Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2024-05-20

Sammanträde 2024-05-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Diarienummer 2024/KFN 0042 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enhetschefen för idrotts- och fritidsanläggningar, Stefan Fridén, tillsammans med enhetschefen för fritid och firluft, Susanne Svidén, delger kultur- och fritidsnämnden information om utegymmet Omni.

2 Utökad budget för Njupkärrs skola och idrottshall

Diarienummer 2023/KFN 0082

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Investeringsmedel avsatta för skola, idrottshall samt utemiljö får fritt omfördelas mellan objekten under projekttiden.
2. Utökad investeringsbudget för Njupkärrs skola och idrottshall enligt "Bilaga 1 Kostnadsbilaga Investeringsansökan Njupkärrs skola och idrottshall" godkänns. Den utökade budgeten läggs till investeringsprogrammet och kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
3. Effekter på kommande driftsbudget för kultur- och fritidsnämnden enligt "Bilaga 1 Kostnadsbilaga Investeringsansökan Njupkärrs skola och idrottshall" ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.

Beskrivning av ärendet
Ändringar i projektomfattning, behov av skyddsrum, stigande inflation mm. har haft stor påverkan på projektet Njupkärrs skola och idrottshall. Trots ett omfattande arbete med kostnadsminskningar går det inte att undvika att projektet fördyrats och utökade medel behövs. För att projektet enklare ska kunna arbeta med kostnadsminskningar framgent är det önskvärt att fritt kunna omfördela investeringsmedel mellan projektets objekt (skola, idrottshall och utemiljö). På så sätt kan projektet på ett rationellt sätt arbeta för att hitta kostnadseffektiva lösningar som gynnar projektets totala budget trots att det kan medföra ökad kostnad för det enskilda objektet då den totala investeringskostnaden minskar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Investeringsansökan Njupkärrs skola och idrottshall.pdf
Bilaga 1 Kostnadsbilaga Investeringsansökan Njupkärrs skola och idrottshall.pdf
Bilaga 2 Kostnadsminskningar Njupkärrs skola och idrottshall.pdf
Bilaga 3 Formell prövning av Barnets bästa Njupkärrs nya skola.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2023-05-22 § 42.pdf

3 Delårsrapport 1 år 2024

Diarienummer 2024/KFN 0047 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Delårsrapport för tertial 1 2024 för kultur- och fritidsnämnden med verksamhetsområde Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2024 godkänns.
2. Bilaga 1 Uppföljning av politiska uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari till april 2024 för kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens målområden gällande medarbetare, kvalitet, leverans och ekonomi är gröna. De politiska prioriteringarna och aktiviteterna i tillgänglighetsplanen genomförs enligt plan.
Några viktiga händelser under delåret är att kultur och fritidsförvaltning på olika områden ökat sin samverkan både inom och utom förvaltningen samt över kommungränserna. Kulturskolan har bland annat inlett ett regionalt samarbete med Haninge kommun och inom kommunen har samverkansgrupper startats upp för att skapa förutsättningar för människor med funktionshinder att ta del av kommunens tjänster.
Prognosen för helåret visar ett överskott på 500 tkr.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Delårsrapport 1 år 2024.pdf
Kultur- och fritidsnämndens Delårsrapport 1 år 2024.pdf
Uppföljning politiska uppdrag T1.pdf

4 Tyresöinitiativ om motionstrappa i Albybacken

Diarienummer 2024/KFN 0056

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Kultur och fritidsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en behovsanalys om en motionstrappa i Tyresö kommun.
2. Kultur- och fritidsnämndens beslut meddelas förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Jag föreslår att Tyresö kommun anlägger en motionstrappa i Albybacken. Dessa är vanliga i friluftsområden i Finland, se till exempel: http://www.vargberget.fi/motionstrappa
Fördelarna är många och träningen ger stor effekt men är skonsam mot hälsenor och vader i förhållande till vanlig backträning. Passar alla åldrar! Trappan kan även vara användbar på vintern då pulkaåkning är populärt. Sätt Tyresö på kartan med en motionstrappa!

Ordförandeutlåtande
Tyresö ska vara en kommun där medborgarnas möjlighet till motion och rörelse ska vara tillgängligt för alla. Det är därför viktigt att kommunen ständigt ser över och etablerar nya ytor för spontan idrott och aktivitet, det är viktigt eftersom det stärker medborgarnas hälsa och öka valfriheten för den enskilda individen i dess vardag. Genom Tyresöinitiativet har kommunmedborgarna en möjlighet att inkomma med nya förslag och idéer till politiken. Förslagsställarens initiativ om en motionstrappa i Alby är enligt min mening ett intressant förslag eftersom det skulle kunna bidra till att sänka trösklarna till motion och rörelse. Därför kommer jag att föreslå till kultur- och fritidsnämnden att man ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att se över förslaget och genomföra en behovsanalys om en motionstrappa i Tyresö kommun.

Bilagor
Tyresöinitiativ till nämnd - Motionstrappa i Albybacken.pdf
Ordförandeutlåtande, Tyresöinitiativ - Motionstrappa i Albybacken.pdf

5 Dataskyddsombud till kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Diarienummer 2024/KFN 0058 017

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Caroline Johansson utses till dataskyddsombud för kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 2024-07-01 och ersätter nuvarande
uppdrag som dataskyddsombud, Anders Sederholm.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Caroline Johansson föreslås bli dataskyddsombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Dataskyddsombud till kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.pdf

6 Studieförbundsbidrag 2024 för verksamhetsåret 2023

Diarienummer 2024/KFN 0053 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Studieförbunden ABF, BILDA, Studiefrämjandet och Vuxenskolan och NVB öst har ansökt om bidrag från kultur- och fritidsnämnden för sin verksamhet under 2023.

Det totala ansökta bidragsbeloppet uppgår till 114 985 kronor för 2023 års verksamhet. Budgeten för stöd till studieorganisationer 2023 uppgår till 300 000 kronor. Utbetalning av bidrag till studieförbunden för 2023 års verksamhet sker i enlighet med befintligt regelverk.

Bilagor
Beräkning av studieförbundsbidrag 2024, för 2023 års verksamhet.pdf
Jämförelse studietimmar verksamhetsåren 2013-2023.pdf

7 Extra stöd till Tyresö Ryttarförening för hantering av smitta

Diarienummer 2024/KFN 0079 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Extra bidrag om 116 081 kronor utbetalas till Tyresö Ryttarförening.
2. Förslag till beslut finansieras genom kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområde.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Ryttarförening är en ideell förening med ca 800 medlemmar, varav 76 procent är barn och unga. Föreningen ansöker om akuta medel om totalt 116 081 kr från kommunen då en smitta upptäcktes bland hästarna i februari 2024 som innebär att all verksamhet behöver stängas ner under en tid.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Stöd till Tyresö Ryttarförening för hantering av smitta.pdf
Tyresö Ryttarförening ansökan om finansiellt krisstöd från Kultur- och fritidsnämnden.pdf

8 Kulturbidrag för arrangemang vår 2024, Tyresö musikklassers föräldraförenings musikal

Diarienummer 2023/KFN 0117 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Tyresö musikklassers föräldraförenings redovisning av kulturbidrag för
genomförande av musikal under april 2024 godkänns och 26 993
kronor betalas ut.

Beskrivning av ärendet
Föreningar som arrangerar enstaka kulturarrangemang kan ansöka om
kulturbidrag från kultur- och fritidsnämnden. För att erhålla bidrag ska föreningarna lämna in en redovisning av arrangemanget.
Tyresö musikklassers föräldraförening sökte initialt 42 500 och beviljades summan. I inkommande redovisning efter att arrangemanget utförts uppgavs en större intäktssumma samt en lägre utgiftspost än i ansökan. Biljettförsäljningen gav ett positivare utslag, fler biljetter såldes och man redovisade en lägre utgiftspost. Beroende på den ekonomiska skillnaden
förändras summan för utbetalning av kulturbidraget enlig Kultur- och fritidsnämndens praxis. En summa om 26 993 kronor i kulturbidrag för enstaka kulturarrangemang föreslås utbetalas.
Kultur- och fritidsförvaltningen har berett redovisningen och föreslår att kultur- och fritidsnämnden betalar ut 26 993 kronor i kulturbidrag för enstaka arrangemang för genomförandet av en musikal våren 2024.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Tyresö musikklassers föräldrarförening redovisning till nämnd.pdf

9 Ansökan från Tyresö Basket om bidrag för öppen verksamhet - Öppen hall sommar 2024

Diarienummer 2024/KFN 0081 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Tyresö Basket beviljas 15 000 kronor för Öppen hall i sommar 2024.
2. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Basket har lämnat in en ansökan om 46 500 kronor för att genomföra Öppen hall i sommar 2024. Kultur- och fritidsförvaltningen har berett ansökan och föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Tyresö Basket 15 000 kronor för att genomföra Öppen hall i sommar 2024.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Beslut om Tyresö Basket ansökan om öppen verksamhet för Öppen hall i sommar 2024 240513.pdf
Tyresö Basket ansöker om 46 500 kronor i öppen verksamhetsbidrag för Öppen hall i sommar 2024.pdf

10 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2024/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur-och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med kultur-och fritidsnämndens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Fattade delegationsbeslut redovisas i bilagor.

Bilagor
Delegationsbeslut om kulturbidrag för arrangemang jul-dec 2024.pdf
Delegationsbeslut om redovisning av kulturbidrag, Tyresö konstförening föredrag om 2000-talets konst i det offentliga rummet.pdf
Delegationsbeslut om redovisning av kulturbidrag, Tyresö Trädgårdssällskaps föreläsning Ormbunkar, en av världens äldsta växter.pdf

11 Information från kultur- och fritidsförvaltningen

Diarienummer 2024/KFN 0003 002

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden delges nämndspecifik information.

12 Meddelanden till kultur- och fritidsnämnden

Diarienummer 2024/KFN 0001 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om inkomna meddelande och beslut som berör nämnden.

Bilagor
Inbjudan Hälsans stig 27 maj.pdf
Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2024-04-10 §§ 9-16.pdf

§36 Informationsärende

Diarienummer 2024/KFN 0042 001


Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enhetschefen för idrotts- och fritidsanläggningar, Stefan Fridén, tillsammans med enhetschefen för fritid och firluft, Susanne Svidén, delger kultur- och fritidsnämnden information om utegymmet Omni.


Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att informationen noteras.


Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

§37 Utökad budget för Njupkärrs skola och idrottshall

Diarienummer 2023/KFN 0082


Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Investeringsmedel avsatta för skola, idrottshall samt utemiljö får fritt omfördelas mellan objekten under projekttiden.
2. Utökad investeringsbudget för Njupkärrs skola och idrottshall enligt "Bilaga 1 Kostnadsbilaga Investeringsansökan Njupkärrs skola och idrottshall" godkänns. Den utökade budgeten läggs till investeringsprogrammet och kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
3. Effekter på kommande driftsbudget för kultur- och fritidsnämnden enligt "Bilaga 1 Kostnadsbilaga Investeringsansökan Njupkärrs skola och idrottshall" ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.


Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Investeringsmedel avsatta för skola, idrottshall samt utemiljö får fritt omfördelas mellan objekten under projekttiden.
2. Utökad investeringsbudget för Njupkärrs skola och idrottshall enligt "Bilaga 1 Kostnadsbilaga Investeringsansökan Njupkärrs skola och idrottshall" godkänns. Den utökade budgeten läggs till investeringsprogrammet och kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
3. Effekter på kommande driftsbudget för kultur- och fritidsnämnden enligt "Bilaga 1 Kostnadsbilaga Investeringsansökan Njupkärrs skola och idrottshall" ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.

Beskrivning av ärendet
Ändringar i projektomfattning, behov av skyddsrum, stigande inflation mm. har haft stor påverkan på projektet Njupkärrs skola och idrottshall. Trots ett omfattande arbete med kostnadsminskningar går det inte att undvika att projektet fördyrats och utökade medel behövs. För att projektet enklare ska kunna arbeta med kostnadsminskningar framgent är det önskvärt att fritt kunna omfördela investeringsmedel mellan projektets objekt (skola, idrottshall och utemiljö). På så sätt kan projektet på ett rationellt sätt arbeta för att hitta kostnadseffektiva lösningar som gynnar projektets totala budget trots att det kan medföra ökad kostnad för det enskilda objektet då den totala investeringskostnaden minskar.


Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Investeringsmedel avsatta för skola, idrottshall samt utemiljö får fritt omfördelas mellan objekten under projekttiden.
2. Utökad investeringsbudget för Njupkärrs skola och idrottshall enligt "Bilaga 1 Kostnadsbilaga Investeringsansökan Njupkärrs skola och idrottshall" godkänns. Den utökade budgeten läggs till investeringsprogrammet och kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
3. Effekter på kommande driftsbudget för kultur- och fritidsnämnden enligt "Bilaga 1 Kostnadsbilaga Investeringsansökan Njupkärrs skola och idrottshall" ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.


Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.


Bilagor
Tjänsteskrivelse, Investeringsansökan Njupkärrs skola och idrottshall.pdf
Bilaga 1 Kostnadsbilaga Investeringsansökan Njupkärrs skola och idrottshall.pdf
Bilaga 2 Kostnadsminskningar Njupkärrs skola och idrottshall.pdf
Bilaga 3 Formell prövning av Barnets bästa Njupkärrs nya skola.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2023-05-22 § 42.pdf

§38 Delårsrapport 1 år 2024

Diarienummer 2024/KFN 0047 10


Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Delårsrapport för tertial 1 2024 för kultur- och fritidsnämnden med verksamhetsområde Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2024 godkänns.
2. Bilaga 1 Uppföljning av politiska uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari till april 2024 för kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens målområden gällande medarbetare, kvalitet, leverans och ekonomi är gröna. De politiska prioriteringarna och aktiviteterna i tillgänglighetsplanen genomförs enligt plan.
Några viktiga händelser under delåret är att kultur och fritidsförvaltning på olika områden ökat sin samverkan både inom och utom förvaltningen samt över kommungränserna. Kulturskolan har bland annat inlett ett regionalt samarbete med Haninge kommun och inom kommunen har samverkansgrupper startats upp för att skapa förutsättningar för människor med funktionshinder att ta del av kommunens tjänster.
Prognosen för helåret visar ett överskott på 500 tkr.


Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
1. Delårsrapport för tertial 1 2024 för kultur- och fritidsnämnden med verksamhetsområde Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2024 godkänns.
2. Bilaga 1 Uppföljning av politiska uppdrag noteras.


Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.


Särskilda yttranden
Alexander Enkvist (L) lämnar särskilt yttrande (bilaga).


Bilagor
Tjänsteskrivelse, Delårsrapport 1 år 2024Kultur- och fritid.pdf
Kultur- och fritidsnämndens Delårsrapport 1 år 2024.pdf
Uppföljning politiska uppdrag T1.pdf
Särskilt yttrande (L), kultur- och fritidsnämnden 2024-05-20 §38.pdf

§39 Tyresöinitiativ om motionstrappa i Albybacken

Diarienummer 2024/KFN 0056


Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Ärendet återremitteras med följande motivering: att underlaget kompletteras med en kostnadskalkyl, samt att säkerhetsrisker och naturreservatsföreskrifter ses över.
2. Kultur- och fritidsnämndens beslut meddelas förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Jag föreslår att Tyresö kommun anlägger en motionstrappa i Albybacken. Dessa är vanliga i friluftsområden i Finland, se till exempel: http://www.vargberget.fi/motionstrappa
Fördelarna är många och träningen ger stor effekt men är skonsam mot hälsenor och vader i förhållande till vanlig backträning. Passar alla åldrar! Trappan kan även vara användbar på vintern då pulkaåkning är populärt. Sätt Tyresö på kartan med en motionstrappa!


Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) drar tillbaka ordförandeförslaget och ställer sig bakom Emelie Hedbergs (M) och Socialdemokraternas yrkande om återremiss. Vidare föreslår ordföranden att kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
1. Ärendet återremitteras med följande motivering: att underlaget kompletteras med en kostnadskalkyl, samt att säkerhetsrisker och naturreservatsföreskrifter ses över.
2. Kultur- och fritidsnämndens beslut meddelas förslagsställaren.


Ordförandeutlåtande
Tyresö ska vara en kommun där medborgarnas möjlighet till motion och rörelse ska vara tillgängligt för alla. Det är därför viktigt att kommunen ständigt ser över och etablerar nya ytor för spontan idrott och aktivitet, det är viktigt eftersom det stärker medborgarnas hälsa och öka valfriheten för den enskilda individen i dess vardag. Genom Tyresöinitiativet har kommunmedborgarna en möjlighet att inkomma med nya förslag och idéer till politiken. Förslagsställarens initiativ om en motionstrappa i Alby är enligt min mening ett intressant förslag eftersom det skulle kunna bidra till att sänka trösklarna till motion och rörelse. Därför kommer jag att föreslå till kultur- och fritidsnämnden att man ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att se över förslaget och genomföra en behovsanalys om en motionstrappa i Tyresö kommun.


Yrkanden
Emelie Hedberg (M) tillsammans med Socialdemokraterna yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering: vi vill att det kompletteras med en kostnadskalkyl för den här typen av projekt. Men även att vi tittar på säkerhetsrisker och naturreservatsföreskrifter innan vi eventuellt går vidare.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.


Bilagor
Tyresöinitiativ till nämnd - Motionstrappa i Albybacken.pdf
Ordförandeutlåtande, Tyresöinitiativ - Motionstrappa i Albybacken.pdf

§40 Dataskyddsombud till kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Diarienummer 2024/KFN 0058 017


Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Caroline Johansson utses till dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 2024-07-01 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Anders Sederholm.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Caroline Johansson föreslås bli dataskyddsombud.


Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
1. Caroline Johansson utses till dataskyddsombud för kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 2024-07-01 och ersätter nuvarande
uppdrag som dataskyddsombud, Anders Sederholm.


Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.


Bilagor
Tjänsteskrivelse, Dataskyddsombud till kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.pdf

§41 Studieförbundsbidrag 2024 för verksamhetsåret 2023

Diarienummer 2024/KFN 0053 007


Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Studieförbunden ABF, BILDA, Studiefrämjandet och Vuxenskolan och NVB öst har ansökt om bidrag från kultur- och fritidsnämnden för sin verksamhet under 2023.

Det totala ansökta bidragsbeloppet uppgår till 114 985 kronor för 2023 års verksamhet. Budgeten för stöd till studieorganisationer 2023 uppgår till 300 000 kronor. Utbetalning av bidrag till studieförbunden för 2023 års verksamhet sker i enlighet med befintligt regelverk.


Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att informationen noteras.


Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.


Bilagor
Beräkning av studieförbundsbidrag 2024, för 2023 års verksamhet.pdf
Jämförelse studietimmar verksamhetsåren 2013-2023.pdf

§42 Extra stöd till Tyresö Ryttarförening för hantering av smitta

Diarienummer 2024/KFN 0079 007


Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Extra bidrag om 116 081 kronor utbetalas till Tyresö Ryttarförening.
2. Förslag till beslut finansieras genom kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområde.


Jäv
Jenny Daza (M) deltar inte i handläggningen på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Ryttarförening är en ideell förening med ca 800 medlemmar, varav 76 procent är barn och unga. Föreningen ansöker om akuta medel om totalt 116 081 kr från kommunen då en smitta upptäcktes bland hästarna i februari 2024 som innebär att all verksamhet behöver stängas ner under en tid.


Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
1. Extra bidrag om 116 081 kronor utbetalas till Tyresö Ryttarförening.
2. Förslag till beslut finansieras genom kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområde.


Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.


Bilagor
Tjänsteskrivelse, Stöd till Tyresö Ryttarförening för hantering av smitta.pdf
Tyresö Ryttarförening ansökan om finansiellt krisstöd från Kultur- och fritidsnämnden.pdf

§43 Kulturbidrag för arrangemang vår 2024, Tyresö musikklassers föräldraförenings musikal

Diarienummer 2023/KFN 0117 007


Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Tyresö musikklassers föräldraförenings redovisning av kulturbidrag för
genomförande av musikal under april 2024 godkänns och 26 993
kronor betalas ut.

Beskrivning av ärendet
Föreningar som arrangerar enstaka kulturarrangemang kan ansöka om
kulturbidrag från kultur- och fritidsnämnden. För att erhålla bidrag ska föreningarna lämna in en redovisning av arrangemanget.
Tyresö musikklassers föräldraförening sökte initialt 42 500 och beviljades summan. I inkommande redovisning efter att arrangemanget utförts uppgavs en större intäktssumma samt en lägre utgiftspost än i ansökan. Biljettförsäljningen gav ett positivare utslag, fler biljetter såldes och man redovisade en lägre utgiftspost. Beroende på den ekonomiska skillnaden
förändras summan för utbetalning av kulturbidraget enlig Kultur- och fritidsnämndens praxis. En summa om 26 993 kronor i kulturbidrag för enstaka kulturarrangemang föreslås utbetalas.
Kultur- och fritidsförvaltningen har berett redovisningen och föreslår att kultur- och fritidsnämnden betalar ut 26 993 kronor i kulturbidrag för enstaka arrangemang för genomförandet av en musikal våren 2024.


Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att Tyresö musikklassers föräldraförenings redovisning av kulturbidrag för genomförande av musikal under april 2024 godkänns och 26 993 kronor betalas ut.


Beslutsgång
Ordföranden frågar om valnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.


Bilagor
Tjänsteskrivelse. Tyresö musikklassers föräldrarförening redovisning till nämnd.pdf

§44 Ansökan från Tyresö Basket om bidrag för öppen verksamhet - Öppen hall sommar 2024

Diarienummer 2024/KFN 0081 007


Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Tyresö Basket beviljas 15 000 kronor för Öppen hall i sommar 2024.
2. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Basket har lämnat in en ansökan om 46 500 kronor för att genomföra Öppen hall i sommar 2024. Kultur- och fritidsförvaltningen har berett ansökan och föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Tyresö Basket 15 000 kronor för att genomföra Öppen hall i sommar 2024.


Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
1. Tyresö Basket beviljas 15 000 kronor för Öppen hall i sommar 2024.
2. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.


Beslutsgång
Ordföranden frågar om valnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.


Bilagor
Tjänsteskrivelse. Beslut om Tyresö Basket ansökan om öppen verksamhet för Öppen hall i sommar 2024 240513.pdf
Tyresö Basket ansöker om 46 500 kronor i öppen verksamhetsbidrag för Öppen hall i sommar 2024.pdf

§45 Ordförandeuppdrag, En kommunal parklek

Diarienummer 2024/KFN 0082


Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Ordförandeuppdraget avslås.


Reservationer
Alexander Enkvist (L) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Alexander Enkvist (L) har lämnat ett ordförandeuppdrag till kultur- och fritidsförvaltningen om att utreda hur en kommunal parklek kan etableras.


Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) förslår att hans fem ordförandeuppdrag handläggs före dagordningspunkterna; "Anmälan av delegationsbeslut", "Information från kultur- och fritidsförvaltningen" och "Meddelande till kultur- och fritidsnämnden". Vidare förslår ordföranden att kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Kultur- och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att utreda hur en kommunal parklek kan etableras.


Ordförandeutlåtande
Tyresö kommun ska vara en plats där en meningsfull fritid alltid är nära och tillgänglig för barn och ungdomar. Vi ska sträva efter att erbjuda ett brett utbud av olika aktiviteter som tillgodoser olika intressen och åldersgrupper, så att varje ung person kan hitta något som berikar deras liv och låter dem få en meningsfull uppväxt. Som avgående ordförande kommer jag därför att lägga fram ett antal förslag till ordförandeuppdrag till kultur- och fritidsnämnden, med fokus på att stärka och utvidga våra fritidsmöjligheter, så att vi kan fortsätta att stödja våra unga invånare på bästa möjliga sätt.
En parklek är en av utbildad personal bemannad lekplats, ofta i en park. Stockholms stad har ett ca 40-tal parklekar i varenda storlekar och utbud. Utanför Stockholm är utbudet något mindre men t ex Haninge har parklek i Jordbro. Parkleken kan bli navet mellan flera olika verksamheter såsom öppna förskolan, fritidsgårdar, stadsbyggnad och socialtjänsten.


Yrkanden
Mikael Ordenius (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Emelie Hedberg (M) tillsammans med Socialdemokraterna, samt Johan Carlsson (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.


Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden avslår ordförandeförslaget.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill bifalla ordförandeförslaget röstar ja
Den som vill avslå ordförandeförslaget röstar nej
Resultat: 2 ja och 7 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 1.
Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden avslår ordförandeförslaget.


Särskilda yttranden
Emelie Hedberg (M) tillsammans med Socialdemokraterna lämnar gemensamt särskilt yttrande (bilaga).
Mikael Ordenius (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).


Protokollsanteckningar
David Mamatshavili (C) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om han hade haft rösträtt.


Bilagor
Ordförandeuppdrag, Alexander Enkvist (L), kultur- och fritidsnämnden 2024-05-20.pdf
Röstningsprotokoll votering 1, kultur- och fritidsnämnden 2024-05-20.pdf
Särskilt yttrande (M) (S), kultur- och fritidsnämnden 2024-05-20 §§ 45-49.pdf
Särskilt yttrande (MP), kultur- och fritidsnämnden 2024-05-20 §45.pdf

§46 Ordförandeuppdrag, Utvidgad kolloverksamhet

Diarienummer 2024/KFN 0083


Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Ordförandeuppdraget avslås.
3. Ordförandeuppdraget avslås.


Reservationer
Alexander Enkvist (L) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Alexander Enkvist (L) har lämnat ett ordförandeuppdrag till kultur- och fritidsförvaltningen om att utreda hur den kommunala kolloverksamheten skulle kunna utvidgas och hur man kan möjliggöra kolloverksamhet med övernattning.


Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Kultur- och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att utreda hur den kommunala kolloverksamheten skulle kunna utvidgas.
3. Kultur- och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att utreda hur man kan möjliggöra kolloverksamhet med övernattning.


Ordförandeutlåtande
Tyresö kommun ska vara en plats där en meningsfull fritid alltid är nära och tillgänglig för barn och ungdomar. Vi ska sträva efter att erbjuda ett brett utbud av olika aktiviteter som tillgodoser olika intressen och åldersgrupper, så att varje ung person kan hitta något som berikar deras liv och låter dem få en meningsfull uppväxt. Som avgående ordförande kommer jag därför att lägga fram ett antal förslag till ordförandeuppdrag till kultur- och fritidsnämnden, med fokus på att stärka och utvidga våra fritidsmöjligheter, så att vi kan fortsätta att stödja våra unga invånare på bästa möjliga sätt.
En utvidgad kolloverksamhet skulle ge fler barn möjlighet att uppleva naturen och utveckla sina sociala färdigheter i en trygg och stimulerande miljö. En utökning skulle såväl kunna vara fler dagar, fler platser men också möjlighet till övernattning. Detta skulle främja gemenskap och inkludering och skapa en meningsfull fritid under sommaren.


Yrkanden
Mikael Ordenius (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Emelie Hedberg (M) tillsammans med Socialdemokraterna, samt Johan Carlsson (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.


Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden avslår ordförandeförslaget.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill bifalla ordförandeförslaget röstar ja
Den som vill avslå ordförandeförslaget röstar nej
Resultat: 2 ja och 7 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 2.
Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden avslår ordförandeförslaget.


Särskilda yttranden
Emelie Hedberg (M) tillsammans med Socialdemokraterna lämnar gemensamt särskilt yttrande (bilaga).
Mikael Ordenius (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).


Protokollsanteckningar
David Mamatshavili (C) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om han hade haft rösträtt.


Bilagor
Ordförandeuppdrag, Alexander Enkvist (L), kultur- och fritidsnämnden 2024-05-20.pdf
Röstningsprotokoll votering 2, kultur- och fritidsnämnden 2024-05-20.pdf
Särskilt yttrande (M) (S), kultur- och fritidsnämnden 2024-05-20 §§ 45-49.pdf
Särskilt yttrande (MP), kultur- och fritidsnämnden 2024-05-20 §46.pdf

§47 Ordförandeuppdrag, Sänkt avgift för kulturskolan

Diarienummer 2024/KFN 0084


Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Ordförandeuppdraget avslås.
Reservationer
Alexander Enkvist (L) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Alexander Enkvist (L) har lämnat ett ordförandeuppdrag till kultur- och fritidsförvaltningen om att utreda hur en sänkning av kulturskolans avgifter skulle kunna genomföras.


Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Kultur- och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att utreda hur en sänkning av kulturskolans avgifter skulle kunna genomföras.


Ordförandeutlåtande
Tyresö kommun ska vara en plats där en meningsfull fritid alltid är nära och tillgänglig för barn och ungdomar. Vi ska sträva efter att erbjuda ett brett utbud av olika aktiviteter som tillgodoser olika intressen och åldersgrupper, så att varje ung person kan hitta något som berikar deras liv och låter dem få en meningsfull uppväxt. Som avgående ordförande kommer jag därför att lägga fram ett antal förslag till ordförandeuppdrag till kultur- och fritidsnämnden, med fokus på att stärka och utvidga våra fritidsmöjligheter, så att vi kan fortsätta att stödja våra unga invånare på bästa möjliga sätt.
Tyresö kommun har i snitt en högre avgift för kulturskolan än andra kommuner i länet. Att sänka avgiften till kulturskolan skulle göra kultur- och musikundervisning mer tillgänglig för alla barn, oavsett familjens socioekonomiska situation.


Yrkanden
Mikael Ordenius (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Emelie Hedberg (M) tillsammans med Socialdemokraterna, samt Johan Carlsson (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.


Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden avslår ordförandeförslaget.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill bifalla ordförandeförslaget röstar ja
Den som vill avslå ordförandeförslaget röstar nej
Resultat: 2 ja och 7 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 3.
Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden avslår ordförandeförslaget.


Särskilda yttranden
Emelie Hedberg (M) tillsammans med Socialdemokraterna lämnar gemensamt särskilt yttrande (bilaga).
Mikael Ordenius (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).


Protokollsanteckningar
David Mamatshavili (C) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om han hade haft rösträtt.


Bilagor
Ordförandeuppdrag, Alexander Enkvist (L), kultur- och fritidsnämnden 2024-05-20.pdf
Röstningsprotokoll votering 3, kultur- och fritidsnämnden 2024-05-20.pdf
Särskilt yttrande (M) (S), kultur- och fritidsnämnden 2024-05-20 §§ 45-49.pdf
Särskilt yttrande (MP), kultur- och fritidsnämnden 2024-05-20 §47.pdf

§48 Ordförandeuppdrag, Kulturbibliotek

Diarienummer 2024/KFN 0085


Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Ordförandeuppdraget avslås.
Reservationer
Alexander Enkvist (L) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Alexander Enkvist (L) har lämnat ett ordförandeuppdrag till kultur- och fritidsförvaltningen om att utreda hur ett kulturbibliotek i likhet med fritidsbanken skulle kunna etableras i kommunen.


Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Kultur- och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att utreda hur ett kulturbibliotek i likhet med fritidsbanken skulle kunna etableras i kommunen.


Ordförandeutlåtande
Tyresö kommun ska vara en plats där en meningsfull fritid alltid är nära och tillgänglig för barn och ungdomar. Vi ska sträva efter att erbjuda ett brett utbud av olika aktiviteter som tillgodoser olika intressen och åldersgrupper, så att varje ung person kan hitta något som berikar deras liv och låter dem få en meningsfull uppväxt. Som avgående ordförande kommer jag därför att lägga fram ett antal förslag till ordförandeuppdrag till kultur- och fritidsnämnden, med fokus på att stärka och utvidga våra fritidsmöjligheter, så att vi kan fortsätta att stödja våra unga invånare på bästa möjliga sätt.
Att etablera ett kulturbibliotek i kommunen, liknande fritidsbanken, skulle göra kulturutrustning och material tillgängligt för alla invånare, oavsett ekonomisk bakgrund. Detta skulle främja kreativitet, lärande och kulturellt deltagande, vilket stärker gemenskapen och berikar det lokala kulturlivet.


Yrkanden
Mikael Ordenius (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Emelie Hedberg (M) tillsammans med Socialdemokraterna, samt Johan Carlsson (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.


Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden avslår ordförandeförslaget.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill bifalla ordförandeförslaget röstar ja
Den som vill avslå ordförandeförslaget röstar nej
Resultat: 2 ja och 7 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 4.
Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden avslår ordförandeförslaget.


Särskilda yttranden
Emelie Hedberg (M) tillsammans med Socialdemokraterna lämnar gemensamt särskilt yttrande (bilaga).
Mikael Ordenius (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).


Protokollsanteckningar
David Mamatshavili (C) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om han hade haft rösträtt.


Bilagor
Ordförandeuppdrag, Alexander Enkvist (L), kultur- och fritidsnämnden 2024-05-20.pdf
Röstningsprotokoll votering 4, kultur- och fritidsnämnden 2024-05-20.pdf
Särskilt yttrande (M) (S), kultur- och fritidsnämnden 2024-05-20 §§ 45-49.pdf
Särskilt yttrande (MP), kultur- och fritidsnämnden 2024-05-20 §48.pdf

§49 Ordförandeuppdrag, Utegym på Brevikshalvön

Diarienummer 2024/KFN 0086


Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Ordförandeuppdraget avslås.
Reservationer
Alexander Enkvist (L) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Alexander Enkvist (L) har lämnat ett ordförandeuppdrag till kultur- och fritidsförvaltningen om att genomföra en behovsanalys över ett nytt utegym på Brevikshalvön.


Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Kultur- och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra en behovsanalys över ett nytt utegym på Brevikshalvön.


Ordförandeutlåtande
Tyresö kommun ska vara en plats där en meningsfull fritid alltid är nära och tillgänglig för barn och ungdomar. Vi ska sträva efter att erbjuda ett brett utbud av olika aktiviteter som tillgodoser olika intressen och åldersgrupper, så att varje ung person kan hitta något som berikar deras liv och låter dem få en meningsfull uppväxt. Som avgående ordförande kommer jag därför att lägga fram ett antal förslag till ordförandeuppdrag till kultur- och fritidsnämnden, med fokus på att stärka och utvidga våra fritidsmöjligheter, så att vi kan fortsätta att stödja våra unga invånare på bästa möjliga sätt.
Brevikshalvön är ett av de områden i kommunen där det finns mins tillgång till etablerade platser för spontan rörelse och aktivitet. Att etablera ett utegym på Brevikshalvön skulle uppmuntra till fysisk aktivitet och hälsa bland invånarna genom att erbjuda lättillgängliga träningsmöjligheter i en naturskön miljö.


Yrkanden
Mikael Ordenius (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Emelie Hedberg (M) tillsammans med Socialdemokraterna, samt Johan Carlsson (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.


Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden avslår ordförandeförslaget.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill bifalla ordförandeförslaget röstar ja
Den som vill avslå ordförandeförslaget röstar nej
Resultat: 2 ja och 7 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 5.
Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden avslår ordförandeförslaget.


Särskilda yttranden
Emelie Hedberg (M) tillsammans med Socialdemokraterna lämnar gemensamt särskilt yttrande (bilaga).
Mikael Ordenius (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).


Protokollsanteckningar
David Mamatshavili (C) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om han hade haft rösträtt.


Bilagor
Ordförandeuppdrag, Alexander Enkvist (L), kultur- och fritidsnämnden 2024-05-20.pdf
Röstningsprotokoll votering 5, kultur- och fritidsnämnden 2024-05-20.pdf
Särskilt yttrande (M) (S), kultur- och fritidsnämnden 2024-05-20 §§ 45-49.pdf
Särskilt yttrande (MP), kultur- och fritidsnämnden 2024-05-20 §49.pdf

§50 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2024/KFN 0002 001


Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur-och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med kultur-och fritidsnämndens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Fattade delegationsbeslut redovisas i bilagor.


Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att informationen noteras.


Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.


Bilagor
Delegationsbeslut om kulturbidrag för arrangemang jul-dec 2024.pdf
Delegationsbeslut om redovisning av kulturbidrag, Tyresö konstförening föredrag om 2000-talets konst i det offentliga rummet.pdf
Delegationsbeslut om redovisning av kulturbidrag, Tyresö Trädgårdssällskaps föreläsning Ormbunkar, en av världens äldsta växter.pdf

§51 Information från kultur- och fritidsförvaltningen

Diarienummer 2024/KFN 0003 002


Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden delges nämndspecifik information.


Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att informationen noteras.


Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Beslut/Protokollsutdrag
§51_prot_20240520.pdf (121 kb)

§52 Meddelanden till kultur- och fritidsnämnden

Diarienummer 2024/KFN 0001 001


Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om inkomna meddelande och beslut som berör nämnden.


Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att informationen noteras.


Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.


Bilagor
inbjudan hälsans stig_27maj.pdf
Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2024-04-10 §§ 9-16.pdf