Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2023-11-22

Sammanträde 2023-11-22

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Information om investeringsprojekt - Ishall, garage, avfallsterminal

Ärende 1 Diarienummer 2023/KS 0362

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen rapporterar uppföljningen av arbetet med ishallen, parkeringsgarage, avfallsterminal.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Information om investeringsprojekt - Ishall, garage, avfallsterminal.pdf
Projekt Ishall, parkeringsgarage, avfallsterminal.pdf

2 Återrapport - Ordförandeuppdrag om utredning om missförhållande på Tyresö Bostäder AB

Ärende 2 Diarienummer 2021/KS 0280 013

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Ordförandeuppdragets återrapportering noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (s) med flera mottog den 23 september 2021 ett mail med farhågor om missförhållanden på Tyresö Bostäder AB (TyBo).
Med anledning av det anmälda och med anledning av uppgifter som inkommit till förvaltningen om eventuella missförhållanden på TyBo har åtgärder vidtagits. En arbetsmiljöutredning har genomförts av Starck & Partner, en granskning av bolagets inköpsrutiner och avtal har genomförts av Ernst & Young och en polisanmälan har upprättats i syfte att få klarlagt om brottsliga gärningar begåtts.
Polisen inledde en förundersökning som lades ner. Arbetsmiljöutredningen och granskningen av inköpsrutiner och avtal har lett till en rad förändringar och åtgärder inom TyBo. Nämnas kan att en ny VD och ny ledningsgrupp har tillsatts, att det har tagits fram riktlinjer, policydokument och ett årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet samt att en inköpsansvarig har anställts.
Förvaltningen föreslår nu att kommunstyrelsen noterar att uppdraget är återrapporterat och att utredningen därmed kan avslutas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse återrapport - Ordförandeuppdrag om utredning om missförhållande på TYBO AB.pdf
Bilaga 1. Ordförandeuppdrag samt del av anmälan.pdf
Bilaga 2. TYBOs svar till kommunen på revisionsskrivelse.pdf

3 Kommunstyrelsens nämndplan 2024

Ärende 3 Diarienummer 2023/KS 0351

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsen fastställer nämndplanen för kommunstyrelsens verksamhetsområden för 2024

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till nämnd- och förvaltningsplan för kommunstyrelsens förvaltning.
Kommunstyrelseförvaltningen består dels av de samlade centrala staberna; HR, ekonomi, IT & digitalisering och kommunikation samt två kontor; stöd- och servicekontoret och samhällsbyggnadskontoret. I årets nämndplan är de fyra staberna samordnade med stöd- och servicekontoret under namnet centrala funktioner med gemensamma mål och ekonomi. Därför är nämndplanen för 2024 uppdelat i två delar som beskriver.
* Centrala funktioner
* Samhällsbyggnadskontoret
En prövning av barnets bästa har genomförts och återfinns i bilaga 1.

Bilagor
Kommunstyrelsens nämndplan 2024.pdf
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens nämndplan 2024.pdf

4 Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2024-2036

Ärende 4 Diarienummer 2023/KS 0276

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2024-2036 godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med respektive nämnd genomföra de uppdrag som återfinns under rubrikerna pågående uppdrag samt starta upp föreslagna uppdrag att prioritera under 2024.
3. Uppdrag från tidigare planer som inte längre är aktuella avslutas.
4. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för investeringsprogrammet.

Beskrivning av ärendet
En sammanhållen anläggnings- och lokalförsörjningsplan med underlag för kommunens kort- och långsiktiga behov av verksamhetslokaler och anläggningar utifrån minst ett 10-årsperspektiv ska tas fram årligen. Kommunstyrelseförvaltningen redovisar nu en revidering av anläggnings- och lokalförsörjningsplanen som avser planeringsperioden 2024-2036. I denna revidering finns verksamheters behov av lokaler från alla nämnder.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2024-2036.pdf
Anläggning- och lokalförsörjningsplan 2024-2036.pdf
Förslag prioritering nya uppdrag 2024.pdf

5 Uppdrag om pilotprojekt - Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Ärende 5 Diarienummer 2023/KS 0352

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören ges i uppdrag att utforska möjligheter till och genomföra ett eller flera IOP som pilotprojekt för att utöka samarbetet med civilsamhället.
2. Pilotprojektens resultat ska redovisas i kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Idéburet offentligt partnerskap, IOP, är en överenskommelse mellan en eller flera idéburna organisationer och den offentliga sektorn. Det är ett sätt att lösa samhällsutmaningar och jobba tillsammans.
Ofta skapas idéburna offentliga partnerskap på initiativ av en organisation i det civila samhället, men det behöver inte vara så. Det viktiga är att båda parter är villiga att skapa ett partnerskap och att det inte är kommunen som ensidigt beställer. När två eller fler parter hittat varandra och vill fortsätta arbeta tillsammans är det viktigt att undersöka om ett idéburet offentligt partnerskap är rätt modell för samarbetet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppdrag om pilotprojekt - Idéburet offentligt partnerskap (IOP).pdf

6 Upphävande av riktlinje för tjänsteresor och resepolicy för Tyresö kommun

Ärende 6 Diarienummer 2023/KSP 0057 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Resepolicy för Tyresö kommun fastställd av kommunfullmäktige 2013-05-16 § 61 (Dnr 2012/KS 0209 91) upphävs.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen
- Riktlinje för tjänsteresor fastställd av kommunstyrelsen 2014-05-13 § 88 (Dnr 2014/KS 0242 003) upphävs.

Beskrivning av ärendet
I dagsläget finns två styrdokument som beskriver villkoren för tjänsteresor.
* Kommunfullmäktige fattade beslut år 2013 om policy för tjänsteresor KF 2013-05-16 § 61.
* Kommunstyrelsen fattade beslut om riktlinjer för tjänsteresor år 2014, KS 2014-05-13 § 88.
Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en översyn av resepolicy och riktlinjer för tjänsteresor i syfte att se om de stämmer överens med nuvarande målsättningar, hur vi reser i dag, gällande rutiner och organisationens behov.
Kommunplan och klimatplan sträcker sig längre än nuvarande policy och riktlinje för tjänsteresor.
Mot bakgrund att kommunplan och klimatplan utrycker det som ska uppnås föreslår kommunstyrelseförvaltningen att det inte längre behövs en policy för tjänsteresor och att istället endast låta ett styrdokument i form av en riktlinje vara den grund som beskriver förhållningssätt och genomförande av tjänsteresor.
Kommunstyrelseförvaltingen föreslår att nya uppdaterade riktlinje för tjänsteresor för anställda tas fram som beskriver hur våra tjänsteresor ska genomföras för att uppnå kommunplanens och klimatplanens mål. En sådan riktlinje antas av kommundirektören i enlighet med Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning; 2021/KS 0246.
Nuvarande resepolicy och riktlinjer för tjänsteresor föreslås därför upphävas.

Bilagor
Bilaga 1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2013-04-29 § 73.pdf
Bilaga 2. Riktlinjer för tjänsteresor KS 2014-05-13.pdf

7 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Ärende 7 Diarienummer 2023/KS 0050 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreslås revideringar i befintlig delegationsordning för kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delegationsordning.pdf
Bilaga Delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf
Bilaga Delegationsordning utan ändringsmarkeringar.pdf

8 Förlängning av samverkansavtal mellan Nacka kommun, Tyresö kommun, Värmdö kommun och Brottsofferjouren Nacka-Tyresö- Värmdö

Ärende 8 Diarienummer 2023/KS 0281 012

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Förlängning av samverkansavtal under perioden 2024-01-01 - 2026-12-31 godkänns.
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Den lokala brottsofferjouren i Nacka, Tyresö och Värmdö är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som har till ändamål att stödja brottsoffer och deras närstående samt vittnen. Föreningen började sin verksamhet 1994. Brottsofferjouren har verksamhet i de tre kommunerna Nacka, Tyresö och Värmdö.
I samverkansavtalet slås fast att samtliga tre samverkande kommuner ska lämna ett årligt bidrag till Brottsofferjouren om 5 kronor per invånare baserat på invånarantalet i respektive kommun den 30 september varje år och att bidraget sedan ska utbetalas under första kvartalet nästkommande år.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förlängning av samverkansavtal uppdaterad.pdf
Förlängning av Samverkansavtal.pdf
Samverkansavtal BOJ.pdf

§70 Information om investeringsprojekt - Ishall, garage, avfallsterminal

Diarienummer 2023/KS 0362

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen rapporterar uppföljningen av arbetet med ishallen, parkeringsgarage, avfallsterminal.
På sammanträder föredrar Adolf Karlsén, projektledare.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Information om investeringsprojekt - Ishall, garage, avfallsterminal.pdf
Projekt Ishall, parkeringsgarage, avfallsterminal.pdf

§71 Återrapport - Ordförandeuppdrag om utredning om missförhållande på Tyresö

Diarienummer 2021/KS 0280 013

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Ordförandeuppdragets återrapportering noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (s) med flera mottog den 23 september 2021 ett mail med farhågor om missförhållanden på Tyresö Bostäder AB (TyBo).

Med anledning av det anmälda och med anledning av uppgifter som inkommit till förvaltningen om eventuella missförhållanden på TyBo har åtgärder vidtagits. En arbetsmiljöutredning har genomförts av Starck & Partner, en granskning av bolagets inköpsrutiner och avtal har genomförts av Ernst & Young och en polisanmälan har upprättats i syfte att få klarlagt om brottsliga gärningar begåtts.
Polisen inledde en förundersökning som lades ner. Arbetsmiljöutredningen och granskningen av inköpsrutiner och avtal har lett till en rad förändringar och åtgärder inom TyBo. Nämnas kan att en ny VD och ny ledningsgrupp har tillsatts, att det har tagits fram riktlinjer, policydokument och ett årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet samt att en inköpsansvarig har anställts.
Förvaltningen föreslår nu att kommunstyrelsen noterar att uppdraget är återrapporterat och att utredningen därmed kan avslutas.

På sammanträdet föredrar Ken Lundén, VD Tyresö Bostäder AB, tillsammans med Mia Knutsson, kommunjurist.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att återrapporten noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse återrapport - Ordförandeuppdrag om utredning om missförhållande på TYBO AB.pdf
Bilaga 1. Ordförandeuppdrag samt del av anmälan.pdf
Bilaga 2. TYBOs svar till kommunen på revisionsskrivelse.pdf

§72 Kommunstyrelsens nämndplan 2024

Diarienummer 2023/KS 0351

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsen fastställer nämndplanen för kommunstyrelsens verksamhetsområden för 2024.

Deltar inte i beslutet
Anki Svensson (M) meddelar att de tjänstgörande moderaterna inte deltar i beslutet.

Per Carlberg (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till nämnd- och förvaltningsplan för kommunstyrelsens förvaltning.

Kommunstyrelseförvaltningen består dels av de samlade centrala staberna; HR, ekonomi, IT & digitalisering och kommunikation samt två kontor; stöd- och servicekontoret och samhällsbyggnadskontoret. I årets nämndplan är de fyra staberna samordnade med stöd- och servicekontoret under namnet centrala funktioner med gemensamma mål och ekonomi. Därför är nämndplanen för 2024 uppdelat i två delar som beskriver.

* Centrala funktioner
* Samhällsbyggnadskontoret

En prövning av barnets bästa har genomförts och återfinns i bilaga 1.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen fastställer nämndplanen för kommunstyrelsens verksamhetsområden för 2024.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens nämndplan 2024.pdf
Kommunstyrelsens nämndplan 2024.pdf
Bilaga till nämndplan för kommunstyrelsen - prioriterade områden.pdf

§73 Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2024-2036 *

Diarienummer 2023/KS 0276

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2024-2036 godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med respektive nämnd genomföra de uppdrag som återfinns under rubrikerna pågående uppdrag samt starta upp föreslagna uppdrag att prioritera under 2024.
3. Uppdrag från tidigare planer som inte längre är aktuella avslutas.
4. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för investeringsprogrammet.

Deltar inte i beslutet
Anki Svensson (M) meddelar att de tjänstgörande moderaterna inte deltar i beslutet.

Per Carlberg (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
En sammanhållen anläggnings- och lokalförsörjningsplan med underlag för kommunens kort- och långsiktiga behov av verksamhetslokaler och anläggningar utifrån minst ett 10-årsperspektiv ska tas fram årligen.

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar nu en revidering av anläggnings- och lokalförsörjningsplanen som avser planeringsperioden 2024-2036. I denna revidering finns verksamheters behov av lokaler från alla nämnder.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2024-2036 godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med respektive nämnd genomföra de uppdrag som återfinns under rubrikerna pågående uppdrag samt starta upp föreslagna uppdrag att prioritera under 2024.
3. Uppdrag från tidigare planer som inte längre är aktuella avslutas.
4. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för investeringsprogrammet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2024-2036.pdf
Anläggning- och lokalförsörjningsplan 2024-2036.pdf
Förslag prioritering nya uppdrag 2024.pdf

§74 Uppdrag om pilotprojekt - Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Diarienummer 2023/KS 0352

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören ges i uppdrag att utforska möjligheter till och genomföra ett eller flera IOP som pilotprojekt för att utöka samarbetet med civilsamhället.
2. Pilotprojektens resultat ska redovisas i kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Idéburet offentligt partnerskap, IOP, är en överenskommelse mellan en eller flera idéburna organisationer och den offentliga sektorn. Det är ett sätt att lösa samhällsutmaningar och jobba tillsammans.

Ofta skapas idéburna offentliga partnerskap på initiativ av en organisation i det civila samhället, men det behöver inte vara så. Det viktiga är att båda parter är villiga att skapa ett partnerskap och att det inte är kommunen som ensidigt beställer. När två eller fler parter hittat varandra och vill fortsätta arbeta tillsammans är det viktigt att undersöka om ett idéburet offentligt partnerskap är rätt modell för samarbetet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att utforska möjligheter till och genomföra ett eller flera IOP som pilotprojekt för att utöka samarbetet med civilsamhället.
2. Pilotprojektens resultat ska redovisas i kommunstyrelsen.

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppdrag om pilotprojekt - Idéburet offentligt partnerskap (IOP).pdf

§75 Upphävande av riktlinje för tjänsteresor och resepolicy för Tyresö kommun *

Diarienummer 2023/KSP 0057 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Resepolicy för Tyresö kommun fastställd av kommunfullmäktige 2013-05-16 § 61 (Dnr 2012/KS 0209 91) upphävs.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen
- Riktlinje för tjänsteresor fastställd av kommunstyrelsen 2014-05-13 § 88 (Dnr 2014/KS 0242 003) upphävs.

Beskrivning av ärendet
I dagsläget finns två styrdokument som beskriver villkoren för tjänsteresor.
* Kommunfullmäktige fattade beslut år 2013 om policy för tjänsteresor KF 2013-05-16 § 61.
* Kommunstyrelsen fattade beslut om riktlinjer för tjänsteresor år 2014, KS 2014-05-13 § 88.

Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en översyn av resepolicy och riktlinjer för tjänsteresor i syfte att se om de stämmer överens med nuvarande målsättningar, hur vi reser i dag, gällande rutiner och organisationens behov.

Kommunplan och klimatplan sträcker sig längre än nuvarande policy och riktlinje för tjänsteresor.

Mot bakgrund att kommunplan och klimatplan utrycker det som ska uppnås föreslår kommunstyrelseförvaltningen att det inte längre behövs en policy för tjänsteresor och att istället endast låta ett styrdokument i form av en riktlinje vara den grund som beskriver förhållningssätt och genomförande av tjänsteresor.
Kommunstyrelseförvaltingen föreslår att nya uppdaterade riktlinje för tjänsteresor för anställda tas fram som beskriver hur våra tjänsteresor ska genomföras för att uppnå kommunplanens och klimatplanens mål. En sådan riktlinje antas av kommundirektören i enlighet med Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning; 2021/KS 0246.

Nuvarande resepolicy och riktlinjer för tjänsteresor föreslås därför upphävas.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
- Resepolicy för Tyresö kommun fastställd av kommunfullmäktige 2013-05-16 § 61 (Dnr 2012/KS 0209 91) upphävs.

Vidare föreslår ordförande Anita Mattsson (S) att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
- Riktlinje för tjänsteresor fastställd av kommunstyrelsen 2014-05-13 § 88 (Dnr 2014/KS 0242 003) upphävs.

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Bilaga 1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2013-04-29 § 73.pdf
Bilaga 2. Riktlinjer för tjänsteresor KS 2014-05-13.pdf

§76 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Diarienummer 2023/KS 0050 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreslås revideringar i befintlig delegationsordning för kommunstyrelsen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delegationsordning.pdf
Bilaga Delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf
Bilaga Delegationsordning utan ändringsmarkeringar.pdf

§77 Förlängning av samverkansavtal mellan Nacka kommun, Tyresö kommun,

Diarienummer 2023/KS 0281 012

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Förlängning av samverkansavtal under perioden 2024-01-01 - 2026-12-31 godkänns.
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Den lokala brottsofferjouren i Nacka, Tyresö och Värmdö är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som har till ändamål att stödja brottsoffer och deras närstående samt vittnen. Föreningen började sin verksamhet 1994.

Brottsofferjouren har verksamhet i de tre kommunerna Nacka, Tyresö och Värmdö.

I samverkansavtalet slås fast att samtliga tre samverkande kommuner ska lämna ett årligt bidrag till Brottsofferjouren om 5 kronor per invånare baserat på invånarantalet i respektive kommun den 30 september varje år och att bidraget sedan ska utbetalas under första kvartalet nästkommande år.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Förlängning av samverkansavtal under perioden 2024-01-01 - 2026-12-31 godkänns.
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förlängning av samverkansavtal uppdaterad.pdf
Förlängning av Samverkansavtal.pdf
Samverkansavtal BOJ.pdf