Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2017-08-31

Sammanträde 2017-08-31

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kommunhuset

1 Investeringsbeslut om parkeringshus i Norra Tyresö Centrum och gestaltning av ny ishall vid Tyresövallen *

Dnr 2017/KSTK 0044 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Parkeringshus enligt alternativ 4 uppförs.
2. Investeringsramen för parkeringshus i Norra Tyresö centrum höjs med 60 miljoner kronor för att öka antalet parkeringsplatser från 100 till 340.
3. Samtliga driftskostnader och de ökade kapitaltjänstkostnaderna till följd av den höjda ramen finansieras via parkeringsintäkter.
4. Förvaltningens komplettering med anledning av återremiss i ärendet om gestaltning av ny ishall vid Tyresövägen godtas och ärendet § 107 KS 2017-05-30 tas inte upp till ny prövning.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-30 § 106 att återremittera ärendet om investeringsbeslut för parkeringshus i Norra centrum för vidare utredning av kostnaderna. Kommunstyrelsen beslutade vid samma sammanträde att även återremittera ärendet § 107 om gestaltning av ny ishall vid Tyresövallen för att få svar på frågor om utformning av ishallen. Kommunstyrelseförvaltningen har kompletterat med dessa uppgifter i ny tjänsteskrivelse.

Bilagor
Kompletterande tjänsteskrivelse 2017-06-27 Investeringsbeslut om parkeringshus i Norra Tyresö centrum och gestaltning av ny ishall vid Tyresövallen.pdf.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-30 §106.pdf
Tjänsteskrivelse Investeringsbeslut om parkeringshus i Norra Tyresö Centrum.pdf
5 gestaltningsförslag 170123.pdf
Volymstudie från Tyresövägen 170317.pdf

2 Ombyggnad av stall, nytt ridhus och maskinhall på Fårdala gård *

Dnr 2017KSM0604 301

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Stall byggs om och nytt ridhus och maskinhall byggs enligt bilaga på Fårdala gård.
2. Investeringsmedel för projektet beviljas med totalt 42 miljoner kronor fördelat mellan år 2017-2019.
3. Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med en ökad hyreskostnad motsvarande hyra på 2,0 miljoner kronor. Utökningen effektueras under 2019 och 2020 när ridhusets etapper tas i bruk. Övrig hyreskostnad förutsätts kunna täckas av kultur- och fritidsnämndens ram.

Beskrivning av ärendet
Planerad om- och tillbyggnad av stall, nytt ridhus och maskinhall på Fårdala gård med en investering på 42 miljoner kronor föreslås för att säkerställa arbetsmiljö och logistik på gården samt för att kunna utöka lektionstillfällen och tillgänglighet för funktionsnedsatta.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 9 augusti och remitterade då ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att kompletteras med finansieringsförslag. Kultur- och fritidsnämnden behandlar ärendet den 28 augusti. Nämndens kallelsehandlingar är bifogade ärendet.

Kommunstyrelseförvaltningen anser att kultur- och fritidsförvaltningen inte ska få full kompensation för kostnadsökningarna som uppstår genom det nya ridhuset, utan att kompensationen begränsas till 2,0 miljoner kronor. Övriga kostnader föreslås nämnden finansiera dels genom en hyreshöjning, dels inom sin demografiskt kompenserade ekonomiska ram.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ombyggnad av stall, nytt ridhus och maskinhall på Fårdala gård.pdf
Kultur- och fritidsnämnden kallelsehandling Tjänsteskrivelse Ombyggnad av stall nytt ridhus och maskinhall på Fårdala gård.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §118.pdf
Tyresö Ridanläggning Programskiss 20170124.pdf
Tyresö ridskola A-40-1-110 BL.pdf
Tyresö ridskola A-40-1-120 BL.pdf
Tyresö ridskola A-40-1-210 BL.pdf

3 Ekonomisk information

Dnr 2017/KS 0003 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Torstein Tysklind föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

4 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2017/KS 0004 005

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) och kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

5 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2017/KS 0005 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

6 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2017/KS 0006 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet.

7 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Dnr 2017/KS 0243 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom IT och digitalisering föredras vid sammanträdet.

8 Information om HR-frågor

Dnr 2017/KS 0007 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras.

9 Riktlinjer för chefs- och ledaruppdraget i Tyresö kommun

Dnr 2017/KS 0250 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Riktlinjer för chefs- och ledaruppdraget i Tyresö kommun antas.
2. Riktlinjerna ersätter policyn "Att vara chef i Tyresö kommun".

Beskrivning av ärendet
Den nu gällande chefspolicyn "Att vara chef i Tyresö kommun" antogs för 10 år sedan och chefs- och ledaruppdraget i Tyresö behöver förtydligas och aktualiseras. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att riktlinjer för chefs- och ledaruppdraget i Tyresö kommun antas och ersätter den nu gällande policyn.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Chefs- och ledaruppdraget i Tyresö kommun.pdf
Chefs- och ledaruppdraget i Tyresö kommun.pdf
Chefspolicy för Tyresö kommun - Att vara chef i Tyresö kommun.pdf

10 Ansökan från Nordiska museet om bidrag till underhåll av Tyresö slottspark 2018

Dnr 2017/KS 0245 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Nordiska museet beviljas ett bidrag på 500 000 kronor för 2018 till underhåll av Tyresö slottspark och underhåll och öppethållande av de publika toaletterna.
2. Vid eventuell förnyad ansökan för kommande år ska en redovisning av åtgärder bifogas.
3. Bidraget finansieras inom verksamhetsområdet gemensam verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Nordiska museet har kommit in med en ansökan om bidrag till underhåll av Tyresö slottspark 2018. Bidraget ska användas till parkens skötsel och underhåll och öppethållande av de publika toaletterna.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att museet beviljas det sökta bidraget. En uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits bör ske vid en förnyad ansökan. Bidraget föreslås finansieras inom gemensam verksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag från Nordiska museet.pdf
Ansökan om bidrag till underhåll av Tyresö slottspark 2018.pdf

11 Justering av kommunstyrelsens delegationsordning avseende arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar

Dnr 2017/KS 0263 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsens delegationsordning antas enligt bilaga.
2. Nämnderna anmodas att revidera sina delegationsordningar utifrån att respektive nämnd är anställningsmyndighet för sin personal.
3. Nämnderna rekommenderas att anta motsvarande delegationsordning som kommunstyrelsen i arbetsgivarfrågor och arbetsmiljöuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.
4. Kommundirektören och HR-enheten får i uppdrag att ta fram gemensamma riktlinjer för delegation av arbetsmiljöuppgifter.

Beskrivning av ärendet
Alltsedan kommunens gemensamma reglemente reviderades i november 2014 har respektive nämnd varit anställningsmyndighet för sin personal. Kommunstyrelsen har haft ett övergripande ansvar för kommungemensamma arbetsgivarpolitiska frågor som berör kommunen som arbetsgivare i dess helhet. I samband med revideringen av det gemensamma reglementet skulle en genomgång ha gjorts kopplat till nämndernas delegationsordningar. Den genomgången skulle ha resulterat i en övergripande revidering av alla nämnders delegationsordningar utifrån att delegation till stor del saknades beträffande beslutanderätt i arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor.

Utifrån den avvikelse som identifierats föreslås därför en reviderad delegationsordning med innebörden att beslutanderätten i samtliga de arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor som i dag ligger på kommunstyrelsen delegeras till kommunledningsutskottet eller till tjänstemän inom förvaltningen. Övriga nämnder behöver därefter revidera sina delegationsordningar utifrån det faktum att respektive nämnd är anställningsmyndighet för sin personal. Vidare föreslås att HR-enheten får i uppdrag att ta fram riktlinjer för delegation av arbetsmiljöuppgifter som sedan antas av respektive nämnd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Justering av kommunstyrelsens delegationsordning avseende arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar.pdf
Delegationsordning för kommunstyrelsen.pdf

12 Sammanträdesdatum för kommunledningsutskottet 2018

Dnr 2017/KS 0275 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Datum för kommunledningsutskottets sammanträden under 2018 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Sammanträdesdatum för kommunledningsutskottet under 2018 föreslås fastställas enligt bifogat förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum för kommunledningsutskottet 2018.pdf

13 Svar på motionen Dags att klättra uppför avfallstrappan *

Dnr 2016/KS 0401 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
2. Tyresö bostäder AB rekommenderas att ytterligare satsa på informationsinsatser och förenkla hanteringen av rest- och matavfall för de boende.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Rickard Ljung, Mikael Ordenius och Lilian Nylinder från Miljöpartiet har i december 2016 lämnat in motionen Dags att klättra uppför avfallstrappan. I motionen föreslås att fulmäktige beslutar:

att initiera informationsinsatser om avfallshantering för att erbjuda hushåll "miljötratten" så att vegetabiliska matoljor kan samlas upp.
att ge Tyresö bostäder AB i uppdrag att initiera informationsinsatser och förenkla hanteringen av rest- och matavfall för de boende

Motionen remitterades till tekniska kontoret inom kommunstyrelseförvaltningen och till Tyresö bostäder. Tekniska kontoret beskriver i bifogad tjänsteskrivelse det arbete som redan pågår och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Tyresö bostäders styrelse har skickat in svar på motionen, vilket har kompletterats med en tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen.

Kommunledningsutskottet återremitterade ärendet den 9 augusti 2017 till kommunstyrelseförvaltningen för komplettering med svar även på att-sats två. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i den kompletterade tjäsnteksrivelsen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad samt att rekommendera Tyresö bostäder AB att göra ytterligare informationsinsatser och förenkla hanteringen av rest- och matavfall för de boende.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motionen Dags att klättra uppför avfallstrappans andra attsats.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §125.pdf
Svar på motionen Dags att klättra uppför avfallstrappan.pdf
Tyresö bostäder Svar på motionen Dags att klättra uppför avfallstrappan.pdf
Motion Dags att klättra uppför avfallstrappan.pdf

14 Svar på motion om folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag *

Dnr 2016/KS 0402 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marcus Svanfeldt Obligado (V), Åsa de Mander (L), Anita Mattson (S) och Peter Bylund (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 15 december 2016 om folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag. I motionen föreslås:

- Att Tyresö kommun gör en genomlysning av anledningarna till varför ledamöterna lämnar sina uppdrag, samt
- Att utreda om några förändringar kan göras för att underlätta för att folkvalda ledamöterna ska kunna/vilja fullgöra sina kommunalpolitiska uppdrag.

I den bifogade tjänsteskrivelsen redogör kommunkansliet för forskningsresultat som finns avseende folkvaldas avhopp samt kommunkansliets uppfattning avseende en eventuell utredning av potentiella förändringsförslag som skulle kunna underlätta för förtroendevalda att fullfölja sitt uppdrag. Kommunkansliet föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ärendet har beretts i beredningen för medborgardialog och mångfald som föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2017-08-17 § 29.pdf
Svar på motion om folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.pdf
Motion angående folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.pdf

15 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/KS 0008 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Anmälan av delegationsbeslut inom miljö- och trafikavdelningen 170401-170731:
Trafikanordningsplaner och schakttillstånd
Flyttning och skrotning av fordon
Lokala trafikföreskrifter
Viltvårdare
Skottlossningstillstånd
Förordnande för parkeringsövervakning i Tyresö kommun

Anmälan av delegationsbeslut om kommunal borgen

Bilagor
Delegationsbeslut om trafikanordningsplaner och schakttillstånd på kommunal mark.pdf
Delegationsbeslut om flyttning och skrotning av fordon.pdf
Delegationsbeslut om lokala trafikföreskrifter.pdf
Delegationsbeslut om utsedd viltvårdare.pdf
Delegationsbeslut om skottlossningstillstånd.pdf
Delegationsbeslut om förordnande för parkeringsövervakning i Tyresö kommun.pdf
Delegationsbeslut om kommunal borgen 2017-07-05.pdf
Delegationsbeslut om kommunal borgen 2017-08-08.pdf

§130 Investeringsbeslut om parkeringshus i Norra Tyresö Centrum och gestaltning av ny ishall vid Tyresövallen

Dnr 2017/KSTK 0044 12

Kommunledningsutskottets beslut
- Ärendet återremitteras för framtagande av bredare politiskt förankrat förslag till parkeringslösning i Norra Tyresö Centrum samt ishall.

Särskilt yttrande
Mats Lindblom (L) lämnar särskilt yttrande (bilaga). Ej inlämnat vid justering.
 
Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga). Ej inlämnat vid justering.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat avslag till ordförandeförslaget om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-30 § 106 att återremittera ärendet om investeringsbeslut för parkeringshus i Norra centrum för vidare utredning av kostnaderna. Kommunstyrelsen beslutade vid samma sammanträde att även återremittera ärendet § 107 om gestaltning av ny ishall vid Tyresövallen för att få svar på frågor om utformning av ishallen. Kommunstyrelseförvaltningen har kompletterat med dessa uppgifter i ny tjänsteskrivelse.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
 
1. Parkeringshus enligt alternativ 4 uppförs.
2. Investeringsramen för parkeringshus i Norra Tyresö centrum höjs med 60 miljoner kronor för att öka antalet parkeringsplatser från 100 till 340.
3. Samtliga driftskostnader och de ökade kapitaltjänstkostnaderna till följd av den höjda ramen finansieras via parkeringsintäkter.
4. Förvaltningens komplettering med anledning av återremiss i ärendet om gestaltning av ny ishall vid Tyresövägen godtas och ärendet § 107 KS 2017-05-30 tas inte upp till ny prövning.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för framtagande av bredare politiskt förankrat förslag till parkeringslösning i Norra Tyresö Centrum samt ishall.
 
Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag till ordförandeförslagets punkt 1-3 och återremiss av punkt 4.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras och finner att kommunledningsutskottet beslutar så..

Bilagor
Kompletterande tjänsteskrivelse 2017-06-27 Investeringsbeslut om parkeringshus i Norra Tyresö centrum och gestaltning av ny ishall vid Tyresövallen.pdf.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-30 §106.pdf
Tjänsteskrivelse Investeringsbeslut om parkeringshus i Norra Tyresö Centrum.pdf
5 gestaltningsförslag 170123.pdf
Volymstudie från Tyresövägen 170317.pdf

§131 Ombyggnad av stall, nytt ridhus och maskinhall på Fårdala gård

Dnr 2017KSM0604 301

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Stall byggs om och nytt ridhus och maskinhall byggs enligt bilaga på Fårdala gård.
2. Investeringsmedel för projektet beviljas med totalt 42 miljoner kronor fördelat mellan år 2017-2019.
3. Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med en ökad hyreskostnad motsvarande hyra på 2,6 miljoner kronor.  Utökningen effektueras under 2019 och 2020 när ridhusets etapper tas i bruk.  Övrig hyreskostnad förutsätts kunna täckas av kultur- och fritidsnämndens ram.

Beskrivning av ärendet
Planerad om- och tillbyggnad av stall, nytt ridhus och maskinhall på Fårdala gård med en investering på 42 miljoner kronor föreslås för att säkerställa arbetsmiljö och logistik på gården samt för att kunna utöka lektionstillfällen och tillgänglighet för funktionsnedsatta.
 
Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 9 augusti och remitterade då ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att kompletteras med finansieringsförslag. Kultur- och fritidsnämnden behandlar ärendet den 28 augusti. Nämndens kallelsehandlingar är bifogade ärendet.
 
Kommunstyrelseförvaltningen anser att kultur- och fritidsförvaltningen inte ska få full kompensation för kostnadsökningarna som uppstår genom det nya ridhuset, utan att kompensationen begränsas till 2,6 miljoner kronor som täcker kapitalkostnaden. Övriga kostnader föreslås nämnden finansiera dels genom en hyreshöjning, dels inom sin demografiskt kompenserade ekonomiska ram.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ombyggnad av stall, nytt ridhus och maskinhall på Fårdala gård 2017-08-30.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-08-28 §50.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §118.pdf
Tyresö Ridanläggning Programskiss 20170124.pdf
Tyresö ridskola A-40-1-110 BL.pdf
Tyresö ridskola A-40-1-120 BL.pdf
Tyresö ridskola A-40-1-210 BL.pdf

§132 Ekonomisk information

Dnr 2017/KS 0003 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Torstein Tysklind föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

Beslut/Protokollsutdrag
§132_prot_20170831.pdf (162 kb)

§133 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2017/KS 0004 005

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) och kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

Beslut/Protokollsutdrag
§133_prot_20170831.pdf (162 kb)

§134 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2017/KS 0005 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§134_prot_20170831.pdf (162 kb)

§135 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2017/KS 0006 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§135_prot_20170831.pdf (162 kb)

§136 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Dnr 2017/KS 0243 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom IT och digitalisering föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§136_prot_20170831.pdf (162 kb)

§137 Information om HR-frågor

Dnr 2017/KS 0007 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras.

Beslut/Protokollsutdrag
§137_prot_20170831.pdf (162 kb)

§138 Riktlinjer för chefs- och ledaruppdraget i Tyresö kommun

Dnr 2017/KS 0250 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Riktlinjer för chefs- och ledaruppdraget i Tyresö kommun antas.
2. Riktlinjerna ersätter policyn "Att vara chef i Tyresö kommun".

Beskrivning av ärendet
Den nu gällande chefspolicyn "Att vara chef i Tyresö kommun" antogs för 10 år sedan och chefs- och ledaruppdraget i Tyresö behöver förtydligas och aktualiseras. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att riktlinjer för chefs- och ledaruppdraget i Tyresö kommun antas och ersätter den nu gällande policyn.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Chefs- och ledaruppdraget i Tyresö kommun.pdf
Chefs- och ledaruppdraget i Tyresö kommun.pdf
Chefspolicy för Tyresö kommun - Att vara chef i Tyresö kommun.pdf

§139 Ansökan från Nordiska museet om bidrag till underhåll av Tyresö slottspark 2018

Dnr 2017/KS 0245 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Nordiska museet beviljas ett bidrag på 500 000 kronor för 2018 till underhåll av Tyresö slottspark och underhåll och öppethållande av de publika toaletterna.
2. Vid eventuell förnyad ansökan för kommande år ska en redovisning av åtgärder bifogas.
3. Bidraget finansieras inom verksamhetsområdet gemensam verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Nordiska museet har kommit in med en ansökan om bidrag till underhåll av Tyresö slottspark 2018. Bidraget ska användas till parkens skötsel och underhåll och öppethållande av de publika toaletterna.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att museet beviljas det sökta bidraget. En uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits bör ske vid en förnyad ansökan. Bidraget föreslås finansieras inom gemensam verksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag från Nordiska museet.pdf
Ansökan om bidrag till underhåll av Tyresö slottspark 2018.pdf

§140 Justering av kommunstyrelsens delegationsordning avseende arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar

Dnr 2017/KS 0263 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsens delegationsordning antas enligt bilaga.
2. Nämnderna anmodas att  revidera sina delegationsordningar utifrån att respektive nämnd är anställningsmyndighet för sin personal.
3. Nämnderna rekommenderas att anta motsvarande delegationsordning som kommunstyrelsen i arbetsgivarfrågor och arbetsmiljöuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.
4. Kommundirektören och HR-enheten får i uppdrag att ta fram gemensamma riktlinjer för delegation av arbetsmiljöuppgifter.

Beskrivning av ärendet
Alltsedan kommunens gemensamma reglemente reviderades i november 2014 har respektive nämnd varit anställningsmyndighet för sin personal. Kommunstyrelsen har haft ett övergripande ansvar för kommungemensamma arbetsgivarpolitiska frågor som berör kommunen som arbetsgivare i dess helhet. I samband med revideringen av det gemensamma reglementet skulle en genomgång ha gjorts kopplat till nämndernas delegationsordningar. Den genomgången skulle ha resulterat i en övergripande revidering av alla nämnders delegationsordningar utifrån att delegation till stor del saknades beträffande beslutanderätt i arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor.
 
Utifrån den avvikelse som identifierats föreslås därför en reviderad delegationsordning med innebörden att beslutanderätten i samtliga de arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor som i dag ligger på kommunstyrelsen delegeras till kommunledningsutskottet eller till tjänstemän inom förvaltningen. Övriga nämnder behöver därefter revidera sina delegationsordningar utifrån det faktum att respektive nämnd är anställningsmyndighet för sin personal. Vidare föreslås att HR-enheten får i uppdrag att ta fram riktlinjer för delegation av arbetsmiljöuppgifter som sedan antas av respektive nämnd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Justering av kommunstyrelsens delegationsordning avseende arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar.pdf
Delegationsordning för kommunstyrelsen.pdf

§141 Sammanträdesdatum för kommunledningsutskottet 2018

Dnr 2017/KS 0275 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Datum för kommunledningsutskottets sammanträden under 2018 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Sammanträdesdatum för kommunledningsutskottet under 2018 föreslås fastställas enligt bifogat förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum för kommunledningsutskottet 2018.pdf

§142 Svar på motionen Dags att klättra uppför avfallstrappan

Dnr 2016/KS 0401 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
2. Tyresö bostäder AB rekommenderas att ytterligare satsa på informationsinsatser och förenkla hanteringen av rest- och matavfall för de boende.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till motionen om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Rickard Ljung, Mikael Ordenius och Lilian Nylinder från Miljöpartiet har i december 2016 lämnat in motionen Dags att klättra uppför avfallstrappan. I motionen föreslås att fulmäktige beslutar:
 
- att initiera informationsinsatser om avfallshantering för att erbjuda hushåll "miljötratten" så att vegetabiliska matoljor kan samlas upp.
- att ge Tyresö bostäder AB i uppdrag att initiera informationsinsatser och förenkla hanteringen av rest- och matavfall för de boende
 
Motionen remitterades till tekniska kontoret inom kommunstyrelseförvaltningen och till Tyresö bostäder. Tekniska kontoret beskriver i bifogad tjänsteskrivelse det arbete som redan pågår och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Tyresö bostäders styrelse har skickat in svar på motionen, vilket har kompletterats med en tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen.
 
Kommunledningsutskottet återremitterade ärendet den 9 augusti 2017 till kommunstyrelseförvaltningen för komplettering med svar även på att-sats två. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i den kompletterade tjänsteskrivelsen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad samt att rekommendera Tyresö bostäder AB att göra ytterligare informationsinsatser och förenkla hanteringen av rest- och matavfall för de boende.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad samt att rekommendera Tyresö bostäder AB att ytterligare satsa på informationsinsatser och förenkla hanteringen av rest- och matavfall för de boende.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) och Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Marie Åkesdotters (MP) och Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motionen Dags att klättra uppför avfallstrappans andra attsats.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §125.pdf
Svar på motionen Dags att klättra uppför avfallstrappan.pdf
Tyresö bostäder Svar på motionen Dags att klättra uppför avfallstrappan.pdf
Motion Dags att klättra uppför avfallstrappan.pdf

§143 Svar på motion om folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag

Dnr 2016/KS 0402 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till motionen om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Marcus Svanfeldt Obligado (V), Åsa de Mander (L), Anita Mattson (S) och Peter Bylund (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 15 december 2016 om folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag. I motionen föreslås:
 
- Att Tyresö kommun gör en genomlysning av anledningarna till varför ledamöterna lämnar sina uppdrag, samt
- Att utreda om några förändringar kan göras för att underlätta för att folkvalda ledamöterna ska kunna/vilja fullgöra sina kommunalpolitiska uppdrag.
 
I den bifogade tjänsteskrivelsen redogör kommunkansliet för forskningsresultat som finns avseende folkvaldas avhopp samt kommunkansliets uppfattning avseende en eventuell utredning av potentiella förändringsförslag som skulle kunna underlätta för förtroendevalda att fullfölja sitt uppdrag. Kommunkansliet föreslår att motionen ska anses besvarad.
 
Ärendet har beretts i beredningen för medborgardialog och mångfald som föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2017-08-17 § 29.pdf
Svar på motion om folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.pdf
Motion angående folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.pdf

§144 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/KS 0008 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
 
Anmälan av delegationsbeslut inom miljö- och trafikavdelningen 170401-170731:
Trafikanordningsplaner och schakttillstånd
Flyttning och skrotning av fordon
Lokala trafikföreskrifter
Viltvårdare
Skottlossningstillstånd
Förordnande för parkeringsövervakning i Tyresö kommun
 
Anmälan av delegationsbeslut om kommunal borgen

Bilagor
Delegationsbeslut om trafikanordningsplaner och schakttillstånd på kommunal mark.pdf
Delegationsbeslut om flyttning och skrotning av fordon.pdf
Delegationsbeslut om lokala trafikföreskrifter.pdf
Delegationsbeslut om utsedd viltvårdare.pdf
Delegationsbeslut om skottlossningstillstånd.pdf
Delegationsbeslut om förordnande för parkeringsövervakning i Tyresö kommun.pdf
Delegationsbeslut om kommunal borgen 2017-07-05.pdf
Delegationsbeslut om kommunal borgen 2017-08-08.pdf