Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2021-11-09

Sammanträde 2021-11-09

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport

Diarienummer 2021/KS 0010 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov
muntlig information vid sammanträdet angående frågor
av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.
Handlingar under utarbetande.

2 Månadsrapportering till kommunstyrelsen

Diarienummer 2021/KS 0011 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga
händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi. Handlingar
under utarbetande.

3 Förstudie utökad kameraövervakning

Diarienummer 2021/KS 0256 30

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Ansök och utrusta de kvarvarande låg- och mellanstadieskolor, där
kommunen är fastighetsägare, med övervakningskameror.
2. Ansök och utrusta två förskolor med övervakningskameror.
3. Medel för investeringen i utrustning för kameraövervakning godkänns
och 3,25 mnkr läggs in i kommunstyrelsens plan för investeringar, och i
kommunens investeringsprogram för år 2022.
4. Kommunstyrelsen tillsätter medel i budget för åren 2023 och framåt
för:
- kapitalkostnader med 870 tkr/år
- drift och systemförvaltning 1,2 mnkr per år
- 50% utökning av tjänst för systemförvaltning (420 tkr)

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2021-08-24 kommundirektören i uppdrag att till
kommunstyrelsens möte i oktober utreda om kameraövervakningen ska byggas
ut till att omfatta samtliga kommunalt ägda förskolor, skolor och fritidsgårdar i
Tyresö samt att föreslå hur eventuella ökade driftskostnader ska finansieras.
En förstudie har gjorts där beskrivning av nuläge och önskat läge presenterats
samt underlag för de behov och kostnader som tillkommer vid en utökad
kameraövervakning.

Mot bakgrund av detta föreslås att utöver att utrusta de kvarvarande
kommunala grund- och mellanstadieskolor , sju stycken, även ansöka och
utrusta kameraövervakning på förskolorna Dalstugan och Njupkärr Galaxen.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen
besluta att:
1. Ansök och utrusta de kvarvarande låg- och mellanstadieskolor, där
kommunen är fastighetsägare, med övervakningskameror.
2. Ansök och utrusta två förskolor med övervakningskameror.
3. Medel för investeringen i utrustning för kameraövervakning godkänns
och 3,25 mnkr läggs in i kommunstyrelsens plan för investeringar, och i
kommunens investeringsprogram för år 2022.
4. Kommunstyrelsen tillsätter medel i budget för åren 2023 och framåt
för:
- kapitalkostnader med 870 tkr/år
- drift och systemförvaltning 1,2 mnkr per år
- 50% utökning av tjänst för systemförvaltning (420 tkr)

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-10-20 § 113.pdf
Tjänsteskrivelse Utökad kameraövervakning 2021.pdf
Bilaga 1 Prövning av barnets bästa 2021.pdf
Förstudie utökad kameraövervakning .pdf

4 Förstudie Café Bonza

Diarienummer 2021/KFN 0050 70

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Behovet av underhållsrenovering med verksamhetsanpassning för Café
Bonza enligt alternativ 1 läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska
investeringar.
2. Tilläggsanslag för de ökade driftskostnaderna för kultur- och
fritidsförvaltningen ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår
lokalen färdigställs.

Beskrivning av ärendet
En förstudie har genomförts med uppdrag att utreda hur kommunen ska
använda Forellköket. I ett tidigare beslut av Kultur och fritidsnämnden 2019-01-28 §4, föreslås det att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
avsätta medel för att iordningställa nya lokaler till Café Bonza.

Kommunledningsutskottet remitterade ärendet till lokalgruppen för yttrande
innan beslut. Lokalgruppen ansåg att Forellköket kunde vara en lämplig lösning
för ungdomsverksamhet, men att en övergripande utredning med syfte att
samordna andra kommunala verksamheters behov borde tas fram innan beslut
om investering fattas.

Det förslag till beslut som nu föreslås innebär att lokalisera
ungdomsverksamheten Café Bonza till Forellköket som anpassas för detta
ändamål.

Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen
besluta att:
1. Behovet av underhållsrenovering med verksamhetsanpassning för Café
Bonza enligt alternativ 1 läggs in i kommunstyrelsens plan för
strategiska investeringar.
2. Tilläggsanslag för de ökade driftskostnaderna för kultur- och
fritidsförvaltningen ska beaktas i kommunplansprocessen inför det
budgetår lokalen färdigställs.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-10-25 § 64.pdf
Tjänsteskrivelse. Förstudie Cafe Bonza.pdf
Förstudierapport Lokalisera Café Bonza i Forellköket.pdf

5 Behovsanalys för C-planen på Tyresövallen

Diarienummer 2021/KFN 0053

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Förstudie av C-plan på Tyresövallen initieras.
2. Kostnader för förstudien finansieras med upp till 100 000 kronor av
medel från medelreserven 2022.
3. Kommundirektören utser förvaltningschefen för kultur- och
fritidsförvaltningen till beställare.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att en förstudie initieras för att
tillgodose behoven som uppfylldes av tidigare C-plan, det vill säga, en 7-
spelsplan och en konstfrusen isbana för spontanverksamhet i anslutning till
Tyresövallen.

Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen
besluta att:
1. Förstudie av C-plan på Tyresövallen initieras.
2. Kostnader för förstudien finansieras med upp till 100 000 kronor av
medel från medelreserven 2022.
3. Kommundirektören utser förvaltningschefen för kultur- och
fritidsförvaltningen till beställare.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-10-25 § 70.pdf
Tjänsteskrivelse. Behovsanalys för C-planen på Tyresövallen.pdf
Bilaga 1. Prövning av barnets bästa C-plan.pdf
Behovsanalys C-plan.pdf

6 Bollmoravägen informationsärende

Diarienummer 2021/KS 0271 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har sedan 2018 utrett trafiksituationen samt
studerat och förprojekterat delar av Bollmoravägen och Njupkärrsvägen.
Projekt Bollmoravägen behöver ses som en helhet för att lösa
framkomlighetsproblemen för kollektivtrafiken och personbilstrafiken.
Startbesked för upphandling av konsultgrupp och projektering av
systemhandling för delområde 1-7 gavs i stadsbyggnadsutskottet 2021-06-16
och beslutades i kommunstyrelsen 2021-08-24. Upphandling av konsultgrupp
har genomförts samt tilldelning skett under Q3 2021.

Delområde 1-4 är planerade att starta systemhandlingsprojektering under Q3
2021. Delområde 5-7 är planerade att starta systemhandlingsprojektering under
2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Bollmoravägen informationsärende.pdf
Bilaga 2 Delområden Projekt Bollmoravägen.pdf
Bilaga 3. Enklare prövning av barns bästa Systemhandling Bollmoravägen.pdf

7 Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar

Diarienummer 2021/KS 0267

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar ska fastställas två gånger
per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Planen är en
förutsättning för investeringsprogrammet som fastställs av kommunfullmäktige
i ett eget ärende.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen
att kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar fastställs.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-10-20 § 114.pdf
Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens plan för strategiska
november 2021.pdf
Reservation Liberalerna 22 september 2021 §100.pdf
Reservation Miljöpartiet 22 september 2021 §100.pdf

8 Investeringsprogram för 2022-2033

Diarienummer 2021/KS 0268

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Nya och utökade budgetmedel för investering på totalt 674 mnkr,
enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet
2. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 1 fastställs.
3. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda
verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i
kommunplan 2023 och framåt.

Beskrivning av ärendet
Investeringsprogrammet ska fastställas två gånger per år, i juni och november,
enligt gällande investeringspolicy. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen
och beslutas i kommunfullmäktige. Programmet bygger på kommunstyrelsens
plan för strategiska investeringar som fastställts av kommunstyrelsen.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Nya och utökade budgetmedel för investering på totalt 674 mnkr,
enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet
2. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 1 fastställs.
3. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda
verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i
kommunplan 2023 och framåt.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-10-20 § 115.pdf
Tjänsteskrivelse Investeringsprogram november 2021.pdf
Bilaga 1 Investeringsprogram.pdf
Reservation Liberalerna 22 september 2021 §100.pdf
Reservation Miljöpartiet 22 september 2021 §100.pdf

9 Informationssäkerhetspolicy för Tyresö kommun

Diarienummer 2021/KS 0073 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Informationssäkerhetspolicy för Tyresö kommun fastställs
2. Informationssäkerhetspolicy ersätter nuvarande
Informationssäkerhetspolicy som fastställdes av kommunfullmäktige
2018-03-22 §25.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2018-03-22 §25 en informationssäkerhetspolicy.
En revidering har gjorts för att tydliggöra arbetet och ansvaren inom
informationssäkerhetsområdet.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Informationssäkerhetspolicy för Tyresö kommun fastställs
2. Informationssäkerhetspolicy ersätter nuvarande
Informationssäkerhetspolicy som fastställdes av kommunfullmäktige
2018-03-22 §25.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-10-20 § 116.pdf
Tjänsteskrivelse informationssäkerhetspolicy .pdf
Bilaga 1. Prövning av barnets bästa.pdf
Informationssäkerhetspolicy för Tyresö kommun och dess bolag 2021 .pdf

10 Måltidspolicy för Tyresö kommun

Diarienummer 2019/KS 0275 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Måltidspolicy för Tyresö kommun fastställs.

Beskrivning av ärendet
Måltidsservice har tagit fram ett förslag till kommunövergripande
måltidspolicy. Förslaget innebär att kvalitetsnivån på arbetet kring måltider
tydliggörs, i syfte att skapa samsyn och likvärdighet för måltider i kommunens
olika verksamheter.

Ärendet har beretts av kommunala funktionshindersrådet, kommunala
pensionärsrådet, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, hållbarhetsutskottet samt äldre- och
omsorgsnämnden. Dessa instanser föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta att Måltidspolicy för Tyresö Kommun
fastställs.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-10-20 § 51.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-10-27 § 103.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-10-28 §
70.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-10-25 § 75.pdf
Tjänsteskrivelse Måltidspolicy.pdf
Tjänsteskrivelse Måltidspolicy Barn- och utbidningsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse, Måltidspolicy Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse Måltidspolicy äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Måltidspolicy 2021.pdf
Bilaga 1 Barnrättsprövning Måltidspolicy.pdf
Reservation (C) Barn- och utbildningsnämnden 211027 § 103.pdf
Reservation M Uppdrag om måltidspolicy hållbarhetsutskottet 2019-06-19 §
39.pdf
Hållbarhetsutskottet Protokollsutdrag 2019-06-19 §39.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-08-20 § 133.pdf

11 VA-taxa 2022

Diarienummer 2021/SBF 0074 82

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Föreslagen taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning antas
2. Föreslagen taxa gäller från och med 1 januari 2022

Beskrivning av ärendet
Nuvarande taxa för kommunalt vatten och avlopp (VA-taxa) antogs den 19
oktober 2020 ( § 98) av kommunfullmäktige i samband med beslut om
kommunplan och budget för 2021. En översyn av taxan har genomförts
baserat på förväntade kostnadsförändringar, ökade kostnader för spillvatten-
och slambehandling, renvattenleveranser, och indexförändringar men även mot
bakgrund av ökade kostnader för klimatanpassningsåtgärder och ett allt större
resurs- och renoveringsbehov.

VA-infrastrukturen i Tyresö har idag en omläggningstakt som innebär att
ledningar vars uppskattade livslängd redan har passerat är omlagda om 125 år.
Årets föreslagna taxehöjning innebär att omläggningstakten kan dubbleras för
att skapa en mer förutsebar och hållbar VA-infrastruktur som närmar sig den
nivå som rekommenderas av branschorganisationen Svenskt Vatten. Det här
betyder att verksamhetens kostnadsuttag behöver öka för att förstärka
organisationen med personal och materiel. Därutöver tillkommer ytterligare
kostnader på grund av ökade avskrivningar och kapitaltjänstkostnader, då
främst från avslutade omvandlingsprojekt i detaljplaneetapper inom Nyfors
och östra Tyresö. Som följd av de ovan beskrivna kostnadsökningarna föreslås
att brukningsavgifterna, både de rörliga och fasta, från och med januari 2022
höjs med 20 % för att kompensera för ökade kostnader och för att hantera det
ackumulerade underskott. Anläggningsavgifterna föreslås bibehållas på
motsvarande nivå som 2021.

Utöver en höjning av de fasta avgifterna föreslås att rabatten på
lägenhetsavgifter tas bort då bebyggelsetrycket inte längre motiverar rabatten.
Hållbarhetsutskottet har noterat informationen.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-10-20 § 52.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av VA-taxa 2022.pdf
VA-taxa 2022.pdf

12 Begäran om uppdrag att ta fram en ny VA-plan

Diarienummer KSM-2021-1023

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en strategisk VA-plan
(vatten- och avloppsplan) och eventuella kompletterande
handlingsplaner.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun saknar idag en långsiktig Vatten- och avloppsplan (VA-plan).
Avsaknaden av plan innebär att kommunen inte lever upp till vissa regler som
kopplar till vattenförvaltningen och försvårar även den långsiktiga VA-planeringen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Kommundirektören
ges i uppdrag att ta fram en samlad plan för att underlätta den fortsatta
planeringen av VA-verksamheten.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta
att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en strategisk vatten- och
avloppsplan och eventuella kompletterande handlingsplaner.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-10-20 § 53.pdf
Tjänsteskrivelse VA-plan.pdf

13 Fiberdragning till Alby friluftsgård (maskinhall)

Diarienummer 2021/KS 0162

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen ger tillstånd för att dra fram ny fiberledning till
personal- och maskinbyggnad vid Alby gård, enligt föreskrift A9 för
Alby naturreservat.
2. Kommundirektören får i uppdrag att göra nödvändiga åtgärder för att
få fiber till verksamheten i Alby gård, personal- och maskinbyggnad.
3. Möjligheten att samordna stolplinjen med eventuell belysning längs
sträckan ska beaktas.

Beskrivning av ärendet
Personal som tillhör kommunstyrelseförvaltningens verksamhet naturvård
inom park- och naturenheten har Alby gårds personal- och maskinbyggnad
som arbetscentral. Vid Alby gård finns också Alby friluftsgård. En förstudie för
att skapa ett kultur- och naturpedagogiskt centrum i området pågår. Alla dessa
verksamheter har behov av effektiv och tillförlitlig uppkoppling mot
kommunens interna nätverk.

I arbetet krävs att personalen kan koppla sig till kommunens IT-nät med
tillförlitlig anslutning med tillräcklig kapacitet för verksamhetssystem och
videokonferens.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta
att:
1. Kommunstyrelsen ger tillstånd för att dra fram ny fiberledning till
personal- och maskinbyggnad vid Alby gård, enligt föreskrift A9 för
Alby naturreservat.
2. Kommundirektören får i uppdrag att göra nödvändiga åtgärder för att
få fiber till verksamheten i Alby gård, personal- och maskinbyggnad.
3. Möjligheten att samordna stolplinjen med eventuell belysning längs
sträckan ska beaktas.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-10-20 § 54.pdf
Tjänsteskrivelse Fiber till Alby gårds personal- och maskinbyggnad.pdf

14 Redovisning av partistöd för år 2020

Diarienummer 2021/KS 0041 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd
noteras.
2. Lokalt partistöd för år 2022 ska utbetalas till samtliga partier som är
representerade i kommunfullmäktige enligt de fördelningsprinciper
som framgår av kommunallagen samt tillhörande bestämmelser för
kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelser i 4 kap. 31 § kommunallagen ska ett politiskt parti som
mottager lokalt partistöd årligen lämna en redovisning som visar att partistödet
har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket i
kommunallagen. Redovisningen ska lämnas in senast vid halvårsskiftet året
efter det år som redovisningen avser. Kommunallagen reglerar att beslut om att
betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år, 4 kapitlet 32 §
kommunallagen. Samtliga partier representerade i fullmäktige har lämnat
redovisning för 2020.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd
noteras.
2. Lokalt partistöd för år 2022 ska utbetalas till samtliga partier som är
representerade i kommunfullmäktige enligt de fördelningsprinciper
som framgår av kommunallagen samt tillhörande bestämmelser för
kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-10-20 § 117.pdf
Tjänsteskrivelse redovisning av partistöd .pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Socialdemokraterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Miljöpartiet.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Liberalerna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Moderaterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Centerpartiet.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Kristdemokraterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Vänsterpartiet.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Sverigedemokraterna.pdf

15 Reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund

Diarienummer 2021/KS 0229

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns
brandförsvarsförbund fastställs med ikraftträdande 2022-01-01.

Beskrivning av ärendet
En kommun som har haft en kostsam räddningsinsats har rätt till ersättning av
staten för kostnaderna som överstiger självrisken. Södertörns
brandförsvarsförbund (Sbff) föreslår ett tillägg i förbundsordningen för att
säkerställa att självrisken beräknas på ett sätt som är till fördel både för Sbff
och för dess medlemskommuner.

En ändring i förbundsordningen föreslås av förbundsdirektionen och fastställs
av fullmäktige i respektive medlemskommun. För att ändringen ska kunna
träda i kraft det föreslagna datumet så är det viktigt att varje medlemskommun
antar förslaget i sin helhet före den 1 januari 2022.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förslag till
reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund fastställs med
ikraftträdande 2022-01-01.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-10-20 § 118.pdf
Tjänsteskrivelse reviderad förbundsordning Södertörns
brandförsvarsförbund.docx.pdf
Missiv - Revidering av förbundsordning för Sbff.pdf
Reviderad förbundsordning.pdf
Protokollsutdrag direktionsbeslut 2021-05-07 - §39.pdf
Tjänsteutlåtande § 39 - Tillägg till förbundsordning för Sbff.pdf

16 Rekommendation om överenskommelse avseende Energi och klimatrådgivning 2022-2025

Diarienummer KSM2021-1157.259

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Storsthlms rekommendation om överenskommelse avseende
Energi och klimatrådgivning 2022-2025 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna i Stockholms län har sedan 2004 samverkat kring energi- och
klimatrådgivning. Den nu gällande överenskommelsen avser perioden 2018-2021. Ett förslag på ny överenskommelse för 2022-2025 har nu tagits fram till
Storsthlms styrelse. Förslaget är i huvudsak en revidering av den nuvarande
överenskommelsen.

Kommunerna ombeds meddela sina beslut senast den 30 november 2021 och
överenskommelsen börjar gälla 1 januari 2022. Kommunstyrelseförvaltningen
berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att Storsthlms
rekommendation om överenskommelse avseende Energi och klimatrådgivning
2022-2025 fastställs.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Rekommendation om överenskommelse avseende Energi och
klimatrådgivning 2022-2025.pdf
Rekommendation Samverkansöverenskommelse för Energi- och
klimatrådgivning 2022-2025.pdf
Sammanfattande förändringar ny samverkansöverenskommelse 2022-2025.pdf
Samverkansöverenskommelse EKR 2022-2025.pdf

17 Remissvar riskhanteringsplan för översvämning Stockholms län

Diarienummer 2021/KS 0307 30

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö
kommuns svar på remissen Riskhanteringsplan för översvämning i

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har, baserat på hot- och riskkartor från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, upprättat en riskhanteringsplan
för arbetet med att hantera översvämningsrisker inom Stockholms tätort.
Vattenområden med översvämningsrisk är Oxundaån, Tyresån, Mälaren och
Östersjön. Riskhanteringsplanen innehåller mål och åtgärder för att minska
risken för att människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet
drabbas av skador till följd av översvämning. Tyresö kommun har beretts
tillfälle att lämna synpunkter på förslaget till riskhanteringsplan. Synpunkter ska
lämnas senast den 21 november 2021.

Tyresö kommun är positiva till att Länsstyrelsen har tagit fram en
riskhanteringsplan för översvämningsrisker i Stockholms län och delar den bild
av översvämningsriskerna som redovisas i planen. Tyresö Kommun vill dock
påpeka att den byggnad som anges som industribyggnad under avsnittet
"Översvämning vid Östersjön i Tyresö kommun" tillhör en båtklubb och utgör
inte en byggnad med huvudändamål industri. Tyresö kommun bedömer att
riskhanteringsplanens mål är rimliga och relevanta, men att de kan förtydligas
något när det gäller byggnader med samhällsfunktion, samt att de föreslagna
åtgärderna är rimliga och att de är möjliga att genomföras enligt föreslagen
tidplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_remiss riskhanteringsplan översvämning_20211101.pdf
Remiss-riskhanteringsplan för översvämning-sthlm.pdf
Följebrev Riskhanteringsplan för översvämning i Stockholms län.pdf

18 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2021/KS 0105 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Avsägelserna från Jannice Rockstroh (S), Christoffer Holmström (S)
och Alfonso Morales (S) godkänns
2. Klara Watmani (S) utses till ny ledamot i hållbarhetsutskottet
3. Christoffer Holmström (S) utses till ny ordförande i beredningen för
medborgardialog och integration samt ny ersättare i
hållbarhetsutskottet
4. Susann Ronström (S) utses till ny ordförande i kommunala
funktionshindersrådet
5. Katarina Helling (S) utses till ny ersättare i stadsbyggnadsutskottet

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh (S) har lämnat in avsägelse för uppdragen som ledamot i
hållbarhetsutskottet. Som ny ersättare för föreslås Klara Watmani (S).

Christoffer Holmström (S) har lämnat in avsägelse för uppdragen som
ordförande i kommunala funktionshindersrådet samt ersättare i
stadsbyggnadsutskottet. Som ny ordförande i kommunala
funktionshindersrådet föreslås Susann Ronström (S) och som ny ersättare i
stadsbyggnadsutskottet föreslås Katarina Helling (S).

Alfonso Morales har lämnat in avsägelse för uppdraget som ersättare i
hållbarhetsutskottet. Som ny ersättare i hållbarhetsutskottet föreslås Christoffer
Holmström (S). Christoffer Holmström (S) föreslås även som ny ordförande i
beredningen för medborgardialog och integration.

Bilagor
Avsägelse Jannice Rockstroh (S), ledamot i barn-och utbildningsnämnden,
hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen.pdf
Avsägelse Christoffer Holmström (S), ersättare i stadsbyggnadsutskottet.pdf
Avsägelse Christoffer Holmström (S), ordförande i kommunala
funktionshindersrådet, ledamot i Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Avsägelse Alfonso Morales (S) ersättare i hållbarhetsutskottet och
kommunstyrelsen.pdf

19 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Diarienummer 2021/KS 0009 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som
fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att
kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte
att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot
framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2021-10-20, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2021-10-20
Hållbarhetsutskottet 2021-10-20, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskottet/dagordning?date=2021-10-20

Bilagor
Delegationsbeslut om upplåning.pdf
Delegationsbeslut leasing fordon .pdf
Delegationsbeslut leasing fordon lokalvård 2021-10-22.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 210921.pdf
Delegation funktionshyresavtal städmaskiner lokalvårdsenheten.pdf

20 Kommunstyrelsens meddelanden

Diarienummer 2020/KS 0314 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Bilagor
SMOHF Justerat direktionsprotokoll 210915.pdf
Cirkulär 21_36 Premie för TGL_KL 2022.pdf
Cirkulär 21_35 Budgetförutsättningar för åren 2021–2024.pdf
Info om LSTs rapport från inspektion hos Södertörns
överförmydarnämnd.pdf
Delårsrapport 2.pdf
Inspektionssrapport för myndigheten för äldre och funktionshindrade.pdf
2021-10-20 justerat av ordf.pdf
Delårsrapport Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2021.pdf
Tjänsteskrivelse delårsrapport 2021.pdf
Samverkans ö-k kommun polis 2022-2024.pdf
Verkställighetsbeslut underskrivet.pdf
Verkställighetsbeslut om tillfälligt undantag från kravet om fysiska
underskrifter november december 2021.pdf
Taxa för bygglov, plan och geografisk information_från 1 januari 2022.pdf
PM Indexjustering av taxa för bygglov, plan och geografisk information.pdf

§242 Kommundirektörens rapport

Diarienummer 2021/KS 0010 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport 211109.pdf

§243 Månadsrapportering till kommunstyrelsen

Diarienummer 2021/KS 0011 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
KOMMUNEN september 2021 Månadsrapport.pdf
KSF september 2021.pdf

§244 Förstudie utökad kameraövervakning

Diarienummer 2021/KS 0256 30

Kommunstyrelsens beslut
1. Ansök och utrusta de kvarvarande låg- och mellanstadieskolor, där kommunen är fastighetsägare, med övervakningskameror.
2. Ansök och utrusta två förskolor med övervakningskameror.
3. Medel för investeringen i utrustning för kameraövervakning godkänns och 3,25 mnkr läggs in i kommunstyrelsens plan för investeringar, och i kommunens investeringsprogram för år 2022.
4. Kommunstyrelsen tillsätter medel i budget för åren 2023 och framåt
för:
- kapitalkostnader med 870 tkr/år
- drift och systemförvaltning 1,2 mnkr per år
- 50% utökning av tjänst för systemförvaltning (420 tkr)

Särskilt yttrande
Inger Gemicioglu (V) lämnar en röstförklaring (bilaga).

Protokollsanteckning
Anders Wickberg (SD) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2021-08-24 kommundirektören i uppdrag att till
kommunstyrelsens möte i oktober utreda om kameraövervakningen ska byggas ut till att omfatta samtliga kommunalt ägda förskolor, skolor och fritidsgårdar i
Tyresö samt att föreslå hur eventuella ökade driftskostnader ska finansieras. En förstudie har gjorts där beskrivning av nuläge och önskat läge presenterats samt underlag för de behov och kostnader som tillkommer vid en utökad kameraövervakning.

Mot bakgrund av detta föreslås att utöver att utrusta de kvarvarande kommunala grund- och mellanstadieskolor , sju stycken, även ansöka och utrusta kameraövervakning på förskolorna Dalstugan och Njupkärr Galaxen. 

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Ansök och utrusta de kvarvarande låg- och mellanstadieskolor, där kommunen är fastighetsägare, med övervakningskameror.
2. Ansök och utrusta två förskolor med övervakningskameror.
3. Medel för investeringen i utrustning för kameraövervakning godkänns och 3,25 mnkr läggs in i kommunstyrelsens plan för investeringar, och i kommunens investeringsprogram för år 2022.
4. Kommunstyrelsen tillsätter medel i budget för åren 2023 och framåt för:
- kapitalkostnader med 870 tkr/år
- drift och systemförvaltning 1,2 mnkr per år
- 50% utökning av tjänst för systemförvaltning (420 tkr)

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. Ansöka och utrusta de kvarvarande låg- och mellanstadieskolor, där kommunen är fastighetsägare, med övervakningskameror.
2. Ansöka och utrusta två förskolor med övervakningskameror.
3. Medel för investeringen i utrustning för kameraövervakning godkänns och 3,25 mnkr läggs in i kommunstyrelsens plan för investeringar, och i kommunens investeringsprogram för år 2022.
4. Kommunstyrelsen tillsätter medel i budget för åren 2023 och framåt för:
- kapitalkostnader med 870 tkr/år
- drift och systemförvaltning 1,2 mnkr per år
- 50% utökning av tjänst för systemförvaltning (420 tkr)

Yrkande
Anki Svensson (M), Inger Gemicioglu (V) och Per Carlberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-10-20 § 113.pdf
Tjänsteskrivelse Utökad kameraövervakning 2021.pdf
Bilaga 1 Prövning av barnets bästa 2021.pdf
Förstudie utökad kameraövervakning .pdf

§245 Förstudie Café Bonza

Diarienummer 2021/KFN 0050 70

Kommunstyrelsens beslut
1. Behovet av underhållsrenovering med verksamhetsanpassning för Café Bonza enligt alternativ 1 läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
2. Tilläggsanslag för de ökade driftskostnaderna för kultur- och fritidsförvaltningen ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår lokalen färdigställs.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig för de tjänstgörande moderata ledamöternas
räkning (bilaga).

Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig mot beslutet (bilaga)

Beskrivning av ärendet
En förstudie har genomförts med uppdrag att utreda hur kommunen ska använda Forellköket. I ett tidigare beslut av Kultur och fritidsnämnden 2019-01-28 §4, föreslås det att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsätta medel för att iordningställa nya lokaler till Café Bonza.

Kommunledningsutskottet remitterade ärendet till lokalgruppen för yttrande innan beslut. Lokalgruppen ansåg att Forellköket kunde vara en lämplig lösning för ungdomsverksamhet, men att en övergripande utredning med syfte att samordna andra kommunala verksamheters behov borde tas fram innan beslut om investering fattas.

Det förslag till beslut som nu föreslås innebär att lokalisera ungdomsverksamheten Café Bonza till Forellköket som anpassas för detta ändamål.

Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

1. Behovet av underhållsrenovering med verksamhetsanpassning för Café Bonza enligt alternativ 1 läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
2. Tilläggsanslag för de ökade driftskostnaderna för kultur- och fritidsförvaltningen ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår lokalen färdigställs.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. Behovet av underhållsrenovering med verksamhetsanpassning för Café Bonza enligt alternativ 1 läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
2. Tilläggsanslag för de ökade driftskostnaderna för kultur- och fritidsförvaltningen ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår lokalen färdigställs.

Yrkande
Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-10-25 § 64.pdf
Tjänsteskrivelse. Förstudie Cafe Bonza.pdf
Förstudierapport Lokalisera Café Bonza i Forellköket.pdf

§246 Behovsanalys för C-planen på Tyresövallen

Diarienummer 2021/KFN 0053

Kommunstyrelsens beslut
1. Förstudie av C-plan på Tyresövallen initieras.
2. Kostnader för förstudien finansieras med upp till 100 000 kronor av medel från medelreserven 2022.
3. Kommundirektören utser förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen till beställare.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att en förstudie initieras för att tillgodose behoven som uppfylldes av tidigare C-plan, d.v.s. en 7- spelsplan och en konstfrusen isbana för spontanverksamhet i anslutning till Tyresövallen.

Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Förstudie av C-plan på Tyresövallen initieras.
2. Kostnader för förstudien finansieras med upp till 100 000 kronor av medel från medelreserven 2022.
3. Kommundirektören utser förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen till beställare.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. Förstudie av C-plan på Tyresövallen initieras.
2. Kostnader för förstudien finansieras med upp till 100 000 kronor av medel från medelreserven 2022.
3. Kommundirektören utser förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen till beställare.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-10-25 § 70.pdf
Tjänsteskrivelse. Behovsanalys för C-planen på Tyresövallen.pdf
Bilaga 1. Prövning av barnets bästa C-plan.pdf
Behovsanalys C-plan.pdf

§247 Bollmoravägen informationsärende

Diarienummer 2021/KS 0271 10

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras

Särskilt yttrande
Mats Lindblom (L) lämnar ett särskilt yttrande. (bilaga)
Anki Svensson (M) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).
Inger Gemicioglu (V) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har sedan 2018 utrett trafiksituationen samt studerat och förprojekterat delar av Bollmoravägen och Njupkärrsvägen. Projekt Bollmoravägen behöver ses som en helhet för att lösa framkomlighetsproblemen för kollektivtrafiken och personbilstrafiken.

Startbesked för upphandling av konsultgrupp och projektering av systemhandling för delområde 1-7 gavs i stadsbyggnadsutskottet 2021-06-16 och beslutades i kommunstyrelsen 2021-08-24. Upphandling av konsultgrupp har genomförts samt tilldelning skett under Q3 2021.

Delområde 1-4 är planerade att starta systemhandlingsprojektering under Q3
2021. Delområde 5-7 är planerade att starta systemhandlingsprojektering under
2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Bollmoravägen informationsärende.pdf
Bilaga 2 Delområden Projekt Bollmoravägen.pdf
Bilaga 3. Enklare prövning av barns bästa Systemhandling Bollmoravägen.pdf

§248 Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar

Diarienummer 2021/KS 0267

Kommunstyrelsens beslut
1. Mötet ajourneras från kl 19:54 till kl 20:05
2. Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar fastställs med följande justering: Den ökning av budget för projekt Bollmoravägen systemhandlingar inom område Infrastruktur om 7 mnkr utgår.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig (bilaga).
Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig (bilaga).
Per Carlberg (SD) reserverar sig (bilaga).

Mats Lindblom (L) reserverar sig mot att ändringsyrkandet avslås med hänvisning till bilagan från kommunledningsutskottets sammanträde 2021-09-22 § 100 (bilaga)

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot att ändringsyrkandet avslås med
hänvisning till bilagan från kommunledningsutskottets sammanträde 2021-09-22 § 100 (bilaga)

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Planen är en förutsättning för investeringsprogrammet som fastställs av kommunfullmäktige i ett eget ärende.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar fastställs.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. Mötet ajourneras från kl 19:54 till kl 20:05 

2. Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar fastställs med följande justering: Den ökning av budget för projekt Bollmoravägen systemhandlingar inom område Infrastruktur om 7 mnkr utgår.

Yrkande
Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget med ändringen att punkten om infrastrukturprojektet Bäverbäcken tas bort. Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till Mats Lindbloms (L) ändringsyrkande.

Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Anki Svensson (M), Ulf Perbo (KD), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ändringsyrkandet från
Mats Lindblom (L). Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår
ändringsyrkandet från Mats Lindblom (L). Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår ändringsyrkandet från Mats Lindblom (L).

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-10-20 § 114.pdf
Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar november 2021.pdf
Reservation Liberalerna 22 september 2021 §100.pdf
Reservation Miljöpartiet 22 september 2021 §100.pdf

§249 Investeringsprogram för 2022-2033 *

Diarienummer 2021/KS 0268

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Nya och utökade budgetmedel för investering på totalt 667 mnkr, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet
2. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 1 fastställs.
3. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2023 och framåt.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig (bilaga).
Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig (bilaga).
Per Carlberg (SD) reserverar sig (bilaga).

Mats Lindblom (L) reserverar sig mot att ändringsyrkandet avslås med hänvisning till bilagan från kommunledningsutskottets sammanträde 2021-09-22 § 100 (bilaga)

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot att ändringsyrkandet avslås med hänvisning till bilagan från kommunledningsutskottets sammanträde 2021-09-22 § 100 (bilaga)

Beskrivning av ärendet
Investeringsprogrammet ska fastställas två gånger per år, i juni och november,
enligt gällande investeringspolicy. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige. Programmet bygger på kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar som fastställts av kommunstyrelsen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Nya och utökade budgetmedel för investering på totalt 674 mnkr, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet
2. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 1 fastställs. 
3. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2023 och framåt.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att
1. Nya och utökade budgetmedel för investering på totalt 667 mnkr, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet
2. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 1 fastställs.
3. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2023 och framåt.

Yrkande
Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget med ändringen att punkten om infrastrukturprojektet Bäverbäcken tas bort. Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till Mats Lindbloms (L) ändringsyrkande.

Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Anki Svensson (M), Ulf Perbo (KD), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ändringsyrkandet från
Mats Lindblom (L). Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår
ändringsyrkandet från Mats Lindblom (L). Ordföranden finner att
kommunstyrelsen avslår ändringsyrkandet från Mats Lindblom (L).

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-10-20 § 115.pdf
Tjänsteskrivelse Investeringsprogram november 2021.pdf
Bilaga 1 Investeringsprogram.pdf
Reservation Liberalerna 22 september 2021 §100.pdf
Reservation Miljöpartiet 22 september 2021 §100.pdf

§250 Informationssäkerhetspolicy för Tyresö kommun *

Diarienummer 2021/KS 0073 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Informationssäkerhetspolicy för Tyresö kommun fastställs
2. Informationssäkerhetspolicy ersätter nuvarande Informationssäkerhetspolicy som fastställdes av kommunfullmäktige 2018-03-22 §25.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2018-03-22 §25 en informationssäkerhetspolicy. En revidering har gjorts för att tydliggöra arbetet och ansvaren inom informationssäkerhetsområdet.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Informationssäkerhetspolicy för Tyresö kommun fastställs
2. Informationssäkerhetspolicy ersätter nuvarande Informationssäkerhetspolicy som fastställdes av kommunfullmäktige 2018-03-22 §25.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Informationssäkerhetspolicy för Tyresö kommun fastställs
2. Informationssäkerhetspolicy ersätter nuvarande Informationssäkerhetspolicy som fastställdes av kommunfullmäktige 2018-03-22 §25.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-10-20 § 116.pdf
Tjänsteskrivelse informationssäkerhetspolicy .pdf
Bilaga 1. Prövning av barnets bästa.pdf
Informationssäkerhetspolicy för Tyresö kommun och dess bolag 2021 .pdf

§251 Måltidspolicy för Tyresö kommun *

Diarienummer 2019/KS 0275 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Måltidspolicy för Tyresö kommun fastställs.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig för de tjänstgörande moderata ledamöternas
räkning (bilaga).

Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig (bilaga).
Per Carlberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Måltidsservice har tagit fram ett förslag till kommunövergripande måltidspolicy. Förslaget innebär att kvalitetsnivån på arbetet kring måltider tydliggörs, i syfte att skapa samsyn och likvärdighet för måltider i kommunens olika verksamheter.

Ärendet har beretts av kommunala funktionshindersrådet, kommunala pensionärsrådet, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, hållbarhetsutskottet samt äldre- och omsorgsnämnden. Dessa instanser föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att Måltidspolicy för Tyresö Kommun fastställs.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
- Måltidspolicy för Tyresö kommun fastställs.

Yrkande
Anki Svensson (M), Ulf Perbo (KD), Per Carlberg (SD) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar avslag till ordförandeförslaget. 

Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget med ändringsyrkande att ändra begreppet "svenskt ursprung" till "ursprung Sverige" då det blir en korrekt benämning på certifieringen.

Anita Mattsson (S) yrkar bifall till Inger Gemicioglus (V) ändringsyrkande.

Marie Åkesdotter (MP), Susann Ronström (S) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsens bifaller Inger Gemicioglus (V) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsens bifaller det.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-10-20 § 51.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-10-27 § 103.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-10-28 § 70.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-10-25 § 75.pdf
Tjänsteskrivelse Måltidspolicy.pdf
Tjänsteskrivelse Måltidspolicy Barn- och utbidningsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse, Måltidspolicy Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse Måltidspolicy äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Måltidspolicy 2021.pdf
Bilaga 1 Barnrättsprövning Måltidspolicy.pdf
Reservation (C) Barn- och utbildningsnämnden 211027 § 103.pdf
Reservation M Uppdrag om måltidspolicy hållbarhetsutskottet 2019-06-19 § 39.pdf
Hållbarhetsutskottet Protokollsutdrag 2019-06-19 §39.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-08-20 § 133.pdf

§252 VA-taxa 2022

Diarienummer 2021/SBF 0074 82

Ärendet utgår

Beslut/Protokollsutdrag
§252_prot_20211109.pdf (73 kb)

§253 Begäran om uppdrag att ta fram en ny VA-plan

Diarienummer KSM-2021-1023

Ärendet utgår

Beslut/Protokollsutdrag
§253_prot_20211109.pdf (73 kb)

§254 Fiberdragning till Alby friluftsgård (maskinhall)

Diarienummer 2021/KS 0162

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger tillstånd för att dra fram ny fiberledning till personal- och maskinbyggnad vid Alby gård, enligt föreskrift A9 för Alby naturreservat.
2. Kommundirektören får i uppdrag att göra nödvändiga åtgärder för att få fiber till verksamheten i Alby gård, personal- och maskinbyggnad.
3. Möjligheten att samordna stolplinjen med eventuell belysning längs sträckan ska beaktas.

Beskrivning av ärendet
Personal som tillhör kommunstyrelseförvaltningens verksamhet naturvård inom park- och naturenheten har Alby gårds personal- och maskinbyggnad som arbetscentral. Vid Alby gård finns också Alby friluftsgård. En förstudie för att skapa ett kultur- och naturpedagogiskt centrum i området pågår. Alla dessa verksamheter har behov av effektiv och tillförlitlig uppkoppling mot kommunens interna nätverk.

I arbetet krävs att personalen kan koppla sig till kommunens IT-nät med tillförlitlig anslutning med tillräcklig kapacitet för verksamhetssystem och videokonferens.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta
att:
1. Kommunstyrelsen ger tillstånd för att dra fram ny fiberledning till personal- och maskinbyggnad vid Alby gård, enligt föreskrift A9 för Alby naturreservat.
2. Kommundirektören får i uppdrag att göra nödvändiga åtgärder för att få fiber till verksamheten i Alby gård, personal- och maskinbyggnad.
3. Möjligheten att samordna stolplinjen med eventuell belysning längs sträckan ska beaktas.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att 
1. Kommunstyrelsen ger tillstånd för att dra fram ny fiberledning till personal- och maskinbyggnad vid Alby gård, enligt föreskrift A9 för Alby naturreservat.
2. Kommundirektören får i uppdrag att göra nödvändiga åtgärder för att få fiber till verksamheten i Alby gård, personal- och maskinbyggnad.
3. Möjligheten att samordna stolplinjen med eventuell belysning längs sträckan ska beaktas.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-10-20 § 54.pdf
Tjänsteskrivelse Fiber till Alby gårds personal- och maskinbyggnad.pdf

§255 Redovisning av partistöd för år 2020 *

Diarienummer 2021/KS 0041 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Lokalt partistöd för år 2022 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelser i 4 kap. 31 § kommunallagen ska ett politiskt parti som mottager lokalt partistöd årligen lämna en redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket i kommunallagen. Redovisningen ska lämnas in senast vid halvårsskiftet året efter det år som redovisningen avser. Kommunallagen reglerar att beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år, 4 kapitlet 32 § kommunallagen. Samtliga partier representerade i fullmäktige har lämnat redovisning för 2020.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Lokalt partistöd för år 2022 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Lokalt partistöd för år 2022 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-10-20 § 117.pdf
Tjänsteskrivelse redovisning av partistöd .pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Socialdemokraterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Miljöpartiet.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Liberalerna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Moderaterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Centerpartiet.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Kristdemokraterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Vänsterpartiet.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Sverigedemokraterna.pdf

§256 Reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund *

Diarienummer 2021/KS 0229

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund fastställs med ikraftträdande 2022-01-01.

Beskrivning av ärendet
En kommun som har haft en kostsam räddningsinsats har rätt till ersättning av staten för kostnaderna som överstiger självrisken. Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) föreslår ett tillägg i förbundsordningen för att säkerställa att självrisken beräknas på ett sätt som är till fördel både för Sbff och för dess medlemskommuner.

En ändring i förbundsordningen föreslås av förbundsdirektionen och fastställs av fullmäktige i respektive medlemskommun. För att ändringen ska kunna träda i kraft det föreslagna datumet så är det viktigt att varje medlemskommun antar förslaget i sin helhet före den 1 januari 2022.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund fastställs med ikraftträdande 2022-01-01.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
- Förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns
brandförsvarsförbund fastställs med ikraftträdande 2022-01-01.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-10-20 § 118.pdf
Tjänsteskrivelse reviderad förbundsordning Södertörns brandförsvarsförbund.docx.pdf
Missiv - Revidering av förbundsordning för Sbff.pdf
Reviderad förbundsordning.pdf
Protokollsutdrag direktionsbeslut 2021-05-07 - §39.pdf
Tjänsteutlåtande § 39 - Tillägg till förbundsordning för Sbff.pdf

§257 Rekommendation om överenskommelse avseende Energi och klimatrådgivning 2022-2025

Diarienummer KSM2021-1157.259

Kommunstyrelsens beslut
- Storsthlms rekommendation om överenskommelse avseende Energi och klimatrådgivning 2022-2025 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna i Stockholms län har sedan 2004 samverkat kring energi- och klimatrådgivning. Den nu gällande överenskommelsen avser perioden 2018- 2021. Ett förslag på ny överenskommelse för 2022-2025 har nu tagits fram till Storsthlms styrelse. Förslaget är i huvudsak en revidering av den nuvarande överenskommelsen.

Kommunerna ombeds meddela sina beslut senast den 30 november 2021 och överenskommelsen börjar gälla 1 januari 2022. Kommunstyrelseförvaltningen berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att Storsthlms rekommendation om överenskommelse avseende Energi och klimatrådgivning 2022-2025 fastställs.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att
- Storsthlms rekommendation om överenskommelse avseende Energi och klimatrådgivning 2022-2025 fastställs.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Rekommendation om överenskommelse avseende Energi och
klimatrådgivning 2022-2025.pdf
Rekommendation Samverkansöverenskommelse för Energi- och klimatrådgivning 2022-2025.pdf
Sammanfattande förändringar ny samverkansöverenskommelse 2022-2025.pdf
Samverkansöverenskommelse EKR 2022-2025.pdf

§258 Remissvar riskhanteringsplan för översvämning i Stockholms län

Diarienummer KSM2021-1093.346

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på remissen Riskhanteringsplan för översvämning i Stockholms län

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har, baserat på hot- och riskkartor från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, upprättat en riskhanteringsplan för arbetet med att hantera översvämningsrisker inom Stockholms tätort.

Vattenområden med översvämningsrisk är Oxundaån, Tyresån, Mälaren och Östersjön. Riskhanteringsplanen innehåller mål och åtgärder för att minska risken för att människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet drabbas av skador till följd av översvämning. Tyresö kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget till riskhanteringsplan. Synpunkter ska lämnas senast den 21 november 2021. Tyresö kommun är positiva till att Länsstyrelsen har tagit fram en riskhanteringsplan för översvämningsrisker i Stockholms län och delar den bild av översvämningsriskerna som redovisas i planen. Tyresö Kommun vill dock påpeka att den byggnad som anges som industribyggnad under avsnittet
"Översvämning vid Östersjön i Tyresö kommun" tillhör en båtklubb och utgör
inte en byggnad med huvudändamål industri. Tyresö kommun bedömer att
riskhanteringsplanens mål är rimliga och relevanta, men att de kan förtydligas
något när det gäller byggnader med samhällsfunktion, samt att de föreslagna
åtgärderna är rimliga och att de är möjliga att genomföras enligt föreslagen
tidplan.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på remissen Riskhanteringsplan för översvämning i Stockholms län

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_remiss riskhanteringsplan översvämning_20211101.pdf
Remiss-riskhanteringsplan för översvämning-sthlm.pdf
Följebrev Riskhanteringsplan för översvämning i Stockholms län.pdf

§259 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2021/KS 0105 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Avsägelserna från Jannice Rockstroh (S), Christoffer Holmström (S) och Alfonso Morales (S) godkänns
2. Klara Watmani (S) utses till ny ledamot i hållbarhetsutskottet
3. Christoffer Holmström (S) utses till ny ersättare i hållbarhetsutskottet
4. Susann Ronström (S) utses till ny ordförande i kommunala funktionshindersrådet
5. Katarina Helling (S) utses till ny ersättare i stadsbyggnadsutskottet

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh (S) har lämnat in avsägelse för uppdragen som ledamot i hållbarhetsutskottet. Som ny ersättare för föreslås Klara Watmani (S). Christoffer Holmström (S) har lämnat in avsägelse för uppdragen som ordförande i kommunala funktionshindersrådet samt ersättare i stadsbyggnadsutskottet. Som ny ordförande i kommunala funktionshindersrådet föreslås Susann Ronström (S) och som ny ersättare i stadsbyggnadsutskottet föreslås Katarina Helling (S).

Alfonso Morales har lämnat in avsägelse för uppdraget som ersättare i hållbarhetsutskottet. Som ny ersättare i hållbarhetsutskottet föreslås Christoffer Holmström (S).

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. Avsägelserna från Jannice Rockstroh (S), Christoffer Holmström (S) och Alfonso Morales (S) godkänns
2. Klara Watmani (S) utses till ny ledamot i hållbarhetsutskottet
3. Christoffer Holmström (S) utses till ny ersättare i hållbarhetsutskottet
4. Susann Ronström (S) utses till ny ordförande i kommunala funktionshindersrådet
5. Katarina Helling (S) utses till ny ersättare i stadsbyggnadsutskottet

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Avsägelse Jannice Rockstroh (S), ledamot i barn-och utbildningsnämnden,
hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen.pdf
Avsägelse Christoffer Holmström (S), ersättare i stadsbyggnadsutskottet.pdf
Avsägelse Christoffer Holmström (S), ordförande i kommunala funktionshindersrådet, ledamot i Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Avsägelse Alfonso Morales (S) ersättare i hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen.pdf

§260 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Diarienummer 2021/KS 0009 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2021-10-20, se https://insynsverige.se/tyreso-
ledningsutskott/sammantrade?date=2021-10-20
Hållbarhetsutskottet 2021-10-20, se https://insynsverige.se/tyreso-
hallbarhetsutskottet/dagordning?date=2021-10-20

Bilagor
Delegationsbeslut om upplåning.pdf
Delegationsbeslut leasing fordon .pdf
Delegationsbeslut leasing fordon lokalvård 2021-10-22.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 210921.pdf
Delegation funktionshyresavtal städmaskiner lokalvårdsenheten.pdf

§261 Kommunstyrelsens meddelanden

Diarienummer 2020/KS 0314 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Bilagor
SMOHF Justerat direktionsprotokoll 210915.pdf
Cirkulär 21_36 Premie för TGL_KL 2022.pdf
Cirkulär 21_35 Budgetförutsättningar för åren 2021–2024.pdf
Info om LSTs rapport från inspektion hos Södertörns överförmydarnämnd.pdf
Delårsrapport 2.pdf
Inspektionssrapport för myndigheten för äldre och funktionshindrade.pdf
2021-10-20 justerat av ordf.pdf
Delårsrapport Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2021.pdf
Tjänsteskrivelse delårsrapport 2021.pdf
Samverkans ö-k kommun polis 2022-2024.pdf
Verkställighetsbeslut underskrivet.pdf
Verkställighetsbeslut om tillfälligt undantag från kravet om fysiska underskrifter november december 2021.pdf
Taxa för bygglov, plan och geografisk information_från 1 januari 2022.pdf
PM Indexjustering av taxa för bygglov, plan och geografisk information.pdf