Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2016-08-31

Sammanträde 2016-08-31

Datum
Klockan
08:30
Plats

1 Beata Iversen presenterar sitt exjobb om naturrum

Dnr 2016/SBF 0094

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beata Iversen presenterar sitt exjobb om naturrum.

För mer information se länk:
http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A937730&dswid=-3165

2 Beslut om planuppdrag och samråd för ändring av detaljplanen Villa Linde

Dnr 2016KSM1390.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för Villa Linde.

2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget på samråd

Beskrivning av ärendet
Gällande detaljplan för fastigheten Linde 13:9 togs fram med syftet att möjliggöra en utökning av fastighetens byggrätt för ett så kallat fullvärdigt boende enligt lagen om särskilt stöd och service till funktionshindrade. En planändring skulle göra det möjligt att bygga om huset till lägenheter och medföra en avsevärt högre livskvalitet för de boende, samt en stor förbättring för personalen. Fastigheten Linde hade sedan tidigare använts som ett gruppboende med mindre omfattning.

När den gällande plan togs fram önskade närboende och intresseföreningar att någon typ av störningsskydd skulle uppföras mot angränsande villabebyggelse, då man upplevde störningar från verksamheten och var rädd att denna skulle öka i och med den ökade byggrätten. I ett försök att tillmötesgå grannarna lades en bestämmelse in i planen om att plank skulle uppföras eller byggnad utformas som ett bullerskydd mot den närliggande fastigheten Linde 13:2. Dessvärre utformades bestämmelsen tvingande och med en olycklig formulering.

Bilagor
Start-pm underskrivet.pdf

3 Svar på motion om namnsättning av cykelvägar *

Dnr 2016BNS0254.246

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen bifalls.

Beskrivning av ärendet
Mikael Ordenius och Marie Åkesdotter har för Miljöpartiet lämnat in en motion till kommunfullmäktige avseende namnsättning av huvudcykelstråk inom Tyresö kommun. Motionen har remitterats till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för förslag på besvarande.

Stadsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att ge namn på cykelvägarna i syfte att lättare kunna beskriva och leda cyklister och fotgängare på rätt väg. Utöver möjligheten att tydliggöra vägarna är det också fördelaktigt att snabbt kunna identifiera en plats vid till exempel ett olyckstillfälle. Cykelvägarna kan dessutom vid incidenter fungera som tillfälliga utrymningsvägar. Är de då dessutom namnsatta underlättas ett utrymningsarbete avsevärt. I förvaltningens arbete med framtagande av detaljplaner ingår även att se över gång- och cykelvägar som ökar förutsättningarna för cykelpendling alternativt kombinerat cykel och kommunalt pendlande.

Förslaget i motionen går även helt i linje med de remissvar som inkommit avseende den regionala cykelplan som tagits fram för Stockholms län där det övergripande målet är att öka cykeltrafiken i Stockholms län till år 2030 från 5 procent till 20 procent av resorna. I remissvaren har det bland annat föreslagits att man borde utarbeta en plan för namnsättning av cykelstråken för att ytterligare öka förutsättningarna för att kunna nå målet.

Bilagor
Svar på motion - huvudcykelstråk.pdf

4 Landstinget presenterar och för dialog om ny RUFS

Dnr 2016/SBF 0101

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Landstinget presenterar och för dialog om ny RUFS. Kim Örtenblad från TRF regionplaneavdelning och Anette Jansson från TRF tillväxtavdelning närvarar.

För mer information om nya RUFS se bifogad länk:
http://www.rufs.se/rufs-2050/samrad

5 Information om fiberutbyggnad i kommunen.

Dnr 2016/SBF 0095

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Exploateringsingenjör Emelie Häll informerar om fiberutbyggnad i kommunen i förhållande till de nationella målen.

6 Redovisning av principerna för erhållande av statsbidrag för ökat bostadsbyggande

Dnr 2016/SBF 0096

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om principer för statsbidrag för ökat bostadsbyggande kommer att redovisas på sammanträdet.

7 Information om slutuppgörelse av Stadsparken

Dnr 2016/SBF 0099

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

8 Ekonomisk månadsrapport för Stadsbyggnadsförvaltningen

Dnr 2016/SBF 0102

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens ekonomiska rapport bifogas.

Bilagor
Uppföljning av budget Stadsbyggnad juli.pdf

9 Månadsrapport från Stadsbyggnadsförvaltningen 2016

Dnr 2016/SBF 0006

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens rapporter bifogas.

Bilagor
Månadsrapport Stadsbyggnadsförvaltningen Juli-Augusti 2016.pdf

§98 Beata Iversen presenterar sitt exjobb om naturrum

Dnr 2016/SBF 0094

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beata Iversen presenterar sitt exjobb om naturrum.
För mer information se länk:
http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A937730&dswid=-3165

Beslut/Protokollsutdrag
§183_prot_20160831.pdf (165 kb)

§99 Beslut om planuppdrag och samråd för ändring av detaljplanen Villa Linde

Dnr 2016 KSM 1390.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Linde 13:9 "Villa Linde" på Lindevägen i Trollbäcken för att ändra bestämmelsen om störningsskydd. I uppdraget ingår samråd. Planarbetet kan ske med standardförfarande.

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4. En miljöbedömning med MKB bedöms därför inte behöva upprättas i samband med planprocessen.

Beskrivning av ärendet
Gällande detaljplan för fastigheten Linde 13:9 togs fram med syftet att möjliggöra en utökning av fastighetens byggrätt för ett så kallat fullvärdigt boende enligt lagen om särskilt stöd och service till funktionshindrade. En planändring skulle göra det möjligt att bygga om huset till lägenheter och medföra en avsevärt högre livskvalitet för de boende, samt en stor förbättring för personalen. Fastigheten Linde hade sedan tidigare använts som ett gruppboende med mindre omfattning.

När den gällande plan togs fram önskade närboende och intresseföreningar att någon typ av störningsskydd skulle uppföras mot angränsande villabebyggelse, då man upplevde störningar från verksamheten och var rädd att denna skulle öka i och med den ökade byggrätten. I ett försök att tillmötesgå grannarna lades en bestämmelse in i planen om att plank skulle uppföras eller byggnad utformas som ett bullerskydd mot den närliggande fastigheten Linde 13:2. Dessvärre utformades bestämmelsen tvingande och med en olycklig formulering.

Bilagor
Start-pm underskrivet.pdf
Start-pm underskrivet.pdf

§100 Svar på motion om namnsättning av cykelvägar

Dnr 2016 BNS 0254.246

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen bifalls.

Beskrivning av ärendet
Mikael Ordenius och Marie Åkesdotter har för Miljöpartiet lämnat in en motion till kommunfullmäktige avseende namnsättning av huvudcykelstråk inom Tyresö kommun. Motionen har remitterats till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för förslag på besvarande.

Stadsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att ge namn på cykelvägarna i syfte att lättare kunna beskriva och leda cyklister och fotgängare på rätt väg. Utöver möjligheten att tydliggöra vägarna är det också fördelaktigt att snabbt kunna identifiera en plats vid till exempel ett olyckstillfälle. Cykelvägarna kan dessutom vid incidenter fungera som tillfälliga utrymningsvägar. Är de då dessutom namnsatta underlättas ett utrymningsarbete avsevärt.
I förvaltningens arbete med framtagande av detaljplaner ingår även att se över gång- och cykelvägar som ökar förutsättningarna för cykelpendling alternativt kombinerat cykel och kommunalt pendlande.

Förslaget i motionen går även helt i linje med de remissvar som inkommit avseende den regionala cykelplan som tagits fram för Stockholms län där det övergripande målet är att öka cykeltrafiken i Stockholms län till år 2030 från 5 procent till 20 procent av resorna. I remissvaren har det bland annat föreslagits att man borde utarbeta en plan för namnsättning av cykelstråken för att ytterligare öka förutsättningarna för att kunna nå målet.

Bilagor
Svar på motion - huvudcykelstråk.pdf
Svar på motion - namnsätta huvudcykelstråk (version 2).pdf

§101 Landstinget presenterar och för dialog om ny RUFS

Dnr 2016/SBF 0101

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Landstinget presenterar och för dialog om ny RUFS. Kim Örtenblad från TRF regionplaneavdelning och Anette Jansson från TRF tillväxtavdelning närvarar.
För mer information om nya RUFS se bifogad länk:
http://www.rufs.se/rufs-2050/samrad

Beslut/Protokollsutdrag
§186_prot_20160831.pdf (165 kb)

§102 Information om fiberutbyggnad i kommunen

Dnr 2016/SBF 0095

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Exploateringsingenjör Emelie Häll informerar om fiberutbyggnad i kommunen i förhållande till de nationella målen.

Beslut/Protokollsutdrag
§187_prot_20160831.pdf (164 kb)

§103 Redovisning av principerna för erhållande av statsbidrag för ökat bostadsbyggande

Dnr 2016/SBF 0096

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om principer för statsbidrag för ökat bostadsbyggande redovisas av jurist Christian Arnbom.

Beslut/Protokollsutdrag
§188_prot_20160831.pdf (165 kb)

§104 Information om slutuppgörelse av Stadsparken

Dnr 2016/SBF 0099

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggledare Franco Panfichi informerar om slutuppgörelse av Stadsparken.

Beslut/Protokollsutdrag
§189_prot_20160831.pdf (164 kb)

§105 Ekonomisk månadsrapport för Stadsbyggnadsförvaltningen

Dnr 2016/SBF 0102

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens ekonomiska rapport bifogas.

Bilagor
Uppföljning av budget Stadsbyggnad juli.pdf

§106 Månadsrapport från Stadsbyggnadsförvaltningen 2016

Dnr 2016/SBF 0006

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens rapporter bifogas.

Bilagor
Månadsrapport Stadsbyggnadsförvaltningen Juli-Augusti 2016.pdf

§107 Information från förvaltningschefen - ärendet utgår

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Sara Kopparberg återkommer med information på ett senare sammanträde under hösten.

Beslut/Protokollsutdrag
§192_prot_20160831.pdf (110 kb)