Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2015-02-05

Sammanträde 2015-02-05

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrummet Bollmora, Tyresö

2 Information om Södertörnssamarbetet

3 Information om konsult- och servicekontoret inklusive upphandlingsenheten

4 Reviderad budget för 2015 *

5 Internhyressystem för skolor och förskolor

6 Projektplan för 2014 års nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna

7 Redovisning av genomförd internkontroll 2014 - kommunövergripande målområden

8 Direktiv för utvärdering av konsult- och servicekontoret och delar av kommunledningskontoret

9 Verksamhetsberättelse för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen 2014

10 Ansökan om serveringstillstånd för Restaurang Cakmak AB på restaurang Ciao Ciao Bella, Marknadsgränd 11

11 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

12 Svar på motion om att inrätta ett handelshus i Tyresö *

§15 Ekonomisk information

Dnr 2015/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Sigbrith Martinsson föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

Beslut/Protokollsutdrag
§15_prot_20150205.pdf (163 kb)

§16 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2015/KS 0023 005

Kommunledningsutskottets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

Beslut/Protokollsutdrag
§16_prot_20150205.pdf (163 kb)

§17 Information om konsult- och servicekontoret inklusive upphandlingsenheten

Dnr 2015/KS 0071 001

Kommunledningsutskottets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Chefen för konsult- och servicekontoret Ann-Catrine Hagner samt upphandlingschefen Tomas Björkman informerar om kontorets verksamhet vid sammanträdet.

Bilagor
Presentation konsult- och servicekontoret och upphandlingsenheten.pptx

§18 Reviderad budget för 2015

Dnr 2014/KS 0141 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. Totalt 4,0 mkr omfördelas från verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" till "Omsorg om personer med funktionsnedsättning". Detta innebär att arbetet med att förstärka förebyggande insatser senareläggs med ett år.
2. Totalt 3,4 mkr omfördelas från verksamhetsområde "Äldreomsorg" till "Omsorg om personer med funktionsnedsättning". Silviahemscertifieringen av äldreomsorgen skjuts i och med detta upp ett år.
3. Verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" tillförs ytterligare 7,5 mkr under 2015.
4. Verksamhetsområde "Grundskola" tillförs 1,8 mkr för att förbättra resultaten i skolan.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut med hänvisning till eget budgetförslag.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade inte deltagit i beslut om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår att den av fullmäktige fastställda budgeten för 2015 revideras beroende på faktorer som påverkar kommunens ekonomi, vilka redogörs för i bifogad tjänsteskrivelse.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta att:

1. Totalt 4,0 mkr omfördelas från verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" till "Omsorg om personer med funktionsnedsättning". Detta innebär att arbetet med att förstärka förebyggande insatser senareläggs med ett år.
2. Totalt 3,4 mkr omfördelas från verksamhetsområde "Äldreomsorg" till "Omsorg om personer med funktionsnedsättning". Silviahemscertifieringen av äldreomsorgen skjuts i och med detta upp ett år.
3. Verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" tillförs ytterligare 7,5 mkr under 2015.
4. Verksamhetsområde "Grundskola" tillförs 1,8 mkr för att förbättra resultaten i skolan.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar avslag till beslutspunkt 1 och 2. Anita Mattsson (S) yrkar bifall till beslutspunkt 3 och 4.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkanden. Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Kommunledningsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förslag till reviderad budget 2015.pdf
Socialnämndens nämndplan 2015.pdf

§19 Internhyressystem för skolor och förskolor

Dnr 2014/KS 0424 41

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Redogörelsen godkänns.
2. Ärendet överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för handläggning och beslut.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig (bilaga).

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram ett reviderat förslag till internhyra i kommunens förskolor och skolor. Förslaget innebär i allt väsentligt att så kallad "funktionshyra" införs, och att justering för lokalernas standard inte görs vid hyressättningen.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att redogörelsen godkänns och att ärendet överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för handläggning och beslut.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande. Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Kommunledningsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Internhyra i kommunens förskolor och skolor.pdf
Jämförelse internhyra i förskolor och skolor 2014 och 2015.pdf

§20 Projektplan för 2014 års nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna

Dnr 2015/KS 0070 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
* Förslag till projektplan för presentation av 2014 års nyckeltal i Södertörnskommunerna godkänns.

Beskrivning av ärendet
Södertörnskommunernas ekonomichefer har tagit fram ett förslag till projektplan för arbetet med att ta fram 2014 års nyckeltal i Södertörnskommunerna, se bifogat förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Projektplan för arbetet med 2014 års nyckeltal i Södertörnskommunerna.pdf
Projektplan nyckeltal 2014.pdf

§21 Redovisning av genomförd internkontroll 2014 - kommunövergripande målområden

Dnr 2013/KS 0394 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
* Den kommunövergripande internkontrollen 2014 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret redovisar den internkontroll som genomförts utifrån den kommunövergripande riskhanterings- och kontrollplanen för 2014. Redovisning av interkontrollen har inarbetats i planen under rubriken Redovisning av genomförd internkontroll 2014.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Internkontroll 2014 - kommunövergripande målområden.pdf
Redovisning genomförd internkontroll 2014.pdf

§22 Direktiv för utvärdering av konsult- och servicekontoret och delar av kommunledningskontoret

Dnr 2015/KS 0065 002

Kommunledningsutskottets beslut
* Direktiv för utvärdering av konsult- och servicekontoret och delar av kommunledningskontoret godkänns.

Beskrivning av ärendet
I kommunplanen för mandatperioden 2015-2018 finns ett särskilt uppdrag att effektivisera arbetet inom konsult- och servicekontoret för att frigöra resurser för övriga förvaltningar och därmed möjliggöra att resurser i högre grad kan användas i respektive förvaltnings verksamhet. För att kunna åstadkomma detta behöver ett nuläge definieras, och en utvärdering av hittills genomfört utvecklingsarbete genomföras. Kommunledningsutskottet föreslås godkänna direktiv för genomförande av utvärderingen.

Direktivet har reviderats, efter att kallelsen skickades ut, vad avser direktiv om styrning, tjänster och effektiviseringar.

Bilagor
Direktiv utvärdering KSK -beslutad KLU.pdf

§23 Verksamhetsberättelse för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen 2014

Dnr 2015/KS 0064 013

Kommunledningsutskottets beslut
* Verksamhetsberättelsen för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen 2014 noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har lämnat en verksamhetsberättelse för arbetet med prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen under 2014.

Bilagor
150128 Verksamhetsberättelse alkohol och tobak 2014.pdf

§24 Ansökan om serveringstillstånd för Restaurang Cakmak AB på restaurang Ciao Ciao Bella, Marknadsgränd 11

Dnr 2014/KS 0544 013

Kommunledningsutskottets beslut
* Restaurang Cakmak AB, 556924-5490, får stadigvarande tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten på restaurang Ciao Ciao Bella, Marknadsgränd 11. Tillståndet gäller med serveringstiderna 11.00 - 21.00 inomhus.

Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Restaurang Cakmak AB, 556924-5490, har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd på restaurang Ciao Ciao Bella, Marknadsgränd 11. Ansökan gäller servering av alla slags alkoholdrycker till allmänheten med serveringstiderna 11.00 - 21.00 inomhus. Kommunledningskontoret bedömer att alkohollagens krav är uppfyllda och att serveringstillstånd kan beviljas.

Bilagor
150128 TJSKR serveringstillstånd Ciao Ciao Bella, rest Cakmak AB.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§24_prot_20150205.pdf (166 kb)

§25 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2015/KS 0056 001

Kommunledningsutskottets beslut
* Anmälan av delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Delegationsbeslut om arbetsgivarfrågor, ärenden enligt lag om allmän kameraövervakning, lotterilagen, alkohollagen och tobakslagen samt tillsynsärenden enligt arkivreglemente anmäls till kommunledningsutskottet. Redovisningen innebär inte att utskottet får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det utskottet fritt att återkalla lämnad delegering.

Lista över anmälda delegationsbeslut bifogas ärendet.

Bilagor
150128 anmälan av delegationsbeslut enligt alkohollagen.pdf

§26 Svar på motion om att inrätta ett handelshus i Tyresö

Dnr 2013/KS 0321 001

Kommunledningsutskottets beslut
* Motionen remitteras till företagarorganisationerna i Tyresö.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Mathias Tegnér (S) har lämnat in en motion om att inrätta ett handelshus Tyresö. I motionen föreslås att kommunen verkar för att ett fristående handelshus utformas i samverkan med existerande organisationer och lokala företagarnätverk, och lokaliseras till kommunhuset.

Kommunledningskontoret har besvarat motionen. Kommunledningskontoret ser i nuläget inte några möjligheter att etablera ett handelshus som föreslås i motionen. Däremot kan det vara intressant att pröva ett visst stöd om det kommer en entreprenör som vill starta en sådan verksamhet. Den får dock lokaliseras till annan plats än kommunhuset. Motionen föreslås anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Entreprenörsandan är stark i Tyresö. Här finns över 1 000 småföretag och nära 11 000 arbetstillfällen. En nära samverkan mellan kommunen och det lokala näringslivet är av stor betydelse och något vi i Alliansen ser som prioriterat i utvecklingen av Tyresö. Det är också mycket tack vare expanderande små och medelstora företag som den mycket låga arbetslösheten i Tyresö kan hållas på en fortsatt lika låg nivå.

Det är mot den bakgrunden som vi de senaste åren tagit initiativ till att stärka näringslivsarbetet i Tyresö med ny näringslivschef och medvetet arbete för att förbättra företagsservice och information. Detta har gett positiva effekter. Ett ytterligare steg för att förbättra kommunens näringslivsarbete är det deltagande i projektet "Förenkla helt enkelt" som genomförts under 2014. Där har chefer och tjänstemän på en lång rad förvaltningar och nivåer genomgår tre utbildningssteg i syfte att de ska vara bidragande till att utveckla och stärka företagsklimatet i Tyresö.

Företagsklimatet i Tyresö ligger sedan några år tillbaka på en hög nivå i de mätningar som görs men vårt mål, som en del av visionen om Tyresö som den attraktivaste kommunen, är att långsiktigt och stabilt vara i det absoluta toppskiktet när det gäller företagsklimatet. Det ska vara enkelt att vara företagare i Tyresö och få den service som behövs. Kommunen ska dessutom vara ett föredöme genom att inte konkurrera med näringslivet. Genom kommunens planering kan vi också bidra till att förbättra för det lokala näringslivet. Fler arbetsplatser och företag kan rymmas och expandera i Tyresö genom översyn och förtätning av våra företagsområden och genom tillskapandet av fler lokaler i samband med olika byggprojekt. Här pågår idag flera olika arbeten som översynen av de olika företagsområdena i kommunen där Bollmora Företagsområde står först i fokus, centrumutvecklingen i Tyresö Centrum och centrumutvecklingen i Trollbäcken är två andra exempel.

Inom ramen för de olika initiativ för att fortsätta utveckla och stärka företagsklimatet som Alliansen tagit har kommunen även sett på olika varianter av så kallade företags-hub. Studiebesök har genomförts vid två sådana i Stockholmsregionen. Det ena är ett helt privat drivet initiativ i form av en internationell franchaise och det andra - i Vårby Gård - har mer av inblandning från kommun och det offentliga i stödet runt om. Diskussioner har också först med Företagarna och olika nätverk i Tyresö på detta tema. Slutsatsen är att etableringen av en företags-hub kan vara intressant men att det huvudsakliga initiativet måste komma från det lokala näringslivet. Kommunen kan och vill gärna samverka i ett sådant projekt och vi kan säkert om det börjar röra på sig bidra på olika sätt. Jag ser framför mig att vi fortsätter dialogen med det lokala näringslivet om bland annat detta.

Jag vill också påtala att det är orealistiskt att anta att en företags-hub skulle kunna rymmas i kommunhuset. Som sägs i tjänsteskrivelsen har kommunhuset de senaste åren förtätats rejält med fler arbetsplatser men vi har ändå behov av ytterligare lokaler bland annat för att möta fler anställda i samhällsbyggnadsförvaltningen till följd av Tyresös popularitet och där till kopplad expansion.

Från Alliansens sida föreslår vi att motionen skall anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att motionen remitteras till företagarorganisationerna i Tyresö. Marie Åkesdotter (MP) och Fredrik Saweståhl (M) stödjer Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande och finner att kommunledningsutskottet har bifallit det.

Bilagor
Ordförandeutlåtande Svar på motion om handelshus.docx
Svar på motion om att inrätta handelshus.pdf
Motion om att inrätta ett Handelshus i Tyresö.pdf