Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2017-02-20

Sammanträde 2017-02-20

Datum
Klockan
08:30
Plats
Bollmora

1 Beslut om granskning av detaljplan för bostäder vid Granängsvägen

Dnr 2016KSM0597.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan bostäder vid Granängsvägen godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Detaljplan, inom del av fastigheten Bollmora 1:94, skapar byggrätt för 70-80
bostadslägenheter i flerbostadshus. Små studiolägenheter eller lokaler för
centrumändamål får inrymmas i bottenvåningen. Parkering anordnas i huvudsak under
planterade bostadsgårdar. Stadsbyggnadsförvaltningen har efter samråd i maj 2016
bedömt att inkomna synpunkter kan hanteras inom ramen för fortsatt planarbete och
att planförslaget kan ställas ut för granskning. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag
ska beredas i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Därefter ska beslut om att
godkänna granskningshandlingarna samt att ställa ut förslaget på granskning beslutas
om i kommunstyrelsen.

Bilagor
Planbeskrivning Dp Bostäder vid Granängsvägen.pdf
DP-Granängsvägen_PKgranskning_FOCUS A3.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

2 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för Linde 13:9 *

Dnr 2016KSM1390.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till
kommunfullmäktige
- Detaljplanen för Linde 13:9 antas.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser beslut om antagande gällande förslag till ändring av detaljplan för Linde
13:9 (Villa Linde). Ändringen innebär att bestämmelsen kring störningsskydd tas bort
då det inte krävs enligt lag. Att ta bort bestämmelsen bedöms skapa en bättre
boendemiljö för de boende på Villa Linde. Förslaget var på samråd från 10 november -
24 november 2016 och på granskning 24 januari - 14 februari 2017. Ändringen av
detaljplanen upprättas med normalt förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Bilagor
Tjänsteskrivelse antagande Linde 13_9.pdf
DP-Linde13-9_PK_Antagande_FOKUS.pdf
PLANBES Laga kraft 2002.pdf
planbeskrivning-ändringavdetaljplan-antagande-Linde.pdf

3 Beslut om antagande av detaljplan för Kumla 3:213 m.fl. bostäder vid Töresjövägen *

Dnr 2015KSM0719.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till
kommunfullmäktige
- Detaljplanen för Kumla 3:213 m.fl. bostäder vid Töresjövägen antas.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen syftar till att ge fastigheterna Kumla 3:213 och 3:214 byggrätt för att
möjliggöra flerbostadshus i två till tre våningar. Detaljplanen omfattar ett område som
är 4 300 m² stort och som ligger i Lindalen precis vid kommungränsen till Stockholm.
Den nya bebyggelsen ska anpassas till omgivningarna genom att reglera en skala på
husen med som mest tre våningar och genom att husvolymerna saxas och bryts upp.
Byggnader ska anpassas till topologin genom att trappas och byggas i suterräng för att
undvika allt för stor påverkan på naturmarken. Den kuperade terrängen ska behållas
vilket styrs genom planbestämmelser.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Dp_Töresjövägen_Granskningsutlåtande.pdf
DP_Töresjövägen_PK_antagande_FOKUS-Plankarta_A3_1_1000.pdf
Dp_Töresjövägen_planbeskr_antagande.pdf

4 Ändrad inriktning av detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 2

Dnr 2015KSM0290.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ändra inriktning i del av planområdet
från kultur- och kunskapscentrum till äldreboende. Genomförandet av detaljplanen
bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap.
11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Beskrivning av ärendet
Hösten 2012 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med att
planlägga Norra Tyresö Centrum. I december 2013 godkände miljö- och
samhällsbyggnadsutskottet det kvalitetsprogram som tagits fram för området.
Parallellt med arbetet med kvalitetsprogrammet fick samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att hitta ett alternativt, mer centralt, läge för kommunens gymnasium.
Aktuellt läge identifierades då som det bästa av åtta olika alternativ och planuppdrag
gavs 10 april 2015 för kunskapscentrum, bostäder, vårdcentral och förskola.
Detaljplanen var ute på samråd under hösten 2015 med denna inriktning och med en
justerad avgränsning, se ovan. Under 2016 togs ett politiskt beslut att Tyresö inte
längre ska erbjuda en gymnasieskola med teoretisk inriktning, varför en flytt av
gymnasieskolan till centrum inte längre var aktuell. I läget för det tilltänkta
kunskapscentret inom kvarter 7 behöver därför en ny funktion planeras.
Stadsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med Hemsö Fastighets AB, som äger
fastigheten, har istället föreslagit nytt äldreboende. Behovet av denna typ av bostäder
är stort i hela Tyresö, även i centrum.

Syftet med planuppdraget blir därmed att skapa möjlighet till en vårdcentral, nya
bostäder, äldreboende och nya lokalgator. Planarbetet återupptas under våren och
planen beräknas kunna antas under 2018. Planen upprättas med standardförfarande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_centrum etapp 2_inriktningsbeslut.doc.pdf

5 Svar på motion om bostadsbyggande i Tyresö kommun *

Dnr 2016/KS 0366 001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till
kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson och Mathias Tegnér, båda från Socialdemokraterna, inkom den 24
november 2016 med en motion om att Tyresö kommun ska sätta upp mål för Tyresö
Bostäder med fler hyresrätter. Socialdemokraterna yrkar i motionen:
Att ett kommunalt mål för antal tillkommande hyresrätter tas fram.
Att ett kommunalt mål för ett växande Tyresö Bostäder tas fram.
Att Tyresö kommuns ägardirektiv till Tyresö Bostäder uppdateras i enlighet med
motionens intentioner.
Att kommunfullmäktige anmodar Tyresö Bostäder att revidera inkomstkraven för sina
hyresgäster i motionens anda.

Med miljö- och samhällsbyggnadsutskottets skrivelse anses motionen besvarad.

Bilagor
Motion om bostadsbyggande i Tyresö kommun.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-11-24 §184.pdf

6 Svar på motion om rondell vid korsningen Njupkärrsvägen och Bollmoravägen *

Dnr 2016/KS 0368 001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till
kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna lämnade in en motion den 24 november 2016 om att
Njupkärrsvägen och Bollmoravägen är mycket hårt trafikerad och att trafiken delvis är
skymd. För att öka trafiksäkerheten, framkomligheten och för att skapa miljövinster
föreslås att nämnd korsning utformas med en cirkulationsplats. Kort efter att motionen
från Sverigedemokraterna lämnats in till kommunfullmäktige fick kommundirektören
ett ordförandeuppdrag av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M), dnr
2016/KS 0375 92. Uppdraget handlar om att påbörja planering av ny trafiklösning vid
korsningen Bollmoravägen/Njupkärrsvägen/Granitvägen samt se på nya sätt att
ansluta trafiken till/från Granitvägen och Bollmoraberg till korsningen i en
helhetslösning. Kommunstyrelsen sammanträdde 6 december 2016.

I och med ordförandeuppdraget arbetar Stadsbyggnadsförvaltningen med att
hitta en bättre trafiklösning av korsningen.

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut om att motionen anses besvarad ska
beredas i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen. Beslut om att
motionen anses besvarad tas därefter i kommunfullmäktige.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Motion om rondell vid korsningen Njupkärrsvägen och Bollmoravägen.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-11-24 §184.pdf

7 Beslut om uppdrag för övergripande trafikprojekt vid Bollmoravägen

Dnr 2017KSM0187.310

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att starta ett övergripande projekt för
Bollmoravägen sträckan Njupkärrsvägen - Tyresövägen där en ny trafiklösning i
korsningen Bollmoravägen/Njupkärrsvägen/Granitvägen ingår.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören fick ett ordförandeuppdrag av kommunstyrelsens ordförande
Fredrik Saweståhl (M), §188 den 6 december 2016, dnr 2016/KS 0375 92. Uppdraget
är att påbörja planering för ny trafiklösning av korsningen
Bollmoravägen/Njupkärrsvägen/Granitvägen samt att se på nya sätt att ansluta
trafiken till/från Granitvägen och Bollmoraberg till korsningen i en helhetslösning.
Stadsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att utreda en helhetslösning av korsningen
som beskrivs i ordförandeuppdraget, men ser att korsningen påverkas av flera
pågående projekt längs Bollmoravägen. Det behöver finnas en gemensam förståelse
för pågående projekt och dess påverkan på Bollmoravägen

Bilagor
Bilaga Ordförandeuppdrag KS §188 2016-12-06.pdf
Tjänsteskrivelse uppdrag Bollmoravägen SE 170207.docx.pdf

8 Svar på remiss Haninge stad stadsutvecklingplan samrådshandling

Dnr 2017KSM0170.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som miljö- och
samhällsbyggnadsutskottet svar på remissen om Haninge kommuns
stadsutvecklingsplan för Haninge stad (samrådsversion).

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun stödjer samrådsförslaget i stort och ambitionerna är i enlighet med
förslag till ny översiktsplan för Tyresö kommun. Yttrandet fokuserar främst på det som
berör Tyresö kommun, vilket är Haninge i ett regionalt sammanhang, tvärförbindelse
mellan Haninge och Tyresö, arbetstillfällen och andra stadskärnatjänster, det vill säga
fördelar en stadskärna kan medföra.

Tyresö kommun har tagit del av Haninge kommuns samrådsförslag till
stadsutvecklingsplan för Haninge stad. Samrådsförslaget är ett välarbetat dokument
som kan vara vägledande för kommunarbetet i framtiden men även i ett regionalt
sammanhang. Tyresö kommun ser positivt på samrådsförslagets ambition att skapa en
välkomnande, livfull och dynamisk stadskärna i nära harmoni med natur och skärgård.
Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse ska beredas i miljö- och
samhällsbyggnadsutskottet. Därefter tas beslut om att stadsbyggnadsförvaltningens
skrivelse antas som svar på remissen i kommunstyrelsen.

Bilagor
Haning stadsutvecklingsplan samradsversion.pdf
Remiss Haninge stadsutvecklingsplan.pdf
TJÄN Remissvar Haninge stad stadsutvecklingsplan samråd.docx.pdf

9 Information om entrepenad och ekonomi i Solberga

Dnr 2017/SBF 0032

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggprojektledare Johan Wigstrand informerar om den pågående entreprenaden i
Solberga.

10 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/SBF 0015

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av
delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott,
som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att
kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot
inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

11 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen 2017

Dnr 2017/SBF 0025

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.

Bilagor
Månadsrapport SBF januari 2017.pdf

§15 Beslut om granskning av detaljplan för bostäder vid Granängsvägen

Dnr 2016KSM0597.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan, Bostäder vid Granängsvägen, godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Detaljplan, inom del av fastigheten Bollmora 1:94, skapar byggrätt för 70-80 bostadslägenheter i flerbostadshus. Små studiolägenheter eller lokaler för centrumändamål får inrymmas i bottenvåningen. Parkering anordnas i huvudsak under planterade bostadsgårdar.

Stadsbyggnadsförvaltningen har efter samråd i maj 2016 bedömt att inkomna synpunkter kan hanteras inom ramen för fortsatt planarbete och att planförslaget kan ställas ut för granskning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granängsvägen.pdf
Planbeskrivning Dp Bostäder vid Granängsvägen.pdf
DP-Granängsvägen_PKgranskning_FOCUS A3.pdf
Kvalitetsprogram_170208.pdf

§16 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för Linde 13:9

Dnr 2016KSM1390.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplanen för Linde 13:9 antas.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser beslut om antagande gällande förslag till ändring av detaljplan för Linde 13:9 (Villa Linde). Ändringen innebär att bestämmelsen kring störningsskydd tas bort då det inte krävs enligt lag. Att ta bort bestämmelsen bedöms skapa en bättre boendemiljö för de boende på Villa Linde. Förslaget var på samråd från 10 november - 24 november 2016 och på granskning 24 januari - 14 februari 2017. Ändringen av detaljplanen upprättas med normalt förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Stadsbyggnadförvaltningen har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för Linde 13:9. Förslaget ska beredas i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och i kommunstyrelsen. Beslut tas därefter i kommunfullmäktige.

Bilagor
Tjänsteskrivelse detaljplan Linde 13_9 antagande.pdf
DP-Linde13-9_PK_Antagande_FOKUS.pdf
PLANBES Laga kraft 2002.pdf
planbeskrivning-ändringavdetaljplan-antagande-Linde.pdf
Granskningsutlåtande Linde 13_9 - antagande.pdf

§17 Beslut om antagande av detaljplan för Kumla 3:213 m.fl. bostäder vid Töresjövägen

Dnr 2015KSM0719.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplanen för Kumla 3:213 m.fl. bostäder vid Töresjövägen antas.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen syftar till att ge fastigheterna Kumla 3:213 och 3:214 byggrätt för att möjliggöra flerbostadshus i två till tre våningar. Detaljplanen omfattar ett område som är 4 300 m² stort och som ligger i Lindalen precis vid kommungränsen till Stockholm.

Den nya bebyggelsen ska anpassas till omgivningarna genom att reglera en skala på husen med som mest tre våningar och genom att husvolymerna saxas och bryts upp. Byggnader ska anpassas till topologin genom att trappas och byggas i suterräng för att undvika allt för stor påverkan på naturmarken. Den kuperade terrängen ska behållas vilket styrs genom planbestämmelser.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Töresjövägen.pdf
Dp_Töresjövägen_Granskningsutlåtande.pdf
DP_Töresjövägen_PK_antagande_FOKUS-Plankarta_A3_1_1000.pdf
Dp_Töresjövägen_planbeskr_antagande.pdf

§18 Ändrad inriktning av detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 2

Dnr 2015KSM0290.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ändra inriktning i del av planområdet från kultur- och kunskapscentrum till äldreboende.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga).
Marie åkesdotter (MP) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Hösten 2012 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med att planlägga Norra Tyresö Centrum. I december 2013 godkände miljö- och samhällsbyggnadsutskottet det kvalitetsprogram som tagits fram för området. Parallellt med arbetet med kvalitetsprogrammet fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att hitta ett alternativt, mer centralt, läge för kommunens gymnasium. Aktuellt läge identifierades då som det bästa av åtta olika alternativ och planuppdrag gavs 10 april 2015 för kunskapscentrum, bostäder, vårdcentral och förskola. Detaljplanen var ute på samråd under hösten 2015 med denna inriktning och med en justerad avgränsning, se ovan. Under 2016 togs ett politiskt beslut att Tyresö inte längre ska erbjuda en gymnasieskola med teoretisk inriktning, varför en flytt av gymnasieskolan till centrum inte längre var aktuell. I läget för det tilltänkta kunskapscentret inom kvarter 7 behöver därför en ny funktion planeras. Stadsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med Hemsö Fastighets AB, som äger fastigheten, har istället föreslagit nytt äldreboende. Behovet av denna typ av bostäder är stort i hela Tyresö, även i centrum.

Syftet med planuppdraget blir därmed att skapa möjlighet till en vårdcentral, nya bostäder, äldreboende och nya lokalgator. Planarbetet återupptas under våren och planen beräknas kunna antas under 2018. Planen upprättas med standardförfarande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse NTC etapp 2.pdf

§19 Svar på motion om bostadsbyggande i Tyresö kommun - ärendet utgår

§20 Svar på motion om rondell vid korsningen Njupkärrsvägen och Bollmoravägen

Dnr 2016/KS 0368 001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna lämnade in en motion den 24 november 2016 om att Njupkärrsvägen och Bollmoravägen är mycket hårt trafikerad och att trafiken delvis är skymd. För att öka trafiksäkerheten, framkomligheten och för att skapa miljövinster föreslås att nämnd korsning utformas med en cirkulationsplats. Kort efter att motionen från Sverigedemokraterna lämnats in till kommunfullmäktige fick kommundirektören ett ordförandeuppdrag av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M), dnr 2016/KS 0375 92. Uppdraget handlar om att påbörja planering av ny trafiklösning vid korsningen Bollmoravägen/Njupkärrsvägen/Granitvägen samt se på nya sätt att ansluta trafiken till/från Granitvägen och Bollmoraberg till korsningen i en helhetslösning. Kommunstyrelsen sammanträdde 6 december 2016.

I och med ordförandeuppdraget arbetar Stadsbyggnadsförvaltningen med att
hitta en bättre trafiklösning av korsningen.

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut om att motionen anses besvarad ska beredas i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen. Beslut om att motionen anses besvarad tas därefter i kommunfullmäktige.

Bilagor
Motion om rondell vid korsningen Njupkärrsvägen och Bollmoravägen.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion rondell vid Njupkärrsvägen och Bollmoravägen.pdf

§21 Beslut om uppdrag för övergripande trafikprojekt vid Bollmoravägen

Dnr 2017KSM0187.310

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att starta ett övergripande projekt för Bollmoravägen sträckan Njupkärrsvägen - Tyresövägen där en ny trafiklösning i korsningen Bollmoravägen/Njupkärrsvägen/Granitvägen ingår.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören fick ett ordförandeuppdrag av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M), §188 den 6 december 2016, dnr 2016/KS 0375 92. Uppdraget är att påbörja planering för ny trafiklösning av korsningen Bollmoravägen/Njupkärrsvägen/Granitvägen samt att se på nya sätt att ansluta trafiken till/från Granitvägen och Bollmoraberg till korsningen i en helhetslösning. Stadsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att utreda en helhetslösning av korsningen som beskrivs i ordförandeuppdraget, men ser att korsningen påverkas av flera pågående projekt längs Bollmoravägen. Det behöver finnas en gemensam förståelse för pågående projekt och dess påverkan på Bollmoravägen

Bilagor
Bilaga Ordförandeuppdrag KS §188 2016-12-06.pdf
Tjänsteskrivelse Bollmoravägen.pdf

§22 Svar på remiss Haninge stad stadsutvecklingplan samrådshandling

Dnr 2017KSM0170.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som miljö- och samhällsbyggnadsutskottet svar på remissen om Haninge kommuns stadsutvecklingsplan för Haninge stad (samrådsversion).

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun stödjer samrådsförslaget i stort och ambitionerna är i enlighet med förslag till ny översiktsplan för Tyresö kommun. Yttrandet fokuserar främst på det som berör Tyresö kommun, vilket är Haninge i ett regionalt sammanhang, tvärförbindelse mellan Haninge och Tyresö, arbetstillfällen och andra stadskärnatjänster, det vill säga fördelar en stadskärna kan medföra. Tyresö kommun har tagit del av Haninge kommuns samrådsförslag till stadsutvecklingsplan för Haninge stad. Samrådsförslaget är ett välarbetat dokument som kan vara vägledande för kommunarbetet i framtiden men även i ett regionalt sammanhang. Tyresö kommun ser positivt på samrådsförslagets ambition att skapa en välkomnande, livfull och dynamisk stadskärna i nära harmoni med natur och skärgård.

Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse ska beredas i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, därefter tas beslut i kommunstyrelsen.

Bilagor
Haning stadsutvecklingsplan samradsversion.pdf
Remiss Haninge stadsutvecklingsplan.pdf
Tjänsteskrivelse svar på remiss Haninge stad.pdf

§23 Information om entreprenad och ekonomi i Solberga

Dnr 2017/SBF 0032

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enhetschef för byggledning- och projekteringsenheten informerar om den pågående entreprenaden i Solberga.

Beslut/Protokollsutdrag
§23_prot_20170220.pdf (165 kb)

§24 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/SBF 0015

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationbeslut 2017-01-24 till 2017-02-14.pdf

§25 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen 2017

Dnr 2017/SBF 0025

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.

Bilagor
Månadsrapport SBF januari 2017 - uppdaterad.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§25_prot_20170220.pdf (165 kb)

§26 Information och meddelanden

Dnr 2017/SBF 0041

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens meddelanden bifogas.

Bilagor
Försättsblad till infobrevet till politiker Tyresö 2017.pdf
Politiker Infobrev avloppsinventeringen Tyresö 2017.pdf
Inbjudan till föreläsning Unga berättar, Rädda Barnen.pdf