Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2018-03-21

Sammanträde 2018-03-21

Datum
Klockan
09:00
Plats
Bollmora

1 Information om trafikstrategi

Dnr KSM2017-630-212

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Trafikplanerare Sofia Eneborg informerar om trafikstrategin.

2 Beslut om granskning för Tegelbruket etapp 11

Dnr 2013 KSM0603.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Granskningshandlingarna för detaljplan etapp 11, Tegelbruket godkänns
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott gav 2014-11-04 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Tegelbruket etapp 11, på östra Tyresö med normalt planförfarande.

Stora delar av Brevikshalvön styckades upp i fritidshusfastigheter på 1930-talet, men idag bebos allt fler av fastigheterna året runt, så kallat permanentboende. Brevikshalvön saknar kommunalt vatten och avlopp och vägarna är smala med dålig standard Att allt fler flyttar till området innebär det en ökad belastning på miljön med ett ökat uttag av grundvatten och påverkan från enskilda avlopp. Vägarna är inte dimensionerade för den större trafikmängden och det saknas gång- och cykelbanor, vägbelysning och service i området. Behovet av ny planläggning har därför ökat.

En fördjupad översiktsplan antogs i mars 2003 och innehåller en etappindelning för östra Tyresös utbyggnad, varav detta område är etapp 11. Den fördjupade översiktsplanen anger utgångspunkter och mål för områdets utveckling och ska fungera som ett program för kommande detaljplaner.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, tegelbruket granskning.pdf
Planbeskrivning etapp 11 Tegelbruket 180308.pdf
Planbeskrivning etapp 11 Tegelbruket_Bilaga 1_granskning.pdf
DP_Etapp11_PKgranskning_FOKUS-A1-S.pdf
DP_Etapp11_PKgranskning_FOKUS-A1-S (2).pdf
Samrådsredgorelse_Tegelbruket_etapp11.pdf

3 Beslut om granskning för gatukostnadsutredning Tegelbruket etapp 11

Dnr 2014 KSM 0978.254

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Granskningshandlingarna för gatukostnadsutredning Tegelbruket etapp 11 godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut gatukostnadsutredningen för granskning.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan för Tegelbruket, etapp 11 utreder stadsbyggnadsförvaltningen frågan om uttag av gatukostnader i området. Uttag av gatukost­nader föreslås enligt 6 kap 24 § Plan- och bygglag (2010:900), vari det anges att kostnaderna för iordningställande av ett visst områdes allmänna platser och anordningar på ett skäligt och rättvist sätt ska fördelas mellan ägarna till fastigheterna inom området. Gatukostnadsutredningen ansluter till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen samt i enlighet med antagen gatukostnadspolicy.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE Tegelbruket etapp 11 - Granskning_gatukostnad.pdf
Utkast Gatukostnadsutredning_Tegelbruket_granskning.pdf

4 Planbesked för ändring av detaljplan för fastigheterna Turkosen 21

Dnr KSM2017-1054-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Positivt planbesked ges för att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för fastigheterna Turkosen 21 med syfte att möjliggöra en fastighetsreglering.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Turkosen 21 på Sidvallsvägen 20 i Öringe inkom till kommunen i november 2017 med en förfrågan om att ändra detaljplanen. Syftet är att upphäva fastighetsplanen kvarter Turkosen för fastigheterna Turkosen 21 och Turkosen 22 med motivering att denna fastighetsplan hindrar en lantmäteriförrättning där Turkosen 21 vill förvärva mark från Turkosen 22.
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att positivt planbesked kan ges under rådande förutsättningar. Detaljplanen bedöms tidigast kunna antas kvartal 4, 2018 under förutsättning att planarbetet påbörjas kvartal 3, 2018. Detaljplanen bedöms kunna upprättas med förenklat förfarande. Förenklat förfarande kan användas för att ta bort planbestämmelser som anges i 4 kap. 18 § PBL.

Bilagor
Tjänsteskrivelse undertecknat.pdf

5 Planbesked för Kumla 3:1264

Dnr KSM2017-996-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Positivt planbesked ges, med de förutsättningar som anges i planbeskedet, för att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för del av fastigheten Kumla 3:1264.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det inte föreligger några hinder och är lämpligt med en ändring av markanvändningen till detaljhandel samt ändring av placeringen av återvinningsstationen under förutsättning att de rådande villkoren löses.

Den aktuella delen av fastigheten Kumla 3:1264 ligger vid Bollmoravägen/ Lindalsvägen i Bollmora. Fastigheten är i kommunal ägo och idag är markanvändningen ett upplag för grus i kommunal regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kumla 3_1264 underskrivet.pdf

6 Behovsanalys för verksamhetsutveckling inför kommunplan 2019-2022, budget 2019

Dnr KSM2018-297-037

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Inför 2017 prövades en ny metod för långsiktig behovsanalys i förvaltningarna.
Behovsanalyserna har ett femårsperspektiv och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna var en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Behovsanalyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling.

Inför mandatperioden 2019-2022 har förvaltningarna gjort en uppföljning av 2017 års behovsanalys, med en analys och prioritering av vilka förändringar som kommer att påverka verksamhetsområdet framöver.

Stadsbyggnadsförvaltningen överlämnar analysen till ekonomiavdelningen för vidare hantering inom ramen för utarbetande av kommunplanen inför mandatperioden 2019-2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, behovsanalys.pdf

7 Behovsanalys för investeringar inom verksamhetsområde 10 & 15

Dnr KSM20108-298-037

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Syftet med detta dokument är att komplettera Stadsbyggnadsförvaltningens behovsanalys för verksamhetens löpande driftbehov. Därmed ska förvaltningens investeringsbehov de kommande åren blir tydligare. Dessa investeringsbehov kommer därefter att sammanställas med kommunens övergripande investeringsprogram som uppdateras och antas årsvis genom Kommunplanen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse behovsanalys investeringar.pdf

8 Svar på remiss av förslag till Cykelplan 2018 för Haninge kommun.

Dnr KSM2018-295-210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som miljö- och samhällsbyggnadsutskottets svar på remiss från Haninge kommuns Cykelplan 2018.

Beskrivning av ärendet
Haninge kommun är en del av Stockholmsregionen och inne i en tillväxtfas. I den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS 2010) har åtta regionala stadskärnor pekats ut, varav Haninge är en. Dessa platser ska utvecklas till knutpunkter i trafiksystemet och avlasta Stockholms innerstad genom att erbjuda stadskvaliteter i form av bland annat attraktiva bostäder, arbetsplatser, kultur, service och handel.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Yttrande cykelplan Haninge 180312.pdf
Remiss av förslag till Cykelplan 2018 för Haninge kommun.pdf

9 Svar på remiss om upphävande av fideikommiss Erstavik

Dnr 2018/SBF 0030

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Fideikommissnämndens remiss i ärendet att avveckla det Petersenska fideikommisset, omfattande Munkbron och Erstavik, besvaras med Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Innehavaren, Johan af Petersens, av det Petersenska fideikommisset (omfattande Munkbron och Erstavik) avled 2015. Därmed upphörde fideikommisset enligt 3 § lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss (avvecklingslagen).
Fideikommissboet har hos regeringen (Kammarkollegiet, Fideikommissnämnden) begärt tillstånd att överföra fast egendom tillhörande fideikommissboet till ett fideikommissaktiebolag.

Fideikommissnämnden har anhållit om att Tyresö kommun yttrar sig i ärendet avseende om det finns betydande kulturellt värde eller andra värden av betydande allmänt intresse knutet till den egendom som ingår i det Petersenska fideikommissboet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, yttrande över ansökan om avveckling av fideikommiss.pdf
Erstaviks Fideikommis.pdf

10 Redovisning av uppdrag från KS gällande Strandängarna

Dnr KSM2017-1011-250

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Redovisningen om uppdraget från KS om att "stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med en analys om varför man inte i ett tidigt skede, långt innan hela investeringsanslaget och mer därtill spenderats, återkom med besked om att investeringsanslaget inte räcker, i syfte att begära politiska prioriteringar och/eller ytterligare investeringsmedel" samt att "Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder på vad man kan göra framåt för att ovanstående förlopp inte ska upprepas" noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen redovisar här nedan en analys för projektet Strandängarnas investeringsobjekt och dess ekonomi samt förslag på åtgärder som har gjorts och kan göras för att ytterligare förbättra arbetet med insyn i och uppföljning av investeringsekonomin.

Bilagor
Redovisning Strandängarna.pdf

11 Slutrapport Malmstigen 1 & 3

Dnr KSM2012-0287-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Slutredovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Mark- och exploateringsavdelningen har avslutat projektet med parhus i Lindalen. 10 stycken parhus har uppförts enligt detaljplan som antogs i november 2014.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, slutrapport Malmstigen 1&3.pdf
Slutrapport Malmstigen 1&3.pdf

12 Information om Fornuddsparken

Dnr 2018/SBF 0024

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Landsskapsarkitekterna Johanna Ronnheden och Maria Björnsdotter informerar om det pågående arbetet i Fornuddsparken.

13 Information om Wättinge, etapp 2

Dnr 2018/SBF 0028

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Avdelningschef för mark- och exploatering Jenny Linné och avdelningschef för planavdelningen Helene Hjerdin informerar om samarbetet med Utopia gällande Wättinge etapp 2.

14 Information om Strand 1:6, bostäder vid Prästholmen

Dnr 2018/SBF 0027

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Anna Bengtsson informerar om Strand 1:6.

15 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2018/SBF 0001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut februari.pdf

16 Månadsrapport stadsbyggnadsförvaltningen 2018

Dnr 2018/SBF 0002

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.

Bilagor
Månadsrapport februari 2018.pdf
Ekonomisk uppföljning av budget Plan och Exploatering Feb.pdf

17 Information och meddelanden

Dnr 2018/SBF 0006

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information gällande att Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer att utföra tillsyn av enskilda avlopp i Tyresö kommun, samt svar på brev angående Apelvägen, bifogas.

Bilagor
Försättsblad till infobrevet till politiker Tyresö 2018.pdf
Infobrev avloppsinventeringen Tyresö 2018.pdf
180228_Brev angående Apelvägen_vädjan.pdf

§19 Information om trafikstrategi

Dnr KSM2017-630-212

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Konsult från Trivector Erik Sjaunja informerar om trafikstrategin.

Beslut/Protokollsutdrag
§19_prot_20180321.pdf (167 kb)

§20 Beslut om granskning för Tegelbruket etapp 11

Dnr 2013 KSM0603.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Granskningshandlingarna för detaljplan etapp 11, Tegelbruket godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till reservation från miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2017-09-01 §94 (se bilaga).

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) hänvisar till särskilt yttrande från miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2017-09-01 §94 (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott gav 2014-11-04 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Tegelbruket etapp 11, på östra Tyresö med normalt planförfarande.

Stora delar av Brevikshalvön styckades upp i fritidshusfastigheter på 1930-talet, men idag bebos allt fler av fastigheterna året runt, så kallat permanentboende. Brevikshalvön saknar kommunalt vatten och avlopp och vägarna är smala med dålig standard Att allt fler flyttar till området innebär det en ökad belastning på miljön med ett ökat uttag av grundvatten och påverkan från enskilda avlopp. Vägarna är inte dimensionerade för den större trafikmängden och det saknas gång- och cykelbanor, vägbelysning och service i området. Behovet av ny planläggning har därför ökat.

En fördjupad översiktsplan antogs i mars 2003 och innehåller en etappindelning för östra Tyresös utbyggnad, varav detta område är etapp 11. Den fördjupade översiktsplanen anger utgångspunkter och mål för områdets utveckling och ska fungera som ett program för kommande detaljplaner.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att 1) Utöka möjligheten att stycka sin fastighet; Minsta tomtstorlek efter styckning ska tillåtas vara 2000 kvadratmeter istället för 3000 kvadratmeter. 2) Minska byggrätten från 200 kvadratmeter till 160 kvadratmeter, för att öka likvärdigheten och följa den standard som utarbetats i redan genomförda detaljplaner i östra Tyresö.

Marie Åkesdotter (MP) instämmer i Anita Mattssons (S) yrkande och Inger Gemicioglu (V) hade om hon haft rösträtt instämt i Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) ställer frågan om att bifalla Anita Mattssons (S) yrkanden och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslår yrkandena.
Ordförande ställer frågan om att bifalla stadsbyggnadsförvaltningens förslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt förslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, tegelbruket granskning.pdf
Planbeskrivning etapp 11 Tegelbruket 180308.pdf
Planbeskrivning etapp 11 Tegelbruket_Bilaga 1_granskning.pdf
DP_Etapp11_PKgranskning_FOKUS-Plankarta_A1-S_1_1000_del_1.pdf
DP_Etapp11_PKgranskning_FOKUS-Plankarta_A1-S_1_1000_del_2.pdf
Samrådsredgorelse_Tegelbruket_etapp11.pdf
Särskilt yttrande.pdf
Reservation MP.pdf

§21 Beslut om granskning för gatukostnadsutredning Tegelbruket etapp 11

Dnr 2014 KSM 0978.254

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Granskningshandlingarna för gatukostnadsutredning Tegelbruket etapp 11 godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut gatukostnadsutredningen för granskning.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan för Tegelbruket, etapp 11 utreder stadsbyggnadsförvaltningen frågan om uttag av gatukostnader i området. Uttag av gatukost­nader föreslås enligt 6 kap 24 § Plan- och bygglag (2010:900), vari det anges att kostnaderna för iordningställande av ett visst områdes allmänna platser och anordningar på ett skäligt och rättvist sätt ska fördelas mellan ägarna till fastigheterna inom området. Gatukostnadsutredningen ansluter till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen samt i enlighet med antagen gatukostnadspolicy.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE Tegelbruket etapp 11 - Granskning_gatukostnad.pdf
Gatukostnadsutredning_Tegelbruket_granskning.pdf
Samrådsredogörelse_Tegelbruket_gransknig.pdf

§22 Planbesked för ändring av detaljplan för fastigheterna Turkosen 21

Dnr KSM2017-1054-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Positivt planbesked ges för att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för fastigheterna Turkosen 21 med syfte att möjliggöra en fastighetsreglering.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Turkosen 21 på Sidvallsvägen 20 i Öringe inkom till kommunen i november 2017 med en förfrågan om att ändra detaljplanen. Syftet är att upphäva fastighetsplanen kvarter Turkosen för fastigheterna Turkosen 21 och Turkosen 22 med motivering att denna fastighetsplan hindrar en lantmäteriförrättning där Turkosen 21 vill förvärva mark från Turkosen 22.
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att positivt planbesked kan ges under rådande förutsättningar. Detaljplanen bedöms tidigast kunna antas kvartal 4, 2018 under förutsättning att planarbetet påbörjas kvartal 3, 2018. Detaljplanen bedöms kunna upprättas med förenklat förfarande. Förenklat förfarande kan användas för att ta bort planbestämmelser som anges i 4 kap. 18 § PBL.

Bilagor
Tjänsteskrivelse undertecknat.pdf

§23 Planbesked för Kumla 3:1264

Dnr KSM2017-996-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Positivt planbesked ges, med de förutsättningar som anges i planbeskedet, för att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för del av fastigheten Kumla 3:1264.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) lämnar en skriftlig reservation (se bilaga)

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det inte föreligger några hinder och är lämpligt med en ändring av markanvändningen till detaljhandel samt ändring av placeringen av återvinningsstationen under förutsättning att de rådande villkoren löses.

Den aktuella delen av fastigheten Kumla 3:1264 ligger vid Bollmoravägen/ Lindalsvägen i Bollmora. Fastigheten är i kommunal ägo och idag är markanvändningen ett upplag för grus i kommunal regi.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag på miljö- och samhällsbyggnadsutskottet förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) ställer frågan om att bifalla Marie Åkesdotter (MP) yrkanden och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslår yrkandet.

Ordförande ställer frågan om att bifalla stadsbyggnadsförvaltningens förslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt förslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kumla 3_1264 underskrivet.pdf

§24 Behovsanalys för verksamhetsutveckling inför kommunplan 2019-2022, budget 2019

Dnr KSM2018-297-037

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Inför 2017 prövades en ny metod för långsiktig behovsanalys i förvaltningarna.
Behovsanalyserna har ett femårsperspektiv och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna var en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Behovsanalyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling.
 
Inför mandatperioden 2019-2022 har förvaltningarna gjort en uppföljning av 2017 års behovsanalys, med en analys och prioritering av vilka förändringar som kommer att påverka verksamhetsområdet framöver.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen överlämnar analysen till ekonomiavdelningen för vidare hantering inom ramen för utarbetande av kommunplanen inför mandatperioden 2019-2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, behovsanalys.pdf

§25 Behovsanalys för investeringar inom verksamhetsområde 10 & 15

Dnr KSM20108-298-037

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Syftet med detta dokument är att komplettera Stadsbyggnadsförvaltningens behovsanalys för verksamhetens löpande driftbehov. Därmed ska förvaltningens investeringsbehov de kommande åren blir tydligare. Dessa investeringsbehov kommer därefter att sammanställas med kommunens övergripande investeringsprogram som uppdateras och antas årsvis genom Kommunplanen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, behovsanalys 2019_2023_Inv.pdf

§26 Svar på remiss av förslag till Cykelplan 2018 för Haninge kommun.

Dnr KSM2018-295-210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som miljö- och samhällsbyggnadsutskottets svar på remiss från Haninge kommuns Cykelplan 2018.

Beskrivning av ärendet
Haninge kommun är en del av Stockholmsregionen och inne i en tillväxtfas. I den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS 2010) har åtta regionala stadskärnor pekats ut, varav Haninge är en.  Dessa platser ska utvecklas till knutpunkter i trafiksystemet och avlasta Stockholms innerstad genom att erbjuda stadskvaliteter i form av bland annat attraktiva bostäder, arbetsplatser, kultur, service och handel.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, yttrande cykelplan Haninge.pdf
Remiss av förslag till Cykelplan 2018 för Haninge kommun.pdf

§27 Svar på remiss om upphävande av fideikomiss Erstavik

Dnr 2018/SBF 0030

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Fideikommissnämndens remiss i ärendet att avveckla det Petersenska fideikommisset, omfattande Munkbron och Erstavik, besvaras med Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Innehavaren, Johan af Petersens, av det Petersenska fideikommisset (omfattande Munkbron och Erstavik) avled 2015. Därmed upphörde fideikommisset enligt 3 § lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss (avvecklingslagen).
Fideikommissboet har hos regeringen (Kammarkollegiet, Fideikommissnämnden) begärt tillstånd att överföra fast egendom tillhörande fideikommissboet till ett fideikommissaktiebolag.

Fideikommissnämnden har anhållit om att Tyresö kommun yttrar sig i ärendet avseende om det finns betydande kulturellt värde eller andra värden av betydande allmänt intresse knutet till den egendom som ingår i det Petersenska fideikommissboet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, yttrande över ansökan om avveckling av fideikommiss.pdf
Erstaviks Fideikommis.pdf

§28 Redovisning av uppdrag från KS gällande Strandängarna

Dnr KSM2017-1011-250

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Redovisningen om uppdraget från KS om att "stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med en analys om varför man inte i ett tidigt skede, långt innan hela investeringsanslaget och mer därtill spenderats, återkom med besked om att investeringsanslaget inte räcker, i syfte att begära politiska prioriteringar och/eller ytterligare investeringsmedel" samt att "Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder på vad man kan göra framåt för att ovanstående förlopp inte ska upprepas" noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen redovisar här nedan en analys för projektet Strandängarnas investeringsobjekt och dess ekonomi samt förslag på åtgärder som har gjorts och kan göras för att ytterligare förbättra arbetet med insyn i och uppföljning av investeringsekonomin.

Yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande från miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2017-10-18 §133 (se bilaga).

Bilagor
Redovisning Strandängarna.pdf
Särskilt yttrande Miljöpartiet 20171018 §133 (1).pdf

§29 Slutrapport Malmstigen 1 & 3

Dnr KSM2012-0287-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Slutredovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Mark- och exploateringsavdelningen har avslutat projektet med parhus i Lindalen. 10 stycken parhus har uppförts enligt detaljplan som antogs i november 2014.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, slutrapport Malmstigen 1&3.pdf
Slutrapport Malmstigen 1&3.pdf

§30 Information om Fornuddsparken

Dnr 2018/SBF 0024

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Landskapsarkitekt Johanna Ronnheden och exploateringsingenjör Johan Smeder informerar om det pågående arbetet i Fornuddsparken.

Beslut/Protokollsutdrag
§30_prot_20180321.pdf (167 kb)

§31 Information om Wättinge, etapp 2

Dnr 2018/SBF 0028

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Avdelningschef för mark- och exploatering Jenny Linné och Avdelningschef för planavdelningen Helene Hjerdin informerar om samarbetet med Utopia gällande Wättinge etapp 2.

Beslut/Protokollsutdrag
§31_prot_20180321.pdf (167 kb)

§32 Information om Strand 1:6, bostäder vid Prästholmen

Dnr 2018/SBF 0027

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Anna Bengtsson informerar om Strand 1:6.
Synpunkter på ärendet lämnas senast den 26 mars 2018 skriftligt till miljö- och samhällsutskottets sekreterare Anette Jansson.

Beslut/Protokollsutdrag
§32_prot_20180321.pdf (167 kb)

§33 Information om Pop-up park Tyresö centrum

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Information noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektledare Emma Shepherdsson informerar om den kommande pop-up parken i Tyresö centrum.

Beslut/Protokollsutdrag
§33_prot_20180321.pdf (167 kb)

§34 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2018/SBF 0001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut februari.pdf

§35 Månadsrapport stadsbyggnadsförvaltningen 2018

Dnr 2018/SBF 0002

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.

Bilagor
Månadsrapport februari 2018.pdf
Ekonomisk uppföljning av budget Plan och Exploatering Feb.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§35_prot_20180321.pdf (167 kb)

§36 Information och meddelanden

Dnr 2018/SBF 0006

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information gällande att Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer att utföra tillsyn av enskilda avlopp i Tyresö kommun, samt svar på brev angående Apelvägen, bifogas.

Bilagor
Försättsblad till infobrevet till politiker Tyresö 2018.pdf
Infobrev avloppsinventeringen Tyresö 2018.pdf
180228_Brev angående Apelvägen_vädjan.pdf