Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2022-02-08

Sammanträde 2022-02-08

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport

Diarienummer 2022/KS 0007 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Bilagor
Kommundirektörens rapport januari 2022.pdf

2 Uppdrag att utreda vaccinationskrav vid nyanställningar

Diarienummer 2022/KS 0029

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Vaccinationskrav inför nyanställning i Tyresö kommun införs inte.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-11 § 29 att ge kommundirektören i uppdrag att skyndsamt utreda hur vaccinationskrav vid nyanställningar i Tyresö kommun skulle kunna tillämpas, vilka som skulle kunna omfattas och hur ett stöd för implementering kan genomföras.

Kommunstyrelseförvaltningen avråder i dagsläget från att fatta beslut om krav på vaccination inför nyanställning i Tyresö kommun. Detta grundar sig primärt i det personalkritiska och ansträngda läge kommunens verksamheter befinner sig i där införande av vaccinationskrav riskerar att ytterligare försvåra bemanningssituationen. Osäkerheten kopplat till utvecklingen av de riktlinjer som den rättsliga grunden skulle vila på väger också in.

Bilagor
Tjänsteskrivelse -Införande av vaccinationskrav vid nyanställning i Tyresö kommun.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-01-11 § 29.pdf
Ordförandeförslag om uppdrag att utreda vaccinationskrav vid nyanställningar.pdf
Särskilt yttrande (M) kommunstyrelsen 2022-01-11 § 29.pdf

3 Sammanträdesdatum för strategidagar 2022

Diarienummer 2021/KS 0212 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Strategidagar 2022 för presidier och kommunledning hålls 16 mars, 19 april, 9 maj och 4 oktober.

Beskrivning av ärendet
Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige fastställdes 2021-08-24 av kommunstyrelsen. Datum för strategidagar skulle beslutas vid senare tillfälle. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att strategidagar för presidier och kommunledning hålls den 16 mars, 19 april, 9 maj och 4 oktober.

Bilagor
Tjänsteskrivelse strategidagar 2022.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-09-09 § 128.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-08-24 § 193.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-08-11 § 86.pdf

4 Uppdrag om översyn av Södertörns brandförsvars förbundsordning

Diarienummer 2021/KS 0404

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Yttrandet till Södertörns brandförsvarsförbund enligt bilaga 1, antas som Tyresö kommuns yttrande över uppdrag om översyn av Södertörns brandförsvars förbundsordning och överlämnas till direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund.

2. Kostnaden för Tyresö kommun, upp till 64 000 kronor i enlighet med nu gällande andelstal, finansieras ur medelsreserven.

Beskrivning av ärendet
Förbundsdirektionen för Södertörns brandförsvarsförbund ser ett behov av att se över förbundsordningen och dess principer för styrning, finansiering och organisationens uppdrag. Ärendet behandlades vid direktionens sammanträde den 17 september 2021 och återremitterades i syfte att förankra innehållet med medlemskommunerna och göra nödvändiga anpassningar.

Medlemskommunerna har genom Huddinge kommun tagit fram ett yttrande gällande översynen av förbundsordningen. Yttrandet framhåller att ett uppdrag att se över förbundsordningen framförallt bör inkludera:
1. förbundets uppdrag och verksamhet,
2. den politiska organisationen (mandatperioder),
3. medlemskommunernas möjlighet till styrning av kommunalförbundet,
4. budget- och samrådsprocesser, och
5. finansieringsprinciper.

Ärendet har beretts av kommunstyrelseförvaltningen som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Yttrandet till Södertörns brandförsvarsförbund enligt bilaga 1, antas som Tyresö kommuns yttrande över uppdrag om översyn av Södertörns brandförsvars förbundsordning och överlämnas till direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund.

2. Kostnaden för Tyresö kommun, upp till 64 000 kronor i enlighet med nu gällande andelstal, finansieras ur medelsreserven.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Uppdrag om översyn av förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund.pdf
Yttrande över underlag till översyn av SBFFs förbundsordning.pdf
Tjänsteutlåtande SBFF- Översyn av förbundsordning.pdf
Underlag - Översyn av förbundsordningen.pdf
Förbundsordning för SBFF.pdf
Reglemente för förbundsdirektionen.pdf

5 Svar på remiss Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Diarienummer KSM2021-1346

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Det södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på remiss Förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033.

Beskrivning av ärendet
Trafikverket fick i juni 2021 i uppdrag av regeringen att upprätta ett förslag till en nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen för perioden 2022-2033. Regeringen planerar att fastställa den nationella planen våren/sommaren 2022. Remisstiden sträcker sig till den 28 februari 2022, Tyresö kommun avser att svara på förslaget genom det framtagna Södertörnsgemensamma yttrandet.

Den nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas. Planen omfattar i huvudsak:
* drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar
* investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar
* åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan
* stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer (stadsmiljöavtal)
* medel till forskning och innovation.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att det södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på remiss Förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-01-26 § 1.pdf
Tjänsteskrivelse Remiss Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.pdf
Södertörnsgemensamt yttrande nationell plan Slutlig.pdf
Förslag_till_nationell_plan_för_transportinfrastrukturen_2022_2033.pdf
Förslag_till_nationell_plan_för_transportinfrastrukturen_2022_2033_Planen i korthet.pdf
Missiv förslag till nationell plan remiss.pdf
Ordförandeförslag (MP) Hållbarhetsutskottet 2022-01-26 § 1.pdf

6 Svar på remiss om Program för social hållbarhet i Haninge kommun

Diarienummer KSM2022-59.210

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remissen om Program för social hållbarhet i Haninge kommun med följande tillägg:
"Barnens bästa innebär utöver tillgång till lekplatser och trafiksäkerhet, även tillgång till frisk luft och ett bra klimat. Även dessa perspektiv bör därför prövas. I de 17 globala målen för hållbar utveckling, finns Mål 5 som säger: uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. I dokumentet saknas detta perspektiv på social hållbarhet. Män och kvinnor, flickor och pojkar, lever under olika villkor, viket bör belysas."

Beskrivning av ärendet
Remissen Program för social hållbarhet i Haninge kom in från Haninge kommun den 25 november 2022. Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar på remissen och är övervägande positiv till Haninges programförslag som det beskrivs i remissversionen och i bilagan Fördjupad information och har lämnat några synpunkter med förslag till möjliga förtydliganden och förbättringar.
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts för ärendet, med det beaktas i synpunkterna som lämnas i remissvaret.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remissen om Program för social hållbarhet i Haninge kommun med följande tillägg:
"Barnens bästa innebär utöver tillgång till lekplatser och trafiksäkerhet, även tillgång till frisk luft och ett bra klimat. Även dessa perspektiv bör därför prövas.
I de 17 globala målen för hållbar utveckling, finns Mål 5 som säger: uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. I dokumentet saknas detta perspektiv på social hållbarhet. Män och kvinnor, flickor och pojkar, lever under olika villkor, viket bör belysas."

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-01-26 § 3.pdf
Tjänsteskrivelse Tyresös remissvar för Program för social hållbarhet i Haninge.pdf
Remissversion Program för social hållbarhet i Haninge kommun.pdf
Bilaga Fördjupad information_Haninge social hållbarhet.pdf
MissivRemissversion.pdf

7 Svar på remiss Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022-2033

Diarienummer KSM2021-404.510

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och det södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på remiss Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022-2033.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Länsplan för regional transportinfrastruktur är en del av den statliga transportinfrastrukturplaneringen. Region Stockholm har fått i uppdrag att revidera nuvarande länsplan, och har nu tagit fram ett förslag för åren 2022-2033. Den totala ramen för kommande planeringsperiod 2022 - 2033 är drygt 10 000 miljoner kronor. Remisstiden sträcker sig till den 1 februari 2022 och Tyresö kommun har fått förlängd svarstid till 9 feb 2022.

Länsplanen innehåller investeringar som ska bidra till att nå målen i den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050. Tyresö kommun bedömer att länsplanen i stort följer RUFS 2050 och att de sex huvudprinciperna som beskrivs är bra. De är relevanta och viktiga som planeringsunderlag till planen. I förslaget finns ett antal nya namngivna objekt, men flertalet finns kvar från föregående plan. De föreslagna objekten möter dock inte till fullo de föreslagna målsättningarna i planen. Beloppsgränsen på mindre åtgärder har höjts från 25 miljoner kronor till 50 miljoner kronor, vilket är positivt.

Gullmarsplan är för Tyresö kommun den viktigaste bytespunkten och att detta objekt funnits i tidigare planer, men nu är borttaget och att denna förändring inte har kommunicerats med Tyresö kommun, är synnerligen beklagligt. Detta särskilt då en av principerna som presenterats i länsplaneförslaget är samverkan. Tyresö kommun kräver likt Södertörnskommunerna en ny formulering i länsplanen.
Objektet för Stombuss 1 3 väg 73 Norra Sköndal-Gullmarsplan-Solna C finns kvar i planen, men även här behöver samverkan mellan kommuner och Region Stockholm förbättras. Den dialog som funnits har varit sporadisk och även här önskar Tyresö kommun att Region Stockholm håller i stafettpinnen. Det är inte acceptabelt att denna åtgärd ligger så sent i planperioden som år 2031. Den behöver genomföras tidigare för att bland annat garantera restider för kollektivtrafikresenärer. Även Norra Sköndal finns kvar från gällande länsplan, men vägplanen som är fastställd för denna bytespunkt tar inte höjd för kommande och utökad busstrafik som trafikförvaltningen, Region Stockholm ser år 2030. Det innebär att uppsatta mål i RUFS 2050 om att kollektivtrafikandelar ska öka inte fullt ut beaktas.

Det regionala cykelstråket, Vendelsöstråket, finns även kvar från gällande länsplan. Detta objekt har fått utökade ekonomiska ramar vilket Tyresö kommun ser som positivt eftersom projektet kan genomföras enligt föreslagen tidplan.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och det södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på remiss Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022-2033.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-01-26 § 2.pdf
Tjänsteskrivelse Länsplan.pdf
Södertörnsgemensamt yttrande länsplan Slutlig.pdf
Förslag till länsplan 2022-2033.pdf
Missiv länsplan 2022-2033_2.pdf

8 Svar på remiss Reviderad översiktsplan för Huddinge kommun

Diarienummer KSM 2021-1356.212

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på Remiss - Reviderad översiktsplan för Huddinge kommun.

Beskrivning av ärendet
Huddinge kommuns förslag till reviderad översiktsplan har lämnats till Tyresö kommun för remiss under samrådet. Tyresö kommun ser överlag positivt på Huddinge samrådsförslag till översiktsplan och särskilt positivt på Huddinges ambition om att driva utvecklingen för att skapa nya arbetsplatser i södra Stockholmsregionen. Huddinge och specifikt Flemingsberg kommer utgöra en viktig målpunkt för många Södertörnsbor liksom Tyresöbor framöver. Vi ser det därför av vikt att kapacitetsstark kollektivtrafik gör det möjligt att nå Flemingsberg från Tyresö utan att behöva bilpendla.

Inom det gemensamma Södertörnssamarbetet driver Tyresö och Huddinge liksom övriga Södertörnskommuner frågan om att på sikt etablera spårburen trafik från Tyresö. En sträckning som diskuteras är via Haninge mot Flemingsberg. Även om en sådan koppling sannolikt kan komma till stånd först efter 2050 ser vi att den bör nämnas i Huddinges översiktsplan för att beaktas i efterföljande planering och att Huddinge inte bygger bort eller fördyrar en sådan framtida möjlighet.

Tyresö kommun ser vidare att det kan tydliggöras i översiktsplanen att det i framtiden kan bli aktuellt med en broförbindelse mellan Skogås och Trollbäcken.
Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på Remiss - Reviderad översiktsplan för Huddinge kommun.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-01-26 § 4.pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-01-26 § 4.pdf
Särskilt yttrande (SD) Stadsbyggnadsutskottet 2022-01-26 § 4.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på remiss av samrådsversion Huddinge översiktsplan.pdf
Bilaga 1. Remissmissiv Huddinge översiktsplan.pdf
Bilaga 2. Huddinge översiktsplan 2050-samrådsversion.pdf

9 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/KS 0024 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2022-01-26, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2022-01-26
Hållbarhetsutskottet 2022-01-26, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskottet/dagordning?date=2022-01-26
Stadsbyggnadsutskottet 2022-01-26 se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2022-01-26

Bilagor
Delegationsbeslut upplåtelse av allmän plats.pdf
Delegationsbeslut flytt och skrotning av fordon.pdf
Delegationsbeslut förordnande av parkeringsvakt.pdf
Delegationsbeslut lokala trafikföreskrifter.pdf
Delegationsbeslut trafikanordningsplaner och schakttillstånd.pdf
Delegationsbeslut avseende anställning A.J.pdf
Delegationsbeslut avseende anställning C.T.pdf
Delegationsbeslut avseende anställning G.S.pdf
Delegationsbeslut avseende anställning S.F.pdf
Delegationsbeslut avseende anställning W.B.P.pdf

10 Meddelanden

Diarienummer 2022/KS 0004 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Bilagor
Cirkulär 22_01 Ändringar i socialförsäkringsbalken from 1 januari och 1 februari 2022.pdf
Protokollsutdrag § 248 styrelsen 2021-12-16.pdf
Serviceavgift 2022 beslut styrelse 211216.pdf
Cirkulär 22_03 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser.pdf
Bilagor till protokoll
Protokoll § 36.pdf (135 kb)

§30 Kommundirektörens rapport

Diarienummer 2022/KS 0007 001

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport januari 2022.pdf

§31 Uppdrag att utreda vaccinationskrav vid nyanställningar

Diarienummer 2022/KS 0029

Kommunstyrelsens beslut
* Vaccinationskrav inför nyanställning i Tyresö kommun införs inte.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har utrett förutsättningarna för införandet av krav på vaccination inför nyanställning i Tyresö kommun.

Kommunstyrelseförvaltningen avråder i dagsläget från att fatta beslut om krav på vaccination inför nyanställning i Tyresö kommun. Detta grundar sig primärt i det personalkritiska och ansträngda läge kommunens verksamheter befinner sig i där införande av vaccinationskrav riskerar att ytterligare försvåra bemanningssituationen. Osäkerheten kopplat till utvecklingen av de riktlinjer som den rättsliga grunden skulle vila på väger också in.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att vaccinationskrav inför nyanställning i Tyresö kommun inte införs.

Yrkande
Anki Svensson (M) och Per Carlberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse -Införande av vaccinationskrav vid nyanställning i Tyresö kommun.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-01-11 § 29.pdf
Ordförandeförslag om uppdrag att utreda vaccinationskrav vid nyanställningar.pdf
Särskilt yttrande (M) kommunstyrelsen 2022-01-11 § 29.pdf

§32 Sammanträdesdatum för strategidagar 2022

Diarienummer 2021/KS 0212 001

Kommunstyrelsens beslut
* Strategidagar 2022 för presidier och kommunledning hålls 16 mars, 19 april, 9 maj och 4 oktober.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige fastställdes 2021-08-24 av kommunstyrelsen. Datum för strategidagar skulle beslutas vid senare tillfälle. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att strategidagar för presidier och kommunledning hålls den 16 mars, 19 april, 9 maj och 4 oktober.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att strategidagar 2022 för presidier och kommunledning hålls 16 mars, 19 april, 9 maj och 4 oktober.

Yrkande
Anki Svensson (M), Martin Nilsson (S), Inger Gemicioglu (V), Marie Åkesdotter (MP) och Mats Larsson (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse strategidagar 2022.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-09-09 § 128.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-08-24 § 193.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-08-11 § 86.pdf

§33 Uppdrag om översyn av Södertörns brandförsvars förbundsordning

Diarienummer 2021/KS 0404

Kommunstyrelsens beslut
1. Yttrandet till Södertörns brandförsvarsförbund enligt bilaga 1, antas som Tyresö kommuns yttrande över uppdrag om översyn av Södertörns brandförsvars förbundsordning och överlämnas till direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund.
2. Kostnaden för Tyresö kommun, upp till 64 000 kronor i enlighet med nu gällande andelstal, finansieras ur medelsreserven.

Beskrivning av ärendet
Förbundsdirektionen för Södertörns brandförsvarsförbund ser ett behov av att se över förbundsordningen och dess principer för styrning, finansiering och organisationens uppdrag. Ärendet behandlades vid direktionens sammanträde den 17 september 2021 och återremitterades i syfte att förankra innehållet med medlemskommunerna och göra nödvändiga anpassningar.

Medlemskommunerna har genom Huddinge kommun tagit fram ett yttrande gällande översynen av förbundsordningen. Yttrandet framhåller att ett uppdrag att se över förbundsordningen framförallt bör inkludera:
1. förbundets uppdrag och verksamhet,
2. den politiska organisationen (mandatperioder),
3. medlemskommunernas möjlighet till styrning av kommunalförbundet,
4. budget- och samrådsprocesser, och
5. finansieringsprinciper.

Ärendet har beretts av kommunstyrelseförvaltningen som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Yttrandet till Södertörns brandförsvarsförbund enligt bilaga 1, antas som Tyresö kommuns yttrande över uppdrag om översyn av Södertörns brandförsvars förbundsordning och överlämnas till direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund.
2. Kostnaden för Tyresö kommun, upp till 64 000 kronor i enlighet med nu gällande andelstal, finansieras ur medelsreserven.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Yttrandet till Södertörns brandförsvarsförbund enligt bilaga 1, antas som Tyresö kommuns yttrande över uppdrag om översyn av Södertörns brandförsvars förbundsordning och överlämnas till direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund.
2. Kostnaden för Tyresö kommun, upp till 64 000 kronor i enlighet med nu gällande andelstal, finansieras ur medelsreserven.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Uppdrag om översyn av förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund.pdf
Yttrande över underlag till översyn av SBFFs förbundsordning.pdf
Tjänsteutlåtande SBFF- Översyn av förbundsordning.pdf
Underlag - Översyn av förbundsordningen.pdf
Förbundsordning för SBFF.pdf
Reglemente för förbundsdirektionen.pdf

§34 Svar på remiss Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Diarienummer KSM2021-1346

Kommunstyrelsens beslut
* Det södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på remiss Förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Miljöpartiets förslag i hållbarhetsutskottet 2022-01-26 § 1.
Inger Gemicioglu (V) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Trafikverket fick i juni 2021 i uppdrag av regeringen att upprätta ett förslag till en nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen för perioden 2022-2033. Regeringen planerar att fastställa den nationella planen våren/sommaren 2022. Remisstiden sträcker sig till den 28 februari 2022, Tyresö kommun avser att svara på förslaget genom det framtagna Södertörnsgemensamma yttrandet.
Den nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas. Planen omfattar i huvudsak:
* drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar
* investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar
* åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan
* stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer (stadsmiljöavtal)
* medel till forskning och innovation.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att det södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på remiss Förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att det södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på remiss Förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Miljöpartiets förslag i hållbarhetsutskottet 2022-01-26 § 1.
Inger Gemicioglu (V) biträder Marie Åkesdotters (MP) yrkande.
Anki Svensson (M), Ulf Perbo (KD), Per Carlberg (SD), Anna Steele (C) och Mats Larsson (L) yrkar bifall till det utskickade förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller det utskickade förslaget. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen bifaller Miljöpartiets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller det utskickade förslaget.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-01-26 § 1.pdf
Tjänsteskrivelse Remiss Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.pdf
Södertörnsgemensamt yttrande nationell plan Slutlig.pdf
Förslag_till_nationell_plan_för_transportinfrastrukturen_2022_2033.pdf
Förslag_till_nationell_plan_för_transportinfrastrukturen_2022_2033_Planen i korthet.pdf
Missiv förslag till nationell plan remiss.pdf
Ordförandeförslag (MP) Hållbarhetsutskottet 2022-01-26 § 1.pdf

§35 Svar på remiss om Program för social hållbarhet i Haninge kommun

Diarienummer KSM2022-59.210

Kommunstyrelsens beslut
* Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remissen om Program för social hållbarhet i Haninge kommun med följande tillägg:
"Barnens bästa innebär utöver tillgång till lekplatser och trafiksäkerhet, även tillgång till frisk luft och ett bra klimat. Även dessa perspektiv bör därför prövas. I de 17 globala målen för hållbar utveckling, finns Mål 5 som säger: uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. I dokumentet saknas detta perspektiv på social hållbarhet. Män och kvinnor, flickor och pojkar, lever under olika villkor, viket bör belysas."

Deltar inte i beslutet
Per Carlberg (SD), Anki Svensson (M) och Anna Steele (C) deltar inte i beslutet.
Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Remissen Program för social hållbarhet i Haninge kom in från Haninge kommun den 25 november 2022. Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar på remissen och är övervägande positiv till Haninges programförslag som det beskrivs i remissversionen och i bilagan Fördjupad information och har lämnat några synpunkter med förslag till möjliga förtydliganden och förbättringar.
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts för ärendet, med det beaktas i synpunkterna som lämnas i remissvaret.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remissen om Program för social hållbarhet i Haninge kommun med följande tillägg:
"Barnens bästa innebär utöver tillgång till lekplatser och trafiksäkerhet, även tillgång till frisk luft och ett bra klimat. Även dessa perspektiv bör därför prövas.
I de 17 globala målen för hållbar utveckling, finns Mål 5 som säger: uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. I dokumentet saknas detta perspektiv på social hållbarhet. Män och kvinnor, flickor och pojkar, lever under olika villkor, viket bör belysas."

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remissen om Program för social hållbarhet i Haninge kommun med följande tillägg:
"Barnens bästa innebär utöver tillgång till lekplatser och trafiksäkerhet, även tillgång till frisk luft och ett bra klimat. Även dessa perspektiv bör därför prövas.
I de 17 globala målen för hållbar utveckling, finns Mål 5 som säger: uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. I dokumentet saknas detta perspektiv på social hållbarhet. Män och kvinnor, flickor och pojkar, lever under olika villkor, viket bör belysas."

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP), Inger Gemicioglu (V) och Mats Larsson (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-01-26 § 3.pdf
Tjänsteskrivelse Tyresös remissvar för Program för social hållbarhet i Haninge.pdf
Remissversion Program för social hållbarhet i Haninge kommun.pdf
Bilaga Fördjupad information_Haninge social hållbarhet.pdf
MissivRemissversion.pdf

§36 Svar på remiss Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022–2033

Diarienummer KSM2021-404.510

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och det södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på remiss Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022–2033.
2. Paragrafen justeras omedelbart

Särskilt yttrande
Per Carlberg (SD) och Ulf Perbo (KD) anmäler särskilda yttranden, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Länsplan för regional transportinfrastruktur är en del av den statliga transportinfrastrukturplaneringen. Region Stockholm har fått i uppdrag att revidera nuvarande länsplan, och har nu tagit fram ett förslag för åren 2022- 2033. Den totala ramen för kommande planeringsperiod 2022 - 2033 är drygt 10 000 miljoner kronor. Remisstiden sträcker sig till den 1 februari 2022 och Tyresö kommun har fått förlängd svarstid till 9 feb 2022.

Länsplanen innehåller investeringar som ska bidra till att nå målen i den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050. Tyresö kommun bedömer att länsplanen i stort följer RUFS 2050 och att de sex huvudprinciperna som beskrivs är bra. De är relevanta och viktiga som planeringsunderlag till planen. I förslaget finns ett antal nya namngivna objekt, men flertalet finns kvar från föregående plan. De föreslagna objekten möter dock inte till fullo de föreslagna målsättningarna i planen. Beloppsgränsen på mindre åtgärder har höjts från 25 miljoner kronor till 50 miljoner kronor, vilket är positivt.

Gullmarsplan är för Tyresö kommun den viktigaste bytespunkten och att detta objekt funnits i tidigare planer, men nu är borttaget och att denna förändring inte har kommunicerats med Tyresö kommun, är synnerligen beklagligt. Detta särskilt då en av principerna som presenterats i länsplaneförslaget är samverkan. Tyresö kommun kräver likt Södertörnskommunerna en ny formulering i länsplanen.

Objektet för Stombuss 1+3 väg 73 Norra Sköndal-Gullmarsplan-Solna C finns kvar i planen, men även här behöver samverkan mellan kommuner och Region Stockholm förbättras. Den dialog som funnits har varit sporadisk och även här önskar Tyresö kommun att Region Stockholm håller i stafettpinnen. Det är inte acceptabelt att denna åtgärd ligger så sent i planperioden som år 2031. Den behöver genomföras tidigare för att bland annat garantera restider för kollektivtrafikresenärer. Även Norra Sköndal finns kvar från gällande länsplan, men vägplanen som är fastställd för denna bytespunkt tar inte höjd för kommande och utökad busstrafik som trafikförvaltningen, Region Stockholm ser år 2030. Det innebär att uppsatta mål i RUFS 2050 om att kollektivtrafikandelar ska öka inte fullt ut beaktas.

Det regionala cykelstråket, Vendelsöstråket, finns även kvar från gällande länsplan. Detta objekt har fått utökade ekonomiska ramar vilket Tyresö kommun ser som positivt eftersom projektet kan genomföras enligt föreslagen tidplan.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och det södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på remiss Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022–2033.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och det södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på remiss Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022–2033.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Yrkande
Anki Svensson (M), Inger Gemicioglu (V) och Mats Larsson (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-01-26 § 2.pdf Tjänsteskrivelse Länsplan.pdf Södertörnsgemensamt yttrande länsplan Slutlig.pdf Förslag till länsplan 2022-2033.pdf Missiv länsplan 2022-2033_2.pdf

§37 Svar på remiss Reviderad översiktsplan för Huddinge kommun

Diarienummer KSM 2021-1356.212

Kommunstyrelsens beslut
* Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på Remiss - Reviderad översiktsplan för Huddinge kommun.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till skriftlig reservation lämnad i stadsbyggnadsutskottet 2022-01-26 § 4.

Särskilt yttrande
Per Carlberg (SD) hänvisar till särskilt yttrande lämnat i stadsbyggnadsutskottet 2022-01-26 § 4.

Beskrivning av ärendet
Huddinge kommuns förslag till reviderad översiktsplan har lämnats till Tyresö kommun för remiss under samrådet. Tyresö kommun ser överlag positivt på Huddinge samrådsförslag till översiktsplan och särskilt positivt på Huddinges ambition om att driva utvecklingen för att skapa nya arbetsplatser i södra Stockholmsregionen. Huddinge och specifikt Flemingsberg kommer utgöra en viktig målpunkt för många Södertörnsbor liksom Tyresöbor framöver. Vi ser det därför av vikt att kapacitetsstark kollektivtrafik gör det möjligt att nå Flemingsberg från Tyresö utan att behöva bilpendla.

Inom det gemensamma Södertörnssamarbetet driver Tyresö och Huddinge liksom övriga Södertörnskommuner frågan om att på sikt etablera spårburen trafik från Tyresö. En sträckning som diskuteras är via Haninge mot Flemingsberg. Även om en sådan koppling sannolikt kan komma till stånd först efter 2050 ser vi att den bör nämnas i Huddinges översiktsplan för att beaktas i efterföljande planering och att Huddinge inte bygger bort eller fördyrar en sådan framtida möjlighet.

Tyresö kommun ser vidare att det kan tydliggöras i översiktsplanen att det i framtiden kan bli aktuellt med en broförbindelse mellan Skogås och Trollbäcken.
Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på Remiss - Reviderad översiktsplan för Huddinge kommun.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på Remiss - Reviderad översiktsplan för Huddinge kommun.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP), Anna Steele (C), Martin Nilsson (S), Inger Gemicioglu (V) och Mats Larsson (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Anki Svensson (M) ändringsyrkar att följande mening på sida 4 i tjänsteskrivelsen stryks: "Tyresö kommun ser vidare att det kan tydliggöras i översiktsplanen att det i framtiden kan bli aktuellt med en broförbindelse mellan Skogås och Trollbäcken".

Peter Freij (M) biträder Anki Svenssons (M) ändringsyrkande.

Ordförande Anita Mattsson (S) yrkar avslag till Anki Svenssons (M) ändringsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anki Svenssons (M) ändringsyrkande. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen avslår detsamma. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår Anki Svenssons (M) ändringsyrkande.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-01-26 § 4.pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-01-26 § 4.pdf
Särskilt yttrande (SD) Stadsbyggnadsutskottet 2022-01-26 § 4.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på remiss av samrådsversion Huddinge översiktsplan.pdf
Bilaga 1. Remissmissiv Huddinge översiktsplan.pdf
Bilaga 2. Huddinge översiktsplan 2050-samrådsversion.pdf

§38 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/KS 0024 001

Kommunstyrelsens beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2022-01-26, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2022-01-26
Hållbarhetsutskottet 2022-01-26, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskottet/dagordning?date=2022-01-26
Stadsbyggnadsutskottet 2022-01-26 se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2022-01-26

Bilagor
Delegationsbeslut upplåtelse av allmän plats.pdf
Delegationsbeslut flytt och skrotning av fordon.pdf
Delegationsbeslut förordnande av parkeringsvakt.pdf
Delegationsbeslut lokala trafikföreskrifter.pdf
Delegationsbeslut trafikanordningsplaner och schakttillstånd.pdf
Delegationsbeslut avseende anställning A.J.pdf
Delegationsbeslut avseende anställning C.T.pdf
Delegationsbeslut avseende anställning G.S.pdf
Delegationsbeslut avseende anställning S.F.pdf
Delegationsbeslut avseende anställning W.B.P.pdf

§39 Meddelanden

Diarienummer 2022/KS 0004 001

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Bilagor
Cirkulär 22_01 Ändringar i socialförsäkringsbalken from 1 januari och 1 februari 2022.pdf
Protokollsutdrag § 248 styrelsen 2021-12-16.pdf
Serviceavgift 2022 beslut styrelse 211216.pdf
Cirkulär 22_03 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser.pdf