Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2022-02-23

Sammanträde 2022-02-23

Datum
Klockan
13:00
Plats
Bollmora samt digitalt

1 Information om södertörnssamarbetet 2022

Dnr: 2022/KS 0015 001

Ärende 1

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

2 Information med anledning av covid-19

Dnr: 2020/KS 0120 001

Ärende 2

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar från avdelningar och kontor med anledning av covid-19. Handlingar under utarbetande.

3 Information om HR-frågor 2022

Dnr: 2022/KS 0013 001

Ärende 3

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella HR-frågor föredras vid sammanträdet.

Bilagor
PM chefers förutsättningar 2022.pdf

4 Information om avgångsvederlag

Dnr: 2022/KSP 0004 20

Ärende 4

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om avgångsvederlag föredras vid sammanträdet.

Bilagor
PM Avgångsvederlag.pdf

5 Information om IT- och digitaliseringsfrågor 2022

Dnr: 2022/KS 0011 001

Ärende 5

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om IT- och digitalisering föredras vid sammanträdet.

6 Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma och disponera konton för ekonomiska transaktioner

Dnr: Diarienummer 2021/KS 0127 003

Ärende 6

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner med mera uppdateras enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Bemyndigandet att teckna firma behöver uppdateras då vissa funktioner inom ekonomistaben behöver säkras med den ersättare som har tillsatts där. Utöver det görs ändringar som avspeglar de förändringar som skett bland tjänstepersonerna sedan förra beslutet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner.pdf
Firmatecknarbeslut - Styrdokumentsmall.pdf
Firmatecknarbeslut - Styrdokumentsmall ändringsmarkerad.pdf

7 Lönekartläggning 2021

Dnr: 2022/KSP 0002

Ärende 7

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har i enlighet med diskrimineringslagens bestämmelser genomfört en lönekartläggning avseende 2021 års löner. Kartläggningen har utgått ifrån viktning och värdering av tio olika faktorer. Lönekartläggningen tar sikte på att analysera löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete samt löneskillnader mellan kvinnodominerande och icke kvinnodominerande arbeten som är att betrakta som likvärdiga.

2021 års lönekartläggning visar att Tyresö kommun har jämställda löner vad gäller såväl lika som likvärdiga arbeten. Vidare visar lönekartläggningen att kommunen fortsätter sin positiva utveckling vad gäller en fortsatt minskning av löneskillnader mellan kvinnor och män. Skillnaden mellan samtliga kommunens manliga anställdas medellöner och de kvinnliga anställdas medellöner uppgick till -0,5 % vilket innebär att löneskillnaderna i Tyresö kommun för första gången är till kvinnornas fördel.

Resultatet för 2021 innebär att de oviktade löneskillnaderna ligger inom spannet om /- 1 %, vilket är måttet på jämställda löner i enlighet med diskrimineringslagen. Detta måste ses som mycket positivt och ett bevis på att arbetet inom området haft effekt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse lönekartläggning 2021.pdf
Bilaga 1 - Tyresö kommuns personalpolicy.pdf
Bilaga 2 - Sammanställning lönedata.pdf
Bilaga 3 - Analys lika arbete.pdf
Bilaga 4 - Analys likvärdigt arbete.pdf
Bilaga 5 - Nyckeltal.pdf
Bilaga 6 - Faktorplan.pdf
Bilaga 7 - Kommunens inriktning löneöversynen 2022.pdf

8 Likabehandlingplan 2022

Dnr: 2021/KSP 0020 20

Ärende 8

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Uppdaterad likabehandlingsplan fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kommunens likabehandlingsplan har genomgått en översyn vilket har resulterat i ett förslag till uppdaterad likabehandlingsplan. I den nya planen tydliggörs att Tyresö kommun som arbetsgivare ska bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering avseende samtliga sju diskrimineringsgrunder. Arbete med att främja lika rättigheter och möjligheter samt att förebygga och förhindra alla former av trakasserier mot barn och studenter som deltar i eller söker till våra verksamheter har även förstärkts.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Likabehandlingsplan 2022.pdf
Likabehandlingsplan 2022-2024.pdf
Likabehandlingsplan 2022-2024 med ändringsmarkeringar.pdf

9 Lokalutredning skolor i Östra Tyresö

Dnr: 2021/KS 0393 12

Ärende 9

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Lokalutredningen skolor i östra Tyresö, enligt uppdrag från lokalförsörjningsplanen 2021, godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att utse en beställare för och genomföra en förstudie under 2022 med syfte att
a. bygga en kompletterande huskropp för lektionssalar och uppehållsrum samt anpassa befintlig byggnad så att nuvarande organisation och struktur kan bibehållas i Strandskolan
b. omfatta möjligheten att inrymma lokaler för fritidsgård eller folkbibliotek i den nya huskroppen
c. belysa andra möjliga placeringar av fritidsgård och folkbibliotek i Östra området
3. Förstudien finansieras genom medelreserven för förstudier, med en budget om 400 tkr.

Beskrivning av ärendet
Strandskolan i Östra Tyresö har idag en organisation med fler elever än den maximala kapaciteten i lokalerna. Detta leder till flera risker i arbetsmiljön för elever och personal. Skolans kök med diskutrymme har även fått anmärkning från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som måste åtgärdas. Strandskolans överbeläggning kan inte lösas genom omflyttning av elever till andra befintliga skolor, då alla skolor i princip är fullbelagda idag.

Utredningens förslag innebär att en fördjupad förstudie genomförs. Syftet med förstudien är att ta fram underlag för beslut om att bygga en ny huskropp samt omdisponera befintlig skola för att behålla Strandskolans nuvarande struktur och organisation, fritidsgårdens behov och om möjligt också folkbibliotekets behov. I förstudien ingår att ta fram en genomförandeplan med tidplan samt budget för genomförandet. Förstudien ska också omfatta hur verksamheterna kan samverka kring lokalerna.

Ärendet bereds i kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt i kommuninledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse lokalutredning skolor östra Tyresö .pdf
Bilaga 1 Lokalutredning skolor i Östra Tyresö.pdf
Bilaga Befolkning skolor förskolor östra.pdf
Bilaga Behovsanalys folkbibliotek Strand.pdf
Bilaga Fördjupad utredning av Strandskolan.pdf
Bilaga Kravspecifikation Fritidsgård Östra Tyresö 21.pdf
Bilaga Status förskolor.pdf
Bilaga Utredning ventilation kök.pdf
Bilaga Viktiga faktorer Östra Tyresö 2022-02-09.pdf

10 Ändrad budget för valnämnden

Dnr: 2022/KS 0036 10

Ärende 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Valnämndens budget utökas med 500 000 kronor för år 2022.
2. Förslaget till beslut finansieras inom ramen för kommunstyrelsens medelreserv.

Beskrivning av ärendet
Förutsättningarna för valbudgeten har förändrats och nationellt görs bedömningen att det finns ett ökat hot mot allmänna val då omvärldsutvecklingen oroar och det har skett fler incidenter under föregående val än tidigare.

Kommunerna bör vidta åtgärder för att förebygga och skapa förmåga att hantera eventuella angrepp mot valens genomförande. Syftet med de höjda säkerhetsinsatserna är framförallt att säkerställa genomförandet av valet, förtroendet för valgenomförandet samt säkerheten för röstmottagarna och de som röstar. Kommunerna rekommenderas även att ta höjd för säkerhetsåtgärder kopplat till covid-19 och för att minska risken för smittspridning.

Med anledning av ovanstående har det framställs ett tilläggsäskande på 500 000 kronor till valnämnden för 2022 avseende bland annat ett höjt fokus på säkerheten, en extra förtidsröstningslokal i Granängsringen samt fler mottagningsstationer på huvudbiblioteket under förtidsröstningen för att undvika köbildning. Dessutom har fler mindre kostnader tillkommit såsom inköp av nytt skyltmaterial och inhyrning av lokaler då Kumla skola byggs om under hösten 2022 och den lokal som föreslås istället medför en hyreskostnad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse valbudget 2022.pdf

11 Ny visselblåsarlag

Dnr: 2021/KS 0391 006

Ärende 11

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. En visselblåsarfunktion införs i enlighet med bifogad rapport.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att tillse att en extern aktör för systemstöd, handläggning, utredning, återkoppling och uppföljning upphandlas.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att inrätta en intern visselblåsargrupp.
4. Förslaget till beslut finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 gemensam verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Från och med den 17 juli i år är alla arbetsgivare med fler än 50 anställda skyldiga att ha inrättat interna rapporteringskanaler för att kunna ta emot anmälningar om missförhållanden. Bestämmelserna i den nya visselblåsarlagen innebär ett förstärkt skydd för arbetstagare som lämnar information om missförhållanden och som av sin arbetsgivare riskerar att utsättas för repressalier på grund av det. Lagen ska även ge ett skydd för andra kategorier av personer som rapporterar om missförhållanden. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att en funktion inrättas för att hantera visselblåsning i Tyresö kommun utifrån det nya regelverket.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Nya visselblåsarlagen.pdf
Rapport Ny visselblåsarlag.pdf

12 Svar på revisionsrapport om granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna

Dnr: 2021/KS 0394 016

Ärende 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om intern kontroll kopplat till räkenskaperna.

Beskrivning av ärendet
Revisionen har genomfört granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna och avlämnat rapporten samt revisionsskrivelsen till kommunstyrelsen 16 december 2021. Inom följande områden har revisionen sett behov av att förstärka den interna kontrollen: Löner, Leverantörsskulder, Materiella anläggningstillgångar, Intäkter Vatten och Renhållning. I tjänsteskrivelsen ger kommunstyrelseförvaltningen förslag till svar inom de olika områdena.

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på revisionsrapport intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna.pdf
Revisionsrapport - Granskning intern kontroll i räkenskaperna.pdf
Revisionsskrivelse - Granskning av intern kontroll i räkenskaperna.pdf

13 Svar på revisionsrapport om fördjupad granskning inom Cybersäkerhet

Dnr: 2021/REV 0008

Ärende 13

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Fördjupad granskning inom cybersäkerhet"

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en fördjupad granskning av kommunens arbete med IT- och informationssäkerhet. Granskningens syfte har varit att följa upp och fördjupa den granskning som gjordes januari-mars 2019 och bedöma om det finns brister i kommunens arbete med IT- och informationssäkerhet. Vidare har syftet också varit att bedöma i vilken omfattning kommunstyrelsen och nämnderna styr och följer upp arbetet på området.

Kommunen delar uppfattningen om granskningens fyra förbättringsområden och föreslår åtgärder tjänsteskrivelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på revisionsrapport om fördjupad granskning inom cybersäkerhet.pdf

14 Slutrapport förskolan Vattenhjulet

Dnr: KSM20171075

Ärende 14

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Slutrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har avslutat projektet Förskolan Vattenhjulet. Projektet har omfattats av nybyggnation av kommunens första konceptförskola. Den nya byggnaden har upprättats i två plan innehållande utrymmen för 144-160 barn med tillhörande gemensamhetsutrymmen. Antalet barn varierar beroende på barnens ålder vilket ställer krav på flexibla lokaler. Inom ramen för projektet har även en fristående förrådsbyggnad samt ett fristående barnvagnsförråd uppförts på fastigheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse slutrapportering Förskolan Vattenhjulet.pdf
Slutrapport Vattenhjulet förskola.pdf

§1 Information om södertörnssamarbetet 2022

Diarienummer 2022/KS 0015 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

§2 Information med anledning av covid-19

Diarienummer 2020/KS 0120 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar från avdelningar och kontor med anledning av covid-19.
 
Bilagor
Kommundirektörens rapport 22022022.pdf

§3 Information om HR-frågor 2022

Diarienummer 2022/KS 0013 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella HR-frågor föredras vid sammanträdet.
 
Bilagor
PM chefers förutsättningar 2022.pdf

§4 Information om avgångsvederlag

Diarienummer 2022/KSP 0004 20
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information om avgångsvederlag föredras vid sammanträdet.
 
Bilagor
PM Avgångsvederlag.pdf

§5 Information om IT- och digitaliseringsfrågor 2022

Diarienummer 2022/KS 0011 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om IT- och digitalisering föredras vid sammanträdet.

§6 Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma och disponera

Diarienummer 2021/KS 0127 003
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner med mera uppdateras enligt förslag.
 
Beskrivning av ärendet
Bemyndigandet att teckna firma behöver uppdateras då vissa funktioner inom ekonomistaben behöver säkras med den ersättare som har tillsatts där. Utöver det görs ändringar som avspeglar de förändringar som skett bland tjänstepersonerna sedan förra beslutet.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår kommunledningsutskottet besluta att bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner med mera uppdateras enligt förslag.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse - Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner.pdf
Firmatecknarbeslut - Styrdokumentsmall.pdf
Firmatecknarbeslut - Styrdokumentsmall ändringsmarkerad.pdf

§7 Lönekartläggning 2021

Diarienummer 2022/KSP 0002
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har i enlighet med diskrimineringslagens bestämmelser genomfört en lönekartläggning avseende 2021 års löner. Kartläggningen har utgått ifrån viktning och värdering av tio olika faktorer.  Lönekartläggningen tar sikte på att analysera löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete samt löneskillnader mellan kvinnodominerande och icke kvinnodominerande arbeten som är att betrakta som likvärdiga.
 
2021 års lönekartläggning visar att Tyresö kommun har jämställda löner vad gäller såväl lika som likvärdiga arbeten. Vidare visar lönekartläggningen att kommunen fortsätter sin positiva utveckling vad gäller en fortsatt minskning av löneskillnader mellan kvinnor och män. Skillnaden mellan samtliga kommunens manliga anställdas medellöner och de kvinnliga anställdas medellöner uppgick till -0,5 % vilket innebär att löneskillnaderna i Tyresö kommun för första gången är till kvinnornas fördel.
 
Resultatet för 2021 innebär att de oviktade löneskillnaderna ligger inom spannet om +/- 1 %, vilket är måttet på jämställda löner i enlighet med diskrimineringslagen. Detta måste ses som mycket positivt och ett bevis på att arbetet inom området haft effekt.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse lönekartläggning 2021.pdf
Bilaga 1 - Tyresö kommuns personalpolicy.pdf
Bilaga 2 - Sammanställning lönedata.pdf
Bilaga 3 - Analys lika arbete.pdf
Bilaga 4 - Analys likvärdigt arbete.pdf
Bilaga 5 - Nyckeltal.pdf
Bilaga 6 - Faktorplan.pdf
Bilaga 7 - Kommunens inriktning löneöversynen 2022.pdf

§8 Likabehandlingplan 2022 *

Diarienummer 2021/KSP 0020 20
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Uppdaterad likabehandlingsplan fastställs.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunens likabehandlingsplan har genomgått en översyn vilket har resulterat i ett förslag till uppdaterad likabehandlingsplan. I den nya planen tydliggörs att Tyresö kommun som arbetsgivare ska bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering avseende samtliga sju diskrimineringsgrunder. Arbete med att främja lika rättigheter och möjligheter samt att förebygga och förhindra alla former av trakasserier mot barn och studenter som deltar i eller söker till våra verksamheter har även förstärkts.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdaterad likabehandlingsplan fastställs.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Likabehandlingsplan 2022 .pdf
Likabehandlingsplan 2022-2024.pdf
Likabehandlingsplan 2022-2024 med ändringsmarkeringar.pdf

§9 Lokalutredning skolor i Östra Tyresö

Diarienummer 2021/KS 0393 12
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Lokalutredningen skolor i östra Tyresö, enligt uppdrag från lokalförsörjningsplanen 2021, godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att utse en beställare för och genomföra en förstudie under 2022 med syfte att
a) bygga en kompletterande huskropp för lektionssalar och uppehållsrum samt anpassa befintlig byggnad så att nuvarande organisation och struktur kan bibehållas i Strandskolan
b) omfatta möjligheten att inrymma lokaler för fritidsgård eller folkbibliotek i den nya huskroppen
c) belysa andra möjliga placeringar av fritidsgård och folkbibliotek i Östra området
3. Förstudien finansieras genom medelreserven för förstudier, med en budget om 400 tkr.
 
Reservation
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig emot beslutet och lämnar en gemensam skriftlig reservation (bilaga).
 
Särskilt yttrande
Per Carlberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).
 
Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget och avslag till Anki Svenssons (M) tilläggsyrkande och Per Carlbergs (SD) ändringsyrkande om hon hade haft rösträtt.
 
Beskrivning av ärendet
Strandskolan i Östra Tyresö har idag en organisation med fler elever än den maximala kapaciteten i lokalerna. Detta leder till flera risker i arbetsmiljön för elever och personal. Skolans kök med diskutrymme har även fått anmärkning från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som måste åtgärdas. Strandskolans överbeläggning kan inte lösas genom omflyttning av elever till andra befintliga skolor, då alla skolor i princip är fullbelagda idag.
 
Utredningens förslag innebär att en fördjupad förstudie genomförs. Syftet med förstudien är att ta fram underlag för beslut om att bygga en ny huskropp samt omdisponera befintlig skola för att behålla Strandskolans nuvarande struktur och organisation, fritidsgårdens behov och om möjligt också folkbibliotekets behov. I förstudien ingår att ta fram en genomförandeplan med tidplan samt budget för genomförandet. Förstudien ska också omfatta hur verksamheterna kan samverka kring lokalerna.
 
Ärendet bereds i kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt i kommuninledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. Lokalutredningen skolor i östra Tyresö, enligt uppdrag från lokalförsörjningsplanen 2021, godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att utse en beställare för och genomföra en förstudie under 2022 med syfte att
a) bygga en kompletterande huskropp för lektionssalar och uppehållsrum samt anpassa befintlig byggnad så att nuvarande organisation och struktur kan bibehållas i Strandskolan
b) omfatta möjligheten att inrymma lokaler för fritidsgård eller folkbibliotek i den nya huskroppen
c) belysa andra möjliga placeringar av fritidsgård och folkbibliotek i Östra området
3. Förstudien finansieras genom medelreserven för förstudier, med en budget om 400 tkr.
 
Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) och Mats Larsson (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Per Carlberg (SD) Yrkar bifall till beslutspunkt 1 i ordförandeförslaget och inkommer med ett ändringsyrkande på att stryka folkbibliotek för beslutspunkt 2b och 2c.
 
Anki Svensson (M) inkommer med ett tilläggsyrkande under beslutspunkt 2 på att utreda möjligheten att samutnyttja de nya lokalerna för ett profilfritids.
Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget och bifall till Anki Svenssons (M) tilläggsyrkande.
 
Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag till Anki Svenssons (M) tilläggsyrkande.
Anita Mattsson (S) och Mats Larsson (L) yrkar avslag till Anki Svenssons (M) tilläggsyrkande och till Per Carlbergs (SD) ändringsyrkanden.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet avslår tilläggsyrkande från Anki Svensson (M). Ordföranden frågar om kommunledningsutskottet bifaller detsamma och finner att kommunledningsutskottet avslår tilläggsyrkandet från Anki Svensson (M).
 
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet avslår ändringsyrkandena från Per Carlberg (SD). Ordföranden frågar om kommunledningsutskottet bifaller detsamma och finner att kommunledningsutskottet avslår ändringsyrkandena från Per Carlberg (SD).
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse lokalutredning skolor östra Tyresö .pdf
Bilaga 1 Lokalutredning skolor i Östra Tyresö.pdf
Bilaga Befolkning skolor förskolor östra.pdf
Bilaga Behovsanalys folkbibliotek Strand.pdf
Bilaga Fördjupad utredning av Strandskolan.pdf
Bilaga Kravspecifikation Fritidsgård Östra Tyresö 21.pdf
Bilaga Status förskolor.pdf
Bilaga Utredning ventilation kök.pdf
Bilaga Viktiga faktorer Östra Tyresö 2022-02-09.pdf

§10 Ändrad budget för valnämnden

Diarienummer 2022/KS 0036 10
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Valnämndens budget utökas med 500 000 kronor för år 2022.
2. Förslaget till beslut finansieras inom ramen för kommunstyrelsens medelreserv.
 
Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).
Per Carlberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).
 
Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.
 
Beskrivning av ärendet
Förutsättningarna för valbudgeten har förändrats och nationellt görs bedömningen att det finns ett ökat hot mot allmänna val då omvärldsutvecklingen oroar och det har skett fler incidenter under föregående val än tidigare.
 
Kommunerna bör vidta åtgärder för att förebygga och skapa förmåga att hantera eventuella angrepp mot valens genomförande. Syftet med de höjda säkerhetsinsatserna är framförallt att säkerställa genomförandet av valet, förtroendet för valgenomförandet samt säkerheten för röstmottagarna och de som röstar. Kommunerna rekommenderas även att ta höjd för säkerhetsåtgärder kopplat till covid-19 och för att minska risken för smittspridning.
 
Med anledning av ovanstående har det framställs ett tilläggsäskande på 500 000 kronor till valnämnden för 2022 avseende bland annat ett höjt fokus på säkerheten, en extra förtidsröstningslokal i Granängsringen samt fler mottagningsstationer på huvudbiblioteket under förtidsröstningen för att undvika köbildning. Dessutom har fler mindre kostnader tillkommit såsom inköp av nytt skyltmaterial och inhyrning av lokaler då Kumla skola byggs om under hösten 2022 och den lokal som föreslås istället medför en hyreskostnad.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. Valnämndens budget utökas med 500 000 kronor för år 2022.
2. Förslaget till beslut finansieras inom ramen för kommunstyrelsens medelreserv.
 
Yrkande
Anki Svensson (S), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse valbudget 2022.pdf

§11 Ny visselblåsarlag

Diarienummer 2021/KS 0391 006
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. En visselblåsarfunktion införs i enlighet med bifogad rapport.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att tillse att en extern aktör för systemstöd, handläggning, utredning, återkoppling och uppföljning upphandlas.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att inrätta en intern visselblåsargrupp.
4. Förslaget till beslut finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 gemensam verksamhet.
 
Beskrivning av ärendet
Från och med den 17 juli i år är alla arbetsgivare med fler än 50 anställda skyldiga att ha inrättat interna rapporteringskanaler för att kunna ta emot anmälningar om missförhållanden. Bestämmelserna i den nya visselblåsarlagen innebär ett förstärkt skydd för arbetstagare som lämnar information om missförhållanden och som av sin arbetsgivare riskerar att utsättas för repressalier på grund av det. Lagen ska även ge ett skydd för andra kategorier av personer som rapporterar om missförhållanden. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att en funktion inrättas för att hantera visselblåsning i Tyresö kommun utifrån det nya regelverket.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. En visselblåsarfunktion införs i enlighet med bifogad rapport.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att tillse att en extern aktör för systemstöd, handläggning, utredning, återkoppling och uppföljning upphandlas.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att inrätta en intern visselblåsargrupp.
4. Förslaget till beslut finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 gemensam verksamhet.
 
Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Nya visselblåsarlagen.pdf
Rapport Ny visselblåsarlag.pdf

§12 Svar på revisionsrapport om granskning av intern kontrollmiljö kopplat till

Diarienummer 2021/KS 0394 016
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om intern kontroll kopplat till räkenskaperna.
 
Beskrivning av ärendet
Revisionen har genomfört granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna och avlämnat rapporten samt revisionsskrivelsen till kommunstyrelsen 16 december 2021. Inom följande områden har revisionen sett behov av att förstärka den interna kontrollen: Löner, Leverantörsskulder, Materiella anläggningstillgångar, Intäkter Vatten och Renhållning. I tjänsteskrivelsen ger kommunstyrelseförvaltningen förslag till svar inom de olika områdena.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om intern kontroll kopplat till räkenskaperna.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på revisionsrapport intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna.pdf
Revisionsrapport - Granskning intern kontroll i räkenskaperna.pdf
Revisionsskrivelse - Granskning av intern kontroll i räkenskaperna.pdf

§13 Svar på revisionsrapport om fördjupad granskning inom Cybersäkerhet

Diarienummer 2021/REV 0008
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Fördjupad granskning inom cybersäkerhet".
 
Beskrivning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en fördjupad granskning av kommunens arbete med IT- och informationssäkerhet. Granskningens syfte har varit att följa upp och fördjupa den granskning som gjordes januari-mars 2019 och bedöma om det finns brister i kommunens arbete med IT- och informationssäkerhet. Vidare har syftet också varit att bedöma i vilken omfattning kommunstyrelsen och nämnderna styr och följer upp arbetet på området.
 
Kommunen delar uppfattningen om granskningens fyra förbättringsområden och föreslår åtgärder tjänsteskrivelsen.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Fördjupad granskning inom cybersäkerhet".
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på revisionsrapport om fördjupad granskning inom cybersäkerhet.pdf
EY_cybersecurityprogram_tyreskommun_.pdf

§14 Slutrapport förskolan Vattenhjulet

Diarienummer KSM20171075
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Slutrapporten noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Projektavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har avslutat projektet Förskolan Vattenhjulet. Projektet har omfattats av nybyggnation av kommunens första konceptförskola. Den nya byggnaden har upprättats i två plan innehållande utrymmen för 144-160 barn med tillhörande gemensamhetsutrymmen. Antalet barn varierar beroende på barnens ålder vilket ställer krav på flexibla lokaler. Inom ramen för projektet har även en fristående förrådsbyggnad samt ett fristående barnvagnsförråd uppförts på fastigheten.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att slutrapporten noteras.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse slutrapportering Förskolan Vattenhjulet.pdf
Slutrapport Vattenhjulet förskola.pdf