Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2014-05-12

Sammanträde 2014-05-12

Datum
Klockan
18.30
Plats
Konferensrummet Myggdalen

28 Ekonomiska rapporter 2014 - delårsrapport

Dnr 2014/KFN 0006 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Informationen noteras.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Delårsrapporten är inte klar än.

Bilagor
KFN Måluppföljning april 2014.pdf
Ekonomisk rapport mars KFN.pdf

29 Toalett till rastplatsen intill Lillsjön, längs kanotleden.

Dnr 2014/KFN 0065 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Att avsätta 50 000 kronor av investeringspengar till en toalett längs kanotleden, intill rastplatsen vid Lillsjön.

Beskrivning av ärendet
Under 2013 påbörjades en upprustning av kanotleden och bland annat beslutades om att en rastplats skulle anläggas längs kanotleden vid Lillsjön. På denna rastplats önskar Tyresö kommun och Stiftelsen Tyrestaskogen nu anlägga en toalett. Beräknad kostnad ca 150 000 kronor. Önskemålet är att kultur- och fritidsnämnden bidrar med 50 000 kronor av denna summa.

Bilagor
Tjänsteskrivelse toalett till rastplatsen intill Lillsjön längs kanotleden.pdf

30 Justering av evenemangstaxan

Dnr 2014/KFN 0066 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
* Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige att godkänna justeringen.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Fastställa justeringen av evenemangstaxan enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Evenemangstaxan infördes den 1 januari 2013. Evenemangstaxan uppgår till 300 procent av taxa 1 vid 2014 års nivå. Taxa 1 gäller för vuxenverksamhet (21 år och äldre), för föreningar som är godkända av kultur- och fritidsnämnden och uppgår till 220 kronor per timme i idrottshallar och 320 kronor för Tyresövallen. För idrottshallar är evenemangstaxan 660 kronor per timme. För Tyresövallen är taxan 960 kronor per timme. Evenemangstaxan avser samtliga matcher i seniorserier som sanktioneras av de nationella idrottsförbunden, samt evenemang som arrangeras av företag, privatpersoner och föreningar från andra kommuner. Syftet med taxan är att elitklubbar i högre utsträckning ska stå för de extra kostnader som drabbar kommunen på grund av idrottsförbundens krav för elitverksamhet.

Ordförandeutlåtande
När evenemangstaxan infördes den 1 januari 2013 var syftet att föreningarnas elitlag skulle betala en större del av självkostnaden vid matcher i de högsta serierna. F n betalar elitlagen mellan 27 och 42 procent av den faktiska kostnaden för respektive anläggning. Med det här förslaget justerar vi upp den delen något, samtidigt som vi i två etapper minskar skillnaden mellan olika anläggningar. Även efter dessa justeringar subventionerar kommunen över hälften av den faktiska kostnaden. För att kunna bibehålla nolltaxan för barn och ungdomar, som är en mycket viktig prioritet för Alliansen, måste intäkterna från vuxenidrotten åtminstone följa den faktiska kostnadsutvecklingen och inte urholkas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse evenemangstaxan.pdf

31 Biblioteken - Stimulera pojkars läsning

Dnr 2014/KFN 0042 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Pojkar läser enligt litteraturutredningen - läsandets kultur SOU 2012:65, mindre än flickor. För att i Tyresö motverka den trenden fick förvaltningen i uppdrag att under året göra insatser för att särskilt stimulera pojkar i åldern 6-18 år att öka sitt läsande och få fler män att besöka biblioteken i Tyresö.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Stimulera pojkars läsning.pdf

32 Motion - El sistema

Dnr 2013/KFN 0101 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
* Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Att uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheten att starta El sistema och liknande verksamhet i Tyresö i enlighet med motion inlämnad till KS.

Beskrivning av ärendet
El Sistema är en modell som går ut på att engagera barn i orkesterverksamhet för att skapa musik, men också gemenskap och framtidstro.
Grundtanken bakom El Sistema är att förebygga utanförskap, fattigdom och missbruk genom klassisk musik. Att barn från marginaliserade områden får chans att spela ett instrument och ingå i en orkester eller sjunga i kör ger dem ett viktigt sammanhang där de kan utvecklas socialt och som människor. 35 års erfarenhet från Venezuela har tydligt visat att även om barnen från El Sistema inte blir yrkesmusiker, får de bättre betyg och stannar längre i skolan. Många fortsätter att studera på universitet och högskolor. Genom El Sistema får de grunderna till ett bättre liv. El Sistema grundades 1975 av ekonomen och amatörmusikern José Abreu. Abreu har sedan dess vunnit en rad priser för sin gärning, bland annat det svenska Polarpriset 2009. El Sistema riktar sig särskilt till barn i utsatta områden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse El sistema.pdf
§ 118 Motion om El Sistema.pdf

33 Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser i Tyresö kommun

Dnr 2014/KFN 0052 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Att anta "Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser i Tyresö kommun".
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
På initiativ från Samhällsbyggnadsförvaltningen har kulturavdelningen och planenheten tagit fram riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser i Tyresö kommun.

Bilagor
Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser i Tyresö kommun.pdf

34 Ansökan - Konstrundan Tyresö

Dnr 2014/KFN 0055 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Att de 10 000 kronor som Kultur- och fritidsnämnden tidigare beslutat anslå för en konstrunda under våren 2014 får användas till en sommarutställning i Nyfors den 13-15 juni.
2. Att avslå ansökan om kompletterande bidrag.
3. Att en eventuell ansökan om kulturbidrag gällande en konstrunda i höst behandlas tillsammans med övriga ansökningar om bidrag till enstaka kulturarrangemang i juni.

Beskrivning av ärendet
Konstrundan Tyresö genomfördes för första gången i samband med Kultur i Höstmörkret i november 2013. Med nära 2 500 besökare blev det mycket framgångsrikt. Att den gemensamma utställningen var öppen veckan innan och under konstrundan var en av flera framgångsfaktorer.

För att kunna genomföra konstrundan i höst behövs pengar till en professionell jury, utformning av hemsida och kostnader för möteslokal. Det planeras även en sommarutställning i mitten av juni i Nyfors. Nyfors var en av de mest välbesökta utställningarna under konstrundan så man räknar med många besökare.

Marika av Trolle som nyligen flyttat in i det gula huset ser framför sig att konstnärerna i Tyresö har en självklar oas där, i målarprinsen Eugens fotspår. Det blir en trädgårdsutställning i två eller tre dagar under tak med både nya och "gamla" medlemmar av Konstrundan Tyresö.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Konstrundan fortsätter.pdf
Ansökan Konstrundan.pdf

35 Tyresöfestivalen 2014

Dnr 2014/KFN 0054 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Att avsätta 35 000 kronor från "medel till nämndens förfogande" till Tyresöfestivalen 2014.

Beskrivning av ärendet
Tyresöfestivalen har utvecklats till en härlig folkfest och den 6 september 2014 är det dags nästa gång. Tyresöfestivalen har underrubriken "mångfald och omtanke". Festivalen visar på den bredd och det engagemang som finns i kommunen inom såväl den kommunala verksamheten som inom föreningslivet och andra lokala aktörer. Det bjuds på underhållning och roliga aktiviteter för alla åldrar. Finansieringen sker genom att många aktörer går in med större eller mindre belopp. Kommunens lokala företag har möjlighet att delta som utställare eller sponsorer. Kommunens verksamheter presenteras i ett gemensamt tält på festivalområdet, och här får man även information om valet på olika språk.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Tyresöfestivalen.pdf

36 Sommarkollo på kulturskolan

Dnr 2014/KFN 0064 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Att avsätta 50 000 kronor från budgeterade medel för dagkolloverksamhet till projektet "Sommarkollo på kulturskolan" under sommarlovets två sista veckor.

Beskrivning av ärendet
Sommaren 2013 genomfördes ett mycket uppskattat sommarkollo där man under en lovvecka jobbade fram en uppsättning "Like a musical". Ett antal personer har hört av sig spontant detta år i förhoppning om att succén upprepas. Tre pedagoger och en samordnare arbetar under sommarlovets sista två veckor med att sätta upp en musikal. Cirka 25 barn i åldrarna 9-13 år deltar och arbetar i grupper med dans, teater och sång. På fredagen är det uppspel. Genom att upprepa konceptet erbjuds dubbelt så många barn plats samtidigt som kostnaden för planering halveras. Förra året bidrog nämnden med 34 500 kr för en vecka. Denna sommar beräknas nettokostnaden till 25 000 kr per vecka.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sommarkollo på kulturskolan.pdf

37 Sommarkafé i skateparken

Dnr 2014/KFN 0053 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Att avsätta 60 000 kronor från "medel till nämndens förfogande" för att driva ett sommarkafé vid Skatepark 125.

Beskrivning av ärendet
Tyresö har en fin skatepark med centrumnära läge som används flitigt. Parken har blivit en träffpunkt för olika åldrar och intressen. Utöver skateboard används BMX-cyklar, kickbike och inlines. Sommaren 2012 avsatte Kultur- och fritidsnämnden 80 000 kronor från "medel till nämndens förfogande" för att driva ett sommarkafé i Café Bonzas regi vid Skatepark 135. Projektet genomfördes med fyra timanställda kioskbiträden som även arrangerade aktiviteter såsom instruktioner och tävlingar. Att anlägga kaféet var ett mer omfattande arbete än beräknat, vilket försenande projektet och fördyrade det med 90 000 kr som togs från kulturavdelningens driftsbudget. Sommaren 2013 upprepades succén genom att Kultur- och fritidsnämnden avsatte 60 000 kronor för ändamålet. Fyra unga vuxna timanställs som kafébiträden. Tillsammans arrangerar de aktiviteter såsom instruktioner och tävlingar. Dessutom involverar de andra ungdomar i verksamheten i syfte att skapa delaktighet och ansvarskänsla. Projektet har varit mycket uppskattat, och därför vill vi gärna utveckla verksamheten vidare utifrån de erfarenheter som gjorts tidigare somrar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sommarkafé i skejtparken.pdf

38 Projekt "Underground Battle 2014"

Dnr 2014/KFN 0049 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Att avsätta 27 000 kronor från "medel till nämndens förfogande".

Beskrivning av ärendet
Café Bonzas verksamhetsansvarig, Abbas Reyhanian, blev för drygt sex månader sedan kontaktad av nio stycken tjejer som vill genomföra ett större arrangemang med tävling inom olika dansstilar. Deras idéer kom direkt från deras största fritidsintresse. Tjejerna är aktiva inom föreningen (SO M.A.D) och dansar två gånger i veckan samt undervisar andra ungdomar i olika dansstilar som: Streetdance, Dancehall och Hiphop, en gång i veckan.
Efter lite undersökningar framkom det att denna idrottsform är väldigt populär bland ungdomar idag och växer väldigt fort på fritidsgårdar samt andra verksamheter i Stockholm och runt om i landet. I Tyresö kommun har dansen blivit en del i många unga tjejers vardag och växer i hög fart.
Idén är att anordna en danstävling för ungdomar i Stockholmsområdet i olika populära dansstilar så som Streetdance, Dancehall, Hiphop och Breakdance. Tävlingarna ska bedömas av en jury och efter förutbestämda kriterier. För att locka dansare till tävlingen så får vinnarna av tävlingarna pengar till dansgruppen.

Bilagor
Ansökan projekt Underground battle 2014.pdf
Budget kalkyl.pdf
Offert Högtalartjänst.pdf

39 Ansökan - Midsommarfest i Tyresö Slottspark 2014

Dnr 2014/KFN 0058 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Söders SOL beviljas ett projektbidrag på 35 000 kronor.

Beskrivning av ärendet
Söders SOL Tyresö vill även i år arrangera den traditionella midsommarfesten i Tyresö Slottspark.

Bilagor
Ansökan Midsommarfest i Tyresö Slottspark 2014.pdf

40 Delegationsbeslut

Dnr 2014/KFN 0062 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden har på delegation beviljat Korpen Tyresö ett bidrag på 5 000 kronor för att täcka omkostnader i samband med valborgsarrangemanget på Alby.

Bilagor
Ansökan om bidrag för Valborgsarrangemang på Alby.pdf

41 Redovisning av genomförda kulturarrangemang våren 2014

Dnr 2014/KFN 0010 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresökören, 10 000 kronor, konsert 6 april
Tyresö Trädgårdssällskap, 3 000 kronor, "Maktens Trädgård"

Bilagor
Redovisning Tyresökören.pdf
Redovisning Tyresö Trädgårdssällskap.pdf

42 Inställda arrangemang 2014

Dnr 2014/KFN 0031 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Följande arrangemang, som beviljats bidrag från nämnden i december 2013, har inte genomförts utan blivit inställt:

Kören Mamsellerna, 10 000 kronor (de har haft svårt att få tag på en passande lokal för sin jubileumskonsert).

43 Information från förvaltningschefen

Dnr 2014/KFN 0007 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Skapande skola
- Projektbidrag
- Projektuppföljning

Bilagor
Projektbidrag mars 2014.pdf
Projektuppföljning mars 2014.pdf

44 Meddelanden 2014

Dnr 2014/KFN 0008 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen:

Detaljplan för område vid Dalskolan
Detaljplan för Norra Tyresö centrum, etapp 1
Kungörelse. Detaljplan och gatukostnadsutredning för Brobäcken, etapp 10 östra Tyresö
Detaljplan för fastigheten Vintern 22, Tyresö strand

Bilagor
Detaljplan för område vid Dalskolan.pdf
Detaljplan för Norra Tyresö centrum, etapp 1.pdf
Detaljplan och gatukostnadsutredning för Brobänken, etapp 10 östra Tyresö.pdf
Detaljplan för fastigheten Vintern 22, Tyresö strand.pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (116 kb)

§28 Ekonomiska rapporter 2014 - delårsrapport

Dnr 2014/KFN 0006 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Godkänna måluppföljningen.
2. Godkänna tertialbokslutet.
3. Överlämna till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Socialdemokraterna och miljöpartiet deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande
Peter Bylund (MP) kommer in med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Delårsrapport per den 30 april 2014.

Bilagor
Delårsbokslut KFN april.pdf
KFN Måluppföljning april 2014.pdf
Ekonomisk rapport mars KFN.pdf

§29 Toalett till rastplatsen intill Lillsjön, längs kanotleden.

Dnr 2014/KFN 0065 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Att avsätta 50 000 kronor av investeringspengar till en toalett längs kanotleden, intill rastplatsen vid Lillsjön.

Beskrivning av ärendet
Under 2013 påbörjades en upprustning av kanotleden och bland annat beslutades om att en rastplats skulle anläggas längs kanotleden vid Lillsjön. På denna rastplats önskar Tyresö kommun och Stiftelsen Tyrestaskogen nu anlägga en toalett. Beräknad kostnad ca 150 000 kronor. Önskemålet är att kultur- och fritidsnämnden bidrar med 50 000 kronor av denna summa.

Bilagor
Tjänsteskrivelse toalett till rastplatsen intill Lillsjön längs kanotleden.pdf

§30 Justering av evenemangstaxan

Dnr 2014/KFN 0066 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
* Kommunfullmäktige fastställer justeringen av evenemangstaxan.

Beskrivning av ärendet
Evenemangstaxan infördes den 1 januari 2013. Evenemangstaxan uppgår till 300 procent av taxa 1 vid 2014 års nivå. Taxa 1 gäller för vuxenverksamhet (21 år och äldre), för föreningar som är godkända av kultur- och fritidsnämnden och uppgår till 220 kronor per timme i idrottshallar och 320 kronor för Tyresövallen. För idrottshallar är evenemangstaxan 660 kronor per timme. För Tyresövallen är taxan 960 kronor per timme. Evenemangstaxan avser samtliga matcher i seniorserier som sanktioneras av de nationella idrottsförbunden, samt evenemang som arrangeras av företag, privatpersoner och föreningar från andra kommuner. Syftet med taxan är att elitklubbar i högre utsträckning ska stå för de extra kostnader som drabbar kommunen på grund av idrottsförbundens krav för elitverksamhet.

Ordförandeutlåtande
När evenemangstaxan infördes den 1 januari 2013 var syftet att föreningarnas elitlag skulle betala en större del av självkostnaden vid matcher i de högsta serierna. F n betalar elitlagen mellan 27 och 42 procent av den faktiska kostnaden för respektive anläggning. Med det här förslaget justerar vi upp den delen något, samtidigt som vi i två etapper minskar skillnaden mellan olika anläggningar. Även efter dessa justeringar subventionerar kommunen över hälften av den faktiska kostnaden. För att kunna bibehålla nolltaxan för barn och ungdomar, som är en mycket viktig prioritet för Alliansen, måste intäkterna från vuxenidrotten åtminstone följa den faktiska kostnadsutvecklingen och inte urholkas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse evenemangstaxan.pdf

§31 Biblioteken - Stimulera pojkars läsning

Dnr 2014/KFN 0042 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Pojkar läser enligt litteraturutredningen - läsandets kultur SOU 2012:65, mindre än flickor. För att i Tyresö motverka den trenden fick förvaltningen i uppdrag att under året göra insatser för att särskilt stimulera pojkar i åldern 6-18 år att öka sitt läsande och få fler män att besöka biblioteken i Tyresö.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Stimulera pojkars läsning.pdf

§32 Motion - El sistema

Dnr 2013/KFN 0101 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige bifaller miljöpartiets motion.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt förvaltningen att utreda möjligheten att starta El sistema och liknande verksamhet i Tyresö i enlighet med motion inlämnad till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
El Sistema är en modell som går ut på att engagera barn i orkesterverksamhet för att skapa musik, men också gemenskap och framtidstro.
Grundtanken bakom El Sistema är att förebygga utanförskap, fattigdom och missbruk genom klassisk musik. Att barn från marginaliserade områden får chans att spela ett instrument och ingå i en orkester eller sjunga i kör ger dem ett viktigt sammanhang där de kan utvecklas socialt och som människor. 35 års erfarenhet från Venezuela har tydligt visat att även om barnen från El Sistema inte blir yrkesmusiker, får de bättre betyg och stannar längre i skolan. Många fortsätter att studera på universitet och högskolor. Genom El Sistema får de grunderna till ett bättre liv. El Sistema grundades 1975 av ekonomen och amatörmusikern José Abreu. Abreu har sedan dess vunnit en rad priser för sin gärning, bland annat det svenska Polarpriset 2009. El Sistema riktar sig särskilt till barn i utsatta områden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse El sistema.pdf
§ 118 Motion om El Sistema.pdf

§33 Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser i Tyresö kommun

Dnr 2014/KFN 0052 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Att anta "Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser i Tyresö kommun".
Kultur- och fritidsnämndens beslut
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
På initiativ från Samhällsbyggnadsförvaltningen har kulturavdelningen och planenheten tagit fram riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser i Tyresö kommun.

Bilagor
Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser i Tyresö kommun.pdf

§34 Ansökan - Konstrundan Tyresö

Dnr 2014/KFN 0055 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Att de 10 000 kronor som Kultur- och fritidsnämnden tidigare beslutat anslå för en konstrunda under våren 2014 får användas till en sommarutställning i Nyfors den 13-15 juni.
2. Att avslå ansökan om kompletterande bidrag.
3. Att en eventuell ansökan om kulturbidrag gällande en konstrunda i höst behandlas tillsammans med övriga ansökningar om bidrag till enstaka kulturarrangemang i juni.

Beskrivning av ärendet
Konstrundan Tyresö genomfördes för första gången i samband med Kultur i Höstmörkret i november 2013. Med nära 2 500 besökare blev det mycket framgångsrikt. Att den gemensamma utställningen var öppen veckan innan och under konstrundan var en av flera framgångsfaktorer.

För att kunna genomföra konstrundan i höst behövs pengar till en professionell jury, utformning av hemsida och kostnader för möteslokal. Det planeras även en sommarutställning i mitten av juni i Nyfors. Nyfors var en av de mest välbesökta utställningarna under konstrundan så man räknar med många besökare.

Marika av Trolle som nyligen flyttat in i det gula huset ser framför sig att konstnärerna i Tyresö har en självklar oas där, i målarprinsen Eugens fotspår. Det blir en trädgårdsutställning i två eller tre dagar under tak med både nya och "gamla" medlemmar av Konstrundan Tyresö.

Yrkande
Miljöpartiet yrkar bifall.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Konstrundan fortsätter.pdf
Ansökan Konstrundan.pdf

§35 Tyresöfestivalen 2014

Dnr 2014/KFN 0054 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Att avsätta 35 000 kronor från "medel till nämndens förfogande" till Tyresöfestivalen 2014.

Beskrivning av ärendet
Tyresöfestivalen har utvecklats till en härlig folkfest och den 6 september 2014 är det dags nästa gång. Tyresöfestivalen har underrubriken "mångfald och omtanke". Festivalen visar på den bredd och det engagemang som finns i kommunen inom såväl den kommunala verksamheten som inom föreningslivet och andra lokala aktörer. Det bjuds på underhållning och roliga aktiviteter för alla åldrar. Finansieringen sker genom att många aktörer går in med större eller mindre belopp. Kommunens lokala företag har möjlighet att delta som utställare eller sponsorer. Kommunens verksamheter presenteras i ett gemensamt tält på festivalområdet, och här får man även information om valet på olika språk.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Tyresöfestivalen.pdf

§36 Sommarkollo på kulturskolan

Dnr 2014/KFN 0064 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Att avsätta 50 000 kronor från budgeterade medel för dagkolloverksamhet till projektet "Sommarkollo på kulturskolan" under sommarlovets två sista veckor.

Beskrivning av ärendet
Sommaren 2013 genomfördes ett mycket uppskattat sommarkollo där man under en lovvecka jobbade fram en uppsättning "Like a musical". Ett antal personer har hört av sig spontant detta år i förhoppning om att succén upprepas. Tre pedagoger och en samordnare arbetar under sommarlovets sista två veckor med att sätta upp en musikal. Cirka 25 barn i åldrarna 9-13 år deltar och arbetar i grupper med dans, teater och sång. På fredagen är det uppspel. Genom att upprepa konceptet erbjuds dubbelt så många barn plats samtidigt som kostnaden för planering halveras. Förra året bidrog nämnden med 34 500 kr för en vecka. Denna sommar beräknas nettokostnaden till 25 000 kr per vecka.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sommarkollo på kulturskolan.pdf

§37 Sommarkafé i skateparken

Dnr 2014/KFN 0053 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Att avsätta 60 000 kronor från "medel till nämndens förfogande" för att driva ett sommarkafé vid Skatepark 125.

Beskrivning av ärendet
Tyresö har en fin skatepark med centrumnära läge som används flitigt. Parken har blivit en träffpunkt för olika åldrar och intressen. Utöver skateboard används BMX-cyklar, kickbike och inlines. Sommaren 2012 avsatte Kultur- och fritidsnämnden 80 000 kronor från "medel till nämndens förfogande" för att driva ett sommarkafé i Café Bonzas regi vid Skatepark 135. Projektet genomfördes med fyra timanställda kioskbiträden som även arrangerade aktiviteter såsom instruktioner och tävlingar. Att anlägga kaféet var ett mer omfattande arbete än beräknat, vilket försenande projektet och fördyrade det med 90 000 kr som togs från kulturavdelningens driftsbudget. Sommaren 2013 upprepades succén genom att Kultur- och fritidsnämnden avsatte 60 000 kronor för ändamålet. Fyra unga vuxna timanställs som kafébiträden. Tillsammans arrangerar de aktiviteter såsom instruktioner och tävlingar. Dessutom involverar de andra ungdomar i verksamheten i syfte att skapa delaktighet och ansvarskänsla. Projektet har varit mycket uppskattat, och därför vill vi gärna utveckla verksamheten vidare utifrån de erfarenheter som gjorts tidigare somrar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sommarkafé i skejtparken.pdf

§38 Projekt "Underground Battle 2014"

Dnr 2014/KFN 0049 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Att avsätta 27 000 kronor från "medel till nämndens förfogande".

Beskrivning av ärendet
Café Bonzas verksamhetsansvarig, Abbas Reyhanian, blev för drygt sex månader sedan kontaktad av nio stycken tjejer som vill genomföra ett större arrangemang med tävling inom olika dansstilar. Deras idéer kom direkt från deras största fritidsintresse. Tjejerna är aktiva inom föreningen (SO M.A.D) och dansar två gånger i veckan samt undervisar andra ungdomar i olika dansstilar som: Streetdance, Dancehall och Hiphop, en gång i veckan.
Efter lite undersökningar framkom det att denna idrottsform är väldigt populär bland ungdomar idag och växer väldigt fort på fritidsgårdar samt andra verksamheter i Stockholm och runt om i landet. I Tyresö kommun har dansen blivit en del i många unga tjejers vardag och växer i hög fart.
Idén är att anordna en danstävling för ungdomar i Stockholmsområdet i olika populära dansstilar så som Streetdance, Dancehall, Hiphop och Breakdance. Tävlingarna ska bedömas av en jury och efter förutbestämda kriterier. För att locka dansare till tävlingen så får vinnarna av tävlingarna pengar till dansgruppen.

Bilagor
Ansökan projekt Underground battle 2014.pdf
Budget kalkyl.pdf
Offert Högtalartjänst.pdf

§39 Ansökan - Midsommarfest i Tyresö Slottspark 2014

Dnr 2014/KFN 0058 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Söders SOL beviljas ett projektbidrag på 35 000 kronor.

Beskrivning av ärendet
Söders SOL Tyresö vill även i år arrangera den traditionella midsommarfesten i Tyresö Slottspark.

Bilagor
Ansökan Midsommarfest i Tyresö Slottspark 2014.pdf

§40 Delegationsbeslut

Dnr 2014/KFN 0062 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden har på delegation beviljat Korpen Tyresö ett bidrag på 5 000 kronor för att täcka omkostnader i samband med valborgsarrangemanget på Alby.

Bilagor
Ansökan om bidrag för Valborgsarrangemang på Alby.pdf

§41 Redovisning av genomförda kulturarrangemang våren 2014

Dnr 2014/KFN 0010 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresökören, 10 000 kronor, konsert 6 april
Tyresö Trädgårdssällskap, 3 000 kronor, "Maktens Trädgård"

Bilagor
Redovisning Tyresökören.pdf
Redovisning Tyresö Trädgårdssällskap.pdf

§42 Inställda arrangemang 2014

Dnr 2014/KFN 0031 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Följande arrangemang, som beviljats bidrag från nämnden i december 2013, har inte genomförts utan blivit inställt:

Kören Mamsellerna, 10 000 kronor (de har haft svårt att få tag på en passande lokal för sin jubileumskonsert).

Beslut/Protokollsutdrag
§42_prot_20140512.pdf (162 kb)

§43 Information från förvaltningschefen

Dnr 2014/KFN 0007 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Profilfritidsavtal har tecknats i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen
- Skapande skola
- Projektbidrag
- Projektuppföljning

Bilagor
Projektbidrag mars 2014.pdf
Projektuppföljning mars 2014.pdf

§44 Meddelanden 2014

Dnr 2014/KFN 0008 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen:

Detaljplan för område vid Dalskolan
Detaljplan för Norra Tyresö centrum, etapp 1
Kungörelse. Detaljplan och gatukostnadsutredning för Brobäcken, etapp 10 östra Tyresö
Detaljplan för fastigheten Vintern 22, Tyresö strand

Bilagor
Detaljplan för område vid Dalskolan.pdf
Detaljplan för Norra Tyresö centrum, etapp 1.pdf
Detaljplan och gatukostnadsutredning för Brobänken, etapp 10 östra Tyresö.pdf
Detaljplan för fastigheten Vintern 22, Tyresö strand.pdf