Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2022-02-21

Sammanträde 2022-02-21

Datum
Klockan
18:00
Plats

1 Informationsärende - Tyresöarkivet

Ärende 1 Diarienummer 2022/KFN 0001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om Tyresöarkivet.

2 Verksamhetsberättelse 2021

Ärende 2 Diarienummer 2022/KFN 0012

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 2021 med måluppfyllelse samt uppföljning av uppdrag, nämndens prioriteringar, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2021 för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2021 från kommunplan och nämndplan. Ekonomiskt resultat, nämndens prioriteringar och riskhanteringsplan har följts upp. En uppföljning kring hur förvaltningen bidrar till att arbeta mot målen i Agenda 2030 har gjorts.

Bilagor
Verksamhetsberättelse kultur och fritidsförvaltningen.pdf
Medarbetarundersökning Kultur och fritidsförvaltningen.pdf
Tjänsteskrivelse. Verksamhetsberättelse 2021 kultur- och fritidsförvaltningen.pdf

3 Komplettering av nämnd- och förvaltningsplan 2022 avseende tillgänglighetsplanen 2022

Ärende 3 Diarienummer 2021/KFN 0059 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-11-29 § 73 om att anta Nämnd- och förvaltningsplanen 2022 för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Under sammanträdet informerades kultur- och fritidsnämnden om att aktiviteterna från tillgänglighetsplanen skulle kompletteras till nämndplanen vid kommande sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-07 § 264 om att respektive nämnd bör behandla tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter i framtagandet av nämndplaner. Aktiviteterna från tillgänglighetsplanen har integrerats i nämnd- och förvaltningsplanen för 2022 (se sida 13 i bifogat dokument).

Ordförandeförslag
Komplettering av nämnd- och förvaltningsplan 2022 för kultur och fritidsnämnden avseende aktiviteter i tillgänglighetsplanen godkänns.

Bilagor
Nämnd- och förvaltningsplan KFN 2022 komplettering med tillgänglighetsplan.pdf
Tjänsteskrivelse. Komplettering av nämnd- och förvaltningsplan 2022 avseende tillgänglighetsplanen 2022.pdf

4 Lokalutredning skolor i Östra Tyresö

Ärende 4 Diarienummer 2021/KFN 0103

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Behovet av fritidsgård i Östra Tyresö, beskrivet i bilaga till lokalutredningen godkänns.
2. Behovet av lokaler för folkbibliotek i Östra Tyresö, beskrivet i bilaga till lokalutredningen godkänns.
3. Lokalutredningen skolor i Östra Tyresö godkänns som beskrivning av möjligheten att tillgodose behoven av fritidsgård eller folkbibliotek i anslutning till Strandskolan.
4. Nämnden är positiv till möjligheten till samverkan mellan skola, fritidsgård och folkbibliotek i anslutning till Strandskolan.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
5. Kommundirektören ges i uppdrag att utse en beställare för och genomföra en förstudie under 2022 med syfte att:
a. Enligt förslag i barn- och utbildningsnämnden att bygga en kompletterande huskropp för lektionssalar och uppehållsrum i Strandskolan
b. omfatta möjligheten att inrymma lokaler för fritidsgård eller folkbibliotek i den nya huskroppen
c. belysa effekter och genomförbarhet för andra möjliga placeringar av fritidsgård och folkbibliotek i Östra området
6. Förstudien finansieras genom medelreserven för förstudier, med en total budget om 400 tkr.

Beskrivning av ärendet
Behoven av fritidsgård respektive folkbibliotek i Östra Tyresö är tydligt beskrivna i de underlag som lämnats till lokalutredningen för skolor i Östra Tyresö.
Flera olika projekt har sökt lösningar för att tillgodose dessa behov. Hittills har inget genomförande kunnat påbörjas.
I lokalutredningen för skolor i Östra Tyresö beskrivs en möjlig lösning där i första hand fritidsgården är realistiskt genomförbar. Då läget vid Strandtorget är attraktivt för folkbiblioteket bör även möjligheten att inrymma folkbiblioteket undersökas vidare.

Bilagor
Befolkning skolor förskolor östra.pdf
Behovsanalys folkbibliotek Strand.pdf
Fördjupad utredning av Strandskolan.pdf
Kravspecifikation Fritidsgård Östra Tyresö 21.pdf
Status förskolor.pdf
Viktiga faktorer Östra Tyresö.pdf
Utredning ventilation kök.pdf
Lokalutredning skolor i Östra Tyresö.pdf
Tjänsteskrivelse. Lokalutredning skolor i Östra Tyresö.pdf

5 Kompensation för minskat lokalt aktivitetsstöd på grund av covid 19

Ärende 5 Diarienummer 2022/KFN 0015 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Lokalt aktivitetsstöd för perioden 1 juli - 30 december 2021 baseras på den verksamhet som låg till grund för det lokala aktivitetsstöd som betalades ut till föreningen under motsvarande period 2019.
2. För förening som under perioden 1 juli - 30 december 2021 rapporterat in fler deltagtillfällen än 2019 utgår ett bidrag motsvarande 2021 års deltagarnivå.
3. Endast föreningar som uppfyller övriga krav för att beviljas lokalt aktivitetsstöd, som är fastställda i kultur och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund, omfattas av beslut 1 och 2.
4. Nybildade föreningar under 2020 eller 2021 omfattas inte av besluten.

Beskrivning av ärendet
Föreningarna i Tyresö kommun har sedan våren 2020 ställt in verksamheter och aktiviteter för att minska smittspridningen av Covid 19. Detta innebär att det lokala aktivitetsstödet även hösten 2021 blir lägre än föregående år. Kultur- och fritidsförvaltningen förslår att kultur- och fritidsnämnden kompenserar föreningarna genom att besluta att lokalt aktivitetsstöd för perioden 1 juli - 30 december 2021 ska baseras på den verksamhet som låg till grund för det lokala aktivitetsstöd som betalades ut till föreningen under motsvarande period 2019.
Endast föreningar som i övriga avseenden uppfyller kraven för att beviljas lokalt aktivitetsstöd föreslås omfattas av besluten (dessa krav är fastställda i kultur och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund). Föreningar som bildats under 2020 eller 2021 föreslås inte omfattas av besluten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Kompensation för minskat lokalt aktivitetsstöd på grund av covid 19.pdf

6 Beslut om Tyresö Teaterförenings ansökan om verksamhetsbidrag för 2022

Ärende 6 Diarienummer 2022/KFN 0010 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Tyresö Teaterförening beviljas 28 784 kronor i verksamhetsbidrag till att täcka hyreskostnaderna för förrådsutrymmen.
2. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Teaterförening har lämnat in en ansökan om 28 784 kronor i verksamhetsbidrag för att täcka hyreskostnaderna för förrådsutrymmen.
Kultur- och fritidsförvaltningen har berett ansökan och föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Tyresö Teaterförening 28 784 kronor i verksamhetsbidrag för att täcka hyreskostnaderna för förrådsutrymmen.

Bilagor
Tyresö Teaterförenings ansökan om 28 784 kronor i verksamhetsbidrag 2022.pdf
Tjänsteskrivelse. Beslut om Tyresö Teaterförenings ansökan om verksamhetsbidrag för förrådsutrymmen 2022.docx.pdf

7 Nämndbeslut om Kören Mamsellernas ansökan om kulturbidrag för enstaka kulturarrangemang till Vårkonsert 2022

Ärende 7 Diarienummer 2021/KFN 0055 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Kören Mamsellerna beviljas 18 900 kronor för evenemanget Vårkonsert.
2. Beslut 1 finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Föreningen Kören Mamsellerna har lämnat in en kulturbidragsansökning för ett arrangemang som planeras äga rum under första halvan av 2022. Kören Mamsellerna ansöker om belopp som överstiger 15 000 kronor vilket gör att deras ansökning behandlas av kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar 18 900 kronor i kulturbidrag enligt förslaget nedan.

Bilagor
Kören Mamsellerna ansöker om 18 900 kronor i kulturbidrag för Vårkonsert.pdf
Tjänsteskrivelse. Nämndbeslut om Kören Mamsellernas ansökan om kulturbidrag för enstaka kulturarrangemang Vårkonsert.pdf

8 Kören Mamsellernas redovisning av kulturbidrag för Höstkonsert

Ärende 8 Diarienummer 2020/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Kören Mamsellernas redovisning av kulturbidrag för Höstkonsert godkänns och 17 400 kronor betalas ut.

Beskrivning av ärendet
Inför hösten 2021 ansökte föreningen om 17 400 kronor i kulturbidrag för att genomföra Höstkonsert. Kultur- och fritidsnämnden beviljade föreningen 17 400 kronor. Kören Mamsellerna har nu lämnat in en redovisning av kulturbidrag för Höstkonsert.

Bilagor
Kören Mamsellerna redovisar kulturbidrag för Höstkonsert.pdf

9 Anmälan av delegationsbeslut om Tyresökörens redovisning av kulturbidrag för Julkonsert

Ärende 9 Diarienummer 2020/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
2021 ansökte Tyresökören om 7 500 kronor i kulturbidrag för att genomföra Julkonsert. Förvaltningschefen för Kultur- och fritidsförvaltningen beviljade föreningen 7 500 kronor (KFN 2021-11-29 § 80).
Tyresökören har lämnat in en redovisning av kulturbidrag för Julkonsert.
Förvaltningschefen har fattat beslut om att godkänna redovisningen och betala ut 7 500 kronor.

Bilagor
Delegationsbeslut om Tyresökörens redovisning av kulturbidrag för Julkonsert.pdf
Signerad. Delegationsbeslut. Tyresökörens redovisning av kulturbidrag för julkonsert.pdf

10 Anmälan av delegationsbeslut om ABF Södertörns redovisning av kulturbidrag för Klimatshow

Ärende 10 Diarienummer 2020/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
2021 ansökte ABF Södertörn om 15 075 kronor i kulturbidrag för att genomföra Klimatshow med Staffan Lindberg. Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd beviljade föreningen 7 500 kronor (KFN 2021-05-24 § 42).
ABF Södertörn har lämnat in en redovisning av kulturbidrag för Klimatshow med Staffan Lindberg.
Förvaltningschefen har fattat beslut om att godkänna redovisningen och betala ut 7 500 kronor.

Bilagor
Delegationsbeslut om ABF Södertörns redovisning av kulturbidrag för Klimatshow.pdf
Signerad. Delegationsbeslut. ABF Södertörns redovisning av kulturbidrag för klimatshow.pdf

11 Anmälan av delegationsbeslut om Tyresö Hembygdsförenings ansökan om enstaka bidrag för Mosaiken Teknisk sonat

Ärende 11 Diarienummer 2022/KFN 0011 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2021-11-29 § 74, punkt D3, fattat beslut om att bevilja enstaka bidrag om 3 500 kronor till Tyresö Hembygdsförening för att finansiera visningen Mosaiken "Teknisk sonat".

Bilagor
Tyresö Hembygdsförenings ansökan om 3 500 kronor i enstaka bidrag för Mosaiken Teknisk sonat.pdf
Delegationsbeslut om Tyresö Hembygdsförenings ansökan om enstakabidrag för Mosaiken Teknisk sonat.pdf
Signerad. Delegationsbeslut om Tyresö Hembygdsförenings ansökan om enstakabidrag för Mosaiken Teknisk sonat.pdf

12 Anmälan av delegationsbeslut om Föreningen Sörmlandsledens ansökan om verksamhetsbidrag för 2022

Ärende 12 Diarienummer 2022/KFN 0013 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2021-11-29 § 74, punkt D3. fattat beslut om att bevilja verksamhetsbidrag om 8 000 kronor till Föreningen Sörmlandsleden.

Bilagor
Föreningen Sörmlandsledens ansökan om 8 000 kronor i verksamhetsbidrag 2022.pdf
Delegationsbeslut. Föreningen Sörmlandsledens ansökan om verksamhetsbidrag för 2022.pdf
Signerad. Delegationsbeslut. Föreningen Sörmlandsledens ansökan om verksamhetsbidrag för 2022.pdf

13 Information från förvaltningen

Ärende 13 Diarienummer 2022/KFN 0002

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Kommande händelser i mars.

§16 Informationsärende - Tyresöarkivet

Diarienummer 2022/KFN 0001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om Tyresöarkivet.

Beslut/Protokollsutdrag
§16_prot_20220221.pdf (113 kb)

§17 Verksamhetsberättelse 2021

Diarienummer 2022/KFN 0012

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 2021 med måluppfyllelse samt uppföljning av uppdrag, nämndens prioriteringar, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2021 för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2021 från kommunplan och nämndplan. Ekonomiskt resultat, nämndens prioriteringar och riskhanteringsplan har följts upp. En uppföljning kring hur förvaltningen bidrar till att arbeta mot målen i Agenda 2030 har gjorts.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att:
- Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 2021 med måluppfyllelse samt uppföljning av uppdrag, nämndens prioriteringar, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Yrkande
Mikael Ordenius (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Verksamhetsberättelse kultur och fritidsförvaltningen.pdf
Medarbetarundersökning Kultur och fritidsförvaltningen.pdf
Tjänsteskrivelse. Verksamhetsberättelse 2021 kultur- och fritidsförvaltningen.pdf

§18 Komplettering av nämnd- och förvaltningsplan 2022 avseende tillgänglighetsplanen 2022

Diarienummer 2021/KFN 0059 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Komplettering av nämnd- och förvaltningsplan 2022 för kultur och fritidsnämnden avseende aktiviteter i tillgänglighetsplanen godkänns.
2. Mötet ajourneras från kl. 19.22 till kl. 19.30.

Anna Steele (C) deltar inte i beslutet.
Erkki Vesa (M) meddelar att de tjänstgörande moderaterna inte deltar i beslutet.

Särskilt yttrande
Anna Steele (C) och Erkki Vesa (M) lämnar ett gemensamt särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-11-29 § 73 om att anta Nämnd- och förvaltningsplanen 2022 för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Under sammanträdet informerades kultur- och fritidsnämnden om att aktiviteterna från tillgänglighetsplanen skulle kompletteras till nämndplanen vid kommande sammanträde.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-07 § 264 om att respektive nämnd bör behandla tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter i framtagandet av nämndplaner. Aktiviteterna från tillgänglighetsplanen har integrerats i nämnd- och förvaltningsplanen för 2022 (se sida 13 i bifogat dokument).

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att:
- Komplettering av nämnd- och förvaltningsplan 2022 för kultur och fritidsnämnden avseende aktiviteter i tillgänglighetsplanen godkänns.

Yrkande
Alexander Enkvist (L) yrkar att mötet ajourneras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om sammanträdet ska ajourneras i åtta minuter. Kultur- och fritidsnämnden bifaller förslaget.

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Nämnd- och förvaltningsplan KFN 2022 komplettering med tillgänglighetsplan.pdf
Tjänsteskrivelse. Komplettering av nämnd- och förvaltningsplan 2022 avseende tillgänglighetsplanen 2022.pdf

§19 Lokalutredning skolor i Östra Tyresö

Diarienummer 2021/KFN 0103

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Behovet av fritidsgård i Östra Tyresö, beskrivet i bilaga till lokalutredningen godkänns.
2. Behovet av lokaler för folkbibliotek i Östra Tyresö, beskrivet i bilaga till lokalutredningen godkänns.
3. Lokalutredningen skolor i Östra Tyresö godkänns som beskrivning av möjligheten att tillgodose behoven av fritidsgård eller folkbibliotek i anslutning till Strandskolan.
4. Nämnden är positiv till möjligheten till samverkan mellan skola, fritidsgård och folkbibliotek i anslutning till Strandskolan.
5. Mötet ajourneras från kl. 19.45 till kl. 19.50.
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
6. Kommundirektören ges i uppdrag att utse en beställare för och genomföra en förstudie under 2022 med syfte att:
a. Enligt förslag i barn- och utbildningsnämnden att bygga en kompletterande huskropp för lektionssalar och uppehållsrum i Strandskolan
b. omfatta möjligheten att inrymma lokaler för fritidsgård eller folkbibliotek i den nya huskroppen
c. belysa effekter och genomförbarhet för andra möjliga placeringar av fritidsgård och folkbibliotek i Östra området
7. Förstudien finansieras genom medelreserven för förstudier, med en total budget om 400 tkr.
Reservation
Anna Steele (C) och Erkki Vesa (M) anmäler en gemensam skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Behoven av fritidsgård respektive folkbibliotek i Östra Tyresö är tydligt beskrivna i de underlag som lämnats till lokalutredningen för skolor i Östra Tyresö.
Flera olika projekt har sökt lösningar för att tillgodose dessa behov. Hittills har inget genomförande kunnat påbörjas.

I lokalutredningen för skolor i Östra Tyresö beskrivs en möjlig lösning där i första hand fritidsgården är realistiskt genomförbar. Då läget vid Strandtorget är attraktivt för folkbiblioteket bör även möjligheten att inrymma folkbiblioteket undersökas vidare.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar om att:
1. Behovet av fritidsgård i Östra Tyresö, beskrivet i bilaga till lokalutredningen godkänns.
2. Behovet av lokaler för folkbibliotek i Östra Tyresö, beskrivet i bilaga till lokalutredningen godkänns.
3. Lokalutredningen skolor i Östra Tyresö godkänns som beskrivning av möjligheten att tillgodose behoven av fritidsgård eller folkbibliotek i anslutning till Strandskolan.
4. Nämnden är positiv till möjligheten till samverkan mellan skola, fritidsgård och folkbibliotek i anslutning till Strandskolan.
Samt föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att:
5. Kommundirektören ges i uppdrag att utse en beställare för och genomföra en förstudie under 2022 med syfte att:
a. Enligt förslag i barn- och utbildningsnämnden att bygga en kompletterande huskropp för lektionssalar och uppehållsrum i Strandskolan
b. omfatta möjligheten att inrymma lokaler för fritidsgård eller folkbibliotek i den nya huskroppen
c. belysa effekter och genomförbarhet för andra möjliga placeringar av fritidsgård och folkbibliotek i Östra området
6. Förstudien finansieras genom medelreserven för förstudier, med en total budget om 400 tkr.

Yrkande
Johan Carlsson (SD) yrkar bifall till punkt 1, 3 och 4 och avslag till punkt 2 i ordförandeförslaget.

Anna Steele (C) och Erkki Vesa (M) tilläggsyrkar att i förstudien även utreda möjligheten att samverka kring lokaler som exempelvis fritidsgård, idrottshall samt utomhusplan med mera för att kunna möjliggöra för profilfritids i Tyresö Strand.

Mikael Ordenius (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Alexander Enkvist (L) yrkar att mötet ajourneras från kl. 19:45 till kl. 19:50.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om sammanträdet ska ajourneras i fem minuter. Kultur- och fritidsnämnden bifaller förslaget.

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget. Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden avslår punkt 2 i ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller Anna Steele (C) och Erkki Vesas (M) tilläggsyrkande. Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden avslår det samma. Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden avslår tilläggsyrkandet.

Bilagor
Befolkning skolor förskolor östra.pdf
Behovsanalys folkbibliotek Strand.pdf
Fördjupad utredning av Strandskolan.pdf
Kravspecifikation Fritidsgård Östra Tyresö 21.pdf
Status förskolor.pdf
Viktiga faktorer Östra Tyresö.pdf
Utredning ventilation kök.pdf
Lokalutredning skolor i Östra Tyresö.pdf
Tjänsteskrivelse. Lokalutredning skolor i Östra Tyresö.pdf

§20 Kompensation för minskat lokalt aktivitetsstöd på grund av covid 19

Diarienummer 2022/KFN 0015 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Lokalt aktivitetsstöd för perioden 1 juli - 30 december 2021 baseras på den verksamhet som låg till grund för det lokala aktivitetsstöd som betalades ut till föreningen under motsvarande period 2019.
2. För förening som under perioden 1 juli - 30 december 2021 rapporterat in fler deltagtillfällen än 2019 utgår ett bidrag motsvarande 2021 års deltagarnivå.
3. Endast föreningar som uppfyller övriga krav för att beviljas lokalt aktivitetsstöd, som är fastställda i kultur och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund, omfattas av beslut 1 och 2.
4. Nybildade föreningar under 2020 eller 2021 omfattas inte av besluten.

Beskrivning av ärendet
Föreningarna i Tyresö kommun har sedan våren 2020 ställt in verksamheter och aktiviteter för att minska smittspridningen av Covid 19. Detta innebär att det lokala aktivitetsstödet även hösten 2021 blir lägre än föregående år. Kultur- och fritidsförvaltningen förslår att kultur- och fritidsnämnden kompenserar föreningarna genom att besluta att lokalt aktivitetsstöd för perioden 1 juli - 30 december 2021 ska baseras på den verksamhet som låg till grund för det lokala aktivitetsstöd som betalades ut till föreningen under motsvarande period 2019.
Endast föreningar som i övriga avseenden uppfyller kraven för att beviljas lokalt aktivitetsstöd föreslås omfattas av besluten (dessa krav är fastställda i kultur och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund). Föreningar som bildats under 2020 eller 2021 föreslås inte omfattas av besluten.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att:
1. Lokalt aktivitetsstöd för perioden 1 juli - 30 december 2021 baseras på den verksamhet som låg till grund för det lokala aktivitetsstöd som betalades ut till föreningen under motsvarande period 2019.
2. För förening som under perioden 1 juli - 30 december 2021 rapporterat in fler deltagtillfällen än 2019 utgår ett bidrag motsvarande 2021 års deltagarnivå.
3. Endast föreningar som uppfyller övriga krav för att beviljas lokalt aktivitetsstöd, som är fastställda i kultur och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund, omfattas av beslut 1 och 2.
4. Nybildade föreningar under 2020 eller 2021 omfattas inte av besluten.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Kompensation för minskat lokalt aktivitetsstöd på grund av covid 19.pdf

§21 Beslut om Tyresö Teaterförenings ansökan om verksamhetsbidrag för 2022

Diarienummer 2022/KFN 0010 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Tyresö Teaterförening beviljas 28 784 kronor i verksamhetsbidrag till att täcka hyreskostnaderna för förrådsutrymmen.
2. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Teaterförening har lämnat in en ansökan om 28 784 kronor i verksamhetsbidrag för att täcka hyreskostnaderna för förrådsutrymmen.
Kultur- och fritidsförvaltningen har berett ansökan och föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Tyresö Teaterförening 28 784 kronor i verksamhetsbidrag för att täcka hyreskostnaderna för förrådsutrymmen.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att:
1. Tyresö Teaterförening beviljas 28 784 kronor i verksamhetsbidrag till att täcka hyreskostnaderna för förrådsutrymmen.
2. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tyresö Teaterförenings ansökan om 28 784 kronor i verksamhetsbidrag 2022.pdf
Tjänsteskrivelse. Beslut om Tyresö Teaterförenings ansökan om verksamhetsbidrag för förrådsutrymmen 2022.docx.pdf

§22 Nämndbeslut om Kören Mamsellernas ansökan om kulturbidrag för enstaka kulturarrangemang till Vårkonsert 2022

Diarienummer 2021/KFN 0055 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kören Mamsellerna beviljas 18 900 kronor för evenemanget Vårkonsert.
2. Beslut 1 finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.
Jäv
Katarina Helling (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Föreningen Kören Mamsellerna har lämnat in en kulturbidragsansökning för ett arrangemang som planeras äga rum under första halvan av 2022. Kören Mamsellerna ansöker om belopp som överstiger 15 000 kronor vilket gör att deras ansökning behandlas av kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar 18 900 kronor i kulturbidrag enligt förslaget nedan.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att:
1. Kören Mamsellerna beviljas 18 900 kronor för evenemanget Vårkonsert.
2. Beslut 1 finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Kören Mamsellerna ansöker om 18 900 kronor i kulturbidrag för Vårkonsert.pdf
Tjänsteskrivelse. Nämndbeslut om Kören Mamsellernas ansökan om kulturbidrag för enstaka kulturarrangemang Vårkonsert.pdf

§23 Kören Mamsellernas redovisning av kulturbidrag för Höstkonsert

Diarienummer 2020/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Kören Mamsellernas redovisning av kulturbidrag för Höstkonsert godkänns och 17 400 kronor betalas ut.

Jäv
Katarina Helling (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Inför hösten 2021 ansökte föreningen om 17 400 kronor i kulturbidrag för att genomföra Höstkonsert. Kultur- och fritidsnämnden beviljade föreningen 17 400 kronor. Kören Mamsellerna har nu lämnat in en redovisning av kulturbidrag för Höstkonsert.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att:
- Kören Mamsellernas redovisning av kulturbidrag för Höstkonsert godkänns och 17 400 kronor betalas ut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Kören Mamsellerna redovisar kulturbidrag för Höstkonsert.pdf

§24 Anmälan av delegationsbeslut om Tyresökörens redovisning av kulturbidrag för Julkonsert

Diarienummer 2020/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
2021 ansökte Tyresökören om 7 500 kronor i kulturbidrag för att genomföra Julkonsert. Förvaltningschefen för Kultur- och fritidsförvaltningen beviljade föreningen 7 500 kronor (KFN 2021-11-29 § 80).

Tyresökören har lämnat in en redovisning av kulturbidrag för Julkonsert.
Förvaltningschefen har fattat beslut om att godkänna redovisningen och betala ut 7 500 kronor.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att:
- Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Delegationsbeslut om Tyresökörens redovisning av kulturbidrag för Julkonsert.pdf
Signerad. Delegationsbeslut. Tyresökörens redovisning av kulturbidrag för julkonsert.pdf

§25 Anmälan av delegationsbeslut om ABF Södertörns redovisning av kulturbidrag för Klimatshow

Diarienummer 2020/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
2021 ansökte ABF Södertörn om 15 075 kronor i kulturbidrag för att genomföra Klimatshow med Staffan Lindberg. Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd beviljade föreningen 7 500 kronor (KFN 2021-05-24 § 42).
ABF Södertörn har lämnat in en redovisning av kulturbidrag för Klimatshow med Staffan Lindberg.

Förvaltningschefen har fattat beslut om att godkänna redovisningen och betala ut 7 500 kronor.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att:
- Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Delegationsbeslut om ABF Södertörns redovisning av kulturbidrag för Klimatshow.pdf
Signerad. Delegationsbeslut. ABF Södertörns redovisning av kulturbidrag för klimatshow.pdf

§26 Anmälan av delegationsbeslut om Tyresö Hembygdsförenings ansökan om enstaka bidrag för Mosaiken Teknisk sonat

Diarienummer 2022/KFN 0011 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Jäv
Anita Jonsson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2021-11-29 § 74, punkt D3, fattat beslut om att bevilja enstaka bidrag om 3 500 kronor till Tyresö Hembygdsförening för att finansiera visningen Mosaiken "Teknisk sonat".

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att:
- Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tyresö Hembygdsförenings ansökan om 3 500 kronor i enstaka bidrag för Mosaiken Teknisk sonat.pdf
Delegationsbeslut om Tyresö Hembygdsförenings ansökan om enstakabidrag för Mosaiken Teknisk sonat.pdf
Signerad. Delegationsbeslut om Tyresö Hembygdsförenings ansökan om enstakabidrag för Mosaiken Teknisk sonat.pdf

§27 Anmälan av delegationsbeslut om Föreningen Sörmlandsledens ansökan om verksamhetsbidrag för 2022

Diarienummer 2022/KFN 0013 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2021-11-29 § 74, punkt D3. fattat beslut om att bevilja verksamhetsbidrag om 8 000 kronor till Föreningen Sörmlandsleden.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att:
- Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Föreningen Sörmlandsledens ansökan om 8 000 kronor i verksamhetsbidrag 2022.pdf
Delegationsbeslut. Föreningen Sörmlandsledens ansökan om verksamhetsbidrag för 2022.pdf
Signerad. Delegationsbeslut. Föreningen Sörmlandsledens ansökan om verksamhetsbidrag för 2022.pdf

§28 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/KFN 0002

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Kommande händelser i mars.

Beslut/Protokollsutdrag
§28_prot_20220221.pdf (94 kb)