsbidrag
som antogs den 6 februari 2018 § 26 upphör att gälla.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-08-28 § 77.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunövergripande rutiner för hantering av
riktade statsbidrag.pdf
Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag.pdf

§156 Dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2019/KS 0281 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Jonny Knutas, informationssäkerhetssamordnare, utses till
dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med den 1 oktober 2019 och ersätter
nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, konsult Ebba Ljungdahl.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där
krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Kommunen har
anställt en informationssäkerhetssamordnare, Jonny Knutas, som föreslås bli
dataskyddsombud.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
utser Jonny Knutas, informationssäkerhetssamordnare, till dataskyddsombud
för kommunstyrelsens verksamhetsområden samt att uppdraget gäller från och
med den 1 oktober 2019 och ersätter nuvarande uppdrag som
dataskyddsombud, konsult Ebba Ljungdahl.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-08-28 § 79.pdf
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud för kommunstyrelsens
verksamhetsområden.pdf

§157 Avsägelser och fyllnadsval till utskott och beredningen för medborgardialog och integration

Dnr 2019/KS 0002 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Avsägelsen från från Oliver Frimodig (SD) godkänns.
2. Till ny ersättare i beredningen för medborgardialog och integration
utses Erik Edman (SD).
3. Avsägelserna från Per Lindén (KD) och Anna Lund (KD) godkänns.
4. Till ny ersättare i stadsbyggnadsutskottet utses Ulf Perbo (KD).
5. Till ny ersättare i hållbarhetsutskottet utses Anna Lund (KD).
6. Avsägelsen från från Ingmar Jansson (MP) godkänns.
7. Till ny ersättare i hållbarhetsutskottet utses Ajda Asgari (MP).
8. Avsägelsen från Harald Lindkvist (MP) godkänns.
9. Till ny ersättare i beredningen för medborgardialog och integration
utses Annamarie Hansson Heuer (MP).

Beskrivning av ärendet
Oliver Frimodig (SD) har lämnat in avsägelse för uppdraget som ersättare i
beredningen för medborgardialog och integration. Som ny ersättare i
beredningen för medborgardialog och integration föreslås Erik Edman (SD).

Per Lindén (KD) har lämnat in avsägelse för uppdraget som ersättare i
hållbarhetsutskottet. Som ny ersättare i hållbarhetsutskottet föreslås Anna Lund
(KD).

Anna Lund (KD) har lämnat in avsägelse för uppdraget som ersättare i
stadsbyggnadsutskottet. Som ny ersättare i stadsbyggnadsutskottet föreslås Ulf
Perbo (KD).

Ingmar Jansson (MP) har lämnat in avsägelse för uppdraget som ersättare i
hållbarhetsutskottet. Som ny ersättare i hållbarhetsutskottet föreslås Ajda Asgari
(MP).

Harald Lindkvist (MP) har lämnat in avsägelse för uppdraget som ersä ttare i
beredningen för medborgardialog och integration. Som ny ersättare i
beredningen för medborgardialog och integration föreslås Annamarie Hansson
Heuer (MP).

§158 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen september 2019

Dnr 2018/KS 0442 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som
fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller
utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan
innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva
besluten. Det går inte att återkalla lämna d delegering för redan fattade beslut,
men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2019-08-28, se http://insynsverige.se/tyreso-
ledningsutskott/protokoll?date=2019-08-28
Stadsbyggnadsutskottet 2019-08-28, se http://insynsverige.se/tyreso-
miljoutskott/protokoll?date=2019-08-28
Hållbarhetsutskottet 2019-08-28, se http://insynsverige.se/tyreso-
hallbarhetsutskott/protokoll?date=2019-08-28

Bilagor
Delegationsbeslut om utseende av ombud att företräda Tyresö kommun i mark
och miljödomstolen.pdf

§159 Kommunstyrelsens meddelanden september 2019

Dnr 2018/KS 0403 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte
finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 19:35, se
http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_l en
gth=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Övriga meddelanden
-

Bilagor
Storsthlm Rekommendation Programpriser och strukturtillägg inom
gymnasieskolan 2020.pdf
Bilaga till Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård i Stockholms län.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019 -06-10 § 53
Lokalbehovsanalys.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019 -06-12 § 61
Lokalbehovsanalys.pdf
Protokollsutdrag 190828 barn- och utbildningsnämnden § 76. Underlag till
lokalförsörjningsplan.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019 -08-29 § 1063
Lokalbehovsanalys.pdf
SBF Månadsrapport juni juli 2019.pdf
Miljö- och trafik månadrapport 20190731.pdf
VA och Renhållning månadsrapport juli - aug 2019.pdf
Migrationsverket Förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar
till kommuner och fördelning på länsnivå för 2020.pdf
Migrationsverket Bilaga - Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning
av länstal 2020.pdf
Länsstyrelsen Stockholm Information om Migrationsverkets beräknade
anvisningsandelar per kommun för 2020.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund kallelse direktionens budgetsammanträde
2019-09-13.pdf