Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2018-06-20

Sammanträde 2018-06-20

Datum
Klockan
16:30
Plats
Kumla Herrgård, Kumla allé

1 Uppföljande granskning av barn- och ungdomsenheten.

Dnr 2018/SN 0112 013

Socialnämndens förslag till beslut
1. Rapporten noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till socialnämnden senast den 31 oktober 2018.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under mars - maj 2018 genomfört en uppföljande granskning inom individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsenhet. Granskningen visar att de åtgärder som har vidtagits med anledning av de brister som framkom vid granskningen 2016, har lett till att kvaliteten inom verksamheten har förbättrats på flera punkter. Det finns dock fortfarande ett antal utvecklingsområden. En åtgärdsplan kommer att presenteras för socialnämnden senast den 31 oktober 2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppföljande granskning.pdf
Granskningsrapport barn-och ungdomsenheten.pdf

2 Ekonomisk uppföljning per 31 maj

Dnr 2018/SN 0053 10

Socialnämndens förslag till beslut
- Den ekonomiska rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

3 Underlag till lokalförsörjningsplan.

Dnr 2018/SN 0111 010

Socialnämndens förslag till beslut
1. Underlaget godkänns
2. Underlaget överlämnas till kommunstyrelseförvaltningen

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har tagit fram ett underlag avseende framtida lokalbehov inom socialnämndens verksamhetsområden. Underlaget kommer vara del i en kommunövergripande lokalförsörjningsplan för Tyresö kommun.

Bilagor
Underlag till lokalförsörjningsplan för Tyresö.pdf

4 Svar på motion om Träffpunkter för personer med funktionsnedsättning. *

Dnr 2018/SN 0104 001

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna Anita Mattsson, Carl Johan Karlson, Beatrice Rubeling och Eija Räty har lämnat in en motion till kommunfullmäktige (Kommunfullmäktige 2018-02-22) om träffpunkter för personer med funktionsnedsättning. Motionen remitterades av kommunstyrelsen till socialnämnden. Motionen har även remitterats till kommunala funktionshindersrådet.

Motionärerna skriver att det är av vikt att samhället aktivt arbetar med att hitta forum, möjligheter och sammanhang där personer med funktionsnedsättning kan känna sig hemma. Både genom att inkluderas i normativa gemenskaper men också i forum ämnade för dessa personer. Ett sådant forum är träffpunkter riktade mot målgruppen.

Socialförvaltningen har inför besvarandet av motionen inhämtat kommentarer från Utvecklingsförvaltningen som ansvarar för kommunens utbud inom kultur och fritid.

Ordförandeutlåtande
Socialdemokraterna vill i en motion utreda möjligheten att införa en träffpunkt i kommunen, riktad mot personer med funktionsnedsättning. Ambitionen i motionen är naturligtvis god, men är enligt mig, och förvaltningen, inte rätt åtgärd för den målgruppen.

Min erfarenhet är att alla människor, med eller utan funktionsnedsättning, söker gemenskap med andra som har samma intressen som dem själva. I tjänsteutlåtandet beskrivs ett flertal olika mötesplatser där man möta andra människor på basis av intresse, inte funktionsnedsättning.

I den mån mötesplatser med utgångspunkt från en individs funktionsnedsättning skulle behövas, så finns intresseorganisationer och frivilligorganisationer, inte minst för barn och unga, som fyller detta behov. Socialnämnden bidrar dessutom ekonomiskt till deras verksamhet.

Med hänvisning till detta och till förvaltningens synpunkter föreslår jag därför att motionen avslås.

Bilagor
Svar på motion.pdf
Motion om träffpunkter för personer med funktionsnedsättning.pdf

5 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2018/SN 0011 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden juni listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden juni.pdf
Cirlulär 18019.pdf
Bilaga cirkulär 18019.pdf
Brev till IVO.pdf
Brådskande beslut sommar 2018.pdf
Återrapportering granskning Villa Strand, Villa Persudde.pdf
Kommunala pensionärsrådets protokollsutdrag 2018-04-03 § 11.pdf
Svar till KPR angående balansskola för äldre.pdf
Svar till KPR angående balansskola för äldre.pdf
Brådskande beslut 2018.pdf

6 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2018/SN 0009 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts till socialutskottet.

Socialutskottet 2018-05-18 (extra sammanträde), 2018-05-29.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf

7 Förvaltningschefen informerar.

Dnr 2018/SN 0012 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.

Information om pågående uppdrag redovisas i separat rapport.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf
Socialnämndens uppdragslista juni.pdf

§1051 Uppföljande granskning av barn- och ungdomsenheten.

Dnr 2018/SN 0112 013

Socialnämndens beslut
1. Rapporten noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till socialnämnden senast den 31 oktober 2018.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under mars - maj 2018 genomfört en uppföljande granskning inom individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsenhet. Granskningen visar att de åtgärder som har vidtagits med anledning av de brister som framkom vid granskningen 2016, har lett till att kvaliteten inom verksamheten har förbättrats på flera punkter. Det finns dock fortfarande ett antal utvecklingsområden. En åtgärdsplan kommer att presenteras för socialnämnden senast den 31 oktober 2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppföljande granskning.pdf
Granskningsrapport barn-och ungdomsenheten.pdf

§1052 Ekonomisk uppföljning per 31 maj

Dnr 2018/SN 0053 10

Socialnämndens beslut
- Den ekonomiska rapporten noteras.

Särskilt yttrande
Carl Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 maj 2018 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk rapport per maj.pdf
Socialförvaltningen maj 2018.docx.pdf

§1053 Underlag till lokalförsörjningsplan.

Dnr 2018/SN 0111 010

Socialnämndens beslut
1. Underlaget godkänns
2. Underlaget överlämnas till kommunstyrelseförvaltningen

Särskilt yttrande
Carl Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har tagit fram ett underlag avseende framtida lokalbehov inom socialnämndens verksamhetsområden. Underlaget kommer vara del i en kommunövergripande lokalförsörjningsplan för Tyresö kommun.

Bilagor
Underlag till lokalförsörjningsplan för Tyresö.pdf

§1054 Svar på motion om Träffpunkter för personer med funktionsnedsättning.

Dnr 2018/SN 0104 001

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Carl Johan Karlson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning med hänvisning till motionen.

Lilian Nylinder (MP) reserverar sig för de tjänstgörande miljöpartistiska ledamöternas räkning med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna Anita Mattsson, Carl Johan Karlson, Beatrice Rubeling och Eija Räty har lämnat in en motion till kommunfullmäktige (Kommunfullmäktige 2018-02-22) om träffpunkter för personer med funktionsnedsättning. Motionen remitterades av kommunstyrelsen till socialnämnden. Motionen har även remitterats till kommunala funktionshindersrådet.

Motionärerna skriver att det är av vikt att samhället aktivt arbetar med att hitta forum, möjligheter och sammanhang där personer med funktionsnedsättning kan känna sig hemma. Både genom att inkluderas i normativa gemenskaper men också i forum ämnade för dessa personer. Ett sådant forum är träffpunkter riktade mot målgruppen.

Socialförvaltningen har inför besvarandet av motionen inhämtat kommentarer från Utvecklingsförvaltningen som ansvarar för kommunens utbud inom kultur och fritid.

Ordförandeutlåtande
Socialdemokraterna vill i en motion utreda möjligheten att införa en träffpunkt i kommunen, riktad mot personer med funktionsnedsättning. Ambitionen i motionen är naturligtvis god, men är enligt mig, och förvaltningen, inte rätt åtgärd för den målgruppen.

Min erfarenhet är att alla människor, med eller utan funktionsnedsättning, söker gemenskap med andra som har samma intressen som dem själva. I tjänsteutlåtandet beskrivs ett flertal olika mötesplatser där man möta andra människor på basis av intresse, inte funktionsnedsättning.

I den mån mötesplatser med utgångspunkt från en individs funktionsnedsättning skulle behövas, så finns intresseorganisationer och frivilligorganisationer, inte minst för barn och unga, som fyller detta behov. Socialnämnden bidrar dessutom ekonomiskt till deras verksamhet.

Med hänvisning till detta och till förvaltningens synpunkter föreslår jag därför att motionen avslås.

Yrkande
Carl Johan Karlson (S) och Lilian Nylinder (MP) yrkar att socialnämnden ska föreslå bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om socialnämnden avslår Carl Johan Karlsons (S) och Lilian Nylinders (MP) yrkande. Ordföranden ställer frågan om socialnämnden bifaller yrkandet.

Socialnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Svar på motion.pdf
Motion om träffpunkter för personer med funktionsnedsättning.pdf

§1055 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2018/SN 0011 001

Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden juni listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden juni.pdf
Cirkulär 18019.pdf
Bilaga cirkulär 18019.pdf
Brev till IVO.pdf
Brådskande beslut sommar 2018.pdf
Återrapportering granskning Villa Strand, Villa Persudde.pdf
Kommunala pensionärsrådets protokollsutdrag 2018-04-03 § 11.pdf
Svar till KPR angående balansskola för äldre.pdf

§1056 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2018/SN 0009 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts till socialutskottet.

Socialutskottet 2018-05-18 (extra sammanträde), 2018-05-29.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf

§1057 Förvaltningschefen informerar.

Dnr 2018/SN 0012 001

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.

Information om pågående uppdrag redovisas i separat rapport.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf
Socialnämndens uppdragslista juni.pdf