Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2015-04-30

Sammanträde 2015-04-30

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrummet Bollmora, Tyresö

1 Information om lokalförsörjning

2 Information om bostadsförsörjning

4 Information om Södertörnssamarbetet

5 Lokalförsörjningsprocessen

6 Borgen Tyresö Strand båtklubb *

7 Remissvar lokalisering och utformning av nytt gymansium

8 Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms läns styrelse om att publicera datamängder som öppna data

9 Överenskommelse om gemensam funktion för regional samverkan kring en trygg, säker och störningsfri region

10 Avtal om näringspolitiskt samarbete i Stockholmsregionen

11 Uppföljning av löneöversyn 2015

12 Revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda 2015

13 Extra sammanträde i kommunledningsutskottet

14 Svar på motion om äldreomsorg på finska *

15 Svar på motion om policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning *

16 Svar på motion om att öka ambitionen av ekologisk mat *

§63 Information om lokalförsörjning

Dnr 2015/KS 0055 010

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Konsultbolaget Fasticon informerar vid sammanträdet kl. 09.00-10.00 om lokalförsörjning.

Beslut/Protokollsutdrag
§63_prot_20150430.pdf (163 kb)

§64 Information om bostadsförsörjning

Dnr 2015/KS 0244 010

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningens chef Åke Skoglund informerar vid sammanträdet om bostadsförsörjning.

Beslut/Protokollsutdrag
§64_prot_20150430.pdf (163 kb)

§65 Ekonomisk information

Dnr 2015/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Sigbrith Martinsson föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

Beslut/Protokollsutdrag
§65_prot_20150430.pdf (163 kb)

§66 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2015/KS 0023 005

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

Beslut/Protokollsutdrag
§66_prot_20150430.pdf (163 kb)

§67 Lokalförsörjningsprocessen

Dnr 2015/KS 0055 010

Kommunledningsutskottets beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för lokalförsörjning.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram förslag till strategi för kommunalt fastighetsägande.
3. I övrigt noteras informationen.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har ett stort innehav av lokaler som representerar ett stort ekonomiskt värde och som utgör en betydande del av verksamhetens kostnader. Genom en genomtänkt lokalförsörjningsprocess kan lokalkostnaden optimeras. Det finns även ett behov av en strategi för kommunalt fastighetsägande som omfattar kommunkoncernens hela fastighetsinnehav.

Kommunledningskontoret föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för lokalförsörjning samt förslag till strategi för kommunalt fastighetsägande.

Bilagor
Lokalförsörjning-2015-04-27.docx
Riktlinjer för lokalförsörjning.pdf
Bilaga lokalstrateg rollbeskrivning.pdf

§68 Borgen Tyresö Strand båtklubb

Dnr 2015/KS 0246 11

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Tyresö kommun ingår borgen för den ideella föreningen Tyresö Strands Båtklubb (TSBK) såsom för egen skuld upp till ett belopp om maximalt fyra miljoner kronor jämte ränta och andra kostnader.
2. Borgensåtagandet gäller till och med 2026-07-31.
3. I den händelse kommunen tvingas infria borgen, helt eller delvis, övergår äganderätten till samtliga båtplatsbryggor till kommunen tills dess att skulden är till fullo reglerad. När båtklubben till kommunen erlagt motsvarande summa som kommunen betalat såsom borgensman, återgår äganderätten till båtplatsbryggorna.
4. Tyresö Strand Båtklubb ska kunna visa att övrig finansiering föreligger innan kommunen tecknar borgen.
5. Ekonomichefen får besluta huruvida beslutspunkt 4 är uppfylld, samt underteckna borgenshandlingarna.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Strands Båtklubb (TSBK) ansöker om kommunal borgen för klubbens banklån om maximalt fyra miljoner kronor för finansiering av nya båtplatsbryggor, anslutande till den pir kommunen avser att anlägga inom området vid Strandängarna. Anläggandet av nya båtplatsbryggor är ett led i den pågående exploateringen av Strandängarna vid Tyresö Strand.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunal borgen Tyresö Strands båtklubb.pdf
Ansökan om kommunal borgen TSBK.pdf

§69 Remissvar lokalisering och utformning av nytt gymnasium

Dnr 2015/KS 0208 44

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Informationen noteras.
2. Beslut i frågan hänskjuts till kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 27 januari 2015 remittera ett förslag till lokalisering och utformning av nytt gymnasium till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden. Nämnderna har inkommit med sina remissvar.

Kommunledningskontoret har sammanfattat remissvaren i en tjänsteskrivelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lokalisering och utformning av multihus.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på remiss om förslag till lokalisering och utformning av multihus.pdf
PU GAN 2015-03-29 § 20 Remiss förslag till lokalisering och utformning till multihus.pdf
Socialnämndens remissvar om förslag till lokalisering och utformning av nytt gymnasium.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 5.pdf

§70 Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms läns styrelse om att publicera datamängder som öppna data

Dnr 2015/KS 0028 008

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Tyresö kommun ställer sig positivt till den rekommendation som lämnats av Kommunförbundet Stockholms län och är intresserade av att delta i samverkan med andra kommuner kring detta arbete.

Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har beslutat om en rekommendation till länets kommuner angående publicera öppna data, i första hand data gällande miljö, parkering och skolor.

Rekommendationen kring publicering av öppna data ligger i linje med nationella lagar och EU-direktiv, och KSL konstaterar att arbetet med publicering av öppna data i länets kommuner är begränsat.

KSL erbjuder även att stödja arbetet kring publicering av öppnad data och att verka för en samverkan mellan länets kommuner i frågan, inom ramen för IT-forums uppdrag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Öppna data.pdf
Rek_publicera datamangder_oppna_data.pdf

§71 Överenskommelse om gemensam funktion för regional samverkan kring en trygg, säker och störningsfri region

Dnr 2015/KS 0226 31

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Överenskommelsen antas.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören ges i uppdrag att underteckna överenskommelsen.

Beskrivning av ärendet
En rad aktörer har de senaste åren arbetat med att stärka samverkan och samordna regionens resurser för att förebygga och minimera oönskade effekter av kända eller plötsliga händelser, olyckor eller kriser. En gemensam modell för samverkan togs fram 2014 i form av en avsiktsförklaring, med målet att skapa trygghet, säkerhet och framkomlighet för regionens medborgare både till vardags och i krissituationer. Avsiktsförklaringen antogs av kommunstyrelsen 2014-02-18.

Nu tas nästa steg i samverkan genom en gemensam överenskommelse för att realisera avsiktsförklaringen. Överenskommelsen omfattar bestämmelser om aktörsgemensam funktion, driftform och styrning, årlig rambudget och modell för kostnadsfördelning.

Överenskommelsen förändrar inte kommunens nuvarande arbetssätt inom Samverkan Stockholmsregionen eller kommunens ansvar för ledning och beslutsfattande inom sina egna organisationer, men hjälper att koordinera kommunens agerande när det behövs.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Överenskommelse gemensam funktion för regional samverkan om en trygg säker och störningsfri region.pdf
Rekommendation_Samverkan_trygg_säker_störningsfri_region.pdf
Överenskommelse_Samverkan_trygg_säker_störningsfri_region.docx.pdf
Bilaga_Överenskommelse_Samverkan_trygg_säker_störningsfri_region.pdf

§72 Avtal om näringspolitiskt samarbete i Stockholmsregionen

Dnr 2015/KS 0238 012

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Tyresö kommun deltar i näringslivspolitiskt samarbete inom Stockholmsregionen inom ramen för partnerskapet Stockholm Business Alliance under perioden 1 januari 2016 -31 december 2020.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör ges i uppdrag att underteckna bifogade avtal.

Beskrivning av ärendet
Stockholmsregionens näringslivspolitiska samarbete bedrivs inom ramen för partnerskapet Stockholm Business Alliance (SBA). I dagsläget ingår 50 kommuner, däribland alla kommuner i Stockholmsregionen. Målsättningen med partnerskapet är att långsiktigt främja tillväxt lokalt och regionalt inom Stockholm - Mälarregionen. Partnerskapet marknadsför sig internationellt under varumärket "Stockholm - The Capital of Scandinavia".

Kommunstyrelsen föreslås underteckna bifogade avtal om fortsatt deltagande i partnerskapet för ytterligare en femårsperiod.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förnyat avtal om näringspolitiskt samarbete.pdf
SBA-avtal final version.pdf

§73 Uppföljning av löneöversyn 2015

Dnr 2014/KSP 0032 22

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den formella delen av löneöversynen 2015 är avslutad i och med att arbetsgivaren har haft avstämningar med samtliga motparter och att medarbetarna får ut sina nya löner från och med 27 april.
HR-avdelningens bedömning är att löneöversynen har fungerat väl vad gäller att tidplanen har hållits och att Tyresö kommun har haft lönesamtalsmodellen (lönen diskuteras mellan chef och medarbetare) med samtliga våra motparter. Det som behöver förbättras är tydligare koppling mellan uppdrag och lönekriterier. Lärarorganisationerna har därutöver uttalat att de är missnöjda med löneutfallet 2015 liksom det totala utfallet under åren 2012-2015 eftersom en tydlig, enligt deras utsago, uppvärdering av läraryrket saknas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppföljning av löneöversyn 2015.pdf

§74 Revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda 2015

Dnr 2015/KS 0220 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Timarvode till förtroendevalda höjs till 182 kronor per timme. Det nya timarvodet gäller med retroaktivitet från och med den 1 januari 2015.
2. Årsarvoden till förtroendevalda höjs med 3,13 procent. Höjningen ska gälla med retroaktivitet från och med den 1 april 2015.
3. Bilagor 1-3 i Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revideras med anledning av besluten ovan.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har i uppdrag att löpande ompröva timarvode och årsarvodet till förtroendevalda. Med anledning av detta föreslås att timarvodet höjs till 182 kronor per timme och att årsarvodet höjs med 3,13 procent. Förändringarna föreslås gälla från och med den 1 januari 2015 respektive den 1 april 2015.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda 2015.pdf
Bilagor 1 2 3 - timarvode och årsarvode 2015.pdf

§75 Extra sammanträde i kommunledningsutskottet

Dnr 2015/KS 0224 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Kommunledningsutskottet håller extra sammanträde den 11 juni 2015.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsutskottet föreslås besluta om ett extra sammanträde i juni för att behandla konsult- och servicekontorets budget för 2016.

Beslut/Protokollsutdrag
§75_prot_20150430.pdf (163 kb)

§76 Svar på motion om äldreomsorg på finska

Dnr 2013/KS 0484 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion om äldreomsorg på finska till kommunfullmäktige den 12 december 2013. Motionen remitterades till socialnämnden som behandlade motionen den 26 november 2014. Nämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade motionen den 15 januari och beslutade då remittera motionen även till kommunala pensionärsrådet. Rådet har yttrat sig över motionen den 15 april och föreslår att motionen kan anses besvarad.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunledningsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunala pensionärsrådets svar på motion om äldreomsorg på finska.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §11.pdf
Motion om äldreomsorg på finska.pdf

§77 Svar på motion om policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning

Dnr 2014/KS 0485 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning med förslag om :
- att kultur- och fritidsnämnden ska ges i uppdrag att utforma en policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning inom idrottsföreningar.
- att idrottsföreningar som får ekonomiskt stöd från kommunen ska godkänna en sådan policy och redovisa för nämnden hur policyn tillämpas.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden för besvarande. Utvecklingsförvaltningen beskriver i bifogad tjänsteskrivelse hur förvaltningen jobbar och vilka krav som ställs på idrottsföreningar. Nämnden har behandlat ärendet tillsammans med ett ordförandeutlåtande och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunledningsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Motion om policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på motion om policy mot kränkande behandling trakasserier och mobbning.pdf

§78 Svar på motion om att öka ambitionen av ekologisk mat

Dnr 2013/KS 0483 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna och Miljöpartiet lämnade in en motion i december 2013 om att öka ambitionen av ekologisk mat med förslaget att Tyresö kommun sätter upp mål om 50 procent ekologisk mat år 2014. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden samt upphandlingsenheten inom konsult- och servicekontoret.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen ska avslås och socialnämnden samt gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. Upphandlingsenheten redovisar i bifogat PM hur enheten jobbar med frågan i dagsläget.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunledningsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Motion om att öka ambitionen av ekologisk mat.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar på motion om ekologisk mat.pdf
PM Upphandlingsenheten Svar på motion om att öka ambitionen av ekologisk mat.pdf