Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2010-06-14

Sammanträde 2010-06-14

Datum
Klockan
19:00
Plats
Myggdalen-25, Kommunhuset, Tyresö Centrum

38 Enkät fritidsaktiviteter för funktionshindrade barn- och ungdomar

Förslag till nämndens beslut

Redovisningen noteras.


Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet redovisar förvaltningen en enkät om fritidsaktiviteter för funktionshindrade barn- och ungdomar.

39 Ekonomisk rapport per den 31 maj 2010

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 31 maj 2010 finns i bilaga.

40 Kultur- och idrottsgala, lägesrapport

Förslag till nämndens beslut

- Informationen om lägesrapport noteras.
- För Ryggdunken ökas beloppet för stipendierna till totalt 30 000 kronor.


Ärendebeskrivning

Vid föregående nämndsammanträde den 3 maj 2010 fick förvaltningen i uppdrag att fortsätta att planera för en kultur- och idrottsgala i Tyresö utifrån förslaget enligt tjänsteskrivelse och diskussionen under nämndsammanträdet och föreslå vilka följdbeslut kring Ryggdunken och kulturstipendierna som behöver fattas. Förvaltningen fick också i uppdrag att se över kategorierna för pris och stipendiebeloppen. Förvaltningen ska avrapportera genom att ge en lägesrapport på nämndens sammanträde den 14 juni 2010. Redovisningen ska även omfatta förslag till projektorganisation och projektledare.

För Ryggdunken föreslås att beloppet för stipendierna ökas till totalt 30 000 kronor.

41 Kulturbidrag hösten 2010

Förslag till nämndens beslut

För verksamheter hösten 2010 beviljas:
- Strängstyrkan 20 000 kronor
- Kören Mamsellerna 8 000 kronor
- Tyresökören 10 100 kronor.


Ärendebeskrivning

Enligt reglerna för bidrag till kulturarrangemang ska ansökan inlämnas två gånger per år senast den 15 maj för höstens verksamhet och 15 november för vårens verksamhet påföljande år. Därefter ska kultur- och fritidsnämnden bedöma inkomna ansökningar och besluta om eventuellt kommunalt stöd.

De ansökningar som inkommit redovisas i bilaga med förvaltningens förslag till bidrag för hösten 2010. Ordförandebeslut om bidrag enligt delegation behandlas i § 42.

42 Delegationsbeslut beträffande kulturbidrag

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Information lämnas om ordförandebeslut av kulturbidrag hösten 2010 till:
- Lions Club Trollbäcken 8 000 kronor
- Tyresö hembygdsförening avslag för föreläsningsserie
- Tyresö hembygdsförening får 2 500 kronor för julmarknad vid Ahlstorp
- Tyresö konstförening för föreläsningar 2 500 kronor, 3 000 kronor respektive 2 000 kronor
- Tyresö trädgårdssällskap 2 500 kronor

43 Tyresö Hockey – ansökan om bidrag för skridskofritids 2010/11

Förslag till nämndens beslut

Nämnden anslår 30 000 kronor som ett startbidrag till Tyresö Hockeys skridskofritids. Bidraget betalas ut endast en gång och förutsätter att Tyresö Hockey kan visa att medel via det statliga idrottslyftet inte kan sökas från Ishockeyförbundet


Ärendebeskrivning

Tyresö Hockey avser att utveckla sin eftermiddagsverksamhet ”Skridskofritids” och ansöker om bidrag för att täcka lönekostnaden för ledare. Se bilagor.

Ordförandeutlåtande

Den verksamhet som Tyresö Hockey driver och avser att utveckla är en bra och viktig verksamhet. Till sin karaktär påminner den om en träffpunkt, liknande den kommunen driver, men med fokus på skridskoåkning.

Kultur- och fritidsnämnden noterade vid sitt sammanträde 2010- 05-03 (§ 31) en inventering av öppna verksamheter för bland annat de aktuella åldersgrupperna och skickade den vidare till Kommunstyrelsen för vidare hantering. Från Barn- och utbildningsnämnden har ett motsvarande ärende skickats till KS.

Jag bedömer att den verksamhet som Tyresö Hockey avser bedriva inte ligger inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde men vill ändå med ett engångsbidrag hjälpa föreningen att komma igång, inte minst i väntan på KS hantering av frågan för kommunen generellt.

44 Tyresö Ryttarförening – ansökan om bidrag/stöd till fritidsledare vid Tyresö ridskola höstterminen 2010

Förslag till nämndens beslut

Nämnden anslår 30 000 kronor som ett projektstöd till Tyresö Ryttarförening. Bidraget betalas ut endast en gång och förutsätter att Tyresö Ryttarförening kan visa att ytterligare medel via det statliga idrottslyftet inte kan sökas från Ridsportförbundet


Ärendebeskrivning

Tyresö Ryttarförening har med hjälp av medel från Idrottslyftet kunnat anställa en fritidsledare på ridskolan. När denna bidragsperiod nu tar slut vill föreningen fortsätta verksamheten och ansöker om bidrag för att täcka lönekostnaden. Se bilaga.


Ordförandeutlåtande

Tyresö Ryttarförening är en av de föreningar i kommunen som lockar flest flickor till sin verksamhet. Föreningen är i stark positiv utveckling av sin verksamhet där satsningen på en fritidsledare under eftermiddagstid är en viktig del.

Till sin karaktär påminner den om en träffpunkt, liknande den kommunen driver, men med fokus på hästar och djurskötsel.

Kultur- och fritidsnämnden noterade i sitt sammanträde 2010-05- 03 (§ 31) en inventering av öppna verksamheter för bland annat de aktuella åldersgrupperna och skickade den vidare till Kommunstyrelsen för vidare hantering. Från Barn- och utbildningsnämnden har ett motsvarande ärende skickats till KS.

Jag bedömer att den verksamhet som Tyresö Ryttarförening vill fortsätta driva inte ligger inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde men vill ändå med ett engångsbidrag hjälpa föreningen till en fortsättning under en period, inte minst i väntan på KS hantering av frågan för kommunen generellt.

45 Beredskapsplan

Förslag till nämndens beslut

Beredskapsplanen antas.


Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen ska ha beredskap och förmåga att vid en extraordinär händelse eller större kris
- snabbt kunna aktivera förvaltningens operativa krisgrupp
- kunna fatta övergripande beslut och göra nödvändiga prioriteringar
- ansvara för att krisledning och samordning sker med tillräcklig uthållighet
- se till att utsatta kommuninvånare m.fl. kan omhändertas samt
- ge tillräcklig och korrekt information till anställda, studerande och media.

För att uppfylla detta krav har en beredskapsplan skrivits. Planen ska behandlas både i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och i Kultur- och fritidsnämnden. Förslaget till beredskapsplan finns i bilaga.

46 Inspektion av badplatser

Förslag till nämndens beslut

Rapporten noteras och skickas vidare till Tekniska kontoret för
åtgärder.


Ärendebeskrivning

Förvaltningen har gjort inspektion av badplatser under maj månad 2010. Rapport lämnas i bifogade tjänsteskrivelse.

47 Redovisning av genomförda arrangemang

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Redovisning av genomförda arrangemang har inkommit från:
- Lions Club Trollbäcken
- Musikföreningen Strängstyrkan
- Tyresö Hembygdsförening
- Tyresö Konstförening
- Tyresökören

48 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen lämnar information vid sammanträdet om aktuella frågor inom förvaltningen:
- Rapport om läget för aktuella projekt
- Övrigt.

49 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Följande meddelanden och skrivelser har inkommit:
- Kungörelse detaljplan Gränsvägen 10
- Detaljplan för Omsorgsboende Sågen
- Folkbiblioteksstatistiken för kommunala bibliotek i
Stockholms län 2009, sammanställd av Regionbiblioteket i
Stockholm - se länken: http://www.regionbiblioteket.se/upload/regionbiblioteket/FolkbibliStockholmslan05-09.pdf
- Remiss på motion om söndagsöppet på biblioteket i Tyresö
centrum
- Remiss på motion om att utreda boulebanebristen i Tyresö
- Avsägelser och fyllnadsval, KF, 2010-05-20, §72
- Detaljplan för Slånbacken
- Kulturrådets statistik – se länken:
http://www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Bibliotek-2009/
Mötesinformation

 

§38 Enkät fritidsaktiviteter för funktionshindrade barn- och ungdomar

Nämndens beslut

Redovisningen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet redovisar förvaltningen en enkät om fritidsaktiviteter för funktionshindrade barn- och ungdomar.

_____________________________________________________

§39 Ekonomisk rapport per den 31 maj 2010

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 31 maj 2010 finns i bilaga.

_____________________________________________________

§40 Kultur- och idrottsgala, lägesrapport

DNr 2010 KFN 0013

Nämndens beslut

- Informationen om lägesrapport noteras.

- För Ryggdunken ökas beloppet för stipendierna till totalt 30 000 kronor.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid föregående nämndsammanträde den 3 maj 2010 fick förvaltningen i uppdrag att fortsätta att planera för en kultur- och idrottsgala i Tyresö utifrån förslaget enligt tjänsteskrivelse och diskussionen under nämndsammanträdet och föreslå vilka följdbeslut kring Ryggdunken och kulturstipendierna som behöver fattas. Förvaltningen fick också i uppdrag att se över kategorierna för pris och stipendiebeloppen. Förvaltningen ska avrapportera genom att ge en lägesrapport på nämndens sammanträde den 14 juni 2010. Redovisningen ska även omfatta förslag till projektorganisation och projektledare.

För Ryggdunken föreslås att beloppet för stipendierna ökas till totalt 30 000 kronor.

_____________________________________________________

§41 Kulturbidrag hösten 2010

DNr 2010 KFN 0028

Nämndens beslut

För verksamheter hösten 2010 beviljas:

- Strängstyrkan 20 000 kronor

- Kören Mamsellerna 8 000 kronor

- Tyresökören 10 100 kronor.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enligt reglerna för bidrag till kulturarrangemang ska ansökan inlämnas två gånger per år senast den 15 maj för höstens verksamhet och 15 november för vårens verksamhet påföljande år. Därefter ska kultur- och fritidsnämnden bedöma inkomna ansökningar och besluta om eventuellt kommunalt stöd.

De ansökningar som inkommit redovisas i bilaga med förvaltningens förslag till bidrag för hösten 2010.

Strängstyrkan ansöker om 31 000 kronor för jubileumskonsert. Förvaltningen föreslår 20 000 kronor då detta är i nivå med vad andra föreningar fått när de jubilerat. Det kan även gå att påverka utgiftsposter såsom teknik.

Kören Mamsellerna ansöker om 20 500 kr för en konsert med musiker. Konserten framförs endast vid ett tillfälle. Förvaltningens förslag är ett bidrag om 8 000 kronor, vilket är något mer än vid en vanlig körkonsert så att man kan ta in en à två extra musiker. Denna ansökan ska också jämföras med Tyresökören som ansöker om 12 000 kr för en konsertserie om 4-5 jubileumskonserter.

Tyresökören ansöker om 12 000 kr men saknar 10 100 kr i sin ekonomiska kalkyl, varför förvaltningen föreslår att 10 100 kronor beviljas.

Ordförandebeslut om bidrag enligt delegation behandlas i § 42.

Jäv

Lilian Edberg (m) anmäler jäv och deltar inte vid behandlingen av denna paragraf.

_____________________________________________________

§42 Delegationsbeslut beträffande kulturbidrag

DNr 2010 KFN 0028

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om ordförandebeslut av kulturbidrag hösten 2010 till:

- Lions Club Trollbäcken 8 000 kronor

- Tyresö hembygdsförening avslag för föreläsningsserie

- Tyresö hembygdsförening får 2 500 kronor för julmarknad vid Ahlstorp

- Tyresö konstförening för föreläsningar 2 500 kronor, 3 000 kronor respektive 2 000 kronor

- Tyresö trädgårdssällskap 2 500 kronor.

_____________________________________________________

§43 Tyresö Hockey – ansökan om bidrag för skridskofritids 2010/11

DNr 2010 KFN 0041

Nämndens beslut

Nämnden anslår 30 000 kronor som ett startbidrag till Tyresö Hockeys skridskofritids. Bidraget betalas ut endast en gång och förutsätter att Tyresö Hockey kan visa att medel via det statliga idrottslyftet inte kan sökas från Ishockeyförbundet

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tyresö Hockey avser att utveckla sin eftermiddagsverksamhet ”Skridskofritids” och ansöker om bidrag för att täcka lönekostnaden för ledare. Se bilagor.

Ordförandeutlåtande

Den verksamhet som Tyresö Hockey driver och avser att utveckla är en bra och viktig verksamhet. Till sin karaktär påminner den om en träffpunkt, liknande den kommunen driver, men med fokus på skridskoåkning.

Kultur- och fritidsnämnden noterade vid sitt sammanträde 2010-05-03 (§ 31) en inventering av öppna verksamheter för bland annat de aktuella åldersgrupperna och skickade den vidare till Kommun-styrelsen för vidare hantering. Från Barn- och utbildningsnämnden har ett motsvarande ärende skickats till KS.

Jag bedömer att den verksamhet som Tyresö Hockey avser bedriva inte ligger inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde men vill ändå med ett engångsbidrag hjälpa föreningen att komma igång, inte minst i väntan på KS hantering av frågan för kommunen generellt.

Jäv

Stefan Moberg (m) och Therese Wisén (s) anmäler jäv och deltar inte vid behandlingen av denna paragraf.

________________________________________________________________

§44 Tyresö Ryttarförening – ansökan om bidrag/stöd till fritidsledare vid Tyresö ridskola höstterminen 2010

DNr 2010 KFN 0042

Nämndens beslut

Nämnden anslår 30 000 kronor som ett projektstöd till Tyresö Ryttarförening. Bidraget betalas ut endast en gång och förutsätter att Tyresö Ryttarförening kan visa att ytterligare medel via det statliga idrottslyftet inte kan sökas från Ridsportförbundet.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tyresö Ryttarförening har med hjälp av medel från Idrottslyftet kunnat anställa en fritidsledare på ridskolan. När denna bidragsperiod nu tar slut vill föreningen fortsätta verksamheten och ansöker om bidrag för att täcka lönekostnaden. Se bilaga.

Ordförandeutlåtande

Tyresö Ryttarförening är en av de föreningar i kommunen som lockar flest flickor till sin verksamhet. Föreningen är i stark positiv utveckling av sin verksamhet där satsningen på en fritidsledare under eftermiddagstid är en viktig del.

Till sin karaktär påminner den om en träffpunkt, liknande den kommunen driver, men med fokus på hästar och djurskötsel.

Kultur- och fritidsnämnden noterade i sitt sammanträde 2010-05-03 (§ 31) en inventering av öppna verksamheter för bland annat de aktuella åldersgrupperna och skickade den vidare till Kommunstyrelsen för vidare hantering. Från Barn- och utbildningsnämnden har ett motsvarande ärende skickats till KS.

Jag bedömer att den verksamhet som Tyresö Ryttarförening vill fortsätta driva inte ligger inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde men vill ändå med ett engångsbidrag hjälpa föreningen till en fortsättning under en period, inte minst i väntan på KS hantering av frågan för kommunen generellt.

______________________________________________________

§45 Beredskapsplan

DNr 2010 KFN 0043

Nämndens beslut

Beredskapsplanen antas.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen ska ha beredskap och förmåga att vid en extraordinär händelse eller större kris

- snabbt kunna aktivera förvaltningens operativa krisgrupp

- kunna fatta övergripande beslut och göra nödvändiga prioriteringar

- ansvara för att krisledning och samordning sker med tillräcklig uthållighet

- se till att utsatta kommuninvånare m.fl. kan omhändertas samt

- ge tillräcklig och korrekt information till anställda, studerande och media.

För att uppfylla detta krav har en beredskapsplan skrivits. Planen ska behandlas både i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och i Kultur- och fritidsnämnden. Förslaget till beredskapsplan finns i bilaga.

_____________________________________________________

§46 Inspektion av badplatser

DNr 2010 KFN 0044

Nämndens beslut

Rapporten noteras och skickas vidare till Tekniska kontoret för åtgärder.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har gjort inspektion av badplatser under maj månad 2010. Rapport lämnas i bifogade tjänsteskrivelse.

_____________________________________________________

§47 Redovisning av genomförda arrangemang

DNr 2010 KFN 0045

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Redovisning av genomförda arrangemang har inkommit från:

- Lions Club Trollbäcken

- Musikföreningen Strängstyrkan

- Tyresö Hembygdsförening

- Tyresö Konstförening

- Tyresökören.

_____________________________________________________

§48 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen lämnar information vid sammanträdet om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt

- Övrigt.

_____________________________________________________

§49 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Följande meddelanden och skrivelser har inkommit:

- Kungörelse detaljplan Gränsvägen 10

- Detaljplan för Omsorgsboende Sågen

- Folkbiblioteksstatistiken för kommunala bibliotek i

Stockholms län 2009, sammanställd av Regionbiblioteket i

Stockholm - se länken: http://www.regionbiblioteket.se/upload/regionbiblioteket/FolkbibliStockholmslan05-09.pdf

- Remiss på motion om söndagsöppet på biblioteket i Tyresö centrum

- Remiss på motion om att utreda boulebanebristen i Tyresö

- Avsägelser och fyllnadsval, KF, 2010-05-20, §72

- Detaljplan för Slånbacken

- Kulturrådets statistik – se länken:

http://www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Bibliotek-2009/

___________________________________________________________

§50 Regler för föreningsbidrag

DNr 2010 KFN 0046

Nämndens beslut

Ärendet bordläggs och tas upp på nämndens sammanträde den 30 augusti 2010 för beslut.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Reglerna för föreningsbidrag håller på att ses över så att även studieförbunden och föreningar anslutna till svenska kyrkan kan söka bidrag. Reglerna avses att gälla retroaktivt från den 1 januari 2010.

_____________________________________________________