Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Nämndsammanträde 2017-12-11

Nämndsammanträde 2017-12-11

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Informationsärende Alby

Dnr 2017/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen redovisar nuläget i projektet Attraktiva Alby för kultur- och fritidsnämnden.

2 Redovisning av nämnduppdrag om att utreda förutsättningar och kostnader för ett natur- och kulturpedagogiskt centrum i Alby

Dnr 2017/KFN 0097 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen fick i nämndplanen för 2017 i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att utreda förutsättningar och kostnader (investering och drift) för ett natur- och kulturpedagogiskt centrum. (Dnr 2016/KFN 0092 003)

Förutsättningarna för ett natur- och kulturpedagogiskt centrum i Alby är goda, och de tillkommande investeringskostnaderna utöver vad som redan planeras i området är försumbara. Driftskostnaden bedöms öka med 240 000 kronor per tema som man utökar utbudet till skolorna med.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Redovisning av uppdrag om natur- och kulturpedagogiskt centrum.pdf

3 Ekonomisk rapport

Dnr 2017/KFN 0011 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per oktober redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
KFN 2017 oktober.pdf

4 Justering av taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2018

Dnr 2017/KFN 0090 010

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Taxa 2, intern taxa samt fest- och evenemangtaxa höjs med 20 % för hyra av samtliga lokaler. Med undantag för en höjning med 38 % från 145 kronor/timme till 200 kronor/timme för hyra av gymnastiksalar.
2. Taxa 1 sänks för barn från 765 kronor/timme till 600 kronor/timme i ishall under icke säsong.
3. Taxa 1 höjs för barn från 200 kronor/timme till 300 kronor/timme för hyra av uppvärmd konstgräsplan under icke säsong.
4. Nya taxor införs för Raststugan i Alby. Taxa 1; 50 kronor/timme och taxa 2; 100 kronor/timme.
5. Nya taxor införs för uthyrningsbara lokaler i fritidsgårdarna. Taxa 1; 125 kronor/timmer och taxa 2; 250 kronor/timme.
6. Förändrade taxor gäller från den 1 juli 2018. Beslutat årlig indexuppräkning gäller även framledes.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden står inför stora ekonomiska utmaningar. Inför budget 2018 är nämndens budgetram minskad med 3 miljoner kronor. För att kunna hålla budget kommande år krävs det att verksamheterna effektiviseras för att sänka kostnaderna. Dessutom behöver intäkterna öka.

Utvecklingsförvaltningen har därför tagit fram ett förslag på nya taxor för samtliga lokalhyror med en generell höjning av Taxa 2 (full taxa) på 20 % med start den 1 juli 2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Taxor och avgifter.pdf

5 Nämndplan 2018

Dnr 2017/KFN 0042 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Nämndplan 2018 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för kultur- och fritidsnämnden för 2018. Nämndplanen omfattar verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Förslaget baseras på kommunplan 2015-2018 och budget för 2018 fastställd av kommunfullmäktige den 7 september 2017, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Nämndplan KFN.pdf
Nämndplan 2018..pdf

6 Investeringsbeslut om upprustning och utveckling av fotbollsplanen och området ovanför Breviks skola

Dnr 2017/KFN 0059 009

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Fotbollsplanen vid Breviks skola anläggs med konstgräs för spontanidrott.

2. Investeringsmedel för projektet beviljas med totalt 1 miljon kronor.

3. Investeringsmedel tas från kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för investeringar för 2017.

4. Förvaltningen får i uppdrag att få ner kostanden från den kalkylerade kostnaden på 1,5 miljoner kronor till att rymmas inom samlingsanslaget på 1 miljon kronor.

Beskrivning av ärendet
Den 28 augusti 2017 tog kultur- och fritidsnämnden beslut att bifalla ett Tyresöinitiativ om att anlägga en konstgräsplan på fotbollsplanen vid Breviks skola(KFN 2017-08-28 §52).

Inför projektering har en kostnadskalkyl tagits fram. Kalkylen visar att kultur- och fritidsnämndens årliga investeringsmedel på 1 miljon kronor inte kommer täcka en investering av en konstgräsplan inklusive belysning. För att öka nyttjandet samt skapa trygghet vid konstgräsplanen är en belysning att föredra, men nämndens samlingsanslag för investeringar under 2017 täcker inte kostnaden. Därför förslår utvecklingsförvaltningen att nämnden avsätter 1 miljon kronor, från kultur- fritidsnämndens samlingsanslag för investeringar 2017, till en konstgräsplan utan belysning. Den kalkylerade kostnaden för en konstgräsplan utan belysning är 1,5 miljoner kronor vilket innebär att ytterligare förenklingar av konstgräsplanen måste göras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Upprustning och utveckling av fotbollsplanen samt området ovanför Breviks skola.pdf

7 Redovisning av nämnduppdrag om att utreda och föreslå projekt som stimulerar nyanlända barn till organiserade aktiviteter

Dnr 2017/KFN 0095 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen fick i nämndplanen för 2017 i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att utreda och föreslå projekt som stimulerar nyanlända barn och ungdomar samt flickor med invandrarbakgrund att prova på aktiviteter som Tyresö föreningsliv inom kultur och idrott erbjuder. (Dnr 2016/KFN 0092 003)

Förvaltningen har tagit sig an uppdraget utifrån två perspektiv - kortsiktigt och långsiktigt. Uppdraget redovisas i den bilagda tjänsteskrivelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Utredning aktiviteter för nyanlända barn och ungdomar samt flickor med invandrarbakgrund.pdf

8 Redovisning av ordförandeuppdrag om att utreda möjligheten till restaurang vid Strandbadet

Dnr 2015/KFN 0109 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Den 19 november 2015 gav kultur- och fritidsnämndens ordförande utvecklingsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten för att utforma den planerade cafébyggnaden vid strandbadet till att inrymma en restaurang. Förvaltningen ombads även utreda vilken den lämpligaste driftsformen för en sådan restaurang skulle vara samt utreda kostnaderna.

Utredningens slutsats är att en byggnad utifrån gällande byggrätt kan utformas och byggas så att en restaurang med tillagningskök kan rymmas. Den lämpligaste driftsformen är extern regi, det vill säga att låta en extern byggherre uppföra byggnaden för en hyresgäst. En tänkbar lösning är att detaljplanen ändras samt att ändamålet skrivs in i markanvisningen. En förutsättning för detta är att strandskyddet hävs, vilket kan vara problematiskt. Kostnaden är beräknad till 17 miljoner kronor plus eventuella kostnader för utökad gästhamn.

Utvecklingsförvaltningens bedömning är att den byggnad som föreslagits av stadsbyggnadsförvaltningen är att rekommendera som den lämpligaste lösningen för platsen.

Bilagor
Utredningsuppdrag - Restaurang vid Strandbadet.pdf
Tjänsteskrivelse Restaurang vid Strandbadet.pdf

9 Redovisning av ordförandeuppdrag om att inventera aktiviteter för seniorer i Tyresö

Dnr 2017/KFN 0054 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Inventeringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har fått i uppdrag att, i samarbete med socialförvaltningen, inventera de aktiviteter som kommunen och föreningslivet erbjuder för Tyresös seniora medborgare (KFN 17-06-12 §38).

En gemensam inventering har utförts i samarbete mellan de båda förvaltningarna. Det kommunala pensionärsrådet har blivit tillfrågade att inkomma med förslag kring aktiviteter som bör finnas med i ett sådant informationsmaterial. Inventeringen belyser framförallt vilka aktiviteter som riktar sig till pensionärer i kommunen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Redovisning av ordförandeuppdrag. Inventera aktiviteter för seniorer i Tyresö.pdf

10 Justering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Dnr 2017/KFN 0010 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 13 september 2017 § 162 om justeringar av kommunstyrelsens delegationsordning avseende arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. I beslutet anges att nämnderna anmodas att revidera sina delegationsordningar utifrån att respektive nämnd är anställningsmyndighet för sin personal. Vidare rekommenderas nämnderna att anta motsvarande delegationsordning som kommunstyrelsen i arbetsgivarfrågor och arbetsmiljöuppgifter inom nämndens verksamhetsområde. Delegationsordningen har kompletterats utifrån kommunstyrelsens beslut.

Delegationsordningen kompletteras med att förvaltningschefen får teckna personuppgiftsbiträdesavtal som en följd av den nya dataskyddsförordningen som träder ikraft i maj 2018.

Förslag till ändringar i delegationsordningen markeras med gult.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Delegationsordningen KFN.pdf
Delegationsordning KFN översyn november 2017.pdf

11 Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden 2018

Dnr 2017/KFN 0043 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Kultur- och fritidsnämndens möte den 19 februari ersätts av ett möte den 26 februari.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 19 februari sammanfaller med de strategidagar som både förvaltningschefen och presidiet deltar vid. Därför föreslås nämndsammanträdet flyttas till den 26 februari.

12 Regelverk för studieförbundsbidrag

Dnr 2017/KFN 0087 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Studieförbundsbidrag på sammanlagt max 1 miljon kronor per år kan beviljas till studieförbunden för verksamhet från och med 2018.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 mars 2013, § 26, att utbetalning av bidrag till studieförbunden tillsvidare sker i enlighet med befintligt regelverk.

Gällande regelverk saknar dock maxbelopp vilket nu föreslås införas enligt följande princip:

Bidragsbeloppen per studietimme beräknas tillsvidare enligt beslutat regelverk (KFN 2013-03-25 § 26) med tillägget att bidragssumman sänks proportionerligt för respektive studieförbund om det totala ansökta beloppet överstiger maxbeloppet som kultur- och fritidsnämnden avsatt för studieförbundsbidragen.

Maxbeloppet föreslås börja gälla för verksamhet för 2018.

Ordförandeutlåtande
Tyresö står inför stora demografiska utmaningar de kommande åren. Tyresö har under många år satsat stort på kultur- och fritidsaktiviteter och ligger i framkant inom många av dessa verksamhetsområden. Detta faktum och att de ekonomiska utmaningarna som ligger framför oss via exempelvis investeringar i förskolor, äldreboenden och infrastruktur gör att kultur- och fritidsnämnden, helt rimligt, har krav på sig att effektivisera verksamheten.

De studieförbund som verkar i Tyresö har en bred verksamhet som i första hand vänder sig till vuxna. I ljuset av effektiviseringskraven och att den prioriterade målgruppen är barn och unga, är det inte rimligt att vi kan ha ett bidragssystem för studieförbunden utan en gräns för hur mycket dessa bidrag kan uppgå till. Jag har inte lyckats få fram en enda annan kommun som inte har någon form av tak för dessa bidrag.

Därför föreslår jag att det belopp som kan betalas ut i bidrag till studieförbunden som verkar i Tyresö maximeras till en miljon kronor per år från och med utbetalningen som sker 2019. Detta belopp harmonierar också med det belopp som avsattes av kommunfullmäktige när dessa bidrag återinfördes.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Regelverk för studieförbundsbidrag.pdf

13 Kultur och idrottsgalan 2018

Dnr 2017/KFN 0072 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Tre representanter från alliansen och tre representanter från oppositionen utses till jurygrupp för kultur- och idrottsgalan 2018.
2. Jurygruppen sammanträder (2017-02-12) klockan 18:00 samt (2017-02-27) klockan 18:00.

Beskrivning av ärendet
Tyresös åttonde kultur- och idrottsgala hålls den 16 mars 2018. Tyresö har ett mycket rikt och aktivt föreningsliv och galan syftar till att uppmärksamma föreningslivet, uppmuntra ledare, aktiva och andra som bidrar med goda insatser.

Under sammanträdet lämnar kultur- och fritidsnämnden förslag på tre representanter från alliansen och tre representanter från oppositionen att ingå i jurygruppen, samt beslutar jurygruppens sammanträdesdatum.

14 Ändring av senaste ansökningsdatum för kulturbidrag

Dnr 2017/KFN 0096 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Den 15 april fastställs som sista ansökningsdatum för kulturbidrag för arrangemang som äger rum under perioden 1 juli - 31 december samma år.
2. Den 15 oktober fastställs som sista ansökningsdatum för kulturbidrag för arrangemang som äger rum under perioden 1 januari - 30 juni efterföljande år.

Beskrivning av ärendet
De gällande sista ansökningsdatumen för kulturbidragen ligger placerade så att ansökningarna behandlas på kultur- och fritidsnämndens sammanträden i juni respektive december.

Eftersom juninämnden vanligtvis sammanfaller med kultur- och fritidsnämndens målkonferens föreslår utvecklingsförvaltningen att kulturbidragsärendena tidigareläggas till majnämnden. För att på ett liknande sätt avlasta dagordningen för decembernämnden föreslår utvecklingsförvaltningen att kulturbidragen tidigareläggas till novembernämnden.

Utvecklingsförvaltningen föreslår därför att sista ansökningsdatumen för kulturbidragen ändras till den 15 april för arrangemang under höstterminen respektive den 15 oktober för arrangemang som äger rum följande vårtermin.

15 Kulturbidrag våren 2018 - nämndbeslut

Dnr 2017/KFN 0094 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
Kulturbidrag om 83 000 kronor beviljas enligt nedan:

1. Finska föreningen beviljas 26 000 kronor för arrangemangen två föredrag, teater och morsdagskonsert.
2. Tyresö musikklassers förening beviljas 25 000 kronor för arrangemanget musikal med årskurs 8 och 9.
3. Kören Mamsellerna beviljas 12 000 kronor för arrangemanget vårkonsert.
4. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 20 000 kr för fyra konserter under våren.

Beskrivning av ärendet
Nio föreningar har inkommit med sammanlagt tio kulturbidragsansökningar för arrangemang som planeras äga rum under första halvåret 2018. Fyra av dessa föreningar har ansökt om belopp som överstiger 10 000 kronor vilket gör att deras ansökningar behandlas av kultur- och fritidsnämnden under detta ärende. Det ansökta beloppet som behandlas i detta ärende uppgår till 127 600 kronor.

Övriga ansökningar, där det ansökta beloppet är 10 000 kronor eller lägre, beslutas på delegation av kultur- och fritidsnämndens ordförande. Detta redovisas som ett separat ärende.

I detta ärende föreslår utvecklingsförvaltningen att kultur- och fritidsnämnden beviljar sammanlagt 83 000 kronor i kulturbidrag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Kulturbidrag våren 2018 nämndbeslut.pdf
Tyresö musikklassers ansökan om kulturbidrag. Musikal 2018.pdf
Finska föreningens ansökan om kulturbidrag. Morsdagsfirande, teaterföreställning och föreläsningar..pdf
Tyresö Jazz Blues Club ansökan om kulturbidrag. Fyra spelningar.pdf
Kören Mamsellernas ansökan om kulturbidrag. Vårkonsert 2018.pdf

16 Delegationsbeslut 2017

Dnr 2017/KFN 0005 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Undertecknad har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2017-02-20 § 5, punkt D1, fattat beslut om att bevilja kulturbidrag om sammanlagt 27 300 kronor enligt nedan:

1. Tyresö hembygdsförening beviljas 6000 kronor för att arrangera valborgsmässofirande med körsång av Tyresökören.
2. Tyresö teaterförening beviljas 5000 kronor för att arrangera radioteater med Tyresöradion.
3. Tyresö trädgårdssällskap beviljas 3500 kronor för att arrangera ett föredrag om hur man kan skapa en inbjudande entré i sin trädgård.
4. Hantverksgårdens vänner beviljas 4600 kronor för att arrangera ett föredrag om textil under vikingatiden.
5. Tyresö konstförening beviljas 4100 kronor för att arrangera ett föredrag om konsten i tunnelbanan "världens längsta konstutställning".
6. Tyresö konstförening beviljas 4100 kronor för att arrangera ett föredrag om fotografi med Ivar Sviestins.

Bilagor
Delegationsbeslut. Kulturbidrag för arrangemang våren 2018.pdf
Tyresö hembygdsförenings ansökan om kulturbidrag. Valborgsmässofirande.pdf
Tyresö teaterförenings ansökan om kulturbidrag. Radioteater.pdf
Tyresö trädgårdssällskaps ansökan om kulturbidrag. Föredrag om att skapa en vacker entré.pdf
Hantverksgårdens vänners ansökan om kulturbidrag. Föredrag om textiler under vikingatiden.pdf
Tyresö konstförenings ansökan om kulturbidrag. Föredrag om fotografi 2018.pdf
Tyresö konstförenings ansökan om kulturbidrag. Föredrag konst i tunnelbanan.pdf

17 Redovisning av kulturarrangemang genomförda hösten 2017

Dnr 2017/KFN 0093 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes hösten 2017 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.
- Tyresö naturskyddsföreningen redovisar arrangemanget Sagornas skog.
- Lions Club Trollbäcken redovisar arrangemanget Familjekonsert.

Bilagor
Redovisning kulturbidrag. Lions club Trollbäcken. Familjekonsert.pdf
Redovisning av kulturbidrag. Tyresö naturskyddsförening. Sagornas skog.pdf

18 Information från förvaltningschefen

Dnr 2017/KFN 0001 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Uppdragslista
- Projektbidrag

Bilagor
KFN uppdrag november.pdf
Projektbidrag KFN december 2017.pdf

19 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2017/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:

- Kommunfullmäktige 2017-10-26 §98 Ombyggnad av stall, nytt ridhus och maskinhall på Fårdalagård (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2017-10-26)

- Kommunfullmäktige 2017-10-26 §100 Svar på motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov. (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2017-10-26)

- Kommunfullmäktige 2017-10-26 §101 Svar på motion om att starta en hantverksby i Tyresö (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2017-10-26)

- Kommunfullmäktige 2017-10-26 §102 Svar på motion om att starta en skrivar-/författarskola vid kommunens kulturskola (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2017-10-26).

- Kommunfullmäktige 2017-11-23 §114 Val till nämnder och till styrelsen för Tyresö Bostäder 2018

§84 Informationsärende Alby

Dnr 2017/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen redovisar nuläget i projektet Attraktiva Alby för kultur- och fritidsnämnden.

Beslut/Protokollsutdrag
§84_prot_20171211.pdf (153 kb)

§85 Redovisning av nämnduppdrag om att utreda förutsättningar och kostnader för ett natur- och kulturpedagogiskt centrum i Alby

Dnr 2017/KFN 0097 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen fick i nämndplanen för 2017 i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att utreda förutsättningar och kostnader (investering och drift) för ett natur- och kulturpedagogiskt centrum. (Dnr 2016/KFN 0092 003)

Förutsättningarna för ett natur- och kulturpedagogiskt centrum i Alby är goda, och de tillkommande investeringskostnaderna utöver vad som redan planeras i området är försumbara. Driftskostnaden bedöms öka med 240 000 kronor per tema som man utökar utbudet till skolorna med.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Redovisning av uppdrag om natur- och kulturpedagogiskt centrum.pdf

§86 Ekonomisk rapport

Dnr 2017/KFN 0011 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per oktober redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
KFN 2017 oktober.pdf

§87 Justering av taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2018

Dnr 2017/KFN 0090 010

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa 2, intern taxa samt fest- och evenemangtaxa höjs med 20 procent för hyra av samtliga lokaler, med undantag för en höjning med 38 procent från 145 kronor/timme till 200 kronor/timme för hyra av gymnastiksalar.
2. Taxa 1 sänks för barn från 765 kronor/timme till 600 kronor/timme i ishall under icke säsong.
3. Taxa 1 höjs för barn från 200 kronor/timme till 300 kronor/timme för hyra av uppvärmd konstgräsplan under icke säsong.
4. Nya taxor införs för Raststugan i Alby. Taxa 1; 50 kronor/timme och taxa 2; 100 kronor/timme.
5. Nya taxor införs för uthyrningsbara lokaler i fritidsgårdarna. Taxa 1; 125 kronor/timmer och taxa 2; 250 kronor/timme.
6. Förändrade taxor gäller från den 1 juli 2018. Beslutad årlig indexuppräkning gäller även framledes.
 
 
Karin Ljung (S) deltar inte i beslut 6 där beslutet gäller beslutspunkt 1,3 och 5.
 
Mikael Ordenius (MP) deltar inte i beslut 6 där beslutet gäller beslutspunkt 1,3 och 5.

Reservation
Karin Ljung (S) lämnar in en skriftlig reservation mot beslut 1, 3 och 5, för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden står inför stora ekonomiska utmaningar. Inför budget 2018 är nämndens budgetram minskad med 3 miljoner kronor.  För att kunna hålla budget kommande år krävs det att verksamheterna effektiviseras för att sänka kostnaderna. Dessutom behöver intäkterna öka.
 
Utvecklingsförvaltningen har därför tagit fram ett förslag på reviderade taxor för samtliga lokalhyror med en generell höjning av Taxa 2 (full taxa) på 20 procent med start den 1 juli 2018.

Ordförandeförslag
Kultur- och fritidsnämndens ordförande föreslår att kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att:
1. Taxa 2, intern taxa samt fest- och evenemangtaxa höjs med 20 procent för hyra av samtliga lokaler, med undantag för en höjning med 38 procent från 145 kronor/timme till 200 kronor/timme för hyra av gymnastiksalar.
2. Taxa 1 sänks för barn från 765 kronor/timme till 600 kronor/timme i ishall under icke säsong.
3. Taxa 1 höjs för barn från 200 kronor/timme till 300 kronor/timme för hyra av uppvärmd konstgräsplan under icke säsong.
4. Nya taxor införs för Raststugan i Alby. Taxa 1; 50 kronor/timme och taxa 2; 100 kronor/timme.
5. Nya taxor införs för uthyrningsbara lokaler i fritidsgårdarna. Taxa 1; 125 kronor/timmer och taxa 2; 250 kronor/timme.
6. Förändrade taxor gäller från den 1 juli 2018. Beslutad årlig indexuppräkning gäller även framledes.

Yrkande
Karin Ljung (S) gör ett tilläggsyrkande om att nolltaxa införs för pensionärsorganisationer och funktionshindersorganisationer, från och med 1 juli 2018.
 
Karin Ljung (S) yrkar avslag för beslutspunkt 1, 3 samt 5.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller Karin Ljungs (S) tilläggsyrkande om att nolltaxa införs för pensionärsorganisationer och funktionshindersorganisationer, från och med 1 juli 2018.

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden avslår Karin Ljungs (S) yrkande.

Kultur- och fritidsnämnden avslår Karin Ljungs (S) tilläggsyrkande.
 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandens förslag till beslut 1.

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller Karin Ljungs (S) yrkande om avslag för beslut 1.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla ordförandens förslag till beslut 1.
 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandens förslag till beslut 2.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla ordförandens förslag till beslut 2.
 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandens förslag till beslut 3.

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller Karin Ljungs (S) yrkande om avslag för beslut 3.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla ordförandens förslag till beslut 3.
 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandens förslag till beslut 4.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla ordförandens förslag till beslut 4.
 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandens förslag till beslut 5.

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller Karin Ljungs (S) yrkande om avslag för beslut 5.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla ordförandens förslag till beslut 5.
 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandens förslag till beslut 6.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla ordförandens förslag till beslut 6.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Taxor och avgifter.pdf

§88 Nämndplan 2018

Dnr 2017/KFN 0042 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Nämndplan 2018 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden antas.
 
Mikael Ordenius (MP) deltar inte i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag.
 
Karin Ljung (S) deltar inte i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag.

Protokollsanteckning
Gunilla Andersson (V) hade inte deltagit i beslutet om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för kultur- och fritidsnämnden för 2018. Nämndplanen omfattar verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Förslaget baseras på kommunplan 2015-2018 och budget för 2018 fastställd av kommunfullmäktige den 7 september 2017, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Nämndplan KFN.pdf
Nämndplan 2018. Antagen 20171211.pdf

§89 Investeringsbeslut om upprustning och utveckling av fotbollsplanen och området ovanför Breviks skola

Dnr 2017/KFN 0059 009

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Fotbollsplanen vid Breviks skola anläggs med konstgräs för spontanidrott.
 
2. Investeringsmedel för projektet beviljas med totalt 1 miljon kronor.
 
3. Investeringsmedel tas från kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för investeringar för  2017.
 
4. Förvaltningen får i uppdrag att få ner kostanden från den kalkylerade kostnaden på 1,5 miljoner kronor till att rymmas inom samlingsanslaget på 1 miljon kronor.
 
5. Beslut om finansiering av belysning fattas i samband med 2018 års investeringsbeslut om nämndens samlingsanslag.

Reservation
Mikael Ordenius (MP) lämnar en skriftlig reservation mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Den 28 augusti 2017 tog kultur- och fritidsnämnden beslut att bifalla ett Tyresöinitiativ om att anlägga en konstgräsplan på fotbollsplanen vid Breviks skola(KFN 2017-08-28 §52).
 
Inför projektering har en kostnadskalkyl tagits fram. Kalkylen visar att kultur- och fritidsnämndens årliga investeringsmedel på 1 miljon kronor inte kommer täcka en investering av en konstgräsplan inklusive belysning. För att öka nyttjandet samt skapa trygghet vid konstgräsplanen är en belysning att föredra, men nämndens samlingsanslag för investeringar under 2017 täcker inte kostnaden. Därför förslår utvecklingsförvaltningen att nämnden avsätter 1 miljon kronor, från kultur- fritidsnämndens samlingsanslag för investeringar 2017, till en konstgräsplan utan belysning. Den kalkylerade kostnaden för en konstgräsplan utan belysning är 1,5 miljoner kronor vilket innebär att ytterligare förenklingar av konstgräsplanen måste göras.

Ordförandeförslag
Kultur- och fritidsnämndens ordförande föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
 
1. Fotbollsplanen vid Breviks skola anläggs med konstgräs för spontanidrott.
 
2. Investeringsmedel för projektet beviljas med totalt 1 miljon kronor.
 
3. Investeringsmedel tas från kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för investeringar för  2017.
 
4. Förvaltningen får i uppdrag att få ner kostanden från den kalkylerade kostnaden på 1,5 miljoner kronor till att rymmas inom samlingsanslaget på 1 miljon kronor.
 
5. Beslut om finansiering av belysning fattas i samband med 2018 års investeringsbeslut om nämndens samlingsanslag för fritidsanläggningar.

Yrkande
Mikael Ordenius (MP) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller Mikael Ordenius (MP) yrkande om avslag till ordförandeförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Upprustning och utveckling av fotbollsplanen samt området ovanför Breviks skola.pdf

§90 Redovisning av nämnduppdrag om att utreda och föreslå projekt som stimulerar nyanlända barn till organiserade aktiviteter

Dnr 2017/KFN 0095 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen fick i nämndplanen för 2017 i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att utreda och föreslå projekt som stimulerar nyanlända barn och ungdomar samt flickor med invandrarbakgrund att prova på aktiviteter som Tyresö föreningsliv inom kultur och idrott erbjuder. (Dnr 2016/KFN 0092 003)
 
Förvaltningen har tagit sig an uppdraget utifrån två perspektiv - kortsiktigt och långsiktigt. Uppdraget redovisas i den bilagda tjänsteskrivelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Utredning aktiviteter för nyanlända barn och ungdomar samt flickor med invandrarbakgrund.pdf

§91 Redovisning av ordförandeuppdrag om att utreda möjligheten till restaurang vid Strandbadet

Dnr 2015/KFN 0109 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Den 19 november 2015 gav kultur- och fritidsnämndens ordförande utvecklingsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten för att utforma den planerade cafébyggnaden vid strandbadet till att inrymma en restaurang. Förvaltningen ombads även utreda vilken den lämpligaste driftsformen för en sådan restaurang skulle vara samt utreda kostnaderna.
 
Utredningens slutsats är att en byggnad utifrån gällande byggrätt kan utformas och byggas så att en restaurang med tillagningskök kan rymmas. Den lämpligaste driftsformen är extern regi, det vill säga att låta en extern byggherre uppföra byggnaden för en hyresgäst. En tänkbar lösning är att detaljplanen ändras samt att ändamålet skrivs in i markanvisningen. En förutsättning för detta är att strandskyddet hävs, vilket kan vara problematiskt. Kostnaden är beräknad till 17 miljoner kronor plus eventuella kostnader för utökad gästhamn. Utvecklingsförvaltningens bedömning är att den byggnad som föreslagits av stadsbyggnadsförvaltningen är att rekommendera som den lämpligaste lösningen för platsen.

Bilagor
Utredningsuppdrag - Restaurang vid Strandbadet.pdf
Tjänsteskrivelse Restaurang vid Strandbadet.pdf

§92 Redovisning av ordförandeuppdrag om att inventera aktiviteter för seniorer i Tyresö

Dnr 2017/KFN 0054 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Inventeringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har fått i uppdrag att, i samarbete med socialförvaltningen, inventera de aktiviteter som kommunen och föreningslivet erbjuder för Tyresös seniora medborgare (KFN 17-06-12 §38).
 
En gemensam inventering har utförts i samarbete mellan de båda förvaltningarna. Det kommunala pensionärsrådet har blivit tillfrågade att inkomma med förslag kring aktiviteter som bör finnas med i ett sådant informationsmaterial. Inventeringen belyser framförallt vilka aktiviteter som riktar sig till pensionärer i kommunen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Redovisning av ordförandeuppdrag. Inventera aktiviteter för seniorer i Tyresö.pdf

§93 Justering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Dnr 2017/KFN 0010 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 13 september 2017 § 162 om justeringar av kommunstyrelsens delegationsordning avseende arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. I beslutet anges att nämnderna anmodas att revidera sina delegationsordningar utifrån att respektive nämnd är anställningsmyndighet för sin personal. Vidare rekommenderas nämnderna att anta motsvarande delegationsordning som kommunstyrelsen i arbetsgivarfrågor och arbetsmiljöuppgifter inom nämndens verksamhetsområde. Delegationsordningen har kompletterats utifrån kommunstyrelsens beslut.

 
Delegationsordningen kompletteras med att förvaltningschefen får teckna personuppgiftsbiträdesavtal som en följd av den nya dataskyddsförordningen som träder ikraft i maj 2018.
 
Förslag till ändringar i delegationsordningen markeras med gult.

Bilagor
Tjänsteskrivelse KFN delegationsordning dec 17 (20171207).pdf
Delegationsordning KFN antagen 20171211.pdf

§94 Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden 2018

Dnr 2017/KFN 0043 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Kultur- och fritidsnämndens möte den 19 februari ersätts av ett möte den 26 februari.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 19 februari sammanfaller med de strategidagar som både förvaltningschefen och presidiet deltar vid. Därför föreslås nämndsammanträdet flyttas till den 26 februari.

Beslut/Protokollsutdrag
§94_prot_20171211.pdf (154 kb)

§95 Regelverk för studieförbundsbidrag

Dnr 2017/KFN 0087 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Karin Ljung (S) utses att justera paragrafen.
2. Ordförandeförslaget avslås.

Jäv
Christoffer Holmström deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Reservation
Dick Bengtson (M) reserverar sig mot beslutet för de tjänstgörande moderaternas räkning, med hänvisning till ordförandeförslaget.

Tom Nilstierna (C) lämnar in en skriftlig reservation mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 mars 2013, § 26, att utbetalning av bidrag till studieförbunden tillsvidare sker i enlighet med befintligt regelverk.
 
Gällande regelverk saknar dock maxbelopp vilket nu föreslås införas enligt följande princip:
 
Bidragsbeloppen per studietimme beräknas tillsvidare enligt beslutat regelverk (KFN 2013-03-25 § 26) med tillägget att bidragssumman sänks proportionerligt för respektive studieförbund om det totala ansökta beloppet överstiger maxbeloppet som kultur- och fritidsnämnden avsatt för studieförbundsbidragen.
 
Maxbeloppet föreslås börja gälla för verksamhet för 2018.

Ordförandeutlåtande
Tyresö står inför stora demografiska utmaningar de kommande åren. Tyresö har under många år satsat stort på kultur- och fritidsaktiviteter och ligger i framkant inom många av dessa verksamhetsområden. Detta faktum och att de ekonomiska utmaningarna som ligger framför oss via exempelvis investeringar i förskolor, äldreboenden och infrastruktur gör att kultur- och fritidsnämnden, helt rimligt, har krav på sig att effektivisera verksamheten.
 
De studieförbund som verkar i Tyresö har en bred verksamhet som i första hand vänder sig till vuxna. I ljuset av effektiviseringskraven och att den prioriterade målgruppen är barn och unga, är det inte rimligt att vi kan ha ett bidragssystem för studieförbunden utan en gräns för hur mycket dessa bidrag kan uppgå till. Jag har inte lyckats få fram en enda annan kommun som inte har någon form av tak för dessa bidrag.
 
Därför föreslår jag att det belopp som kan betalas ut i bidrag till studieförbunden som verkar i Tyresö maximeras till en miljon kronor per år från och med utbetalningen som sker 2019. Detta belopp harmonierar också med det belopp som avsattes av kommunfullmäktige när dessa bidrag återinfördes.

Ordförandeförslag
1. Studieförbundsbidrag på sammanlagt max 1 miljon kronor per år kan beviljas till studieförbunden för verksamhet från och med 2018.
 
2. Utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att under 2018 utreda och komma med förslag på hur ramen för studieförbundsbidrag kan fördelas till olika studieförbund, på ett sätt som gynnar prioriterade grupper.  

Yrkande
Mikael Ordenius (MP) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
 
Karin Ljung (S) yrkar avslag till ordförandeförslaget för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.
 
Thomas Sundblad (L) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
 
Tom Nilstierna (C) gör ett tilläggsyrkande om att utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att under 2018 utreda och komma med förslag på hur ramen för studieförbundsbidrag kan fördelas till olika studieförbund, på ett sätt som gynnar prioriterade grupper. Dick Bengtson (M) instämmer
i Tom Nilstierna (C) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller Mikael Ordenius (MP) Karin Ljungs (S) och Thomas Sundblads (L) yrkande om avslag till ordförandeförslaget.
 
Karin Ljung (S) begär omröstning.
 
Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till ordförandeförslaget röstar ja och den som yrkar bifall till Mikael Ordenius (MP) Karin Ljungs (S) och Thomas Sundblads (L) yrkande om avslag till ordförandeförslaget röstar nej.
Röstningsresultat: 4 ja, 5 nej, se bifogat omröstningsprotokoll.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar därmed att avslå ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Regelverk för studieförbundsbidrag.pdf

§96 Kultur och idrottsgalan 2018

Dnr 2017/KFN 0072 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Liselotte Stjernfeldt (M), Lilian Edberg (M) Per Lindén (KD), Niklas Wennergren (S), Mikael Ordenius (MP) och Gunilla Andersson (V) utses till jurygrupp för kultur- och idrottsgalan 2018.  
2. Jurygruppen sammanträder 2017-02-12 klockan 18:00 samt 2017-02-27 klockan 18:00.

Beskrivning av ärendet
Tyresös åttonde kultur- och idrottsgala hålls den 16 mars 2018. Tyresö har ett mycket rikt och aktivt föreningsliv och galan syftar till att uppmärksamma föreningslivet, uppmuntra ledare, aktiva och andra som bidrar med goda insatser.
 
Under sammanträdet lämnar kultur- och fritidsnämnden förslag på tre representanter från alliansen och tre representanter från oppositionen att ingå i jurygruppen, samt beslutar jurygruppens sammanträdesdatum.

Beslut/Protokollsutdrag
§96_prot_20171211.pdf (152 kb)

§97 Ändring av senaste ansökningsdatum för kulturbidrag

Dnr 2017/KFN 0096 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Den 15 april fastställs som sista ansökningsdatum för kulturbidrag för arrangemang som äger rum under perioden 1 juli - 31 december samma år.
2. Den 15 oktober fastställs som sista ansökningsdatum för kulturbidrag för arrangemang som äger rum under perioden 1 januari - 30 juni efterföljande år.

Beskrivning av ärendet
De gällande sista ansökningsdatumen för kulturbidragen ligger placerade så att ansökningarna behandlas på kultur- och fritidsnämndens sammanträden i juni respektive december.
 
Eftersom juninämnden vanligtvis sammanfaller med kultur- och fritidsnämndens målkonferens föreslår utvecklingsförvaltningen att kulturbidragsärendena tidigareläggas till majnämnden. För att på ett liknande sätt avlasta dagordningen för decembernämnden föreslår utvecklingsförvaltningen att kulturbidragen tidigareläggas till novembernämnden.
 
Utvecklingsförvaltningen föreslår därför att sista ansökningsdatumen för kulturbidragen ändras till den 15 april för arrangemang under höstterminen respektive den 15 oktober för arrangemang som äger rum följande vårtermin.

Beslut/Protokollsutdrag
§97_prot_20171211.pdf (153 kb)

§98 Kulturbidrag våren 2018 - nämndbeslut

Dnr 2017/KFN 0094 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kulturbidrag om 83 000 kronor beviljas enligt nedan:
1. Finska föreningen beviljas 26 000 kronor för arrangemangen två föredrag, teater och morsdagskonsert.
2. Tyresö musikklassers förening beviljas 25 000 kronor för arrangemanget musikal med årskurs 8 och 9.
3. Kören Mamsellerna beviljas 12 000 kronor för arrangemanget vårkonsert.
4. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 20 000 kr för fyra konserter under våren.

Beskrivning av ärendet
Nio föreningar har inkommit med sammanlagt tio kulturbidragsansökningar för arrangemang som planeras äga rum under första halvåret 2018. Fyra av dessa föreningar har ansökt om belopp som överstiger 10 000 kronor vilket gör att deras ansökningar behandlas av kultur- och fritidsnämnden under detta ärende. Det ansökta beloppet som behandlas i detta ärende uppgår till 127 600 kronor.
 
Övriga ansökningar, där det ansökta beloppet är 10 000 kronor eller lägre, beslutas på delegation av kultur- och fritidsnämndens ordförande. Detta redovisas som ett separat ärende.
 
I detta ärende föreslår utvecklingsförvaltningen att kultur- och fritidsnämnden beviljar sammanlagt 83 000 kronor i kulturbidrag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Kulturbidrag våren 2018 nämndbeslut.pdf
Tyresö musikklassers ansökan om kulturbidrag. Musikal 2018.pdf
Finska föreningens ansökan om kulturbidrag. Morsdagsfirande, teaterföreställning och föreläsningar..pdf
Tyresö Jazz  Blues Club ansökan om kulturbidrag. Fyra spelningar.pdf
Kören Mamsellernas ansökan om kulturbidrag. Vårkonsert 2018.pdf

§99 Delegationsbeslut 2017

Dnr 2017/KFN 0005 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Undertecknad har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2017-02-20 § 5, punkt D1, fattat beslut om att bevilja kulturbidrag om sammanlagt 27 300 kronor enligt nedan:
 
1. Tyresö hembygdsförening beviljas 6000 kronor för att arrangera valborgsmässofirande med körsång av Tyresökören.
2. Tyresö teaterförening beviljas 5000 kronor för att arrangera radioteater med Tyresöradion.
3. Tyresö trädgårdssällskap beviljas 3500 kronor för att arrangera ett föredrag om hur man kan skapa en inbjudande entré i sin trädgård.
4. Hantverksgårdens vänner beviljas 4600 kronor för att arrangera ett föredrag om textil under vikingatiden.
5. Tyresö konstförening beviljas 4100 kronor för att arrangera ett föredrag om konsten i tunnelbanan "världens längsta konstutställning".
6. Tyresö konstförening beviljas 4100 kronor för att arrangera ett föredrag om fotografi med Ivar Sviestins.
 
Bilagor
Delegationsbeslut. Kulturbidrag för arrangemang våren 2018.pdf
Tyresö hembygdsförenings ansökan om kulturbidrag. Valborgsmässofirande.pdf
Tyresö teaterförenings ansökan om kulturbidrag. Radioteater.pdf
Tyresö trädgårdssällskaps ansökan om kulturbidrag. Föredrag om att skapa en vacker entré.pdf
Hantverksgårdens vänners ansökan om kulturbidrag. Föredrag om textiler under vikingatiden.pdf
Tyresö konstförenings ansökan om kulturbidrag. Föredrag om fotografi 2017.pdf
Tyresö konstförenings ansökan om kulturbidrag. Föredrag konst i tunnelbanan.pdf

§100 Redovisning av kulturarrangemang genomförda hösten 2017

Dnr 2017/KFN 0093 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes hösten 2017 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.
- Tyresö naturskyddsföreningen redovisar arrangemanget Sagornas skog.
- Lions Club Trollbäcken redovisar arrangemanget Familjekonsert.

Bilagor
Redovisning kulturbidrag. Lions club Trollbäcken. Familjekonsert.pdf
Redovisning av kulturbidrag. Tyresö naturskyddsförening. Sagornas skog.pdf

§101 Information från förvaltningschefen

Dnr 2017/KFN 0001 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
 
- Uppdragslista
- Projektbidrag

Bilagor
KFN uppdrag november.pdf
Projektbidrag KFN december 2017.pdf

§102 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2017/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:

- Kommunfullmäktige 2017-10-26 §98 Ombyggnad av stall, nytt ridhus och maskinhall på Fårdalagård (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2017-10-26)

- Kommunfullmäktige 2017-10-26 §100 Svar på motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov. (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2017-10-26)
 
- Kommunfullmäktige 2017-10-26 §101 Svar på motion om att starta en hantverksby i Tyresö (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2017-10-26)
 
- Kommunfullmäktige 2017-10-26 §102 Svar på motion om att starta en skrivar-/författarskola vid kommunens kulturskola (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2017-10-26).
 
- Kommunfullmäktige 2017-11-23 §114 Val till nämnder och till styrelsen för Tyresö Bostäder 2018 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2017-11-23)

Beslut/Protokollsutdrag
§102_prot_20171211.pdf (154 kb)