Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2014-11-26

Sammanträde 2014-11-26

Datum
Klockan
08:30
Plats
Sammanträdesrum Bollmora

1 Utvärdering markanvisningstävling Norra Tyresö centrum, etapp 1

Dnr 2014 KSM 0470

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Redovisningen av utvärderingen för markanvisningstävlingen gällande Norra Tyresö Centrum, etapp 1 noteras.
2. Utvärderingsgruppens förslag till vinnare för de olika deletapperna godkänns.

Beskrivning av ärendet
I maj 2014 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder och lokaler inom Norra Tyresö centrum etapp 1.

Under sommaren har tävlingsförslag inkommit till kommunen och en tjänstemannagrupp har nu utvärderat samtliga inkommande anbud. Utvärderingen har gjorts delvis utifrån hur förslagen utifrån sig själva klarar de olika kriterierna, delvis utifrån hur förslaget står sig mot övriga förslag inom samma kvarter. En utvärderingsrapport bifogas ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Utvärdering Norra Tyresö centrum Etapp1.pdf
NTC etapp 1 - rapport utvärdering.pdf

2 Markanvisningsavtal Norra Tyresö centrum, kvarter 2 *

Dnr 2014 KSM 0983

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Forellen 4 inom Norra Tyresö centrums kvarter 2 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
3. Ärendet justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
I maj 2014 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder och lokaler inom Norra Tyresö centrum etapp 1. Utvärderingen redovisas i en utvärderingsrapport (bilaga). Föreslagen vinnare för kvarter 2 i utvärderingsrapporten föreslås nu teckna markanvisningsavtal med kommunen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Kvarter 2.pdf
NTC etapp 1 - rapport utvärdering.pdf

3 Markanvisningsavtal Norra Tyresö centrum, kvarter 5a *

Dnr 2014 KSM 0984

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Forellen 4 inom Norra Tyresö centrums kvarter 5a godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
3. Ärenden justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
I maj 2014 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder och lokaler inom Norra Tyresö centrum etapp 1. Utvärderingen redovisas i en utvärderingsrapport (bilaga). Föreslagen vinnare för kvarter 5a i utvärderingsrapporten föreslås nu teckna markanvisningsavtal med kommunen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Kvarter 5a.pdf
NTC etapp 1 - rapport utvärdering.pdf

4 Markanvisningsavtal Norra Tyresö centrum, kvarter 5b *

Dnr 2014 KSM 0985

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Forellen 4 inom Norra Tyresö centrums kvarter 5b godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
3. Ärendet justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
I maj 2014 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder och lokaler inom Norra Tyresö centrum etapp 1. Utvärderingen redovisas i en utvärderingsrapport (bilaga). Föreslagen vinnare för kvarter 5b i utvärderingsrapporten föreslås nu teckna markanvisningsavtal med kommunen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Kvarter 5b.pdf
NTC etapp 1 - rapport utvärdering.pdf

5 Detaljplan för Torpartäppan 6

Dnr 2013 KSM 0856

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Detaljplanen för fastigheten Torpartäppan 6 antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Torpartäppan 6, för att möjliggöra styckning av fastigheten. Detaljplanen tas fram med enkelt förfarande. Detaljplanen var ute på samråd från den 25 augusti - 19 september och ute på underrättelse den 13 - 31 oktober 2014.

Bilagor
Detaljplan_Torpartäppan_6_Planbeskrivning_Antagande.pdf
Detaljplan_Torpartäppan_6_plankarta_antagande.pdf
Detaljplan_Torpartäppan_6_särskilt_utlåtande.pdf
Tjänsteskrivelse Torpartäppan 6 antagande.pdf

6 Planuppdrag för Etapp 11 Tegelbruket

Dnr 2013 KSM 0603

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Tegelbruket 11 med normalt förfarande.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalken 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:9 (1) 3 bilaga 2 och 4.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen Tegelbruket etapp 11 är en omvandlingsplan som syftar till att möjliggöra permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten samt avlopp byggs ut. Byggrätter och tomtstorlekar föreslås följa de riktlinjer som anges i den fördjupade översiktsplanen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, planuppdrag Tegelbruket etapp 11.pdf
Behovsbedömning Tegelbruket etapp 11.pdf

7 Uppdrag om gatukostnadsutredning för Etapp 11 Tegelbruket

Dnr 2014 KSM 0978

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag på gatukostnadsutredning.

Beskrivning av ärendet
I samband med uppdraget att upprätta ett förslag till detaljplan för Tegelbruket, etapp 11, Östra Tyresö föreslås att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda frågan om uttag av gatukostnader i området enligt 6 kap. 28 § plan- och bygglagen (2010:900).

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE_uppdrag_gatukostnadsutredning_tegelbruket.pdf

8 Markavtal mellan Vattenfall AB Värme Norden och Tyresö kommun

Dnr 2014 KSM 0979

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Markavtalet mellan Vattenfall AB Värme Norden och Tyresö kommun godkänns.
2. Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
Ett avtal mellan Vattenfall AB Värme Norden och Tyresö kommun har upprättats. Markavtalet omfattar Vattenfalls fjärrvärmeledningar med tillhörande anordningar på eller i kommunens mark, men omfattas ej av annan rättighet såsom ledningsrätt eller servitut.

Markavtalet ger rätt till Vattenfall att bibehålla befintliga anläggningar, anlägga nya anläggningar förutsatt att kommunen lämnar tillstånd till detta samt disponera utrymme för att utföra underhålls- och förnyelsearbeten under förutsättningar att erforderliga tillstånd erhålls från kommunen.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE_vattenfall_fjärrvärme.pdf
Markavtal Fjärrvärme 2014-11-14.pdf
Markavtal mellan Vattenfall AB Norden och Tyresö kommun.pdf

9 Information om olika alternativ för ny ishall

Dnr 2013 KSM 1221.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Tyresövallen. Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av en ny ishall, ett parkeringshus och tillåta de läktare etc. som idag står på så kallad prickmark samt skapa en välkomnande entré till området. Inför samrådet har tre alternativa utformningar, till olika kostnader, utretts.

Bilagor
Behovsbedömning Tyresövallen.pdf
tjänsteskrivelse_alternativ_ishall_centrum.doc

10 Tyresövallen/ishallen, beslut om samråd

Dnr 2013 KSM 1221.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Samrådshandlingarna för ny detaljplan för Tyresövallen godkänns.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att gå ut på samråd med planförslaget.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Tyresövallen. Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av en ny ishall, ett parkeringshus och tillåta de läktare m.m. som idag står på så kallad prickmark samt skapa en välkomnande entré till området.

Bilagor
Plankarta_ishallen_samråd.pdf
planbeskrivning_tyresövallen_NY.pdf
tjänsteskrivelse_omtag_samråd_ishall_centrum.doc

11 Godkännande av utkast till samrådsredogörelse för Kryddvägen

Dnr 2014 KSM 0690

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Handlingen Utkast till samrådsredogörelse för detaljplan för Kryddvägen godkänns.

Beskrivning av ärendet
I september 2014 godkände miljö- och samhällsbyggnadsutskottet planhandlingarna för detaljplan för Kryddvägen, Farmarstigen. Förslaget till detaljplan har varit ute på samråd under perioden 9 september - 30 september 2014.

Detta utkast till samrådsredogörelse ska fungera som underlag till de byggherrar/exploatörer som ämnar delta i den kommande markanvisningstävlingen för Kryddvägen och Basilikagränd (delområde 2 och 3 inom planområdet).

Bilagor
Utkast till samrådsredogörelse för Kryddvägen_inför markanvisningstävling.pdf
Tjansteskrivelse_beslut-om-samrådsredogörelse_november2014.pdf

12 Markanvisningstävling för Kryddvägen

Dnr 2014 KSM 0870

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra en markanvisningstävling för bostäder och gemensamma vistelseytor inom detaljplan för Kryddvägen.
2. Tävlingen ska i huvudsak avse de delområden benämnda 2 och 3 i detaljplanen, dock har föreslagen bebyggelse öster om GC-stråket tagits bort efter samrådsskedet.

Beskrivning av ärendet
I september 2014 godkände miljö- och samhällsbyggnadsutskottet planhandlingarna och beslutade om att gå ut på samråd för Kryddvägen. Sedan dess har samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat vidare med ett program för markanvisningstävling som omfattar delområde 2 och 3 i detaljplanen.

Efter samrådet har föreslagen bebyggelse öster om GC-stråket som löper längs det östra delområdet tagits bort. Nu vill Samhällsbyggnadsförvaltningen att en markanvisningstävling anordnas för uppförande av bostäder och gemensamma vistelseytor inom deletapp 2 och 3.

Bilagor
1_Tävlingsprogram_kryddvägen_november2014.pdf
2A_Planbeskrivning_kryddvägen.pdf
2B_Plankarta_kryddvägen.pdf
2C_Behovsbedömning_kryddvägen.pdf
3A_utkast-Samrådsredogörelse_Kryddvägen_nov2014.pdf
3B_Sammanställning samrådsenkät_aktivitet_kryddvägen.pdf
3C_Rörelsemönster_Kryddvägen.jpg
4_markdispositionskarta_Kryddvägen.pdf
5A_Markanvisningsavtal Utkast, Västra delområdet.pdf
5B_Markanvisningsavtal Utkast, Östra delområdet.pdf
6_Energiriktlinjer.pdf
7_Referensbibliotek_kryddvägen.pdf
8A_14182 PM A Kryddvägen 141107.pdf
8A_14182 Rapport A Kryddvägen 141107.pdf
8A_bullerkata-14182 Ritning A01 Ekvivalentnivåer.pdf
8B_utdrag_ur_teknisk_handbok_AVFALLSHANTERING.pdf
8E_Kryddvägen Gatusektioner.pdf
8F_Dagvattenriktlinjer_Tyresö_medbilagor.pdf
Tjansteskrivelse_Uppdrag_markanvisningstavling_Kryddvägen-ny-nov2014.pdf

13 Beslut om planuppdrag och samråd om Runstenen 4 och 8

Dnr 2014 KSM 0880

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ändring genom tillägg till detaljplanen för fastigheterna Runstenen 4 och 8. Planarbetet sker med enkelt förfarande. I uppdraget ingår samråd.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11§, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4. En miljöbedömning med MKB bedöms därför inte behöva upprättas i samband med planprocessen.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i november 2013 en förfrågan från fastighetsägarna om att ändra detaljplanen för fastigheterna Runstenen 4 och 8. Planändringens syfte är att upphäva fastighetsplanen för att möjliggöra en förskjutning av fastighetsgränsen för att på så vis få en mer jämlik delning av tomterna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Samråd Runstenen.doc

14 Planbesked för Agaten 32

Dnr 2013 KSM 0796

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för Agaten 32 för att möjliggöra styckning av och parhusbebyggelse på fastigheten.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Agaten 32 på Åvägen 11 i Öringe inkom till kommunen i september 2014 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att stycka den i två delar samt uppföra ett parhus med två bostäder på respektive ny fastighet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en ny plan för att stycka och tillskapa ytterligare bostadsbebyggelse på fastigheten. Planarbetet beräknas tidigast kunna inledas under kvartal 1, 2015.

Bilagor
Planbesked_Agaten 32.doc

15 Planuppdrag, beslut om samråd för Tyresö 1:582

Dnr 2014 KSM 0986

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ändring genom tillägg för detaljplan för fastigheten Tyresö 1:582, för att tidigarelägga genomförandetid för fastigheten. Planarbetet sker med enkelt förfarande.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11§, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4. En miljöbedömning med MKB bedöms därför inte behöva upprättas i samband med planprocessen.

Beskrivning av ärendet
Fastigheten Tyresö 1:582 är belägen i området Solberga, ett fritidshusområde i östra delen av Tyresö kommun, vilket är en del av kommunens omvandlingsarbete. Under sommaren 2014 brann delar av bebyggelsen på fastigheten Tyresö 1:582.

Under hösten 2014 mottog samhällsbyggnadsförvaltningen en förfrågan från fastighetsägaren om bygglov, något som till följd av den förskjutna genomförandetiden inte kan beviljas. För att kunna bevilja bygglov krävs en ändring av genomförandetid för fastigheten.

Bilagor
Planbeskrivning_Tyresö 1-582.pdf
Tjänsteskrivelse_Samråd_Tyresö 1-582.doc

16 Statlig medfinansiering 2015

Dnr 2014 KSM 0988.509

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansökte i september 2014 om statlig medfinansiering för åtgärder inom trafiksäkerhet, cykel, kollektivtrafik och miljö för 2014. Trafikverket har beviljat medfinansiering för sju objekt.

Bilagor
Tjänsteutlåtande_Statlig medfinansiering 2015.pdf

17 Förlängning av samarbetsavtal avseende Kommunal energi- och klimatrådgivning

Dnr 2010 KSM 0743.068

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Förlängningen av samarbetsavtalet godkänns.
2. Energi- och klimatrådgivningen finansieras även fortsättningsvis av medel från Energigivarmyndigheten.

Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 9 oktober 2014 att rekommendera kommunerna att teckna förlängning av samarbetsavtal avseende kommunal energi- och klimatrådgivning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Förlängning av samarbetsavtal avseende Kommunal energi- och klimatrådgivning.pdf
Rekommendation KSL.pdf
Samarbetsavtal energi- o klimatrådgivning 2015-2017.pdf

18 Svar på remiss från Länsstyrelsen angående giftfri miljö

Dnr 2014 KS 0340

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som svar på remissen om Giftfri miljöstrategi för Stockholms län.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till strategi för att arbeta med det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Strategins genomförande utgörs av att respektive aktör arbetar med åtgärder.

Kommunen ser gärna att samarbetet mellan kommunerna i länet utvecklas i frågor där vi har gemensamma utmaningar. Området Giftfri miljö är ett sådant område. Kommunernas kärnverksamheter är så pass lika att det skulle vara mer effektivt, och ge större resultat, om kommunerna samarbetade.

Bilagor
Tjänsteutlåtande_Yttrande remiss Giftfri Miljö- strategi.pdf

19 Svar på remiss från Länsstyrelsen angående ett rikt växt- och djurliv

Dnr 2014/KS 0339

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som svar på remissen om Ekosystemtjänster i en expansiv region - Strategi för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv i Stockholms län.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har remitterat en strategi för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv i länet, fram till och med 31 december 2014. Detta miljömål är ett av Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål och av dessa har sex valts ut som prioriterade för länet. Strategins tidshorisont är fram till 2020.

De prioriterade miljömålet Ett rikt växt- och djurliv har av regeringen givits åtta preciseringar, av dessa har det regionala miljömålsrådet i Stockholm valt ut fyra som rör områden som är särskilt viktiga för länet.

Bilagor
Ett rikt växt och djurliv miljömålsstrategi samråd Tyresö.pdf
Remiss-strategi-riktväxtodjurliv.pdf

20 Svar på motion om fler och mer innovativa bostäder *

Dnr 2013 KSM 0716

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion den 16 juni 2014 om att Tyresö kommun bör ta initiativ att bygga både fler och mer innovativa bostäder för unga och söka Boverkets stöd för innovativt byggande.

Motionen remitteras för förslag till besvarande till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och till Tyresö bostäder.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Svar på motion om fler och mer innovativa bostäder.pdf
Motion om fler och mer innovativa bostäder.pdf

21 Ordförandeförslag angående förutsättningarna för busstrafik i Skälsätra

Dnr 2014/KSM 0998.510

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Chefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att i samråd med landstingets trafikförvaltning och trafikutövaren/entreprenören verka för att ett försök med busstrafik i Skälsätra genomförs, samt om det första alternativet inte visar sig framkomligt i andra hand se på förutsättningarna för att Tyresö kommun genomför ett liknande försök.

Beskrivning av ärendet
Fler delar i Tyresö kommun kommer inom de närmaste åren att få förbättrad kollektivtrafik, då bussar efter att Brakmarsvägen byggts om börjar trafikera Raksta. En del av Tyresö som däremot än så länge saknar kollektivtrafik är Skälsätra i Trollbäcken. Alliansen har därför i den kommunplan som antogs i juni 2014 som gäller för perioden 2015-2018 sett till att få med ett särskilt uppdrag om att se på förutsättningarna för busstrafik genom Skälsätra inom Verksamhetsområde 13 - Miljö och Trafik. Alliansen vill nu med detta ordförandeuppdrag ytterligare precisera och utveckla det uppdrag som Alliansen gett i kommunplanen.

Bilagor
Förslag från ordförande.pdf

22 Statusrapport gällande Tyresövägen

Dnr 2012 KSM 0890

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Som inriktning för pågående detaljprojektering av trafiklösningen vid Petterboda efterfrågas ett inriktningsbeslut för hur ett framtida tredje körfält bör disponeras. Ett tredje körfält kan antingen utformas som ett reversibelt mittkörfält eller som ytterligare ett körfält i västgående riktning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Tyresövägen.pdf

23 Månadsrapport från samhällsbyggnadsförvaltningen

Dnr 2014/SBF 0014

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Information noteras.

Beskrivning av ärendet
Rapporten är en beskrivning av vad som hänt inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde under en oktober - november 2014.

Bilagor
Månadsrapporter.pdf

24 Information och meddelanden

Dnr 2014/SBF 0017

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets meddelanden bifogas ärendet.

Bilagor
Information & meddelanden.pdf
Erstavik 6 1 - Beslut från Nacka kommun.pdf
Budgetuppföljning oktober.pdf
Information om överklagande av beslut om gatukostnadsutredning för Nyfors.pdf

25 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2014/SBF 0018

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beslut fattade på delegation redovisas i bifogad bilaga.

Bilagor
Delegationsbeslut 20141126.pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (122 kb)

§146 Utvärdering markanvisningstävling Norra Tyresö centrum, etapp 1

Dnr 2014/KSM 0470

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Redovisningen av utvärderingen för markanvisningstävlingen gällande Norra Tyresö Centrum, etapp 1 noteras.
2. Utvärderingsgruppens förslag till vinnare, Botrygg, Småa och Strabag, godkänns.

Reservation
Mats Larsson (FP) reserverar sig för Folkpartiets ledamöters räkning till förmån för eget förslag.

Beskrivning av ärendet
I maj 2014 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder och lokaler inom Norra Tyresö centrum etapp 1. Under sommaren har tävlingsförslag inkommit till kommunen och en tjänstemannagrupp har nu utvärderat samtliga inkommande anbud. Utvärderingen har gjorts delvis utifrån hur förslagen utifrån sig själva klarar de olika kriterierna, delvis utifrån hur förslaget står sig mot övriga förslag inom samma kvarter.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar att notera redovisningen av utvärderingen för markanvisningstävlingen gällande Norra Tyresö Centrum, etapp 1 och att utvärderingsgruppens förslag Botrygg, Småa och Strabag godkänns som vinnare.

Yrkande
Mats Larsson (FP) yrkar att beslutspunkt två ändras till att utvärderingsgruppens förslag till vinnare noteras.
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på att besluta i enlighet med ordförandeförslaget gällande beslutspunkt ett och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller förslaget.

Ordförande ställer proposition på Mats Larssons (FP) yrkande gällande beslutspunkt två och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslår yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget gällande beslutspunkt två och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller förslaget.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Utvärdering Norra Tyresö centrum Etapp1.pdf
NTC etapp 1 - rapport utvärdering.pdf

§147 Markanvisningsavtal Norra Tyresö centrum, kvarter 2

Dnr 2014/KSM 0983

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Forellen 4 inom Norra Tyresö centrums kvarter 2 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
3. Kommunen ska verka för att erbjuda gymnasieskolan praktikplatser inom ramen för kvarter två.
4. Ärendet justeras omedelbart.

Reservation
Mats Larsson (FP) reserverar sig för Folkpartiets ledamöters räkning till förmån för eget förslag.

Beskrivning av ärendet
I maj 2014 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder och lokaler inom Norra Tyresö centrum etapp 1. Utvärderingen redovisas i en utvärderingsrapport. Föreslagen vinnare för kvarter 2 i utvärderingsrapporten föreslås nu teckna markanvisningsavtal med kommunen.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Forellen 4 inom Norra Tyresö centrums kvarter 2 godkänns och att kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande. Ordföranden föreslår även att ärendet justeras omedelbart efter behandling i kommunstyrelsen.

Yrkande
Mats Larsson (FP) yrkar att miljö- och samhällsbyggandsutskottet endast ska besluta att notera informationen.

Anita Mattsson (S) yrkar att kommunen ska verka för att erbjuda gymnasieskolan praktikplatser inom ramen för kvarter två.

Ordföranden yrkar bifall till Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Mats Larssons (FP) yrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslår yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller förslaget.

Ordföranden ställer proposition på Anita Matssons (S) tilläggsyrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller yrkandet.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget med tillägget att kommunen ska verka för att erbjuda gymnasieskolan praktikplatser inom ramen för kvarter två.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Kvarter 2.pdf
NTC etapp 1 - rapport utvärdering.pdf

§148 Markanvisningsavtal Norra Tyresö centrum, kvarter 5a

Dnr 2014/KSM 0984

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Forellen 4 inom Norra Tyresö centrums kvarter 5a godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
3. Kommunen ska verka för att erbjuda gymnasieskolan praktikplatser inom ramen för kvarter 5a.
4. Ärendet justeras omedelbart.

Reservation
Mats Larsson (FP) reserverar sig för Folkpartiets ledamöters räkning till förmån för eget förslag.

Beskrivning av ärendet
I maj 2014 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder och lokaler inom Norra Tyresö centrum etapp 1. Utvärderingen redovisas i en utvärderingsrapport. Föreslagen vinnare för kvarter 5a i utvärderingsrapporten föreslås nu teckna markanvisningsavtal med kommunen.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Forellen 4 inom Norra Tyresö centrums kvarter 5a godkänns och att kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande. Ordföranden föreslår även att ärendet ska justeras omedelbart efter behandling i kommunstyrelsen.

Yrkande
Mats Larsson (FP) yrkar att miljö- och samhällsbyggandsutskottet endast ska besluta att notera informationen.

Anita Mattsson (S) yrkar att kommunen ska verka för att erbjuda gymnasieskolan praktikplatser inom ramen för kvarter 5a.

Ordföranden yrkar bifall till Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Mats Larssons (FP) yrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslår yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller förslaget.

Ordföranden ställer proposition på Anita Matssons (S) tilläggsyrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller yrkandet.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget med tillägget att kommunen ska verka för att erbjuda gymnasieskolan praktikplatser inom ramen för kvarter 5a.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Kvarter 5a.pdf
NTC etapp 1 - rapport utvärdering.pdf

§149 Markanvisningsavtal Norra Tyresö centrum, kvarter 5b

Dnr 2014/KSM 0985

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Forellen 4 inom Norra Tyresö centrums kvarter 5b godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
3. Kommunen ska verka för att erbjuda gymnasieskolan praktikplatser inom ramen för kvarter 5b.
4. Ärendet justeras omedelbart.

Reservation
Mats Larsson (FP) reserverar sig för Folkpartiets ledamöters räkning till förmån för eget förslag.

Beskrivning av ärendet
I maj 2014 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder och lokaler inom Norra Tyresö centrum etapp 1. Utvärderingen redovisas i en utvärderingsrapport. Föreslagen vinnare för kvarter 5b i utvärderingsrapporten föreslås nu teckna markanvisningsavtal med kommunen.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Forellen 4 inom Norra Tyresö centrums kvarter 5b godkänns och att kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande. Ordföranden föreslår även att ärendet justeras omedelbart efter behandling i kommunstyrelsen.

Yrkande
Mats Larsson (FP) yrkar att miljö- och samhällsbyggandsutskottet endast ska besluta att notera informationen.

Anita Mattsson (S) yrkar att kommunen ska verka för att erbjuda gymnasieskolan praktikplatser inom ramen för kvarter 5b.

Ordföranden yrkar bifall till Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Mats Larssons (FP) yrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslår yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller förslaget.

Ordföranden ställer proposition på Anita Matssons (S) tilläggsyrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller yrkandet.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget med tillägget att kommunen ska verka för att erbjuda gymnasieskolan praktikplatser inom ramen för kvarter 5b.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Kvarter 5b.pdf
NTC etapp 1 - rapport utvärdering.pdf

§150 Detaljplan för Torpartäppan 6

Dnr 2013/KSM 0856

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Detaljplanen för fastigheten Torpartäppan 6 antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Torpartäppan 6, för att möjliggöra styckning av fastigheten. Detaljplanen tas fram med enkelt förfarande. Detaljplanen var ute på samråd från den 25 augusti - 19 september och ute på underrättelse den 13 - 31 oktober 2014.

Bilagor
Detaljplan_Torpartäppan_6_Planbeskrivning_Antagande.pdf
Detaljplan_Torpartäppan_6_plankarta_antagande.pdf
Detaljplan_Torpartäppan_6_särskilt_utlåtande.pdf
Tjänsteskrivelse Torpartäppan 6 antagande.pdf

§151 Planuppdrag för Etapp 11 Tegelbruket

Dnr 2013/KSM 0603

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Tegelbruket 11 med normalt förfarande.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalken 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:9 (1) 3 bilaga 2 och 4.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen Tegelbruket etapp 11 är en omvandlingsplan som syftar till att möjliggöra permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten samt avlopp byggs ut. Byggrätter och tomtstorlekar föreslås följa de riktlinjer som anges i den fördjupade översiktsplanen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, planuppdrag Tegelbruket etapp 11.pdf
Behovsbedömning Tegelbruket etapp 11.pdf

§152 Uppdrag om gatukostnadsutredning för Etapp 11 Tegelbruket

Dnr 2014/KSM 0978

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag på gatukostnadsutredning.

Beskrivning av ärendet
I samband med uppdraget att upprätta ett förslag till detaljplan för Tegelbruket, etapp 11, Östra Tyresö föreslås att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda frågan om uttag av gatukostnader i området enligt 6 kap. 28 § plan- och bygglagen (2010:900).

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE_uppdrag_gatukostnadsutredning_tegelbruket.pdf

§153 Markavtal mellan Vattenfall AB Värme Norden och Tyresö kommun

Dnr 2014/KSM 0979

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Markavtalet mellan Vattenfall AB Värme Norden och Tyresö kommun godkänns.
2. Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
Ett avtal mellan Vattenfall AB Värme Norden och Tyresö kommun har upprättats. Markavtalet omfattar Vattenfalls fjärrvärmeledningar med tillhörande anordningar på eller i kommunens mark, men omfattas ej av annan rättighet såsom ledningsrätt eller servitut. Markavtalet ger rätt till Vattenfall att bibehålla befintliga anläggningar, anlägga nya anläggningar förutsatt att kommunen lämnar tillstånd till detta samt disponera utrymme för att utföra underhålls- och förnyelsearbeten under förutsättningar att erforderliga tillstånd erhålls från kommunen.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE_vattenfall_fjärrvärme.pdf
Markavtal Fjärrvärme 2014-11-14.pdf
Markavtal mellan Vattenfall AB Norden och Tyresö kommun.pdf

§154 Information om olika alternativ för ny ishall

Dnr 2013/KSM 1221 214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Tyresövallen. Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av en ny ishall, ett parkeringshus och tillåta de läktare etc. som idag står på så kallad prickmark samt skapa en välkomnande entré till området. Inför samrådet har tre alternativa utformningar, till olika kostnader, utretts.

Yttrande
Anita Matsson (S) lämnar in ett särskilt yttrande (bilaga).

Bilagor
Behovsbedömning Tyresövallen.pdf
påskriven tjänsteskrivelse_alternativ_ishallen.pdf

§155 Tyresövallen/ishallen, beslut om samråd

Dnr 2013/KSM 1221 214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Samrådshandlingarna för ny detaljplan för Tyresövallen godkänns.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att gå ut på samråd med planförslaget.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) hänvisar till särskilt yttrande i föregående ärende, § 154 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Tyresövallen. Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av en ny ishall, ett parkeringshus och tillåta de läktare m.m. som idag står på så kallad prickmark samt skapa en välkomnande entré till området.

Bilagor
Plankarta_ishallen_samråd.pdf
planbeskrivning_tyresövallen_NY.pdf
Tjänsteskrivelse_omtag_ishallen.pdf

§156 Godkännande av utkast till samrådsredogörelse för Kryddvägen

Dnr 2014/KSM 0690

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Handlingen Utkast till samrådsredogörelse för detaljplan för Kryddvägen godkänns.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för den socialdemokratiska gruppens räkning till förmån för eget förslag och hänvisar till tidigare reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2014-09-03, § 120.

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för Miljöpartiets grupps räkning till förmån för eget förslag och hänvisar till tidigare reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2014-09-03, § 120.

Beskrivning av ärendet
I september 2014 godkände miljö- och samhällsbyggnadsutskottet planhandlingarna för detaljplan för Kryddvägen, Farmarstigen. Förslaget till detaljplan har varit ute på samråd under perioden 9 september - 30 september 2014. Detta utkast till samrådsredogörelse ska fungera som underlag till de byggherrar/exploatörer som ämnar delta i den kommande markanvisningstävlingen för Kryddvägen och Basilikagränd (delområde 2 och 3 inom planområdet).

Ordförandeförslag
Ordförandens förslag är att handlingen utkast till samrådsredogörelse för detaljplan för Kryddvägen godkänns.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att delområde ett ska ingå i tävlingen.

Marie Åkesdotter (MP) stödjer Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslår yrkandet.

Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller förslaget.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Utkast till samrådsredogörelse för Kryddvägen_inför markanvisningstävling.pdf
Tjänsteskrivelse-förstasida-utkast-samrådsredogörelse-kryddvägen.pdf
Tjänsteskrivelse_Samrådsredogörelse.pdf

§157 Markanvisningstävling för Kryddvägen

Dnr 2014/KSM 0870

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra en markanvisningstävling för bostäder och gemensamma vistelseytor inom detaljplan för Kryddvägen.
2. Tävlingen ska i huvudsak avse de delområden benämnda 2 och 3 i detaljplanen, dock har föreslagen bebyggelse öster om GC-stråket tagits bort efter samrådsskedet.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för den socialdemokratiska gruppens räkning till förmån för eget förslag och hänvisar till tidigare reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2014-09-03, § 120.

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för Miljöpartiets ledamöters räkning till förmån för eget förslag och hänvisar till tidigare reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2014-09-03, § 120.

Beskrivning av ärendet
I september 2014 godkände miljö- och samhällsbyggnadsutskottet planhandlingarna och beslutade om att gå ut på samråd för Kryddvägen. Sedan dess har samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat vidare med ett program för markanvisningstävling som omfattar delområde 2 och 3 i detaljplanen. Efter samrådet har föreslagen bebyggelse öster om GC-stråket som löper längs det östra delområdet tagits bort. Nu vill Samhällsbyggnadsförvaltningen att en markanvisningstävling anordnas för uppförande av bostäder och gemensamma vistelseytor inom deletapp 2 och 3.

Ordförandeförslag
Ordförandens förslag är att handlingen utkast till samrådsredogörelse för detaljplan för Kryddvägen godkänns.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att delområde ett ska ingå i tävlingen.

Marie Åkesdotter (MP) stödjer Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslår yrkandet.

Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller förslaget.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
1_Tävlingsprogram_kryddvägen_november2014.pdf
2A_Planbeskrivning_kryddvägen.pdf
2B_Plankarta_kryddvägen.pdf
2C_Behovsbedömning_kryddvägen.pdf
3A_utkast-Samrådsredogörelse_Kryddvägen_nov2014.pdf
3B_Sammanställning samrådsenkät_aktivitet_kryddvägen.pdf
3C_Rörelsemönster_Kryddvägen.jpg
4_markdispositionskarta_Kryddvägen.pdf
5A_Markanvisningsavtal Utkast, Västra delområdet.pdf
5B_Markanvisningsavtal Utkast, Östra delområdet.pdf
6_Energiriktlinjer.pdf
7_Referensbibliotek_kryddvägen.pdf
8A_14182 PM A Kryddvägen 141107.pdf
8A_14182 Rapport A Kryddvägen 141107.pdf
8A_bullerkata-14182 Ritning A01 Ekvivalentnivåer.pdf
8B_utdrag_ur_teknisk_handbok_AVFALLSHANTERING.pdf
8E_Kryddvägen Gatusektioner.pdf
8F_Dagvattenriktlinjer_Tyresö_medbilagor.pdf
Tjänsteskrivelse_Kryddvägen_Markanvisningstävling.pdf

§158 Beslut om planuppdrag och samråd om Runstenen 4 och 8

Dnr 2014/KSM 0880

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ändring genom tillägg till detaljplanen för fastigheterna Runstenen 4 och 8. Planarbetet sker med enkelt förfarande. I uppdraget ingår samråd.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11§, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4. En miljöbedömning med MKB bedöms därför inte behöva upprättas i samband med planprocessen.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i november 2013 en förfrågan från fastighetsägarna om att ändra detaljplanen för fastigheterna Runstenen 4 och 8. Planändringens syfte är att upphäva fastighetsplanen för att möjliggöra en förskjutning av fastighetsgränsen för att på så vis få en mer jämlik delning av tomterna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Samråd Runstenen.doc

§159 Planbesked för Agaten 32

Dnr 2013/KSM 0796

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för Agaten 32 för att möjliggöra styckning av och parhusbebyggelse på fastigheten.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Agaten 32 på Åvägen 11 i Öringe inkom till kommunen i september 2014 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att stycka den i två delar samt uppföra ett parhus med två bostäder på respektive ny fastighet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en ny plan för att stycka och tillskapa ytterligare bostadsbebyggelse på fastigheten. Planarbetet beräknas tidigast kunna inledas under kvartal 1, 2015.

Bilagor
Planbesked_Agaten 32.doc

§160 Planuppdrag, beslut om samråd för Tyresö 1:582

Dnr 2014/KSM 0986

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ändring genom tillägg för detaljplan för fastigheten Tyresö 1:582, för att tidigarelägga genomförandetid för fastigheten. Planarbetet sker med enkelt förfarande.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11§, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4. En miljöbedömning med MKB bedöms därför inte behöva upprättas i samband med planprocessen.

Beskrivning av ärendet
Fastigheten Tyresö 1:582 är belägen i området Solberga, ett fritidshusområde i östra delen av Tyresö kommun, vilket är en del av kommunens omvandlingsarbete. Under sommaren 2014 brann delar av bebyggelsen på fastigheten Tyresö 1:582. Under hösten 2014 mottog samhällsbyggnadsförvaltningen en förfrågan från fastighetsägaren om bygglov, något som till följd av den förskjutna genomförandetiden inte kan beviljas. För att kunna bevilja bygglov krävs en ändring av genomförandetid för fastigheten.

Bilagor
Planbeskrivning_Tyresö 1-582.pdf
Tjänsteskrivelse_Samråd_Tyresö 1-582.doc

§161 Statlig medfinansiering 2015

Dnr 2014/KSM 0988 509

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansökte i september 2014 om statlig medfinansiering för åtgärder inom trafiksäkerhet, cykel, kollektivtrafik och miljö för 2014. Trafikverket har beviljat medfinansiering för sju objekt.

Bilagor
Tjänsteutlåtande_Statlig medfinansiering 2015.pdf

§162 Förlängning av samarbetsavtal avseende Kommunal energi- och klimatrådgivning

Dnr 2010/KSM 0743 068

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Förlängningen av samarbetsavtalet godkänns.
2. Energi- och klimatrådgivningen finansieras även fortsättningsvis av medel från Energigivarmyndigheten.

Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 9 oktober 2014 att rekommendera kommunerna att teckna förlängning av samarbetsavtal avseende kommunal energi- och klimatrådgivning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Förlängning av samarbetsavtal avseende Kommunal energi- och klimatrådgivning.pdf
Rekommendation KSL.pdf
Samarbetsavtal energi- o klimatrådgivning 2015-2017.pdf

§163 Svar på remiss från Länsstyrelsen angående giftfri miljö

Dnr 2014/KS 0340

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som svar på remissen om Giftfri miljöstrategi för Stockholms län.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar in ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till strategi för att arbeta med det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Strategins genomförande utgörs av att respektive aktör arbetar med åtgärder. Kommunen ser gärna att samarbetet mellan kommunerna i länet utvecklas i frågor där vi har gemensamma utmaningar. Området Giftfri miljö är ett sådant område. Kommunernas kärnverksamheter är så pass lika att det skulle vara mer effektivt, och ge större resultat, om kommunerna samarbetade.

Bilagor
Tjänsteutlåtande_Yttrande remiss Giftfri Miljö- strategi.pdf

§164 Svar på remiss från Länsstyrelsen angående ett rikt växt- och djurliv

Dnr 2014/KS 0339

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som svar på remissen om Ekosystemtjänster i en expansiv region - Strategi för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv i Stockholms län.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar in ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har remitterat en strategi för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv i länet, fram till och med 31 december 2014. Detta miljömål är ett av Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål och av dessa har sex valts ut som prioriterade för länet. Strategins tidshorisont är fram till 2020. De prioriterade miljömålet Ett rikt växt- och djurliv har av regeringen givits åtta preciseringar, av dessa har det regionala miljömålsrådet i Stockholm valt ut fyra som rör områden som är särskilt viktiga för länet.

Bilagor
Remiss-strategi-riktväxtodjurliv.pdf
Tjänsteskrivelse_Ekosystemtjänster.pdf

§165 Svar på motion om fler och mer innovativa bostäder

Dnr 2013/KSM 0716

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för Miljöpartiets grupps räkning med hänvisning till motionen. 

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) skulle ha yrkat bifall till Marie Åkesdotters (MP) yrkande om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion den 16 juni 2014 om att Tyresö kommun bör ta initiativ att bygga både fler och mer innovativa bostäder för unga och söka Boverkets stöd för innovativt byggande. Motionen remitteras för förslag till besvarande till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och till Tyresö bostäder.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Anita Mattsson (S) stödjer Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslår yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller förslaget.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Svar på motion om fler och mer innovativa bostäder.pdf
Motion om fler och mer innovativa bostäder.pdf

§166 Ordförandeförslag angående förutsättningarna för busstrafik i Skälsätra

Dnr 2014/KSM 0998 510

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Chefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att i samråd med landstingets trafikförvaltning och trafikutövaren/entreprenören verka för att ett försök med busstrafik i Skälsätra genomförs, samt om det första alternativet inte visar sig framkomligt i andra hand se på förutsättningarna för att Tyresö kommun genomför ett liknande försök.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar in ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Fler delar i Tyresö kommun kommer inom de närmaste åren att få förbättrad kollektivtrafik, då bussar efter att Brakmarsvägen byggts om börjar trafikera Raksta. En del av Tyresö som däremot än så länge saknar kollektivtrafik är Skälsätra i Trollbäcken. Alliansen har därför i den kommunplan som antogs i juni 2014 som gäller för perioden 2015-2018 sett till att få med ett särskilt uppdrag om att se på förutsättningarna för busstrafik genom Skälsätra inom Verksamhetsområde 13 - Miljö och Trafik. Alliansen vill nu med detta ordförandeuppdrag ytterligare precisera och utveckla det uppdrag som Alliansen gett i kommunplanen.

Bilagor
Förslag från ordförande.pdf

§167 Statusrapport gällande Tyresövägen

Dnr 2012/KSM 0890

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Som inriktning för pågående detaljprojektering av trafiklösningen vid Petterboda efterfrågas ett inriktningsbeslut för hur ett framtida tredje körfält bör disponeras. Ett tredje körfält kan antingen utformas som ett reversibelt mittkörfält eller som ytterligare ett körfält i västgående riktning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Tyresövägen.pdf
Tyresövägen_altA.pdf
Tyresövägen_altB.pdf

§168 Månadsrapport från samhällsbyggnadsförvaltningen

Dnr 2014/SBF 0014

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Information noteras.

Beskrivning av ärendet
Rapporten är en beskrivning av vad som hänt inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde under en oktober - november 2014.

Bilagor
Månadsrapporter.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§168_prot_20141126.pdf (153 kb)

§169 Information och meddelanden

Dnr 2014/SBF 0017
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets meddelanden bifogas i ärendet.

Bilagor
Information om överklagande av beslut om gatukostnadsutredning för Nyfors.pdf
Erstavik 6 1 - Beslut från Nacka kommun.pdf
Budgetuppföljning oktober.pdf
Information & meddelanden.pdf
Info-punkt VA-avgifter MSU 141126.pdf
Malarkonferens 2015 och vattenpriset.pdf

§170 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2014/SBF 0018
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beslut fattade på delegation redovisas i bifogad bilaga.

Bilagor
Delegationsbeslut 20141126.pdf