Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2015-09-23

Sammanträde 2015-09-23

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Granskning av Trollängens vård- och omsorgsboende

Dnr 2015/SN 0101 013

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsboendet Trollängen har granskats av kvalitetsenheten Medborgarfokus, i enlighet med den granskningsplan som kommunstyrelsen fastställt för privat och kommunal verksamhet. Granskningen har skett under perioden 2015-03-18 till 2015-04-24. Vård- och omsorgsboendet Trollängen drivs sedan september 2014 på entreprenad av Förenade Care på uppdrag av Tyresö kommun.

Förvaltningens bedömning är att Trollängen har i grunden en fungerande verksamhet. Dock behöver följande punkter, som anges i rapporten, åtgärdas:
- Skriftliga rutiner för samtliga relevanta områden i verksamheten behöver tas fram, och förankras hos personalen.
- För att möjliggöra en personcentrerad omsorg för personer med demenssjukdom behöver en omdisponering av personalresurserna göras.

Förvaltningen uppdrar till kvalitetsenheten att göra en uppföljning i slutet av året för att säkerställa att ovanstående brister åtgärdats.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsrapport Trollängen 2015 NY.pdf

2 Information om övertagande av HSL ansvar LSS

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från Kaija Partanen, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) om arbetet inför övertagande av ansvar för viss hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS.

3 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017

Dnr 2015/SN 0099 52

Socialnämndens förslag till beslut
- Handlingsplan mot våld i nära relation 2015-2017 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har arbetat fram förslag till handlingsplan för förvaltningens arbete mot våld i nära relation för åren 2015-2017. Sedan år 2007 har socialförvaltningen en samordnare för området och en handlingsplan har funnits sedan år 2011.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ska socialnämnden fastställa mål för arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld samt beskriva när och hur målen ska uppnås. Därför behövs en handlingsplan, riktlinjer och rutiner samt överenskommelse för samverkan. Dessa styrande dokument ska ingå som en del i socialnämndens verksamhetsplanering.

Den nya handlingsplanen innehåller prioriterade aktiviteter som ska genomföras fram till och med år 2017. Handlingsplanens mål är att säkra utvecklingsarbetet gällande våld i nära relation, öka kompetensen bland medarbetare samt förbättra informationen till medborgare.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Handlingsplan våld i nära relation 2015 - 2017.pdf

4 Riktlinjer för handläggning och utredning vid våld i nära relation.

Dnr 2015/SN 0144 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Riktlinjer för handläggning vid våld i nära relation fastställs.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har arbetat fram förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden vid våld i nära relation. Riktlinjerna utgår från gällande föreskrifter och allmänna råd och möter lagstiftningens ökade krav och förhållningssätt på ärenden där det förekommer våld. De utgår också från ett barnperspektiv.

För arbetet mot våld i nära relationer finns även en handlingsplan, en samverkansplan och det ska även finnas lokala rutiner som är enheternas arbetsdokument.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Riktlinjer för handläggning vid våld i nära relation.pdf

5 Riktlinjer för familjehemsvård av barn och unga.

Dnr 2015/SN 0146 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Riktlinjer för familjehemsvård av barn och unga fastställs.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har arbetat fram förslag till riktlinjer för familjehemsvård av barn och unga. Riktlinjerna ska vara en vägledning vid placeringar av barn och unga som beviljats bistånd i familjehem.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Riktlinjer för familjehemsvård av barn och unga.pdf

6 Delårsbokslut per augusti och prognos för året

Dnr 2015/SN 0051 10

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under färdigställande.

7 Uppföljning av åtgärder för att nå en budget i balans 2015

Dnr 2015/SN 0051 10

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under färdigställande.

8 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS 2015

Dnr 2015/SN 0068 006

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 juni 2015.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Sammanställning - statistik.pdf

9 Avsägelse socialutskottet

Socialnämndens förslag till beslut
- Avsägelsen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Peter Söderlund (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialutskottet från 2015-09-18.

10 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2015/SN 0006 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

Socialutskottet 2015-06-23, 2015-07-21, 2015-08-25.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf
Överenskommelse socialförv och utvecklingsförv.pdf
Samverkansavtal projekt DigIT.pdf
Förebyggande arbete för barn, ungdomar och familjer.pdf
Avtal Drift av Villa Linde Gruppbostad LSS.pdf
Uppsägning av avtal.pdf
Avtal jourverksamhet HSL LSS.pdf

11 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2015/SN 0007 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
- Beslut om Lex Sarah-anmälan avseende verksamhetsområde Barn och familj (bilaga).
Revisorerna, Tyresö kommun
- Förstudie kring övertagande av viss hälso- och sjukvård inom LSS (bilaga).
Kommunfullmäktige
- Protokollsutdrag 2015-06-16, § 78, Ansvar för hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet med hemställan om skatteväxling (bilaga).
- Protokollsutdrag 2015-06-16, § 80, Förtydligande av bestämmelser om arvoden och ersättningar samt arvode till kommunfullmäktiges presidium (bilaga).

Bilagor
Beslut från IVO.pdf
Förstudie övertagande av viss hälso och sjukvård Tyresö kommun.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-06-16 § 78.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-06-16 § 80.pdf

12 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2015/SN 0009 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf

§1063 Granskning av Trollängens vård- och omsorgsboende

Dnr 2015/SN 0101 013

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsboendet Trollängen har granskats av kvalitetsenheten Medborgarfokus, i enlighet med den granskningsplan som kommunstyrelsen fastställt för privat och kommunal verksamhet. Granskningen har skett under perioden 2015-03-18 till 2015-04-24. Vård- och omsorgsboendet Trollängen drivs sedan september 2014 på entreprenad av Förenade Care på uppdrag av Tyresö kommun.
Förvaltningens bedömning är att Trollängen har i grunden en fungerande verksamhet. Dock behöver följande punkter, som anges i rapporten, åtgärdas:
1)Skriftliga rutiner för samtliga relevanta områden i verksamheten behöver tas fram, och förankras hos personalen.
2) För att möjliggöra en personcentrerad omsorg för personer med demenssjukdom behöver en omdisponering av personalresurserna göras. Förvaltningen uppdrar till kvalitetsenheten att göra en uppföljning i slutet av året för att säkerställa att ovanstående brister åtgärdats.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsrapport Trollängen 2015 NY.pdf

§1064 Information om övertagande av HSL ansvar LSS

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från Kaija Partanen, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) om arbetet inför övertagande av ansvar för viss hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS.

Beslut/Protokollsutdrag
§1064_prot_20150923.pdf (111 kb)

§1065 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017

Dnr 2015/SN 0099 52

Socialnämndens beslut
- Handlingsplan mot våld i nära relation 2015-2017 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har arbetat fram förslag till handlingsplan för förvaltningens arbete mot våld i nära relation för åren 2015-2017. Arbetet mot våld i nära relation har bedrivits en längre tid i kommunen. Sedan år 2007 har socialförvaltningen en samordnare för området och en handlingsplan har funnits sedan år 2011.
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ska socialnämnden fastställa mål för arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld samt beskriva när och hur målen ska uppnås. Därför behövs en handlingsplan, riktlinjer och rutiner samt överenskommelse för samverkan. Dessa styrande dokument ska ingå som en del i socialnämndens verksamhetsplanering.
Den nya handlingsplanen innehåller prioriterade aktiviteter som ska genomföras fram till och med år 2017. Handlingsplanens mål är att säkra utvecklingsarbetet gällande våld i nära relation, öka kompetensen bland medarbetare samt förbättra informationen till medborgare.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Handlingsplan våld i nära relation 2015 - 2017.pdf

§1066 Riktlinjer för handläggning och utredning vid våld i nära relation.

Dnr 2015/SN 0144 003

Socialnämndens beslut
- Riktlinjer för handläggning vid våld i nära relation fastställs.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har arbetat fram förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden vid våld i nära relation. Riktlinjerna utgår från gällande föreskrifter och allmänna råd och möter lagstiftningens ökade krav och förhållningssätt på ärenden där det förekommer våld. De utgår också från ett barnperspektiv.
För arbetet mot våld i nära relationer finns även en handlingsplan, en samverkansplan och det ska även finnas lokala rutiner som är enheternas arbetsdokument.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Riktlinjer för handläggning vid våld i nära relation.pdf

§1067 Riktlinjer för familjehemsvård av barn och unga.

Dnr 2015/SN 0146 003

Socialnämndens beslut
- Riktlinjer för familjehemsvård av barn och unga fastställs.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har arbetat fram förslag till riktlinjer för familjehemsvård av barn och unga. Riktlinjerna ska vara en vägledning vid placeringar av barn och unga som beviljats bistånd i familjehem.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Riktlinjer för familjehemsvård av barn och unga.pdf

§1068 Delårsbokslut per augusti och prognos för året

Dnr 2015/SN 0051 10

Socialnämndens beslut
- Mötet ajourneras mellan kl 19:35 och 19:45
 
1.Socialnämndens delårsbokslut per 31 augusti 2015 samt prognos för helåret 2015 godkänns.
2.Uppföljning av verksamhetsmål samt särskilda uppdrag godkänns.
3.Delårsbokslut per 31 augusti 2015 samt prognos för helåret överlämnas till kommunstyrelsen.
Reservation
Carl-Johan Karlson (S) och Peter Söderlund (MP) reserverar sig mot beslutet och inkommer med skriftliga reservationer.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 augusti samt prognos för helåret 2015 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl beställare som verksamhet i egen regi.
Ekonomisk uppföljning med prognos för helåret rapporteras till nämnden varje månad utom för månaderna januari och juni. En fördjupad rapportering med analyser och måluppfyllelse presenteras i samband med tertial 1 och 2.

Yrkande
Carl-Johan Karlson (S) och Peter Söderlund (MP) yrkar att beslutspunkt 1 ändras till "Socialnämndens delårsbokslut per 31 augusti samt prognos för helåret 2015 noteras" samt att beslutspunkt 2 ändras till " Uppföljning av verksamhetsmål samt särskilda uppdrag noteras".


Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget.
Ordförande ställer propostion på Carl-Johan Karlsons (S) och Peter Söderlunds (MP) yrkande om ändring av beslutspunkt 1 och 2.
Socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
TERTIAL 2  2015 delårsbokslut.pdf
BILAGA 1- TERTIAL 2 2015 Kvalitetsgarantier Värdighetsgarantier.pdf

§1069 Åtgärdsplan för att nå en budget i balans 2015

Dnr 2015/SN 0051 10

Socialnämndens beslut
1. Förvaltningens åtgärdsplan avseende åtgärder för att nå en budget i balans 2015 godkänns.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att för nämnden löpande redovisa arbetet med åtgärderna för en ekonomi i balans.
3. Åtgärdsplanen överlämnas till kommunstyrelsen.
 
Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlson (S) inkommer med särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden gav förvaltningschefen i uppdrag (2014/SN 0087 10) att senast i november 2014 presentera åtgärder som visar att nämnden når balans för budgetåret 2015. En uppföljning av åtgärdspaketet gjordes till socialnämnden i samband med tertialbokslut per 30 april 2015.

Här nedan görs en slutlig redovisning för arbetet med åtgärdplanerna. Samtidigt redovisas ytterligare åtgärder som bedöms vara möjliga att genomföra/påbörja under innevarande budgetår och som väntas kunna ha effekt på årets resultat.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§1070 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS 2015

Dnr 2015/SN 0068 006

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 juni 2015.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Sammanställning  - statistik.pdf

§1071 Avsägelse socialutskottet.

Beskrivning av ärendet
Ärendet utgår.

Beslut/Protokollsutdrag
§1071_prot_20150923.pdf (110 kb)

§1072 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2015/SN 0006 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

Socialutskottet 2015-06-23, 2015-07-21, 2015-08-25.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf
Överenskommelse socialförv och utvecklingsförv.pdf
Samverkansavtal projekt DigIT.pdf
Förebyggande arbete för barn, ungdomar och familjer.pdf
Avtal Drift av Villa Linde Gruppbostad LSS.pdf
Uppsägning av avtal.pdf
Avtal jourverksamhet HSL LSS.pdf

§1073 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2015/SN 0007 001

Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
- Beslut om Lex Sarah-anmälan avseende verksamhetsområde Barn och familj (bilaga).
Revisorerna, Tyresö kommun
- Förstudie kring övertagande av viss hälso- och sjukvård inom LSS (bilaga).

Kommunfullmäktige
- Protokollsutdrag 2015-06-16, § 78, Ansvar för hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet med hemställan om skatteväxling (bilaga).
- Protokollsutdrag 2015-06-16, § 80, Förtydligande av bestämmelser om arvoden och ersättningar samt arvode till kommunfullmäktiges presidium (bilaga).

Bilagor
Beslut från IVO.pdf
Förstudie övertagande av viss hälso och sjukvård Tyresö kommun.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-06-16 § 78.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-06-16 § 80.pdf

§1074 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2015/SN 0009 001

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid sammanträdet kompletterande information gällande mottagandet av ensamkommande flyktingungdomar.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf