Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2015-10-22

Sammanträde 2015-10-22

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrummet Bollmora, Tyresö

1 Ekonomisk information

Dnr 2015/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Sigbrith Martinsson föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

2 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2015/KS 0023 005

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

3 Information om kommunens arbete med anledning av det ökade migrationsflödet

Dnr 2015/KS 0452 31

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Oron i världen gör att fler människor befinner sig på flykt. Det ökar behovet av att hitta boende till nyanlända och integrera dem i det svenska samhället. I Tyresö pågår ett intensivt arbete för att hantera situationen. Alla kommunens förvaltningar blir på ett eller annat sätt påverkade. På grund av rådande omständigheter har en särskild ledningsgrupp bildats som under kommundirektörens ledning arbetar med dessa frågor. I bilagda information beskrivs de åtgärder som har vidtagits så här långt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse information med anledning av migrationsflöde.docx

4 Månadsrapport och information från fastighetsenheten augusti-september 2015

Dnr 2015/KS 0032 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. Månadsrapporten noteras.
2. Redovisning av pågående och kommande upphandlingar noteras.
3. Slutredovisning av Tyresöhallen noteras.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsenhetens månadsrapport augusti-september, redovisning av pågående och kommande upphandlingar samt slutredovisningar finns i bilagor.

Bilagor
Månadsrapport maj - sep till KLU.pdf
Redovisning av påg. och kom. upphand sep KLU.pdf
Slutredovisning tyresöhallen KLU.pdf
Redovisning Nybodaområdet Bilaga A KLU.pdf

5 Uppföljning av nämndernas åtgärdsplaner för en ekonomi i balans

Dnr 2015/KS 0342 10

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 15 september 2015 att nämnderna ska redovisa uppföljning av åtgärder för att nå en ekonomi i balans till kommunstyrelsen i november.

Ekonomichef Sigbrith Martinsson samt förvaltningscheferna för barn- och utbildningsförvaltningen respektive socialförvaltningen föredrar ärendet muntligt vid kommunledningsutskottets sammanträde.

Handlingar tillkommer inför kommunstyrelsens behandling av ärendet den 10 november 2015.

6 Justering budget/kommunplan 2016-2018 *

Dnr 2015/KS 0207 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
-

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande. Ekonomichef Sigbrith Martinsson föredrar ärendet muntligt vid kommunledningsutskottets sammanträde.

7 Utvärdering av konsult- och servicekontoret och andra stödfunktioner

Dnr 2015/KS 0447

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören har i kommunplan 2015-2018 getts i uppdrag att under mandatperioden: "Effektivisera arbetet inom konsult- och servicekontoret för att frigöra resurser för övriga förvaltningar och därmed möjliggöra att resurser i högre grad kan användas i respektive förvaltnings verksamhet".

Konsultföretaget Public Partner har som en del i ovanstående uppdrag anlitats för att utvärdera konsult- och servicekontorets verksamhet 2012-2014. Utvärderingsuppdraget innefattar att lämna rekommendationer för fortsatt utveckling i ett treårigt perspektiv. Utöver KSK har Public Partner även belyst verksamheterna vid ekonomi- och HR-avdelningen samt kvalitetsenheten och kommunikationsenheten, samtliga vid kommunledningskontoret.

Utvärderingen presenteras i bilagda rapport och genom en muntlig redovisning på kommunledningsutskottets sammanträde.

Bilagor
Utvärdering av konsult- och servicekontoret och andra stödfunktioner i Tyresö kommun.pdf

8 Riktlinjer för hantering av pensionspolicy och omställningsinsatser för förtroendevalda

Dnr 2015/KSP 0090 20

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Riktlinjerna för hantering av pensionspolicyn och omställningsinsatser för förtroendevalda antas.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra följdriktiga förändringar i kommunstyrelsens delegationsordning med anledning av beslutsordning som framgår av riktlinjerna.

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige antog den 15 januari 2015 Tyresö kommuns pensionspolicy som gäller både för förtroendevalda och medarbetare i Tyresö kommun. HR-enheten har tagit fram förslag till riktlinjer till kommunstyrelsen som bygger på pensionspolicyn. Syftet med riktlinjerna är att underlätta den vardagliga hanteringen av pensions- och omställningsfrågor. Riktlinjerna omfattar både förtroendevaldas pensions- och omställningsförmåner samt medarbetarnas pensionsförmåner.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för hantering av pensionspolicyn och omställningsinsatser för förtroendevalda.pdf
Riktlinjer för hantering av pensionspolicyn och omställningsinsatser för förtroendevalda.pdf
Pensionspolicy i Tyresö kommun.pdf

9 Lokalt kollektivavtal om BAL 13 och BUI 13

Dnr 2015/KSP 0089 20

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. Kommunledningsutskottet antar kollektivavtal om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning - BAL 13.
2. Kommunledningsutskottet antar kollektivavtal om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning - BUI 13.

Beskrivning av ärendet
För att de av Sveriges kommuner och landsting (SKL) tecknade centrala kollektivavtalen formellt ska gälla i kommunen behöver de antas av Tyresö kommuns kommunledningsutskott.

BAL 13 har tillkommit för att kunna användas för att anställa långtidsarbetslösa personer som saknar formell gymnasieutbildning. Under den tillfälliga anställningen (högst ett år) kombineras arbete och studier. Syftet med en BAL-anställning är att arbetstagaren ska öka sin möjlighet till att bli anställningsbar hos den befintliga arbetsgivaren eller någon annan arbetsgivare.

BUI 13 har tillkommit för att användas inom vård och omsorg för personer som har någon form av formell utbildning inom området men som behöver vidareutbildas under anställningen. Syftet med en BUI-anställning är att den ska leda till en tillsvidareanställning.

Innan anställningar kan ske på BAL respektive BUI ska arbetsgivaren ha en formell överläggning med Kommunal om formerna för utbildningsinsatser och handledning av dessa arbetstagare.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Antagande lokalt kollektivavtal om BAL 13 och BUI 13.pdf
Lokalt kollektivavtal BUI 13.pdf
Lokalt kollektivavtal BAL 13.pdf
Protokoll kollektivavtal BUI 13.pdf
Protokoll kollektivavtal BAL 13.pdf

10 Redovisning av partistöd 15 okt - 31 dec 2014 samt partistöd för 2016 *

Dnr 2015/KS 0319 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Partistöd för år 2016 ska utbetalas till samtliga politiska partier som är representerade i fullmäktige enligt fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen ska en mottagare av lokalt partistöd årligen lämna skriftlig redovisning till fullmäktige som visar att partistödet har använts för de ändamål som anges i kommunallagen - att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.

I ärendet lämnas redovisning om partiernas användning av det lokala partistödet under perioden 15 oktober - 31 december 2014. Kommunledningskontoret föreslår att redovisningen från partierna noteras samt att partistöd för år 2016 ska utbetalas till samtliga politiska partier som är representerade i fullmäktige enligt fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - redovisning av partistöd.pdf
Redovisning av partistöd V.pdf
Redovisning partibidrag S.pdf
Redovisning partistöd 2014 Moderaterna.pdf
Redovisning partistöd Centerpartiet.pdf
Redovisning partistöd Folkpartiet.pdf
Redovisning partistöd Miljöpartiet.pdf
Redovisning partistöd SD.pdf
Redovisning partistöd KD.pdf

11 Äskande om stöd till nämndemannaförening

Dnr 2015/KS 0433 007

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Nämndemannaföreningens äskande om utbildningsbidrag avslås.

Beskrivning av ärendet
Nämndemannaföreningen vid Nacka tingsrätt har äskat om att kommunstyrelsen beviljar utbildningsbidrag per - av Tyresö kommun utsedda - nämndemän med antingen 800 kr/nämndeman för en fyraårsperiod alternativt ett årligt stöd om 200 kr/nämndeman. Kommunledningskontoret föreslår att ansökan avslås, då utbildning av nämndemän inte är en kommunal angelägenhet.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE utbildningsbidrag nämndemannaförening.pdf
Ansökan nämndemannaföreningen.pdf

12 Redovisning av utredning av möjligheterna att starta El Sistema och liknande verksamhet i Tyresö

Dnr 2014/KS 0329 70

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Redovisningen noteras.
2. Det föreslagna projektet El Sistema genomförs inte med hänvisning till de kostnader det skulle medföra.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 17 juni 2014 att bifalla en motion från Miljöpartiet de gröna om att se över möjligheten för Kulturkolan att starta El Sistema i Tyresö. El Sistema är en modell som går ut på att engagera barn i orkesterverksamhet för att skapa musik. El Sistema riktar sig särskilt till barn i utsatta områden. Kommunfullmäktige gav samtidigt utvecklingsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att starta El Sistema och liknande verksamhet enligt motionens förslag.

Utvecklingsförvaltningen har utrett frågan, och kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att redovisningen noteras. Kommunledningskontoret föreslår att det föreslagna projektet El Sistema inte genomförs med hänvisning till de kostnader det skulle medföra.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret om uppdrag avseende El Sistema.pdf
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 150921 § 68 Svar på uppdrag avseende El Sistema.pdf

13 Ordförandeuppdrag om ansvar och plan för att utveckla turism och besöksnäring

Dnr 2015/KS 0448 72

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda var ansvaret för frågor om turism och besöksnäring placeras i befintlig organisation.
2. Kommundirektören ger i uppdrag till den ansvariga organisationen för turism och besöksnäring att i samverkan med externa parter kartlägga hur turism och besöksnäring kan stärkas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande har inkommit med ett ordförandeuppdrag om ansvar och plan för turism och besöksnäring. Se vidare under ordförandeförslag.

Ordförandeförslag
I den vision för Tyresö som årligen antas av kommunfullmäktige i samband med behandlingen av Kommunplanen står skrivet "Antalet besökande turister i kommunen har ökat bland annat genom att övernattningsmöjligheterna har blivit fler och genom att Tyresö slott och park fyllts med aktivitet". Det är en kortfattad beskrivning av att vi ser positivt på att besöksnäringen och turismen i Tyresö utvecklas.

Turism och besöksnäring har dock inte hittills fått tillräckligt mycket uppmärksamhet. Ett helhetsgrepp saknas. Alliansen vill därför ta ett initiativ för att starta ett arbete kring frågorna. Det finns mycket i Tyresö som är intressant och värt uppmärksamhet. Det rör sig om besöksmål av såväl lokal som regional och nationell betydelse. Vi har för att nämna några exempel Tyresö Slott med Tyresö Kyrka och omgivande miljöer, Tyresta Nationalpark, våra naturreservat, Alby Friluftsområde, Grottsystemet vid Klövberget, en port till den södra skärgården och såväl kultur- som industrihistoria i kommunen. Ett intressant exempel på Tyresös kulturhistoria är den konstnärskoloni som runt det förra sekelskiftet var etablerad i Tyresö centrerad runt Prins Eugene.

För att komma vidare med att utveckla frågor kring turism och besöksnäring i Tyresö behöver olika aktörer samverka bättre med varandra. Nordiska Museet, Tyresö kommun, Tyresö Församling, Stiftelsen Tyrestaskogen med flera är viktiga aktörer. Det kan vara en väg framåt att kommunen tar initiativ till en samverkansgrupp i syfte att tillsammans genomföra en kartläggning och utveckla en plan för hur turism och besöksnäringen kan stärkas i Tyresö. Det finns också ett behov att förtydliga var i kommunens egen organisation som ansvaret för dessa frågor vilar.

Alliansen föreslår därför:

- att uppdra till kommundirektören att utreda var ansvaret för frågor om turism och besöksnäring placeras i befintlig organisation, samt

- att kommundirektören ger i uppdrag till den ansvariga organisationen för turism och besöksnäring att i samverkan med externa parter kartlägga hur turism och besöksnäring kan stärkas

14 Svar på motion för ett rikare frilufts- och kulturliv, samt ökad turism *

Dnr 2014/KS 0503 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder och Nina Dahl har för Miljöpartiet de gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ett rikare frilufts- och kulturliv samt ökad turism. I motionen föreslås att:
- Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera arbetet med en turistutvecklingsstrategi,
- Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera arbetet med en frilufts- och naturvårdsplan som förslagsvis tar upp motionens frågeställningar
- Arbetet sker tillsammans med intresserade lokala föreningar och företag genom att till exempel tillsätta en referensgrupp

Kultur- och fritidsnämnden föreslår i sitt svar att andra- och tredje att-satserna anses besvarade. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att motionen anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Miljöpartiet väcker i en motion frågan om att utveckla turismen i Tyresö. Det är en fråga som Alliansen också anser är intressant varför vi redan sedan tidigare haft det med som en del av den vision för Tyresö som årligen fastställs i kommunplanen. Alliansen har enats om att ge kommundirektören i uppdrag att se över frågor som rör turism och besöksnäringen i Tyresö. Dels för att placera in frågorna i den befintliga kommunala organisationen och dels att i samverkan med relevanta kartlägga nuläget inom turism och besöksnäring samt se på möjligheter till utveckling. Med hänvisning till det uppdrag som getts till kommundirektören inom området föreslås därför att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Motion för ett rikare frilufts- och kulturliv samt ökad turism.pdf
PU från KFN 150518 § 48 - Yttrande avseende motion _Ett rikare frilufts- och kulturliv..._.pdf
Protokollsutdrag miljö- och samhällsbyggnadsutskottet § 116.pdf
Svar från samällsbyggnadsförvaltningen motion MP kultur och fritid.pdf

15 Svar på motion om att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö *

Dnr 2014/KS 0300 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö. Miljöpartiet vill att Tyresö kommun satsar på att kulturen, blir en samlande kraft för lokal utveckling, inspirerar till nya kulturprojekt, skapar nya jobb och sätter Tyresö på kartan för kultur- och upplevelse-Sverige. I motionen föreslås:
- att besluta att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att tillsammans med kulturförvaltningen utreda förutsättningarna för att Tyresö ska bli en kulturkommun enligt ovanstående.
- att återkomma med förslag till hur detta ska kunna organiseras på ett bra sätt som berikar Tyresö som kulturkommun för oss som bor här, skapar nya jobb och sätter Tyresö på kulturkartan.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämndens svar på motion om utvecklingspotentialen för kultursatsningar.pdf
Motion om att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö.pdf

§143 Ekonomisk information

Dnr 2015/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Sigbrith Martinsson föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

Bilagor
Ekonomisk rapport oktober 2015.pdf

§144 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2015/KS 0023 005

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

Beslut/Protokollsutdrag
§144_prot_20151022.pdf (165 kb)

§145 Information om kommunens arbete med anledning av det ökade migrationsflödet

Dnr 2015/KS 0452 61

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Oron i världen gör att fler människor befinner sig på flykt. Det ökar behovet av att hitta boende till nyanlända och integrera dem i det svenska samhället. I Tyresö pågår ett intensivt arbete för att hantera situationen. Alla kommunens förvaltningar blir på ett eller annat sätt påverkade. På grund av rådande omständigheter har en särskild ledningsgrupp bildats som under kommundirektörens ledning arbetar med dessa frågor. I bilagda information beskrivs de åtgärder som har vidtagits så här långt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - information om kommunens arbete med anledning av ökat migrationflöde.pdf

§146 Månadsrapport och information från fastighetsenheten augusti-september 2015

Dnr 2015/KS 0032 001

Kommunledningsutskottets beslut
1. Månadsrapporten noteras.
2. Redovisning av pågående och kommande upphandlingar noteras.
3. Slutredovisning av Tyresöhallen noteras.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsenhetens månadsrapport augusti-september, redovisning av pågående och kommande upphandlingar samt slutredovisningar finns i bilagor.

Bilagor
Månadsrapport maj - sep till KLU.pdf
Redovisning av påg. och kom. upphand sep KLU.pdf
Slutredovisning tyresöhallen KLU.pdf
Redovisning Nybodaområdet Bilaga A KLU.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§146_prot_20151022.pdf (152 kb)

§147 Uppföljning av nämndernas åtgärdsplaner för en ekonomi i balans

Dnr 2015/KS 0342 10

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 15 september 2015 att nämnderna ska redovisa uppföljning av åtgärder för att nå en ekonomi i balans till kommunstyrelsen i november.

Ekonomichef Sigbrith Martinsson samt ordföranden för barn- och utbildningsnämnden Anki Svensson (M) respektive socialnämnden Andreas Jonsson (M) föredrar ärendet muntligt vid kommunledningsutskottets sammanträde.

Handlingar tillkommer inför kommunstyrelsens behandling av ärendet den 10 november 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§147_prot_20151022.pdf (166 kb)

§148 Justering budget/kommunplan 2016-2018

Dnr 2015/KS 0207 10

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande. Ekonomichef Sigbrith Martinsson föredrar ärendet muntligt vid kommunledningsutskottets sammanträde.

Handlingar tillkommer inför kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

Beslut/Protokollsutdrag
§148_prot_20151022.pdf (165 kb)

§149 Utvärdering av konsult- och servicekontoret och andra stödfunktioner

Dnr 2015/KS 0447 002

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören har i kommunplan 2015-2018 getts i uppdrag att under mandatperioden: "Effektivisera arbetet inom konsult- och servicekontoret för att frigöra resurser för övriga förvaltningar och därmed möjliggöra att resurser i högre grad kan användas i respektive förvaltnings verksamhet".

Konsultföretaget Public Partner har som en del i ovanstående uppdrag anlitats för att utvärdera konsult- och servicekontorets verksamhet 2012-2014. Utvärderingsuppdraget innefattar att lämna rekommendationer för fortsatt utveckling i ett treårigt perspektiv. Utöver KSK har Public Partner även belyst verksamheterna vid ekonomi- och HR-avdelningen samt kvalitetsenheten och kommunikationsenheten, samtliga vid kommunledningskontoret.

Utvärderingen presenteras i bilagda rapport och genom en muntlig redovisning på kommunledningsutskottets sammanträde.

Bilagor
Utvärdering av konsult- och servicekontoret och andra stödfunktioner i Tyresö kommun.pdf
Presentation Utvärdering av konsult- och servicekontoret och andra stödfunktioner.pdf

§150 Riktlinjer för hantering av pensionspolicy och omställningsinsatser för förtroendevalda

Dnr 2015/KSP 0090 20

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Riktlinjerna för hantering av pensionspolicyn och omställningsinsatser för förtroendevalda antas.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra följdriktiga förändringar i kommunstyrelsens delegationsordning med anledning av beslutsordning som framgår av riktlinjerna.

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige antog den 15 januari 2015 Tyresö kommuns pensionspolicy som gäller både för förtroendevalda och medarbetare i Tyresö kommun. HR-enheten har tagit fram förslag till riktlinjer till kommunstyrelsen som bygger på pensionspolicyn. Syftet med riktlinjerna är att underlätta den vardagliga hanteringen av pensions- och omställningsfrågor. Riktlinjerna omfattar både förtroendevaldas pensions- och omställningsförmåner samt medarbetarnas pensionsförmåner.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för hantering av pensionspolicyn och omställningsinsatser för förtroendevalda.pdf
Riktlinjer för hantering av pensionspolicyn och omställningsinsatser för förtroendevalda.pdf
Pensionspolicy i Tyresö kommun.pdf

§151 Lokalt kollektivavtal om BAL 13 och BUI 13

Dnr 2015/KSP 0089 20

Kommunledningsutskottets beslut
1. Kommunledningsutskottet antar kollektivavtal om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning - BAL 13.
2. Kommunledningsutskottet antar kollektivavtal om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning - BUI 13.

Beskrivning av ärendet
För att de av Sveriges kommuner och landsting (SKL) tecknade centrala kollektivavtalen formellt ska gälla i kommunen behöver de antas av Tyresö kommuns kommunledningsutskott.

BAL 13 har tillkommit för att kunna användas för att anställa långtidsarbetslösa personer som saknar formell gymnasieutbildning. Under den tillfälliga anställningen (högst ett år) kombineras arbete och studier. Syftet med en BAL-anställning är att arbetstagaren ska öka sin möjlighet till att bli anställningsbar hos den befintliga arbetsgivaren eller någon annan arbetsgivare.

BUI 13 har tillkommit för att användas inom vård och omsorg för personer som har någon form av formell utbildning inom området men som behöver vidareutbildas under anställningen. Syftet med en BUI-anställning är att den ska leda till en tillsvidareanställning.

Innan anställningar kan ske på BAL respektive BUI ska arbetsgivaren ha en formell överläggning med Kommunal om formerna för utbildningsinsatser och handledning av dessa arbetstagare.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Antagande lokalt kollektivavtal om BAL 13 och BUI 13.pdf
Lokalt kollektivavtal BUI 13.pdf
Lokalt kollektivavtal BAL 13.pdf
Protokoll kollektivavtal BUI 13.pdf
Protokoll kollektivavtal BAL 13.pdf

§152 Redovisning av partistöd 15 okt - 31 dec 2014 samt partistöd för 2016

Dnr 2015/KS 0319 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Partistöd för år 2016 ska utbetalas till samtliga politiska partier som är representerade i fullmäktige enligt fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen ska en mottagare av lokalt partistöd årligen lämna skriftlig redovisning till fullmäktige som visar att partistödet har använts för de ändamål som anges i kommunallagen - att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.

I ärendet lämnas redovisning om partiernas användning av det lokala partistödet under perioden 15 oktober - 31 december 2014. Kommunledningskontoret föreslår att redovisningen från partierna noteras samt att partistöd för år 2016 ska utbetalas till samtliga politiska partier som är representerade i fullmäktige enligt fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - redovisning av partistöd.pdf
Redovisning av partistöd V.pdf
Redovisning partibidrag S.pdf
Redovisning partistöd 2014 Moderaterna.pdf
Redovisning partistöd Centerpartiet.pdf
Redovisning partistöd Folkpartiet.pdf
Redovisning partistöd Miljöpartiet.pdf
Redovisning partistöd SD.pdf
Redovisning partistöd KD.pdf

§153 Äskande om stöd till nämndemannaförening

Dnr 2015/KS 0433 007

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Nämndemannaföreningens äskande om utbildningsbidrag avslås.

Beskrivning av ärendet
Nämndemannaföreningen vid Nacka tingsrätt har äskat om att kommunstyrelsen beviljar utbildningsbidrag per - av Tyresö kommun utsedda - nämndemän med antingen 800 kr/nämndeman för en fyraårsperiod alternativt ett årligt stöd om 200 kr/nämndeman. Kommunledningskontoret föreslår att ansökan avslås, då utbildning av nämndemän inte är en kommunal angelägenhet.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE utbildningsbidrag nämndemannaförening.pdf
Ansökan nämndemannaföreningen.pdf

§154 Redovisning av utredning av möjligheterna att starta El Sistema och liknande verksamhet i Tyresö

Dnr 2014/KS 0329 70

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Redovisningen noteras.
2. Det föreslagna projektet El Sistema genomförs inte med hänvisning till de kostnader det skulle medföra.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till sitt yrkande.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 17 juni 2014 att bifalla en motion från Miljöpartiet de gröna om att se över möjligheten för Kulturkolan att starta El Sistema i Tyresö. El Sistema är en modell som går ut på att engagera barn i orkesterverksamhet för att skapa musik. El Sistema riktar sig särskilt till barn i utsatta områden. Kommunfullmäktige gav samtidigt utvecklingsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att starta El Sistema och liknande verksamhet enligt motionens förslag.

Utvecklingsförvaltningen har utrett frågan, och kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att redovisningen noteras. Kommunledningskontoret föreslår att det föreslagna projektet El Sistema inte genomförs med hänvisning till de kostnader det skulle medföra.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (FP) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att:
1. Redovisningen noteras.
2. Det föreslagna projektet El Sistema genomförs inte med hänvisning till de kostnader det skulle medföra.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) med instämmande av Kristjan Vaigur (S) yrkar återremiss för kompletterande analys av kostnader samt positiva effekter och besparingar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) med fleras yrkande om återremiss och finner att kommunledningsutskottet avslår det.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret om uppdrag avseende El Sistema.pdf
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 150921 § 68 Svar på uppdrag avseende El Sistema.pdf

§155 Ordförandeuppdrag om ansvar och plan för att utveckla turism och besöksnäring

Dnr 2015/KS 0448 72

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda var ansvaret för frågor om turism och besöksnäring placeras i befintlig organisation.
2. Kommundirektören ger i uppdrag till den ansvariga organisationen för turism och besöksnäring att i samverkan med externa parter kartlägga hur turism och besöksnäring kan stärkas.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande har inkommit med ett ordförandeuppdrag om ansvar och plan för turism och besöksnäring. Se vidare under ordförandeförslag.

Ordförandeförslag
I den vision för Tyresö som årligen antas av kommunfullmäktige i samband med behandlingen av Kommunplanen står skrivet "Antalet besökande turister i kommunen har ökat bland annat genom att övernattningsmöjligheterna har blivit fler och genom att Tyresö slott och park fyllts med aktivitet". Det är en kortfattad beskrivning av att vi ser positivt på att besöksnäringen och turismen i Tyresö utvecklas.

Turism och besöksnäring har dock inte hittills fått tillräckligt mycket uppmärksamhet. Ett helhetsgrepp saknas. Alliansen vill därför ta ett initiativ för att starta ett arbete kring frågorna. Det finns mycket i Tyresö som är intressant och värt uppmärksamhet. Det rör sig om besöksmål av såväl lokal som regional och nationell betydelse. Vi har för att nämna några exempel Tyresö Slott med Tyresö Kyrka och omgivande miljöer, Tyresta Nationalpark, våra naturreservat, Alby Friluftsområde, Grottsystemet vid Klövberget, en port till den södra skärgården och såväl kultur- som industrihistoria i kommunen. Ett intressant exempel på Tyresös kulturhistoria är den konstnärskoloni som runt det förra sekelskiftet var etablerad i Tyresö centrerad runt Prins Eugene.

För att komma vidare med att utveckla frågor kring turism och besöksnäring i Tyresö behöver olika aktörer samverka bättre med varandra. Nordiska Museet, Tyresö kommun, Tyresö Församling, Stiftelsen Tyrestaskogen med flera är viktiga aktörer. Det kan vara en väg framåt att kommunen tar initiativ till en samverkansgrupp i syfte att tillsammans genomföra en kartläggning och utveckla en plan för hur turism och besöksnäringen kan stärkas i Tyresö. Det finns också ett behov att förtydliga var i kommunens egen organisation som ansvaret för dessa frågor vilar.

Alliansen föreslår därför:

att uppdra till kommundirektören att utreda var ansvaret för frågor om turism och besöksnäring placeras i befintlig organisation, samt

att kommundirektören ger i uppdrag till den ansvariga organisationen för turism och besöksnäring att i samverkan med externa parter kartlägga hur turism och besöksnäring kan stärkas
 
Fredrik Saweståhl (M)

§156 Svar på motion för ett rikare frilufts- och kulturliv, samt ökad turism

Dnr 2014/KS 0503 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder och Nina Dahl har för Miljöpartiet de gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ett rikare frilufts- och kulturliv samt ökad turism. I motionen föreslås att:
- Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera arbetet med en turistutvecklingsstrategi,
- Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera arbetet med en frilufts- och naturvårdsplan som förslagsvis tar upp motionens frågeställningar
- Arbetet sker tillsammans med intresserade lokala föreningar och företag genom att till exempel tillsätta en referensgrupp

Kultur- och fritidsnämnden föreslår i sitt svar att andra- och tredje att-satserna anses besvarade. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att motionen anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Miljöpartiet väcker i en motion frågan om att utveckla turismen i Tyresö. Det är en fråga som Alliansen också anser är intressant varför vi redan sedan tidigare haft det med som en del av den vision för Tyresö som årligen fastställs i kommunplanen. Alliansen har enats om att ge kommundirektören i uppdrag att se över frågor som rör turism och besöksnäringen i Tyresö. Dels för att placera in frågorna i den befintliga kommunala organisationen och dels att i samverkan med relevanta kartlägga nuläget inom turism och besöksnäring samt se på möjligheter till utveckling. Med hänvisning till det uppdrag som getts till kommundirektören inom området föreslås därför att motionen ska anses besvarad.
 
Fredrik Saweståhl (M)

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (FP) föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) och Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) och Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunledningsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Motion för ett rikare frilufts- och kulturliv samt ökad turism.pdf
PU från KFN 150518 § 48 - Yttrande avseende motion _Ett rikare frilufts- och kulturliv..._.pdf
Protokollsutdrag miljö- och samhällsbyggnadsutskottet § 116.pdf
Svar från samällsbyggnadsförvaltningen motion MP kultur och fritid.pdf

§157 Svar på motion om att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö

Dnr 2014/KS 0300 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö. Miljöpartiet vill att Tyresö kommun satsar på att kulturen blir en samlande kraft för lokal utveckling, inspirerar till nya kulturprojekt, skapar nya jobb och sätter Tyresö på kartan för kultur- och upplevelse-Sverige. I motionen föreslås:
- att besluta att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att tillsammans med kulturförvaltningen utreda förutsättningarna för att Tyresö ska bli en kulturkommun enligt ovanstående.
- att återkomma med förslag till hur detta ska kunna organiseras på ett bra sätt som berikar Tyresö som kulturkommun för oss som bor här, skapar nya jobb och sätter Tyresö på kulturkartan.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (FP) föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen. Anita Mattsson (S) stödjer Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunledningsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämndens svar på motion om utvecklingspotentialen för kultursatsningar.pdf
Motion om att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö.pdf