Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2023-06-07

Sammanträde 2023-06-07

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport 2023

Diarienummer 2023/KS 0017

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Cynthia Runefjärd informerar kommunstyrelsen om aktuella händelser.

Bilagor
Kommundirektörens rapport 230529.pdf

2 Delårsrapport 1 2023 för kommunstyrelseförvaltningen

Diarienummer 2023/KS 0201

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Delårsrapport 1 2023 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen ska enligt styrprocessen ta fram en delårsrapport per sista april för årets första tertial. Delårsrapporten ska innehålla uppföljning av förvaltningens mål och budget. Vid avvikelser ska åtgärder föreslås som kan vidtas för att komma till rätta med situationen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2023 för kommunstyrelsens verksamhet.pdf
Delårsrapport 1 kommunstyrelseförvaltningen.pdf

3 Delårsrapport 1 2023 för Tyresö kommun

Diarienummer 2023/KS 0200

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Delårsrapport 1 2023 för Tyresö kommun godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunen ska enligt styrprocessen ta fram en delårsrapport per sista april för årets första tertial. Rapporten har tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen i samarbete med alla förvaltningar och kontor. Delårsrapporten ska innehålla uppföljning av kommunens mål och budget. Vid avvikelser ska åtgärder föreslås som kan vidtas för att komma till rätta med situationen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2023 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport 1 Tyresö kommun 2023.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2023-05-22 § 35.pdf
Delårsrapport 1 för kultur-och fritidsförvaltningen.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-05-23 § 58.pdf
Gemensamt särskilt yttrande (M) (KD) (SD) arbetsmarknads- och socialnämnden 2023-05-23 § 58.pdf
Delårsrapport 1 januari till april 2023 arbetsmarknads- och socialförvaltningen.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-05-22 § 45.pdf
Delårsrapport 1 ÄOO.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-05-24 § 47.pdf
Delårsrapport 1 BUN 2023.pdf

4 Investeringsansökan Wättinge södra dagvattendammar

Diarienummer KSM-2023-305

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Utökad budget för genomförandet enligt bilaga 1 för projekt Wättinge södra dagvattendammar godkänns.
2. Budgetutökningen läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
3. Framtida driftskostnader inarbetas i budget för kommunstyrelsens verksamhetsområde, anslag samhällsbyggnad.

Beskrivning av ärendet
Investeringsansökan omfattar justering av budget för projektet "Wättinge södra dagvattendammar" vilket innefattar omkoppling av dagvattennätet för att avlasta befintligt dagvattennät i centrala Tyresö centrum och Kolardammarna.

Projektets godkända budget (Kommunstyrelsen 2021-10-05 § 229) baseras på en grov budgetuppskattning utförd med utförd förprojektering som underlag. Kalkylen på detaljprojekterade handlingar redovisas i bilaga 1 och visar att genomförandet blir dyrare än tidigare uppskattat.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet 2023-05-24 § 18.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 18.pdf
Tjänsteskrivelse beslut om investering Wättinge södra dagvattendamm.pdf
Bilaga 1 Investeringsansökan Wättinge södra dagvattendamm (sekretess).pdf
Bilaga 2. Enklare prövning av barns bästa Wättinge södra dagvattendammar.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 229.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 101.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-08-24 § 183.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 44.pdf

5 Beslut om genomförande av Njupkärrs idrottshall och bollplan

Diarienummer 2023/KS 0210

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra projekt Njupkärrs idrottshall och bollplan i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
2. Budget för genomförandet enligt bilaga 3 godkänns.
3. Budgeten läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
4. Framtida drift- och kapitalkostnader efter genomförandet finansieras genom kommunstyrelsens verksamhetsområde, anslag samhällsbyggnad, enligt bilaga 3
5. Behov av utökad budgetram för att täcka ökade driftskostnader för barn- och utbildningsförvaltningen ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.
6. Behov av utökad budgetram för att täcka ökade driftskostnader för kultur- och fritidsförvaltningen ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.

Beskrivning av ärendet
En kompletterande förstudie till Förstudierapport Njupkärrs skola (KSM2021-248.208) har utförts med syfte att studera idrottshallens placering och bollplanens storlek sett tills platsens förutsättningar. Förstudien har även studerat idrottshallens utformning utifrån verksamhetsbehov enligt Förstudierapport Njupkärrs skola (bilaga 5) och Behovsanalys (bilaga 4).

Den kompletterande förstudien föreslår att skolan placeras i områdets norra del med 7-spelsplan väster om idrottshallen, se figur 1.

Kostnaden för genomförande enligt bilaga 3 föreslås finansieras med investeringsmedel och läggas in i investeringsprogrammet.

Barn- och utbildningsnämnden har berett ärenden 2023-05-24, § 49.
Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet 2023-05-22 § 42.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-05-24 § 49.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2023-05-22 § 42.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om genomförande av Njupkärrs idrottshall och bollplan.pdf
Tjänsteskrivelse, genomförande av Njupkärrs idrottshall och bollplan.pdf
Bilaga 1 - Kompletterande förstudierapport Njupkärrs skola.pdf
Bilaga 2 - Formell prövning av Barnets bästa Njupkärrs nya skola.pdf
Bilaga 3 - Sekretessbelagd kostnadsbilaga 23-04-25.pdf
Bilaga 4 - Behovsanalys.pdf
Bilaga 5 - Förstudie Njupkärrs skola (delrapport) 2021-09-01.pdf

6 Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2023-2035

Diarienummer 2023/KS 0155

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Utökad budget för projekt Wättinge Södra Dagvattendammar, enligt bilaga 2, godkänns.
2. Utökad budget för projekt Bollmorabacken, enligt bilaga 3, godkänns.
3. Utökad budget för projekt Fasanvägen etapp 13, enligt bilaga 4, godkänns.
4. Utökad budget för projekt Gång- och Cykelbana Fornuddsvägen, enligt bilaga 5, godkänns.
5. Utökad budget för projekt Järnet 7, enligt bilaga 6, godkänns.
6. Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2023-2035, enligt bilaga 1, fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Planen är en förutsättning för investeringsprogrammet som fastställs av kommunfullmäktige i ett eget ärende.

Enligt investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag ska alla behov av utökad budget godkännas av de nämnder som berörs, innan de läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar och därefter kan ingå i investeringsprogrammet. I detta ärende ingår fem projekt vars budget behöver utökas, främst med hänsyn till nya förutsättningar inom projekten och det ökade prisläget till följd av omvärldsfaktorer.

Projekt som inte har en budget för genomförande tillkommer som egna ärenden.
Projekt som berör andra nämnder godkänns i respektive nämnd.

Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar omfattas av sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-05-24 § 31, underlaget till ärendet har uppdaterats efter kommunledningsutskottets sammanträde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2023-2035 (sekretess).pdf
Bilaga 1. Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2023-2035 (sekretess) uppdaterad 20230529.pdf
Bilaga 2. PM för utökad budget Wättinge södra dagvattendammar (sekretess).pdf
Bilaga 3. PM för utökad budget Bollmorabacken(sekretess).pdf
Bilaga 4. PM för utökad budget Fasanvägen etapp 13 (sekretess).pdf
Bilaga 5 PM för utökad budget Gång- och cykelbana Fornuddsvägen (sekretess).pdf
Bilaga 6 PM för utökad budget Järnet 7, Finplanering (sekretess).pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 31..pdf

7 Investeringsprogrammet 2023-2035

Diarienummer 2023/KS 0154

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Nya och utökade medel för investeringar om totalt 381 mnkr, enligt bilaga 1, tillförs i investeringsprogrammet.
2. Investeringsprogrammet 2023-2035, enligt bilaga 1, fastställs.
3. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2024 och framåt.

Beskrivning av ärendet
Investeringsprogrammet ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige. Programmet bygger på kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar, som fastställts av kommunstyrelsen.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-05-24 § 32. Underlaget till ärendet har uppdaterats efter kommunledningsutskottets sammanträde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse investeringsprogram 2023-2035 - uppdaterad 20230529.pdf
Bilaga 1 investeringsprogram 2023-2035 uppdaterad 2023-05-29.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 32.pdf

8 Kommunplan 2024-2027 med budget för 2024

Diarienummer 2023/KS 0170

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Utdebiteringen för 2024 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2024-2027 fastställs.
3. Politiska uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2024 fastställs.
5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2025- 2027 fastställs
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2024-2027 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
8. För 2024 får resultatutjämningsreserven användas för att täcka upp det budgeterade underskottet på 21 800 000 kronor.
9. Internräntan för 2024 fastställs till 2,5 procent.
10. Lån får tas upp inom en ram på 2 000 miljoner kronor.
11. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
12. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
13. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
14. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2024-2027 med budget för 2024.

Beskrivning av ärendet
I Tyresö kommun anges varje år politiska mål och inriktningar i kommunplanen, som beslutas av kommunfullmäktige. I kommunplanen fastställs målområdena och målen för kommunen på kommunövergripande nivå.

Kommunplanen innehåller även den budget kommunen enligt kommunallagen varje år ska upprätta för nästa kalenderår.

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till kommunplan för 2024-2027 inkluderande målområden, mål och budget. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Bilagor
Kommunplan för Tyresö kommun - reviderad efter kommunledningsutskottet.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 33.pdf
Tjänsteskrivelse kommunplan 2024.pdf

9 Införande av nyttoparkeringstillstånd och taxa för mobila måltidsförsäljningsställen (foodtrucks)

Diarienummer 2023/KS 0183

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Nyttoparkeringstillstånd införs för mobila måltidsförsäljningsställen (foodtrucks)
2. Taxa för nyttoparkeringstillstånd fastställs till 5000 kr för sommarsäsong 1:a april- 31:a oktober och 7000 kr för helårstillstånd. En extra avgift på 200 kronor tas ut för bilbyte eller utfärdande av nytt tillstånd vid förlust under innehavande år/period. Avgifterna är exklusive moms.
3. Taxan börjar gälla från och med 230621.
Kommunledningsutskottets förslag till i kommunstyrelsen
- Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Beskrivning av ärendet
Mobila måltidsförsäljningsställen (foodtrucks) bidrar med levande och aktiva stadsmiljöer och till enkla arbeten. För att underlätta för foodtrucks att verka i Tyresö föreslås att kommunen inför ett nyttoparkeringstillstånd som gör att foodtrucks kan bedriva tillfällig försäljning på allmän parkeringsplats där kommunen är väghållare. För att kunna införa nyttoparkeringstillstånd krävs även ändring av delegationsordningen och beslut om taxa för nyttoparkeringstillstånden.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-05-24 § 34.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 34.pdf
Tjänsteskrivelse Nyttoparkeringstillstånd och taxa för foodtrucks.pdf
Bilaga 1. Tyresö kommuns villkor och taxa för nyttoparkeringstillstånd för mobila måltid..pdf
Bilaga 2. Delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf
Bilaga 3. Prövning av barnets bästa nyttoparkeringstillstånd.pdf

10 Behovsanalys vård- och omsorgsboende

Diarienummer 2023/ÄON 0062

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Förstudie för uppförande av vård- och omsorgsboende enligt nämndens behovsanalys genomförs.

Beskrivning av ärendet
Utbyggnad av vård-och omsorgsplatser behöver planeras utifrån en successiv utökning av antalet äldre i kommunen. Beräkningen innebär ett behov av cirka 100 nya platser fram till år 2035. Förvaltningen förordar att ett nytt vård- och omsorgsboende lokaliseras centrumnära. De flesta äldre bor i centrumområdet och förvaltningens erfarenhet är att de flesta önska bo kvar i samma område när det blir aktuellt med vård-och omsorgsboende.

Äldre- och omsorgsnämnden har berett ärendet 2023-05-22 § 50. Med anledning av en protokollsfel har beslutsförslaget uppdaterats med ett ordförandebeslut av äldre- och omsorgsnämndens ordförande.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-05-22 § 50.pdf
Tjänsteskrivelse - Behovsanlalys äldreboende.docx
Ordförandebeslut vård- och omsorgsboende.pdf

11 Ansökan om utökade medel för förstudie till Stimmets skola

Diarienummer 2023/KS 0192

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Utökade medel från medelreserven beviljas för förstudie för Stimmets skola enligt bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beviljat medel från medelreserven för arbetet med förstudie för Stimmets skola. Förstudien för Stimmets skola var i slutskedet under våren 2022. I det skedet tog man dock beslut om att pausa förstudien till förmån för andra prioriterade ärenden. Sedan dess har skolan haft en brand som delvis förstörde vissa huskroppar varpå Barn och Utbildningsförvaltningen och Samhällsbyggnadskontoret sett att förutsättningarna är så pass förändrade att ett omtag ansetts nödvändig. Fokus kommer vara att lösa skolans behov på kort och lång sikt. Det innebär mer medel behöver tillskjutas för att utföra förstudien.
Justerad budget är 695 000 kronor, vilket innebär behov av utökade medel om 170 000 kronor.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-05-24 § 35.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 35.pdf
Tjänsteskrivelse Ansökan om utökade medel för förstudie Stimmets skola.pdf
Bilaga 1- Ekonomisk konsekvensanalys Stimmet.pdf

12 Ansökan om medel för förstudie brandstation

Diarienummer 2023/KS 0180

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Medel från medelreserven beviljas till förstudie brandstation om 400 000 kr

Beskrivning av ärendet
Inom förstudie Lindalshöjden (Erstavik 6:14) antagen 2021, har möjligheten att förlägga en brandstation i Lindalshöjden utretts. I förstudien ses behovet av att genom vidare utredning utreda vilka investeringskostnader som är förenade med att vara kvar på nuvarande lokalisering kontra en ny lokalisering i Lindalshöjden, samt att studera framkomlighet och utryckningstider mer fördjupat. För att kunna jämföra alternativen, att ligga kvar eller att omlokalisera, behöver förstudien bedöma framtida investeringskostnader både på befintlig fastighet och göra en uppskattning av kostnaden för en ny brandstation. Saneringskostnaden om Tennet 1 avvecklas måste även bedömas då det kan vara en hög kostnadspost.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-05-24 § 37.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 37.pdf
Tjänsteskrivelse Förstudie brandstation.pdf

13 Inriktningsbeslut för utveckling av kulturfastigheten Rundmar Gård

Diarienummer 2022/KS 0327

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Inriktningsbeslut fattas att Rundmar Gård har fortsatt användning som boningshus med syfte att hyras ut av kommunen till en hyresgäst som främjar besöksnäringen.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en förstudie som söker lämplig hyresgäst för gården samt beskriver renoveringsbehovet, förutsättningar, hyresform och prissättning för uthyrningen. Förstudien omfattar även en översiktlig plan för samtliga av kommunens tomställda kulturfastigheter.
3. Förstudien finansieras genom medelreserven för förstudier med en budget om 500 tkr.

Beskrivning av ärendet
Kulturfastigheter utgör en viktig del i den cirkulära stadsplaneringen.
Tyresö kommun planerar att utveckla kommunägda kulturfastigheter enligt Strategin för kommunägda kulturfastigheter som beslutades i kommunstyrelsen i juni 2020. För detta behöver förstudieuppdrag ges som inkluderar en översiktlig plan med förslag på användning för respektive kulturfastighet, med fokus på de tomställda fastigheterna för att ta tillgodo de resurser som finns tillgängliga.
Kulturarvet på Rundmars Gård har direkt relevans för Tyresös historia och den befintliga bebyggelsen har stor potential att bidra till hållbar samhällsutveckling för Tyresö kommun. För att säkerställa social hållbarhet och bevarandet av värdefull kulturmiljö behöver lämplig hyresform och nyttjande kartläggas, möjligheterna att söka finansiering för upprustning av Rundmars gård undersökas, samt utreda möjligheterna att skapa goda förutsättningar för friluftslivet.

Dialog har förts med stiftelsen Tyrestaskogen och Naturvårdsverket, som ser positivt på en utveckling av platsen som främjar besöksnäring, friluftsliv och kulturmiljö. Dialog har förts med Tyresös Kultur och fritidsförvaltning som har behov av anvisade grill- och tältplatser för friluftslivet. Av de i dagsläget tomställda kommunägda kulturfastigheterna är Rundmar Gård den fastighet som har störst möjlighet att ge hög utväxling för kommunen och tyresöborna.

Förvaltningen föreslår kommunledningsutskottet att föreslå kommunstyrelsen att fastställa inriktningen för Rundmar Gård fortsatt vara ett boningshus att hyras ut av kommunen till en hyresgäst som vill driva verksamhet som främjar besöksnäringen. Utifrån inriktningsbeslutet föreslås kommunstyrelsen också ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en förstudie som beskriver renoveringsbehovet, förutsättningar och prissättning för uthyrningen samt söker lämplig hyresgäst för gården.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-05-24 § 36.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 36.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om utveckling och förstudieuppdrag för kulturfastigheten Rundmar gård.pdf
Sekretess Bilaga 1. Kostnadsuppskattning förstudie utveckling Rundmar Gård.pdf

14 Kompetensförsörjningsstrategi för Tyresö kommun 2023-2026

Diarienummer 2023/KSP 0016 015

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Kompetensförsörjningsstrategi för Tyresö kommun 2023-2026 antas.

Beskrivning av ärendet
I kommunplanen 2023 finns ett politiskt uppdrag under målområde 1. Det politiska uppdraget beskriver vikten av en genomarbetad kompetensförsörjningsplanering för Tyresö kommun. I den framtagna kompetensförsörjningsstrategin framgår den inriktning som Tyresö behöver ha framöver för att möta kompetensutmaningen och vara en attraktiv arbetsgivare. Strategin ska följas av en övergripande kompetensförsörjningsplan och läggs som beslutad strategi i förteckning över gällande styrdokument i kommunplanen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-05-24 § 39.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 39.pdf
Tjänsteskrivelse Kompetensförsörjningsstrategi.pdf
Tyresö kommun kompetensförsörjningsstrategi 2023-2026.pdf

15 Revisionsrapport strategiskt arbetsgivararbete

Diarienummer 2023/KS 0152

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten om strategiskt arbetsgivararbete.

Beskrivning av ärendet
Ernst & Young har på uppdrag av förtroendevalda revisorer i Tyresö kommun genomfört en granskning med syfte att bedöma om?kommunen bedriver ett ändamålsenligt arbete utifrån fullmäktiges mål inom arbetsgivarområdet.
Revisorernas sammantagna bedömning är att det arbete som bedrivs inom målområdet motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare utifrån kommunfullmäktiges mål är delvis ändamålsenligt.

HR-staben har fått ett politiskt uppdrag i verksamhetsplanen 2023 att arbeta fram en plan för strategiskt kompetensförsörjningsarbete som väl svarar mot revisorernas rekommendationer. Granskningen berör barn- och utbildningsnämnden, äldre- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen.
Barn- och utbildningsnämnden, äldre- och omsorgsnämnden och kommunledningsutskottet har berett ärendet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 40.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-05-24 § 48.docx
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-05-22 § 48.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revision om strategiskt arbetsgivararbete.pdf
Rapport - Strategiskt arbetsgivararbete - Tyresö kommun.pdf
Revisionsskrivelse Strategiskt arbetsgivararbete.pdf

16 Revisionsrapport granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU

Diarienummer 2023/KS 0141

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.

Beskrivning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning med syfte att bedöma huruvida det föreligger en ändamålsenlig intern kontroll i kommunkoncernen med avseende på genomförande av upphandlingar enligt LOU
EY sammantagna bedömning är att kommunkoncernen inte har säkerställt en
ändamålsenlig intern kontroll avseende genomförande av upphandlingar enligt LOU samt gällande styrdokument. För detaljer se EY granskningsrapport, daterad.
Granskningen berör samtliga nämnder, kommunstyrelsen och Tyresö bostäder AB.
Tyresö Bostäder AB har svarat separat och svaret bifogas i bilaga 1.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 41.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om upphandling.pdf
Revisionsskrivelse Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.pdf
Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.pdf
Bilaga 1. Tyresö bostäders svar på revisionsskrivelse granskning av upphandlingsprocessen.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-05-23 § 57.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2023-05-22 § 33.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-05-22 § 49.pdf

17 Svar på remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2035

Diarienummer KSM2023-264.510

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som Tyresö kommuns svar på Region Stockholm remiss "Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2035" med diarienummer TN 2023-0159.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har getts möjlighet att inkomma med remissynpunkter på förslag till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2035.

Tyresö kommun är positiva till ett pedagogiskt och ambitiöst program, men ser en del förbättrings- och utvecklingspotential. Detta avser till exempel beskrivet nuläge där pandemins effekter behöver ge ett tydligare avtryck som just nuläge, ett förtydligande till regionens roll och mandat i förhållande till behov och mål, perspektiv och mål som överlappar eller har en oklar relation, mål som saknar indikatorer eller relaterar till andra mål (särskilt klimatmål med längre tidshorisont) utan en tillräcklig tydlig koppling, samt en del begrepp i behov av förtydliganden. Men ett programförslag med tydligare fokus på utmaningar med fritidsresande, större tyngd vid ett jämlikt transportsystem och en struktur där kollektivtrafik och bebyggelse går hand i hand är mycket positivt jämfört med tidigare program. Vidare tar Tyresö kommun särskilt med sig regionens förståelse för att inblandade nyckelaktörer i samhällsbyggandet har fler ansvarsområden att ta hänsyn till än enbart kollektivtrafik. Att hitta arbetssätt för ett samlat genomförande av kollektivtrafikåtgärder gemensamt mellan väghållare och kollektivtrafikmyndighet är också av största vikt för att kunna uppfylla programmets ambitiösa mål.
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet 2023-05-24 § 24.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 24.pdf
Tjänsteskrivelse, remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram 2035.pdf
Remissversion Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2035.pdf
Preliminär hållbarhetsbedömning med MKB, Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2035.pdf
Missivbrev TFP remiss inklusive sändlista 2023-03-23.pdf

18 Svar på remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2023/2024 (T24)

Diarienummer KSM2023-377.510

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som Tyresö kommuns svar på Region Stockholms "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2023/2024" (T24) med diarienummer TN 2022-0837.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har erhållit "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2023/2024 (T24)", dnr: TN 2022-0837. Remissen kommer från trafikförvaltningen i Region Stockholm och redogör för förslag på trafikförändringar i kollektivtrafiken inför tidtabellskiftet i december 2023. Slutligt remissvar skall ställas till trafikförvaltningen (registrator.tf@sll.se) senast den 16 juni 2023.

Kommunen har förståelse för den utmanande ekonomiska situation som regionen befinner sig i, men vill ändå påminna om vikten av ett gott kollektivtrafikutbud för att möjliggöra ett jämlikt och jämställt transportsystem där inte tillgång till egen bil ska vara förutsättning för att nå vissa målpunkter. Av de föreslagna trafikförändringarna ser Tyresö kommun negativt på neddragningen av turer till Alby friluftsgård, och är inte heller beredd på att i nuläget genomföra testet med att stombussen inte stannar vid hållplats Bollmoraberg. I övrigt har kommunen medskick gällande bättre tidpassning vid Tyresö C med bussar från Östra Tyresö, förslag om bättre utbud på Fornudden, samt förslag på justeringar i tidtabellen för linje 817. Slutligen är ett medskick att kommunen vill se förbättringar gällande trängsel på bussen, särskilt i de stråk som fått neddragna turer i förändringar som genomfördes i februari i år.

För kommande trafikförändringar utöver denna remiss, möjliga inom dagens trafikavtal, ser kommunen fram emot en tät och god dialog i tidigt skede med möjlighet till inspel och synpunkter.
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet 2023-05-24 § 25.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 25.pdf
Tjänsteskrivelse T24.pdf
Trafikförändringsremiss T24.pdf

19 Remiss om riktlinjer för serveringstillstånd

Diarienummer 2023/KS 0176

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på remissen om gemensamma riktlinjer för serveringstillstånd inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds medlemskommuner.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har lämnat förslag till riktlinjer för serveringstillstånd på remiss till medlemskommunerna. Tyresö kommun ges möjlighet att yttra sig då kommunen lagt tillsynsansvaret på förbundet sedan 2019. För att få en enhetlig bedömningsgrund inom förbundets ansvarsområde har ett förslag till gemensamma riktlinjer tagits fram. Denna ska ersätta de tre som beslutades av respektive medlemskommun under den tid de ansvarade för tillsynen. Nuvarande riktlinjer antogs av kommunstyrelsen 2014 och gäller bara för Tyresö kommun.

Efter remissrundan kommer riktlinjerna för serveringstillstånd att överlämnas till medlemskommunerna för fastställande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Svar på remiss gällande serveringstillstånd.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund protokoll 2023-04-12.pdf
Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd.pdf
Tjänsteskrivelse från SMOFH - Riktlinjer för serveringstillstånd.pdf

20 Svar på remiss avseende avgränsningssamråd ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Diarienummer 2023/KS 0193

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns
svar på Remiss - avgränsningssamråd för MKB avseende ny regional
utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Beskrivning av ärendet
Det pågår ett arbete med att ta fram en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS). En strategisk miljöbedömning ska tas fram inom ramen för planarbetet. Vid avgränsningssamråd ges möjlighet att tycka till om vilka aspekter som ska bedömas vid miljöbedömningen och till vilken detaljeringsgrad. Tyresö kommun ser att miljöbedömningen bör utökas till en hållbarhetsbedömning och inkludera påverkan även avseende social hållbarhet.

Tyresö kommun ser vidare att hållbarhetsbedömning bör integreras i planförslaget för att ge vägledning till efterföljande planering. Tyresö ser att särskild fokus bör ligga på planförslagets påverkan på klimatutsläpp.

Bedömning behöver vara tydlig i vilken klimatpåverkan som beräknas. Tyresö ser att bedömning inte enbart bör mäta de territoriella utsläppen utan även konsumtionsbaserade utsläpp och möjlighet till kolinlagring i naturmark

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remiss för avgränsningssamråd för mkb RUFS.pdf
Bilaga 1. Samrådsunderlag- Avgränsningssamråd för MKB avseende ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen.pdf
Bilaga 2. Remissbrev- Avgränsningssamråd för MKB avseende ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen.pdf

21 Antagande av detaljplan för Bergfotens förskola

Diarienummer KSM-2021-1247-214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Detaljplan för Bergfotens förskola antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunen är i behov av fler permanenta förskoleplatser i kommunal regi inom centrumområdet. Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att bygga en ny förskola för 160 barn samt ett nytt gemensamt skolkök och matsal vid Bergfotens skola, fastigheten Näsby 4:1136. Detaljplanen syftar även till att säkerställa en god trafiksituation samt att nödvändiga dagvatten- och skyfallsåtgärder genomförs.

Detaljplanen tas fram med standardförfarande.

Samråd genomfördes under perioden 26 maj - 22 juni 2022. Under samråd inkom totalt 11 yttranden. De synpunkter som inkom bedömde förvaltningen kunde hanteras inom planprocessen.

Det bearbetade planförslaget var tillgängligt för granskning under perioden 11 januari - 25 januari 2023. Under granskningen inkom totalt 10 yttranden.
Länsstyrelsen bedömde i sitt yttrande att planförslaget inte redovisar uppfyllda krav avseende frågor som rör miljökvalitetsnormer för vatten och säkerhet med avseende på översvämningsrisk. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansåg att Boverkets rekommendation gällande friyta per barn bör följas. Privatpersoner lämnade synpunkter avseende att angiven byggnadshöjd inte ansågs lämplig med hänsyn till radhusbebyggelsen som ligger i anslutning till planområdet, att det utifrån ett verksamhetsperspektiv inte ansågs lämpligt att bygga förskola i flera våningsplan respektive oro kring ökad trafik i området.

Efter granskningen har planhandlingarna kompletterats gällande dagvatten- och skyfallshantering. Plankartan har justerats för att säkerställa dagvatten- och skyfallshantering samt för att möjliggöra en alternativ utformning av infartsgatans vändplan.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att inkomna synpunkter kan hanteras inom ramen för planarbetet och med genomförda justeringar och kompletteringar bedöms att detaljplan för Bergfotens förskola kan antas.
Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet 2023-05-24 § 18.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 18.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Bilaga 1. Plankarta Bergfotens forskola A2 antagande.pdf
Bilaga 2. Planbeskrivning Bergfotens forskola antagande.pdf
Bilaga 3. Samrådsredogörelse Bergfotens förskola.pdf
Bilaga 4. Granskningsutlåtande.pdf
Bilaga 5. Dagvattenutredning, övergripande.pdf
Bilaga 6. Dagvattenutredning förskola.pdf
Bilaga 7. PM Geoteknik.pdf
Bilaga 8. MUR Geoteknik.pdf
Bilaga 9. PM Markmiljö.pdf
Bilaga 10. PM Bergteknik.pdf
Bilaga 11. Inventering av skyddsvärda träd.pdf
Bilaga 12. Barnkonsekvensanalys.pdf
Bilaga 13. Kvalitetsprogram.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-12-21 § 49.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 16.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 67.pdf

22 Återrapportering av uppdrag om planeringsunderlag över ytor för samhällsfastigheter och idrott

Diarienummer KSM2022-421.259

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Återrapporteringen av uppdraget noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 7:e december 2021 § 272 kommundirektören i uppdrag att ta fram ett planeringsunderlag som redovisar ytor för samhällsservice.

Planeringsunderlaget skulle att tas fram som ett komplement till översiktsplanen och innehålla en inventering av möjliga ytor för att täcka det kommande behovet av samhällsservice fram till 2055 kopplat till den förväntade befolkningsökningen i Tyresös olika kommundelar. Arbetet skulle förankras med berörda förvaltningar och nämnder.

Uppdraget är nu genomfört och planeringsunderlaget över ytor för samhällsservice kommer att användas som ett internt underlag för samhällsplaneringen.
Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet 2023-05-24 § 19.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 19.pdf
Tjänsteskrivelse Återrapportering om planeringsunderlag över ytor för samhällsservice.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-12-07 § 272.pdf

23 Utredning om avfallsinsamling i större samfälligheter

Diarienummer KSM 2023-321

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommundirektören får i uppdrag att vidare utreda de alternativ kommunen har rådighet över inför beslut för att möjliggöra implementering av matavfalls- och förpacknings­insamling i större samfällig­heter som omfattas av fastighets­juridiska utmaningar.

Beskrivning av ärendet
Från och med 1 januari 2024 tar Sveriges kommuner över ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushåll via återvinningsstationer (ÅVS) och befintlig fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI).

Senast 2027 ska förpackningsinsamlingen ske fastighetsnära hos alla hushåll och samlokaliserade verksamheter (verksamheter som delar insamlingslösning med hushåll). Under utbyggnadsperioden 2024 till 2026 ska förpacknings­insamlingen gradvis införas.

I Tyresö finns ett antal stora samfällighetsföreningar med gemensamhets­lösningar för avfall, till exempel i Krusboda och Fårdala där tydlig motpart för avfallsfrågor saknas. Totalt finns 1 383 stycken hushåll i denna kategori, vilket utgör 6,4 procent av hushållen i Tyresö.

För denna kundgrupp finns fastighetsjuridiska aspekter som redan i nuläget är problematiska för insamlingen av restavfall och som förhindrar vidare utbyggnad av matavfalls- och förpackningsinsamling.

Tyresö kommun äger de nedgrävda behållarna för restavfall för denna kundkategori och problemet består i att de är placerade på allmän platsmark och inte medges enligt detaljplanen, samt i vissa fall på samfälld mark där servitut saknas. Denna typ av speciallösning avgiftsfinansieras via ett anpassat avfallsabonnemang.
Fyra alternativa lösningar presenterades i förstudien (Fastighetsnära insamling av förpackningar, Tyresö kommun) för att säkra befintlig insamling men även för att utveckla framtidens avfallshantering.

Förslag 1 och 2 kräver initiativ och åtgärder från aktuella samfällighets­föreningar. Kommunen saknar mandat att påtvinga dessa lösningsförslag. Vidare kräver förslagen att intresse finns hos andelsägare och samfälligheter att driva frågor avseende stadgeändringar alternativt bildande av ny samfällighet för avfallsfrågor.
Kommunen har rådighet över förslag 3 och 4 och har möjlighet att avgiftsfinansiera dessa lösningar. Alternativ 3 innebär att kommunen mot en avgift kan ansöka om ett officialservitut via Lantmäteriet för att kunna nyttja samfälld mark för ändamålet. Alternativ 4 innebär att kommunen tar interna arbetskostnader och kan skapa frimärksplaner som tillåter att mark nyttjas för avfallshantering. Detta skulle också möjliggöra för implementering av förpacknings- och matavfallsinsamling under utbyggnadsperioden 2024-2026.

En utredning kan även klarlägga om det finns ytterligare alternativ kommunen har rådighet över och har möjlighet att finansiera via avfallstaxan.

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att alternativ som kommunen har rådighet över är de enda realistiska alternativen för att möjliggöra en implementering av förpacknings- och matavfallsinsamling under utbyggnadsperioden 2024-2026.
Följande behöver utredas:
* Fastighetsjuridiska aspekter
* dimensionering och lämpliga placeringar ur trafik- och tillgänglighetsperspektiv.
* kostnader (utredning, servitut/frimärksplaner samt utrustning och installation)
* justerade tjänster i avfallstaxan.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet 2023-05-24 § 20.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 20.pdf
Tjänsteskrivelse_Utredning om avfallsinsamling i större samfälligheter.pdf
Bilaga 1 PABB Utredning avfallsinsamling samfälligheter.pdf
Bilaga 2 Förstudie fastighetsnära insamling av förpackningar.pdf
Bilaga 3. Kommunala avfallsbehållare i Krusboda.pdf

24 Dispensansökan matavfallsinsamling

Diarienummer KSM 2023-322

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att ansöka om dispens från obligatorisk matavfallsinsamling.
2. Arbetet med den obligatoriska matavfallsinsamlingen koordineras med införandet av fastighetsnära förpackningsinsamling under senast 2026.

Beskrivning av ärendet
Nya EU-direktiv innebär att matavfall inte får blandas med restavfall från och med 2024, utan ska sorteras ut separat. På grund av kort implementeringstid samt för att möjliggöra för samordning, har Naturvårdsverket möjliggjort för Sveriges kommuner att ansöka om dispens för en något senare implementering för att kunna samordna obligatoriet med implementering av fastighetsnära insamling av förpackningar under senast år 2026.

Samhällsbyggnadskontoret förordar att Tyresö kommun ansöker om dispens för att istället implementera kravet under år 2026 för att skapa ekonomiska och cirkulära samordningseffekter med en samtidig implementering av förpackningsinsamlingen.
I dagsläget är 79 procent av flerfamiljshusen anslutna till matavfalls­insamlingen, då det gäller småhusen är anslutningsgraden 62 procent. För verksamheter i Tyresö är anslutningsgraden 33 procent.

När det gäller större samfällighetsföreningar med fastighetsjuridisk problematik som kräver vidare utredning för att kunna införa såväl matavfalls- som förpackningsinsamling är i dagsläget ca 10 procent av de boende anslutna till matavfallsinsamlingen.
Samhällsbyggnadskontoret rekommenderar att Tyresö kommun inte bör införa ett obligatorium innan det finns en infrastruktur för system- och insamlingslösningar såväl som tillgänglig mark och lokalutrymmen.

Utbyggnadsperioden fram till 2026 behövs för att kommunicera nya lagkrav samt för att ge fastighetsägare och verksamhetsutövare möjlighet att tillskapa utökade och genomtänkta avfallslösningar som ska godkännas av kommunen i flera led.
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet 2023-05-24 § 21.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 21.pdf
Tjänsteskrivelse_Dispensansökan matavfallsinsamling.pdf
Bilaga 1 PABB dispensansökan matavfall.pdf

25 Slutrapport Södra Fornuddsparken

Diarienummer KSM-2023-272

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Slutrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektavdelningen har avslutat projektet södra fornuddsparken som omfattat parkupprustning av fornuddsparkens södra delar. Efter genomförd upprustning är södra fornuddsparken idag en mer tillgänglig, kvalitativ och omhändertagen plats än innan projektstart. Projektet har genomförts inom given budgetram och har uppnått de uppsatta målen avseende tid, ekonomi och kvalitet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Slutrapport Södra Fornuddsparken.docx
Bilaga 1. Slutrapport Södra Fornuddsparken.pdf

26 Revidering av gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun

Diarienummer 2023/KS 0087 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Förslag till reviderat reglemente för styrelse och nämnder i Tyresö kommun antas och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
En ändring föreslås i § 18 i det gemensamma nämndreglementet.
Enligt 4 kap. 2 § kommunallagen (2017:725), KL, får fullmäktige utse kommunalråd tidigast vid första sammanträdet efter det att val av fullmäktige har hållits i hela landet.

I samband med att antalet kommunalråd i Tyresö kommer föreslås utökas har det uppmärksammats behov av en ändring av § 18 i kommunens gemensamma nämndreglemente.

Nuvarande lydelse:
18 § Fullmäktige väljer och fastställer antalet kommunalråd. Valet sker vid första sammanträdet efter det att val av fullmäktige hållits i hela landet. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
Den andra meningen i nu gällande lydelse kan tolkas som att val och fastställande av antal kommunalråd endast kan ske vid det första sammanträdet efter val av fullmäktige hållits i hela landet, vilket skulle innebära en inskränkning i 4:2 KL.
Därför föreslås nu att den andra meningen i § 18 tas bort och att bestämmelsen får följande lydelse:
18 § Fullmäktige väljer och fastställer antalet kommunalråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-05-24 § 42.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 42.pdf
Tjänsteskrivelse - Revidering av gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf
Förslag - Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf

27 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda

Diarienummer 2023/KS 0186 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun, inklusive bilagor 1-3, antas.
2. Bestämmelserna ersätter tidigare bestämmelser beslutade av kommunfullmäktige 2022-12-20 § 121.

Beskrivning av ärendet
Gällande bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda beslutades av kommunfullmäktige den 20 december 2022 § 121. Det politiska styret föreslår nu att byggnadsnämndens ordförande ska bära titeln kommunalråd och att antalet kommunalråd utökas från fem till sex.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-05-24 § 43.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 43.pdf
Tjänsteskrivelse Arvoden och ersättningar.pdf
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun.pdf
bilaga 1-3.pdf

28 Revidering av kommunala tillgänglighetsrådets arbetsordning

Diarienummer 2023/KS 0120 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Förslag till reviderad arbetsordning för kommunala tillgänglighetsrådet antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådet i Tyresö kommun (KTR) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan organisationer för personer med funktionsnedsättningar och Tyresö kommuns styrelse och nämnder.
Med anledning av förändringar i rådets struktur samt förändringar i hur informationen mellan KTR och Tyresös kommuns styrelse och nämnder ska kommuniceras, behöver ansvarsfördelningen förtydligas och arbetsordningen för kommunala tillgänglighetsrådet förtydligas.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-05-24 § 44.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 44.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunala tillgänglighetsrådets arbetsordning.pdf
Arbetsordning för kommunala tillgänglighetsrådet med markeringar.pdf
Arbetsordning kommunala tillgänglighetsrådet utan markeringar 2023-04-11.docx

29 Kommunstyrelsens meddelanden

Diarienummer 2022/KS 0363 008

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Handlingar till kommunstyrelsen för kännedom.

Bilagor
Cirkulär 23_21 Tekniksprånget lägsta lön 2023 och 2024.pdf
Tjänsteskrivelse - Redovisning statsbidrag ASN 2022.pdf
Bilaga - Statsbidrag inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden 2022.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-04-25 § 44.docx
Cirkulär 23_22 Överenskommelse om uppräkning av särskilda ersättningar m.m. 2023.pdf
Cirkulär 23_23 Överenskommelse om uppräkning av särskilda ersättningar m.m. 2023.pdf
Nulägesanalys_tillgänglighetsrådet.pdf
Protokoll KTR 2023-05-10.pdf
Protokoll KPR 2023-05-11.pdf
Cirkulär 23_25 Arbetsdomstolens dom 2022 nr 53 om påstått missgynnande i strid med 16 § föräldraledighetslagen.pdf
Protokoll_forbundsmote_20230428_just (1).pdf
TVVF-forbundsmote_2023.pdf
prot-2023-04-28-konstituerande-styrelsemote_just.pdf
08-2023-Sammanträdesplan SKR 2024.pdf
KLK _ Kansliet _ Information.pdf

30 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2023

Diarienummer 2022/KS 0405

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2023-05-24, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2023-05-24
Hållbarhetsutskottet 2023-05-24, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskottet/dagordning?date=202
Stadsbyggnadsutskottet 2023-05-24 se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2023-05-24

Bilagor
Delegationsbeslut om enskild överenskommelse.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag.pdf
Delegationsbeslut avseende avsked.pdf
Samhällsbyggnadskontorets delegationsbeslut 28 april - 28 maj 2023.pdf

§70 Kommundirektörens rapport 2023

Diarienummer 2023/KS 0017

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Cynthia Runefjärd informerar kommunstyrelsen om aktuella händelser.

Bilagor
Kommundirektörens rapport 230529.pdf

§71 Delårsrapport 1 2023 för kommunstyrelseförvaltningen

Diarienummer 2023/KS 0201

Kommunstyrelsens beslut
* Delårsrapport 1 2023 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen ska enligt styrprocessen ta fram en delårsrapport per sista april för årets första tertial. Delårsrapporten ska innehålla uppföljning av förvaltningens mål och budget. Vid avvikelser ska åtgärder föreslås som kan vidtas för att komma till rätta med situationen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att delårsrapport 1 2023 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2023 för kommunstyrelsens verksamhet.pdf
Delårsrapport 1 kommunstyrelseförvaltningen.pdf

§72 Delårsrapport 1 2023 för Tyresö kommun *

Diarienummer 2023/KS 0200

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Delårsrapport 1 2023 för Tyresö kommun godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunen ska enligt styrprocessen ta fram en delårsrapport per sista april för årets första tertial. Rapporten har tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen i samarbete med alla förvaltningar och kontor. Delårsrapporten ska innehålla uppföljning av kommunens mål och budget. Vid avvikelser ska åtgärder föreslås som kan vidtas för att komma till rätta med situationen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delårsrapport 1 2023 för Tyresö kommun godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2023 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport 1 Tyresö kommun 2023.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2023-05-22 § 35.pdf
Delårsrapport 1 för kultur-och fritidsförvaltningen.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-05-23 § 58.pdf
Gemensamt särskilt yttrande (M) (KD) (SD) arbetsmarknads- och socialnämnden 2023-05-23 § 58.pdf
Delårsrapport 1 januari till april 2023 arbetsmarknads- och socialförvaltningen.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-05-22 § 45.pdf
Delårsrapport 1 ÄOO.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-05-24 § 47.pdf
Delårsrapport 1 BUN 2023.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-06-01 § 49.pdf
Delårsrapport 1 GVN.pdf

§73 Investeringsansökan Wättinge södra dagvattendammar

Diarienummer KSM-2023-305

Kommunstyrelsens beslut
1. Utökad budget för genomförandet enligt bilaga 1 för projekt Wättinge södra dagvattendammar godkänns.
2. Budgetutökningen läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
3. Framtida driftskostnader inarbetas i budget för kommunstyrelsens verksamhetsområde, anslag samhällsbyggnad.

Beskrivning av ärendet
Investeringsansökan omfattar justering av budget för projektet "Wättinge södra dagvattendammar" vilket innefattar omkoppling av dagvattennätet för att avlasta befintligt dagvattennät i centrala Tyresö centrum och Kolardammarna.
Projektets godkända budget (Kommunstyrelsen 2021-10-05 § 229) baseras på en grov budgetuppskattning utförd med utförd förprojektering som underlag. Kalkylen på detaljprojekterade handlingar redovisas i bilaga 1 och visar att genomförandet blir dyrare än tidigare uppskattat.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet 2023-05-24 § 18.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Utökad budget för genomförandet enligt bilaga 1 för projekt Wättinge södra dagvattendammar godkänns.
2. Budgetutökningen läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
3. Framtida driftskostnader inarbetas i budget för kommunstyrelsens verksamhetsområde, anslag samhällsbyggnad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 18.pdf
Tjänsteskrivelse beslut om investering Wättinge södra dagvattendamm.pdf
Bilaga 1 Investeringsansökan Wättinge södra dagvattendamm (sekretess).pdf
Bilaga 2. Enklare prövning av barns bästa Wättinge södra dagvattendammar.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 229.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 101.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-08-24 § 183.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 44.pdf

§74 Beslut om genomförande av Njupkärrs idrottshall och bollplan

Diarienummer 2023/KS 0210

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra projekt Njupkärrs idrottshall och bollplan i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
2. Budget för genomförandet enligt bilaga 3 godkänns.
3. Budgeten läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
4. Framtida drift- och kapitalkostnader efter genomförandet finansieras genom kommunstyrelsens verksamhetsområde, anslag samhällsbyggnad, enligt bilaga 3
5. Behov av utökad budgetram för att täcka ökade driftskostnader för barn- och utbildningsförvaltningen ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.
6. Behov av utökad budgetram för att täcka ökade driftskostnader för kultur- och fritidsförvaltningen ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.

Beskrivning av ärendet
En kompletterande förstudie till Förstudierapport Njupkärrs skola (KSM2021-248.208) har utförts med syfte att studera idrottshallens placering och bollplanens storlek sett tills platsens förutsättningar. Förstudien har även studerat idrottshallens utformning utifrån verksamhetsbehov enligt Förstudierapport Njupkärrs skola (bilaga 5) och Behovsanalys (bilaga 4).

Den kompletterande förstudien föreslår att skolan placeras i områdets norra del med 7-spelsplan väster om idrottshallen, se figur 1.

Kostnaden för genomförande enligt bilaga 3 föreslås finansieras med investeringsmedel och läggas in i investeringsprogrammet.

Barn- och utbildningsnämnden har berett ärenden 2023-05-24, § 49.

Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet 2023-05-22 § 42.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra projekt Njupkärrs idrottshall och bollplan i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
2. Budget för genomförandet enligt bilaga 3 godkänns.
3. Budgeten läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
4. Framtida drift- och kapitalkostnader efter genomförandet finansieras genom kommunstyrelsens verksamhetsområde, anslag samhällsbyggnad, enligt bilaga 3
5. Behov av utökad budgetram för att täcka ökade driftskostnader för barn- och utbildningsförvaltningen ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.
6. Behov av utökad budgetram för att täcka ökade driftskostnader för kultur- och fritidsförvaltningen ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-05-24 § 49.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2023-05-22 § 42.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om genomförande av Njupkärrs idrottshall och bollplan.pdf
Tjänsteskrivelse, genomförande av Njupkärrs idrottshall och bollplan.pdf
Bilaga 1 - Kompletterande förstudierapport Njupkärrs skola.pdf
Bilaga 2 - Formell prövning av Barnets bästa Njupkärrs nya skola.pdf
Bilaga 3 - Sekretessbelagd kostnadsbilaga 23-04-25.pdf
Bilaga 4 - Behovsanalys.pdf
Bilaga 5 - Förstudie Njupkärrs skola (delrapport) 2021-09-01.pdf

§75 Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2023-2035

Diarienummer 2023/KS 0155

Kommunstyrelsens beslut
1. Utökad budget för projekt Wättinge Södra Dagvattendammar, enligt bilaga 2, godkänns.
2. Utökad budget för projekt Bollmorabacken, enligt bilaga 3, godkänns.
3. Utökad budget för projekt Fasanvägen etapp 13, enligt bilaga 4, godkänns.
4. Utökad budget för projekt Gång- och Cykelbana Fornuddsvägen, enligt bilaga 5, godkänns.
5. Utökad budget för projekt Järnet 7, enligt bilaga 6, godkänns.
6. Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2023-2035, enligt bilaga 1, fastställs.

Deltar inte i beslutet
Anki Svensson (M), Peter Freij (M), Jeanette Hellmark (M), Mats Fält (M), Chris Helin (M), Per Carlberg (SD) och Johan Carlsson (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Planen är en förutsättning för investeringsprogrammet som fastställs av kommunfullmäktige i ett eget ärende.

Enligt investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag ska alla behov av utökad budget godkännas av de nämnder som berörs, innan de läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar och därefter kan ingå i investeringsprogrammet. I detta ärende ingår fem projekt vars budget behöver utökas, främst med hänsyn till nya förutsättningar inom projekten och det ökade prisläget till följd av omvärldsfaktorer.

Projekt som inte har en budget för genomförande tillkommer som egna ärenden.
Projekt som berör andra nämnder godkänns i respektive nämnd.

Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar omfattas av sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-05-24 § 31, underlaget till ärendet har uppdaterats efter kommunledningsutskottets sammanträde.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Utökad budget för projekt Wättinge Södra Dagvattendammar, enligt bilaga 2, godkänns.
2. Utökad budget för projekt Bollmorabacken, enligt bilaga 3, godkänns.
3. Utökad budget för projekt Fasanvägen etapp 13, enligt bilaga 4, godkänns.
4. Utökad budget för projekt Gång- och Cykelbana Fornuddsvägen, enligt bilaga 5, godkänns.
5. Utökad budget för projekt Järnet 7, enligt bilaga 6, godkänns.
6. Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2023-2035, enligt bilaga 1, fastställs.

Yrkanden
Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2023-2035 (sekretess).pdf
Bilaga 1. Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2023-2035 (sekretess) uppdaterad 20230529.pdf
Bilaga 2. PM för utökad budget Wättinge södra dagvattendammar (sekretess).pdf
Bilaga 3. PM för utökad budget Bollmorabacken(sekretess).pdf
Bilaga 4. PM för utökad budget Fasanvägen etapp 13 (sekretess).pdf
Bilaga 5 PM för utökad budget Gång- och cykelbana Fornuddsvägen (sekretess).pdf
Bilaga 6 PM för utökad budget Järnet 7, Finplanering (sekretess).pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 31..pdf

§76 Investeringsprogrammet 2023-2035 *

Diarienummer 2023/KS 0154

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Nya och utökade medel för investeringar om totalt 381 mnkr, enligt bilaga 1, tillförs i investeringsprogrammet.
2. Investeringsprogrammet 2023-2035, enligt bilaga 1, fastställs.
3. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2024 och framåt.
Deltar inte i beslutet
Anki Svensson (M), Peter Freij (M), Jeanette Hellmark (M), Mats Fält (M), Chris Helin (M), Per Carlberg (SD) och Johan Carlsson (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Investeringsprogrammet ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige. Programmet bygger på kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar, som fastställts av kommunstyrelsen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-05-24 § 32. Underlaget till ärendet har uppdaterats efter kommunledningsutskottets sammanträde.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Nya och utökade medel för investeringar om totalt 381 mnkr, enligt bilaga 1, tillförs i investeringsprogrammet.
2. Investeringsprogrammet 2023-2035, enligt bilaga 1, fastställs.
3. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2024 och framåt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse investeringsprogram 2023-2035 - uppdaterad 20230529.pdf
Bilaga 1 investeringsprogram 2023-2035 uppdaterad 2023-05-29.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 32.pdf

§77 Kommunplan 2024-2027 med budget för 2024 *

Diarienummer 2023/KS 0170

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Utdebiteringen för 2024 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2024-2027 fastställs.
3. Politiska uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2024 fastställs.
5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2025- 2027 fastställs
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2024-2027 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
8. För 2024 får resultatutjämningsreserven användas för att täcka upp det budgeterade underskottet på 21 800 000 kronor.
9. Internräntan för 2024 fastställs till 2,5 procent.
10. Lån får tas upp inom en ram på 2 000 miljoner kronor.
11. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
12. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
13. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
14. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2024-2027 med budget för 2024.
Deltar inte i beslutet
Anki Svensson (M), Peter Freij (M), Jeanette Hellmark (M), Mats Fält (M), Chris Helin (M), Per Carlberg (SD) och Johan Carlsson (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
I Tyresö kommun anges varje år politiska mål och inriktningar i kommunplanen, som beslutas av kommunfullmäktige. I kommunplanen fastställs målområdena och målen för kommunen på kommunövergripande nivå.

Kommunplanen innehåller även den budget kommunen enligt kommunallagen varje år ska upprätta för nästa kalenderår.

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till kommunplan för 2024-2027 inkluderande målområden, mål och budget. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Utdebiteringen för 2024 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2024-2027 fastställs.
3. Politiska uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2024 fastställs.
5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2025- 2027 fastställs
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2024-2027 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
8. För 2024 får resultatutjämningsreserven användas för att täcka upp det budgeterade underskottet på 21 800 000 kronor.
9. Internräntan för 2024 fastställs till 2,5 procent.
10. Lån får tas upp inom en ram på 2 000 miljoner kronor.
11. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
12. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
13. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
14. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2024-2027 med budget för 2024.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunplan för Tyresö kommun - reviderad efter kommunledningsutskottet.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 33.pdf
Tjänsteskrivelse kommunplan 2024.pdf

§78 Införande av nyttoparkeringstillstånd och taxa för mobila

Diarienummer 2023/KS 0183

Kommunstyrelsens beslut
* Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Nyttoparkeringstillstånd införs för mobila måltidsförsäljningsställen (foodtrucks)
2. Taxa för nyttoparkeringstillstånd fastställs till 5000 kr för sommarsäsong 1:a april- 31:a oktober och 7000 kr för helårstillstånd. En extra avgift på 200 kronor tas ut för bilbyte eller utfärdande av nytt tillstånd vid förlust under innehavande år/period. Avgifterna är exklusive moms.
3. Taxan börjar gälla från och med 230621.

Beskrivning av ärendet
Mobila måltidsförsäljningsställen (foodtrucks) bidrar med levande och aktiva stadsmiljöer och till enkla arbeten. För att underlätta för foodtrucks att verka i Tyresö föreslås att kommunen inför ett nyttoparkeringstillstånd som gör att foodtrucks kan bedriva tillfällig försäljning på allmän parkeringsplats där kommunen är väghållare. För att kunna införa nyttoparkeringstillstånd krävs även ändring av delegationsordningen och beslut om taxa för nyttoparkeringstillstånden.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-05-24 § 34.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas. Vidare föreslår Anita Mattsson (S) att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Nyttoparkeringstillstånd införs för mobila måltidsförsäljningsställen (foodtrucks)
2. Taxa för nyttoparkeringstillstånd fastställs till 5000 kr för sommarsäsong 1:a april- 31:a oktober och 7000 kr för helårstillstånd. En extra avgift på 200 kronor tas ut för bilbyte eller utfärdande av nytt tillstånd vid förlust under innehavande år/period. Avgifterna är exklusive moms.
3. Taxan börjar gälla från och med 230621.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 34.pdf
Tjänsteskrivelse Nyttoparkeringstillstånd och taxa för foodtrucks.pdf
Bilaga 1. Tyresö kommuns villkor och taxa för nyttoparkeringstillstånd för mobila måltid..pdf
Bilaga 2. Delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf
Bilaga 3. Prövning av barnets bästa nyttoparkeringstillstånd.pdf

§79 Behovsanalys vård- och omsorgsboende

Diarienummer 2023/ÄON 0062

Kommunstyrelsens beslut
* Förstudie för uppförande av vård- och omsorgsboende enligt nämndens behovsanalys genomförs.

Beskrivning av ärendet
Utbyggnad av vård-och omsorgsplatser behöver planeras utifrån en successiv utökning av antalet äldre i kommunen. Beräkningen innebär ett behov av cirka 100 nya platser fram till år 2035. Förvaltningen förordar att ett nytt vård- och omsorgsboende lokaliseras centrumnära. De flesta äldre bor i centrumområdet och förvaltningens erfarenhet är att de flesta önska bo kvar i samma område när det blir aktuellt med vård-och omsorgsboende.

Äldre- och omsorgsnämnden har berett ärendet 2023-05-22 § 50. Med anledning av en protokollsfel har beslutsförslaget uppdaterats med ett ordförandebeslut av äldre- och omsorgsnämndens ordförande.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att förstudie för uppförande av vård- och omsorgsboende enligt nämndens behovsanalys genomförs.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-05-22 § 50.pdf
Tjänsteskrivelse - Behovsanlalys äldreboende.docx
Ordförandebeslut vård- och omsorgsboende.pdf

§80 Ansökan om utökade medel för förstudie till Stimmets skola

Diarienummer 2023/KS 0192

Kommunstyrelsens beslut
* Utökade medel från medelreserven beviljas för förstudie för Stimmets skola enligt bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beviljat medel från medelreserven för arbetet med förstudie för Stimmets skola. Förstudien för Stimmets skola var i slutskedet under våren 2022. I det skedet tog man dock beslut om att pausa förstudien till förmån för andra prioriterade ärenden. Sedan dess har skolan haft en brand som delvis förstörde vissa huskroppar varpå Barn och Utbildningsförvaltningen och Samhällsbyggnadskontoret sett att förutsättningarna är så pass förändrade att ett omtag ansetts nödvändig. Fokus kommer vara att lösa skolans behov på kort och lång sikt. Det innebär mer medel behöver tillskjutas för att utföra förstudien. Justerad budget är 695 000 kronor, vilket innebär behov av utökade medel om 170 000 kronor.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-05-24 § 35.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att utökade medel från medelreserven beviljas för förstudie för Stimmets skola enligt bilaga 1.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 35.pdf
Tjänsteskrivelse Ansökan om utökade medel för förstudie Stimmets skola.pdf
Bilaga 1- Ekonomisk konsekvensanalys Stimmet.pdf

§81 Ansökan om medel för förstudie brandstation

Diarienummer 2023/KS 0180

Kommunstyrelsens beslut
* Medel från medelreserven beviljas till förstudie brandstation om 400 000 kr.

Beskrivning av ärendet
Inom förstudie Lindalshöjden (Erstavik 6:14) antagen 2021, har möjligheten att förlägga en brandstation i Lindalshöjden utretts. I förstudien ses behovet av att genom vidare utredning utreda vilka investeringskostnader som är förenade med att vara kvar på nuvarande lokalisering kontra en ny lokalisering i Lindalshöjden, samt att studera framkomlighet och utryckningstider mer fördjupat. För att kunna jämföra alternativen, att ligga kvar eller att omlokalisera, behöver förstudien bedöma framtida investeringskostnader både på befintlig fastighet och göra en uppskattning av kostnaden för en ny brandstation. Saneringskostnaden om Tennet 1 avvecklas måste även bedömas då det kan vara en hög kostnadspost.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-05-24 § 37.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att medel från medelreserven beviljas till förstudie brandstation om 400 000 kr.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 37.pdf
Tjänsteskrivelse Förstudie brandstation.pdf

§82 Inriktningsbeslut för utveckling av kulturfastigheten Rundmar Gård

Diarienummer 2022/KS 0327

Kommunstyrelsens beslut
1. Inriktningsbeslut fattas att Rundmar Gård har fortsatt användning som boningshus med syfte att hyras ut av kommunen till en hyresgäst som främjar besöksnäringen.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en förstudie som söker lämplig hyresgäst för gården samt beskriver renoveringsbehovet, förutsättningar, hyresform och prissättning för uthyrningen. Förstudien omfattar även en översiktlig plan för samtliga av kommunens tomställda kulturfastigheter.
3. Förstudien finansieras genom medelreserven för förstudier med en budget om 500 tkr.

Reservationer
Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Johan Carlssons (SD) yrkande om återremiss.

Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Kulturfastigheter utgör en viktig del i den cirkulära stadsplaneringen.
Tyresö kommun planerar att utveckla kommunägda kulturfastigheter enligt Strategin för kommunägda kulturfastigheter som beslutades i kommunstyrelsen i juni 2020. För detta behöver förstudieuppdrag ges som inkluderar en översiktlig plan med förslag på användning för respektive kulturfastighet, med fokus på de tomställda fastigheterna för att ta tillgodo de resurser som finns tillgängliga.
Kulturarvet på Rundmars Gård har direkt relevans för Tyresös historia och den befintliga bebyggelsen har stor potential att bidra till hållbar samhällsutveckling för Tyresö kommun. För att säkerställa social hållbarhet och bevarandet av värdefull kulturmiljö behöver lämplig hyresform och nyttjande kartläggas, möjligheterna att söka finansiering för upprustning av Rundmars gård undersökas, samt utreda möjligheterna att skapa goda förutsättningar för friluftslivet.

Dialog har förts med stiftelsen Tyrestaskogen och Naturvårdsverket, som ser positivt på en utveckling av platsen som främjar besöksnäring, friluftsliv och kulturmiljö. Dialog har förts med Tyresös Kultur och fritidsförvaltning som har behov av anvisade grill- och tältplatser för friluftslivet. Av de i dagsläget tomställda kommunägda kulturfastigheterna är Rundmar Gård den fastighet som har störst möjlighet att ge hög utväxling för kommunen och tyresöborna.
Förvaltningen föreslår kommunledningsutskottet att föreslå kommunstyrelsen att fastställa inriktningen för Rundmar Gård fortsatt vara ett boningshus att hyras ut av kommunen till en hyresgäst som vill driva verksamhet som främjar besöksnäringen. Utifrån inriktningsbeslutet föreslås kommunstyrelsen också ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en förstudie som beskriver renoveringsbehovet, förutsättningar och prissättning för uthyrningen samt söker lämplig hyresgäst för gården.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-05-24 § 36.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Inriktningsbeslut fattas att Rundmar Gård har fortsatt användning som boningshus med syfte att hyras ut av kommunen till en hyresgäst som främjar besöksnäringen.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en förstudie som söker lämplig hyresgäst för gården samt beskriver renoveringsbehovet, förutsättningar, hyresform och prissättning för uthyrningen. Förstudien omfattar även en översiktlig plan för samtliga av kommunens tomställda kulturfastigheter.
3. Förstudien finansieras genom medelreserven för förstudier med en budget om 500 tkr.

Yrkanden
Johan Carlsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras i syfte att göra en översyn av förstudiekostnaderna samt för att se över tidfördelningen i förstudien avseende antalet angivna timmar för kommunikatör.

Anita Mattsson (S) yrkar avslag till återremissyrkandet.

Anki Svensson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att donera Rundmars gård till stiftelsen Tyrestaskogen. I det fall att yrkandet faller yrkar Anki Svensson (M) avslag till ordförandeförslaget.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget och avslag till Johan Carlssons (SD) återremissyrkande och Anki Svenssons (M) ändringsyrkande.

Mats Lindblom (L) och Inger Gemicioglu (V) biträder Marie Åkesdotters (MP) yrkanden.

Raymond Moubé (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt Johan Carlssons (SD) yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anki Svenssons (M) ändringsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 36.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om utveckling och förstudieuppdrag för kulturfastigheten Rundmar gård.pdf
Sekretess Bilaga 1. Kostnadsuppskattning förstudie utveckling Rundmar Gård.pdf

§83 Kompetensförsörjningsstrategi för Tyresö kommun 2023-2026 *

Diarienummer 2023/KSP 0016 015

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Kompetensförsörjningsstrategi för Tyresö kommun 2023-2026 antas.

Beskrivning av ärendet
I kommunplanen 2023 finns ett politiskt uppdrag under målområde 1. Det politiska uppdraget beskriver vikten av en genomarbetad kompetensförsörjningsplanering för Tyresö kommun. I den framtagna kompetensförsörjningsstrategin framgår den inriktning som Tyresö behöver ha framöver för att möta kompetensutmaningen och vara en attraktiv arbetsgivare. Strategin ska följas av en övergripande kompetensförsörjningsplan och läggs som beslutad strategi i förteckning över gällande styrdokument i kommunplanen.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-05-24 § 39.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kompetensförsörjningsstrategi för Tyresö kommun 2023-2026 antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 39.pdf
Tjänsteskrivelse Kompetensförsörjningsstrategi.pdf
Tyresö kommun kompetensförsörjningsstrategi 2023-2026.pdf

§84 Revisionsrapport strategiskt arbetsgivararbete

Diarienummer 2023/KS 0152

Kommunstyrelsens beslut
* Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten om strategiskt arbetsgivararbete.

Beskrivning av ärendet
Ernst & Young har på uppdrag av förtroendevalda revisorer i Tyresö kommun genomfört en granskning med syfte att bedöma om kommunen bedriver ett ändamålsenligt arbete utifrån fullmäktiges mål inom arbetsgivarområdet.
Revisorernas sammantagna bedömning är att det arbete som bedrivs inom målområdet motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare utifrån kommunfullmäktiges mål är delvis ändamålsenligt.

HR-staben har fått ett politiskt uppdrag i verksamhetsplanen 2023 att arbeta fram en plan för strategiskt kompetensförsörjningsarbete som väl svarar mot revisorernas rekommendationer. Granskningen berör barn- och utbildningsnämnden, äldre- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen.

Barn- och utbildningsnämnden, äldre- och omsorgsnämnden och kommunledningsutskottet har berett ärendet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten om strategiskt arbetsgivararbete.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 40.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-05-24 § 48.docx
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-05-22 § 48.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revision om strategiskt arbetsgivararbete.pdf
Rapport - Strategiskt arbetsgivararbete - Tyresö kommun.pdf
Revisionsskrivelse Strategiskt arbetsgivararbete.pdf

§85 Revisionsrapport granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU

Diarienummer 2023/KS 0141

Kommunstyrelsens beslut
* Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.

Beskrivning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning med syfte att bedöma huruvida det föreligger en ändamålsenlig intern kontroll i kommunkoncernen med avseende på genomförande av upphandlingar enligt LOU.
EY sammantagna bedömning är att kommunkoncernen inte har säkerställt en ändamålsenlig intern kontroll avseende genomförande av upphandlingar enligt LOU samt gällande styrdokument. För detaljer se EY granskningsrapport, daterad.
Granskningen berör samtliga nämnder, kommunstyrelsen och Tyresö bostäder AB.
Tyresö Bostäder AB har svarat separat och svaret bifogas i bilaga 1.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Särskilda yttranden
Anki Svensson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 41.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om upphandling.pdf
Revisionsskrivelse Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.pdf
Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.pdf
Bilaga 1. Tyresö bostäders svar på revisionsskrivelse granskning av upphandlingsprocessen.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-05-23 § 57.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2023-05-22 § 33.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-05-22 § 49.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-06-01 § 47.pdf

§86 Svar på remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2035

Diarienummer KSM2023-264.510

Kommunstyrelsens beslut
* Kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som Tyresö kommuns svar på Region Stockholm remiss "Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2035" med diarienummer TN 2023-0159.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har getts möjlighet att inkomma med remissynpunkter på förslag till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2035.

Tyresö kommun är positiva till ett pedagogiskt och ambitiöst program, men ser en del förbättrings- och utvecklingspotential. Detta avser till exempel beskrivet nuläge där pandemins effekter behöver ge ett tydligare avtryck som just nuläge, ett förtydligande till regionens roll och mandat i förhållande till behov och mål, perspektiv och mål som överlappar eller har en oklar relation, mål som saknar indikatorer eller relaterar till andra mål (särskilt klimatmål med längre tidshorisont) utan en tillräcklig tydlig koppling, samt en del begrepp i behov av förtydliganden. Men ett programförslag med tydligare fokus på utmaningar med fritidsresande, större tyngd vid ett jämlikt transportsystem och en struktur där kollektivtrafik och bebyggelse går hand i hand är mycket positivt jämfört med tidigare program. Vidare tar Tyresö kommun särskilt med sig regionens förståelse för att inblandade nyckelaktörer i samhällsbyggandet har fler ansvarsområden att ta hänsyn till än enbart kollektivtrafik. Att hitta arbetssätt för ett samlat genomförande av kollektivtrafikåtgärder gemensamt mellan väghållare och kollektivtrafikmyndighet är också av största vikt för att kunna uppfylla programmets ambitiösa mål.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet 2023-05-24 § 24.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar at kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som Tyresö kommuns svar på Region Stockholm remiss "Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2035" med diarienummer TN 2023-0159.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 24.pdf
Tjänsteskrivelse, remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram 2035.pdf
Remissversion Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2035.pdf
Preliminär hållbarhetsbedömning med MKB, Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2035.pdf
Missivbrev TFP remiss inklusive sändlista 2023-03-23.pdf

§87 Svar på remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2023/2024 (T24)

Diarienummer KSM2023-377.510

Kommunstyrelsens beslut
* Kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som Tyresö kommuns svar på Region Stockholms "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2023/2024" (T24) med diarienummer TN 2022-0837.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har erhållit "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2023/2024 (T24)", dnr: TN 2022-0837. Remissen kommer från trafikförvaltningen i Region Stockholm och redogör för förslag på trafikförändringar i kollektivtrafiken inför tidtabellskiftet i december 2023. Slutligt remissvar skall ställas till trafikförvaltningen (registrator.tf@sll.se) senast den 16 juni 2023.

Kommunen har förståelse för den utmanande ekonomiska situation som regionen befinner sig i, men vill ändå påminna om vikten av ett gott kollektivtrafikutbud för att möjliggöra ett jämlikt och jämställt transportsystem där inte tillgång till egen bil ska vara förutsättning för att nå vissa målpunkter. Av de föreslagna trafikförändringarna ser Tyresö kommun negativt på neddragningen av turer till Alby friluftsgård, och är inte heller beredd på att i nuläget genomföra testet med att stombussen inte stannar vid hållplats Bollmoraberg. I övrigt har kommunen medskick gällande bättre tidpassning vid Tyresö C med bussar från Östra Tyresö, förslag om bättre utbud på Fornudden, samt förslag på justeringar i tidtabellen för linje 817. Slutligen är ett medskick att kommunen vill se förbättringar gällande trängsel på bussen, särskilt i de stråk som fått neddragna turer i förändringar som genomfördes i februari i år.

För kommande trafikförändringar utöver denna remiss, möjliga inom dagens trafikavtal, ser kommunen fram emot en tät och god dialog i tidigt skede med möjlighet till inspel och synpunkter.
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet 2023-05-24 § 25.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som Tyresö kommuns svar på Region Stockholms "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2023/2024" (T24) med diarienummer TN 2022-0837.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 25.pdf
Tjänsteskrivelse T24.pdf
Trafikförändringsremiss T24.pdf

§88 Remiss om riktlinjer för serveringstillstånd

Diarienummer 2023/KS 0176

Kommunstyrelsens beslut
* Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på remissen om gemensamma riktlinjer för serveringstillstånd inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds medlemskommuner.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har lämnat förslag till riktlinjer för serveringstillstånd på remiss till medlemskommunerna. Tyresö kommun ges möjlighet att yttra sig då kommunen lagt tillsynsansvaret på förbundet sedan 2019. För att få en enhetlig bedömningsgrund inom förbundets ansvarsområde har ett förslag till gemensamma riktlinjer tagits fram. Denna ska ersätta de tre som beslutades av respektive medlemskommun under den tid de ansvarade för tillsynen. Nuvarande riktlinjer antogs av kommunstyrelsen 2014 och gäller bara för Tyresö kommun.

Efter remissrundan kommer riktlinjerna för serveringstillstånd att överlämnas till medlemskommunerna för fastställande.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på remissen om gemensamma riktlinjer för serveringstillstånd inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds medlemskommuner.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Svar på remiss gällande serveringstillstånd.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund protokoll 2023-04-12.pdf
Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd.pdf
Tjänsteskrivelse från SMOFH - Riktlinjer för serveringstillstånd.pdf

§89 Svar på remiss avseende avgränsningssamråd ny regional utvecklingsplan för

Diarienummer 2023/KS 0193

Kommunstyrelsens beslut
* Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på Remiss - avgränsningssamråd för MKB avseende ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen.

Deltar inte i beslutet
Per Carlberg (SD) och Johan Carlsson (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Det pågår ett arbete med att ta fram en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS). En strategisk miljöbedömning ska tas fram inom ramen för planarbetet. Vid avgränsningssamråd ges möjlighet att tycka till om vilka aspekter som ska bedömas vid miljöbedömningen och till vilken detaljeringsgrad. Tyresö kommun ser att miljöbedömningen bör utökas till en hållbarhetsbedömning och inkludera påverkan även avseende social hållbarhet.
Tyresö kommun ser vidare att hållbarhetsbedömning bör integreras i planförslaget för att ge vägledning till efterföljande planering. Tyresö ser att särskild fokus bör ligga på planförslagets påverkan på klimatutsläpp.
Bedömning behöver vara tydlig i vilken klimatpåverkan som beräknas. Tyresö ser att bedömning inte enbart bör mäta de territoriella utsläppen utan även konsumtionsbaserade utsläpp och möjlighet till kolinlagring i naturmark

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på Remiss - avgränsningssamråd för MKB avseende ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remiss för avgränsningssamråd för mkb RUFS.pdf
Bilaga 1. Samrådsunderlag- Avgränsningssamråd för MKB avseende ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen.pdf
Bilaga 2. Remissbrev- Avgränsningssamråd för MKB avseende ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen.pdf

§90 Antagande av detaljplan för Bergfotens förskola

Diarienummer KSM-2021-1247-214

Kommunstyrelsens beslut
* Detaljplan för Bergfotens förskola antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunen är i behov av fler permanenta förskoleplatser i kommunal regi inom centrumområdet. Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att bygga en ny förskola för 160 barn samt ett nytt gemensamt skolkök och matsal vid Bergfotens skola, fastigheten Näsby 4:1136. Detaljplanen syftar även till att säkerställa en god trafiksituation samt att nödvändiga dagvatten- och skyfallsåtgärder genomförs.

Detaljplanen tas fram med standardförfarande.

Samråd genomfördes under perioden 26 maj - 22 juni 2022. Under samråd inkom totalt 11 yttranden. De synpunkter som inkom bedömde förvaltningen kunde hanteras inom planprocessen.

Det bearbetade planförslaget var tillgängligt för granskning under perioden 11 januari - 25 januari 2023. Under granskningen inkom totalt 10 yttranden.
Länsstyrelsen bedömde i sitt yttrande att planförslaget inte redovisar uppfyllda krav avseende frågor som rör miljökvalitetsnormer för vatten och säkerhet med avseende på översvämningsrisk. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansåg att Boverkets rekommendation gällande friyta per barn bör följas. Privatpersoner lämnade synpunkter avseende att angiven byggnadshöjd inte ansågs lämplig med hänsyn till radhusbebyggelsen som ligger i anslutning till planområdet, att det utifrån ett verksamhetsperspektiv inte ansågs lämpligt att bygga förskola i flera våningsplan respektive oro kring ökad trafik i området.

Efter granskningen har planhandlingarna kompletterats gällande dagvatten- och skyfallshantering. Plankartan har justerats för att säkerställa dagvatten- och skyfallshantering samt för att möjliggöra en alternativ utformning av infartsgatans vändplan.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att inkomna synpunkter kan hanteras inom ramen för planarbetet och med genomförda justeringar och kompletteringar bedöms att detaljplan för Bergfotens förskola kan antas.
Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet 2023-05-24 § 18.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att detaljplan för Bergfotens förskola antas.

Yrkanden
Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Särskilda yttranden
Inger Gemicioglu (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 18.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Bilaga 1. Plankarta Bergfotens forskola A2 antagande.pdf
Bilaga 2. Planbeskrivning Bergfotens forskola antagande.pdf
Bilaga 3. Samrådsredogörelse Bergfotens förskola.pdf
Bilaga 4. Granskningsutlåtande.pdf
Bilaga 5. Dagvattenutredning, övergripande.pdf
Bilaga 6. Dagvattenutredning förskola.pdf
Bilaga 7. PM Geoteknik.pdf
Bilaga 8. MUR Geoteknik.pdf
Bilaga 9. PM Markmiljö.pdf
Bilaga 10. PM Bergteknik.pdf
Bilaga 11. Inventering av skyddsvärda träd.pdf
Bilaga 12. Barnkonsekvensanalys.pdf
Bilaga 13. Kvalitetsprogram.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-12-21 § 49.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 16.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 67.pdf

§91 Återrapportering av uppdrag om planeringsunderlag över ytor för

Diarienummer KSM2022-421.259

Kommunstyrelsens beslut
* Återrapporteringen av uppdraget noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 7:e december 2021 § 272 kommundirektören i uppdrag att ta fram ett planeringsunderlag som redovisar ytor för samhällsservice.

Planeringsunderlaget skulle att tas fram som ett komplement till översiktsplanen och innehålla en inventering av möjliga ytor för att täcka det kommande behovet av samhällsservice fram till 2055 kopplat till den förväntade befolkningsökningen i Tyresös olika kommundelar. Arbetet skulle förankras med berörda förvaltningar och nämnder.

Uppdraget är nu genomfört och planeringsunderlaget över ytor för samhällsservice kommer att användas som ett internt underlag för samhällsplaneringen.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet 2023-05-24 § 19.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 19.pdf
Tjänsteskrivelse Återrapportering om planeringsunderlag över ytor för samhällsservice.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-12-07 § 272.pdf

§92 Utredning om avfallsinsamling i större samfälligheter

Diarienummer KSM 2023-321

Kommunstyrelsens beslut
* Kommundirektören får i uppdrag att vidare utreda de alternativ kommunen har rådighet över inför beslut för att möjliggöra implementering av matavfalls- och förpackningsinsamling i större samfälligheter som omfattas av fastighetsjuridiska utmaningar.

Beskrivning av ärendet
Från och med 1 januari 2024 tar Sveriges kommuner över ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushåll via återvinningsstationer (ÅVS) och befintlig fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI).

Senast 2027 ska förpackningsinsamlingen ske fastighetsnära hos alla hushåll och samlokaliserade verksamheter (verksamheter som delar insamlingslösning med hushåll). Under utbyggnadsperioden 2024 till 2026 ska förpacknings­insamlingen gradvis införas.

I Tyresö finns ett antal stora samfällighetsföreningar med gemensamhets­lösningar för avfall, till exempel i Krusboda och Fårdala där tydlig motpart för avfallsfrågor saknas. Totalt finns 1 383 stycken hushåll i denna kategori, vilket utgör 6,4 procent av hushållen i Tyresö.

För denna kundgrupp finns fastighetsjuridiska aspekter som redan i nuläget är problematiska för insamlingen av restavfall och som förhindrar vidare utbyggnad av matavfalls- och förpackningsinsamling.

Tyresö kommun äger de nedgrävda behållarna för restavfall för denna kundkategori och problemet består i att de är placerade på allmän platsmark och inte medges enligt detaljplanen, samt i vissa fall på samfälld mark där servitut saknas. Denna typ av speciallösning avgiftsfinansieras via ett anpassat avfallsabonnemang.

Fyra alternativa lösningar presenterades i förstudien (Fastighetsnära insamling av förpackningar, Tyresö kommun) för att säkra befintlig insamling men även för att utveckla framtidens avfallshantering.

Förslag 1 och 2 kräver initiativ och åtgärder från aktuella samfällighets­föreningar. Kommunen saknar mandat att påtvinga dessa lösningsförslag. Vidare kräver förslagen att intresse finns hos andelsägare och samfälligheter att driva frågor avseende stadgeändringar alternativt bildande av ny samfällighet för avfallsfrågor.

Kommunen har rådighet över förslag 3 och 4 och har möjlighet att avgiftsfinansiera dessa lösningar. Alternativ 3 innebär att kommunen mot en avgift kan ansöka om ett officialservitut via Lantmäteriet för att kunna nyttja samfälld mark för ändamålet. Alternativ 4 innebär att kommunen tar interna arbetskostnader och kan skapa frimärksplaner som tillåter att mark nyttjas för avfallshantering. Detta skulle också möjliggöra för implementering av förpacknings- och matavfallsinsamling under utbyggnadsperioden 2024-2026.
En utredning kan även klarlägga om det finns ytterligare alternativ kommunen har rådighet över och har möjlighet att finansiera via avfallstaxan.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att alternativ som kommunen har rådighet över är de enda realistiska alternativen för att möjliggöra en implementering av förpacknings- och matavfallsinsamling under utbyggnadsperioden 2024-2026.

Följande behöver utredas:
* Fastighetsjuridiska aspekter
* dimensionering och lämpliga placeringar ur trafik- och tillgänglighetsperspektiv.
* kostnader (utredning, servitut/frimärksplaner samt utrustning och installation)
* justerade tjänster i avfallstaxan.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet 2023-05-24 § 20.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören får i uppdrag att vidare utreda de alternativ kommunen har rådighet över inför beslut för att möjliggöra implementering av matavfalls- och förpackningsinsamling i större samfälligheter som omfattas av fastighetsjuridiska utmaningar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 20.pdf
Tjänsteskrivelse_Utredning om avfallsinsamling i större samfälligheter.pdf
Bilaga 1 PABB Utredning avfallsinsamling samfälligheter.pdf
Bilaga 2 Förstudie fastighetsnära insamling av förpackningar.pdf
Bilaga 3. Kommunala avfallsbehållare i Krusboda.pdf

§93 Dispensansökan matavfallsinsamling

Diarienummer KSM 2023-322

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att ansöka om dispens från obligatorisk matavfallsinsamling.
2. Arbetet med den obligatoriska matavfallsinsamlingen koordineras med införandet av fastighetsnära förpackningsinsamling under senast 2026.

Beskrivning av ärendet
Nya EU-direktiv innebär att matavfall inte får blandas med restavfall från och med 2024, utan ska sorteras ut separat. På grund av kort implementeringstid samt för att möjliggöra för samordning, har Naturvårdsverket möjliggjort för Sveriges kommuner att ansöka om dispens för en något senare implementering för att kunna samordna obligatoriet med implementering av fastighetsnära insamling av förpackningar under senast år 2026.

Samhällsbyggnadskontoret förordar att Tyresö kommun ansöker om dispens för att istället implementera kravet under år 2026 för att skapa ekonomiska och cirkulära samordningseffekter med en samtidig implementering av förpackningsinsamlingen.

I dagsläget är 79 procent av flerfamiljshusen anslutna till matavfalls­insamlingen, då det gäller småhusen är anslutningsgraden 62 procent. För verksamheter i Tyresö är anslutningsgraden 33 procent.

När det gäller större samfällighetsföreningar med fastighetsjuridisk problematik som kräver vidare utredning för att kunna införa såväl matavfalls- som förpackningsinsamling är i dagsläget ca 10 procent av de boende anslutna till matavfallsinsamlingen.

Samhällsbyggnadskontoret rekommenderar att Tyresö kommun inte bör införa ett obligatorium innan det finns en infrastruktur för system- och insamlingslösningar såväl som tillgänglig mark och lokalutrymmen.

Utbyggnadsperioden fram till 2026 behövs för att kommunicera nya lagkrav samt för att ge fastighetsägare och verksamhetsutövare möjlighet att tillskapa utökade och genomtänkta avfallslösningar som ska godkännas av kommunen i flera led.
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet 2023-05-24 § 21.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att ansöka om dispens från obligatorisk matavfallsinsamling.
2. Arbetet med den obligatoriska matavfallsinsamlingen koordineras med införandet av fastighetsnära förpackningsinsamling under senast 2026.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 21.pdf
Tjänsteskrivelse_Dispensansökan matavfallsinsamling.pdf
Bilaga 1 PABB dispensansökan matavfall.pdf

§94 Slutrapport Södra Fornuddsparken

Diarienummer KSM-2023-272

Kommunstyrelsens beslut
* Slutrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektavdelningen har avslutat projektet södra fornuddsparken som omfattat parkupprustning av fornuddsparkens södra delar. Efter genomförd upprustning är södra fornuddsparken idag en mer tillgänglig, kvalitativ och omhändertagen plats än innan projektstart. Projektet har genomförts inom given budgetram och har uppnått de uppsatta målen avseende tid, ekonomi och kvalitet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Slutrapport Södra Fornuddsparken.docx
Bilaga 1. Slutrapport Södra Fornuddsparken.pdf

§95 Revidering av gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun *

Diarienummer 2023/KS 0087 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Förslag till reviderat reglemente för styrelse och nämnder i Tyresö kommun antas och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
En ändring föreslås i § 18 i det gemensamma nämndreglementet.

Enligt 4 kap. 2 § kommunallagen (2017:725), KL, får fullmäktige utse kommunalråd tidigast vid första sammanträdet efter det att val av fullmäktige har hållits i hela landet.

I samband med att antalet kommunalråd i Tyresö kommer föreslås utökas har det uppmärksammats behov av en ändring av § 18 i kommunens gemensamma nämndreglemente.

Nuvarande lydelse:
18 § Fullmäktige väljer och fastställer antalet kommunalråd. Valet sker vid första sammanträdet efter det att val av fullmäktige hållits i hela landet. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
Den andra meningen i nu gällande lydelse kan tolkas som att val och fastställande av antal kommunalråd endast kan ske vid det första sammanträdet efter val av fullmäktige hållits i hela landet, vilket skulle innebära en inskränkning i 4:2 KL.

Därför föreslås nu att den andra meningen i § 18 tas bort och att bestämmelsen får följande lydelse:
18 § Fullmäktige väljer och fastställer antalet kommunalråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-05-24 § 42.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förslag till reviderat reglemente för styrelse och nämnder i Tyresö kommun antas och gäller tillsvidare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 42.pdf
Tjänsteskrivelse - Revidering av gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf
Förslag - Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf

§96 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda

Diarienummer 2023/KS 0186 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun, inklusive bilagor 1-3, antas.
2. Bestämmelserna ersätter tidigare bestämmelser beslutade av kommunfullmäktige 2022-12-20 § 121.

Beskrivning av ärendet
Gällande bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda beslutades av kommunfullmäktige den 20 december 2022 § 121. Det politiska styret föreslår nu att byggnadsnämndens ordförande ska bära titeln kommunalråd och att antalet kommunalråd utökas från fem till sex. Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-05-24 § 43.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Förslag till revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun, inklusive bilagor 1-3, antas.
2. Bestämmelserna ersätter tidigare bestämmelser beslutade av kommunfullmäktige 2022-12-20 § 121.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 43.pdf
Tjänsteskrivelse Arvoden och ersättningar.pdf
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun.pdf
bilaga 1-3.pdf

§97 Revidering av kommunala tillgänglighetsrådets arbetsordning

Diarienummer 2023/KS 0120 001

Kommunstyrelsens beslut
* Förslag till reviderad arbetsordning för kommunala tillgänglighetsrådet antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådet i Tyresö kommun (KTR) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan organisationer för personer med funktionsnedsättningar och Tyresö kommuns styrelse och nämnder.

Med anledning av förändringar i rådets struktur samt förändringar i hur informationen mellan KTR och Tyresös kommuns styrelse och nämnder ska kommuniceras, behöver ansvarsfördelningen förtydligas och arbetsordningen för kommunala tillgänglighetsrådet förtydligas.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-05-24 § 44.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att förslag till reviderad arbetsordning för kommunala tillgänglighetsrådet antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 44.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunala tillgänglighetsrådets arbetsordning.pdf
Arbetsordning för kommunala tillgänglighetsrådet med markeringar.pdf
Arbetsordning kommunala tillgänglighetsrådet utan markeringar 2023-04-11.docx

§98 Kommunstyrelsens meddelanden

Diarienummer 2022/KS 0363 008

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Handlingar till kommunstyrelsen för kännedom.

Bilagor
Cirkulär 23_21 Tekniksprånget lägsta lön 2023 och 2024.pdf
Tjänsteskrivelse - Redovisning statsbidrag ASN 2022.pdf
Bilaga - Statsbidrag inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden 2022.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-04-25 § 44.docx
Cirkulär 23_22 Överenskommelse om uppräkning av särskilda ersättningar m.m. 2023.pdf
Cirkulär 23_23 Överenskommelse om uppräkning av särskilda ersättningar m.m. 2023.pdf
Nulägesanalys_tillgänglighetsrådet.pdf
Protokoll KTR 2023-05-10.pdf
Protokoll KPR 2023-05-11.pdf
Cirkulär 23_25 Arbetsdomstolens dom 2022 nr 53 om påstått missgynnande i strid med 16 § föräldraledighetslagen.pdf
Protokoll_forbundsmote_20230428_just (1).pdf
TVVF-forbundsmote_2023.pdf
prot-2023-04-28-konstituerande-styrelsemote_just.pdf
Protokoll 2023-03-24, för signering.pdf
08-2023-Sammanträdesplan SKR 2024.pdf
KLK _ Kansliet _ Information.pdf

§99 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2023

Diarienummer 2022/KS 0405

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2023-05-24, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2023-05-24
Hållbarhetsutskottet 2023-05-24, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskottet/dagordning?date=2023-05-24
Stadsbyggnadsutskottet 2023-05-24 se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2023-05-24

Bilagor
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag.pdf
Delegationsbeslut avseende avsked.pdf
Samhällsbyggnadskontorets delegationsbeslut 28 april - 28 maj 2023.pdf