Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Extrainsatt sammanträde 2017-10-25

Extrainsatt sammanträde 2017-10-25

Datum
Klockan
08:30
Plats
Bollmora

1 Beslut om granskning för detaljplan för Granängstorget

Dnr 2015/ KSM0336.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan Granängstorget godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 12 augusti 2015 i uppdrag av Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheterna Näsby 4:695 och del av Bollmora 2:1 m.fl. samt att skicka förslaget på samråd. Planen tas fram med standardförfarande.

Miljö- och samhällsyggnadsutskottet beslutade den 22 mars 2016 att utöka planuppdraget och även möjliggöra för bostäder ovanpå befintligt parkeringshus vid Granängsringen 52-58 i Bollmora. Beslut om samråd togs den 13 juni 2016.
Granängstorget består idag till stor del av parkering och trafikytor. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för nya bostäder (487) intill Granängstorget, där den nya bebyggelsen ska bidra till att stärka Granängstorget som ett lokalt centrum för möten och vistelse, såväl för boende som för besökare. Planen syftar till att bidra med en variation av bostäder i område, en ny livsmedelsbutik samt flera lokaler. Placeringen och utformningen av husen ska stärka gaturummen och bidra till att platsen bättre kopplas samman med omgivande områden.

Handlingar till ärendet kommer att bifogas senare och finnas tillgängliga via mötesportalen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granängstorget.pdf
Kvalitetsprogram Granängstorget Granskning 2.pdf
Solstudier Granängstorget.pdf
Dagvattenutredning Granängstorget.pdf
Bullerutredning Granängstorget.pdf
Granängstorget Planbeskrivning Granskning.docx.pdf

§145 Beslut om granskning för detaljplan för Granängstorget

Dnr 2015/ KSM0336.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan Granängstorget godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 12 augusti 2015 i uppdrag av Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheterna Näsby 4:695 och del av Bollmora 2:1 m.fl. samt att skicka förslaget på samråd.

Planen tas fram med standardförfarande.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 22 mars 2016 att utöka planuppdraget och även möjliggöra för bostäder ovanpå befintligt parkeringshus vid Granängsringen 52-58 i Bollmora. Beslut om samråd togs den 13 juni 2016.
Granängstorget består idag till stor del av parkering och trafikytor. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för nya bostäder (487) intill Granängstorget, där den nya bebyggelsen ska bidra till att stärka Granängstorget som ett lokalt centrum för möten och vistelse, såväl för boende som för besökare. Planen syftar till att bidra med en variation av bostäder i område, en ny livsmedelsbutik samt flera lokaler. Placeringen och utformningen av husen ska stärka gaturummen och bidra till att platsen bättre kopplas samman med omgivande områden.

Uppdaterade planhandlingar till ärendet kommer att bifogas senare och finnas tillgängliga via mötesportalen.

Bilagor
Granängstorget Planbeskrivning Granskning.docx.pdf
DP-Granängstorget_PKgranskning_FOKUS.pdf
samrådsredgorelse_granängstorget 2017-10-04 - (utan namn).pdf
Tjänsteskrivelse Granängstorget.pdf
Kvalitetsprogram Granängstorget Granskning liten.pdf
Solstudier Granängstorget.pdf
Dagvattenutredning Granängstorget.pdf
Bullerutredning  Granängstorget.pdf