Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2016-11-30

Sammanträde 2016-11-30

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Ekonomisk uppföljning per 31 oktober

Dnr 2016/SN 0049 10

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 oktober avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning.pdf
Ekonomisk uppföljning per 31 oktober.pdf

2 Avgiftsfria trygghetslarm för biståndsbedömda personer under 65 år *

Dnr 2016/SN 0187 50

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Avgiftsfria trygghetslarm för biståndsbedömda personer under 65 år införs från januari 2017.

2. Socialnämnden äskar 125 tkr för år 2017 i utökad ram för verksamhetsområdet 7 Omsorg om personer med funktionsnedsättning för finansiering av att införa avgiftsfria trygghetslarm för biståndsbedömda personer under 65 år.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att från januari 2017 införa avgiftsfria trygghetslarm inom äldreomsorgen för biståndsbedömda personer. Äldreomsorg avser personer över 65 år med biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen. Beslutet omfattar därför inte personer under 65 år som har biståndsbedömda trygghetslarm.

Behovet av trygghetslarm för personer som är under 65 år bedöms vara omkring 40 personer. För att införandet av avgiftsfria trygghetslarm ska vara likvärdigt för alla personer i Tyresö som har behov av trygghetslarm bör detta omfatta även personer under 65 år.

Ordförandeutlåtande
Kommunfullmäktige har beslutat att från januari 2017 införa avgiftsfria trygghetslarm inom äldreomsorgen för personer med biståndsbedömda insatser. Eftersom alla kommuninvånare ska behandlas likvärdigt bör detta omfatta även personer under 65 år som har biståndsbedömda trygghetslarm.

För att finansiera avgiftsfria trygghetslarm inom äldreomsorgen har socialnämnden för år 2017 tilldelats 950 000 kronor. Intäkten från avgifterna som personer under 65 år idag betalar för trygghetslarm är omkring 125 tkr per år. Därför anser jag att det är rimligt att socialnämndens ram för verksamhetsområde 7 utökas med 125 tkr.

Bilagor
Avgiftsfria trygghetslarm för biståndsbedömda personer under 65 år.pdf

3 Utredning om kundval enligt LOV för hemtjänstinsatser och utryckning vid trygghetslarm nattetid.

Dnr 2016/SN 0166 50

Socialnämndens förslag till beslut
- Kundvalssystem enligt LOV införs inte för hemtjänstinsatser och utryckningar vid trygghetslarm nattetid.

Beskrivning av ärendet
I april 2014 infördes kundval enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, inom hemtjänst, ledsagarservice och avlösarservice enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service (LSS). Insatserna hemtjänst nattetid (klockan 22-07) samt utryckning vid trygghetslarm nattetid utförs av den kommunala utföraren.

Förvaltningschefen för socialförvaltningen har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa kundvalssystem enligt LOV även för insatserna hemtjänst och utryckning vid trygghetslarm nattetid. Mot bakgrund av den begränsade omfattningen av nattinsatser i kommunen föreslår förvaltningen att kundval enligt LOV inte införs för hemtjänst och larmutryckning nattetid.

Bilagor
Tjänsteskrivelse LOV hemtjänst nattetid.pdf

4 LOV daglig verksamhet enligt LSS

Dnr 2016/SN 0185 011

Socialnämndens förslag till beslut
1. Förslag till ändringar i förfrågningsunderlag och avtalsvillkor godkänns.
2. Ändringarna gäller från och med den 1 mars 2017.

Beskrivning av ärendet
Under hösten 2016 har socialförvaltningen gjort en översyn av gällande förutsättningar för utförare som är anslutna till LOV daglig verksamhet enligt LSS.

Utifrån översynen föreslås att vissa ändringar görs i förfrågningsunderlag och avtalsvillkor. Förslag till ändringar avser frånvaro, höjd habiliteringsersättning, reglering av ersättning för närvaro samt förlängd ersättning vid övergång till anställning på den reguljära arbetsmarknaden.

Genom att ändra avtalsvillkoren och förfrågningsunderlaget bedömer myndigheten att man uppnår en effektivare styrning av kostnadsutvecklingen. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2017. Vidare kommer en utvärdering av ändringarna genomföras under våren 2018.

Samtliga kostnader för uppdraget ingår i ersättningen, inklusive lokalkostnader och habiliteringsersättning för den enskilde. Den enskilde svarar dock själv för sina matkostnader. Transport till och från daglig verksamhet bekostas av beställaren utifrån bedömt behov.

Bilagor
Tjänsteskrivelse LOV DV.pdf

5 Förenklad handläggning av hemtjänst

Dnr 2016/SN 0167 50

Socialnämndens förslag till beslut
- Socialnämndens beslut den 21 maj 2008 (§1042) om att införa förenklad handläggning av hemtjänst inom äldreomsorgen för personer fyllda 80 år eller mer, upphävs.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 21 maj 2008 (§1042) att från och med 2009 införa förenklad handläggning av hemtjänst inom äldreomsorgen för personer fyllda 80 år eller mer. Beslutet innebär att rätten till vissa insatser inom hemtjänst inte behöver föregås av en biståndsbedömning.

Kammarrätten har i två avgöranden i december 2015 underkänt förfaringssättet. Mot bakgrund av detta föreslås att socialnämndens beslut om förenklad handläggning av hemtjänst inom äldreomsorgen upphävs.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förenklad handläggning hemtjänst.pdf

6 Motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman *

Dnr 2016/SN 0188 001

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter och Rikard Ljung från Miljöpartiet de Gröna har motionerat om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman i Tyresö kommun. Motionärerna lyfter behovet av att säkerställa att barnkonventionsens principer följs inom kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har uppdragit åt socialnämnden att yttra sig om motionen.

Bilagor
Motionssvar.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §123.pdf

7 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2016/SN 0005 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande:

Socialutskottet 2016-11-04, 2016-11-15.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf

8 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2016/SN 0006 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden november 2016 listas i bifogad rapport.

Bilagor
Meddelanden november.pdf
Meddelandeblad nr 7_2016 - Högkostnadsskyddsbelopp 2017.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-10-20 §165.pdf
Avtalsuppföljning 2016 LOV sysselsättning.pdf
Kontrollrapport livsmedelsinspektion.pdf
Sfb ÖS Nyhetsbrev nr 6 2016.pdf

9 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2016/SN 0004 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Rapport november.pdf

10 Övriga frågor

Dnr 2016/SN 0016 001

Beskrivning av ärendet
Möjlighet för ledamöter och ersättare att ställa frågor till ordföranden och förvaltningen. Frågor noteras i protokollet samt om de besvarats vid sammanträdet eller besvaras vid kommande sammanträde.

§1094 Ekonomisk uppföljning per 31 oktober

Dnr 2016/SN 0049 10

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Röstförklaring
Carl-Johan Karlson (S) lämnar röstförklaring för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 oktober avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning.pdf
Ekonomisk uppföljning per 31 oktober.pdf

§1095 Avgiftsfria trygghetslarm för biståndsbedömda personer under 65 år

Dnr 2016/SN 0187 50

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Avgiftsfria trygghetslarm för biståndsbedömda personer under 65 år införs från januari 2017.
 
2. Socialnämnden äskar 125 tkr för år 2017 i utökad ram för verksamhetsområdet 7 Omsorg om personer med funktionsnedsättning för finansiering av att införa avgiftsfria trygghetslarm för biståndsbedömda personer under 65 år.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att från januari 2017 införa avgiftsfria trygghetslarm inom äldreomsorgen för biståndsbedömda personer. Äldreomsorg avser personer över 65 år med biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen. Beslutet omfattar därför inte personer under 65 år som har biståndsbedömda trygghetslarm.

Behovet av trygghetslarm för personer som är under 65 år bedöms vara omkring 40 personer. För att införandet av avgiftsfria trygghetslarm ska vara likvärdigt för alla personer i Tyresö som har behov av trygghetslarm bör detta omfatta även personer under 65 år.

Ordförandeutlåtande
Kommunfullmäktige har beslutat att från januari 2017 införa avgiftsfria trygghetslarm inom äldreomsorgen för personer med biståndsbedömda insatser. Eftersom alla kommuninvånare ska behandlas likvärdigt bör detta omfatta även personer under 65 år som har biståndsbedömda trygghetslarm.

För att finansiera avgiftsfria trygghetslarm inom äldreomsorgen har socialnämnden för år 2017 tilldelats 950 000 kronor. Intäkten från avgifterna som personer under 65 år idag betalar för trygghetslarm är omkring 125 tkr per år. Därför anser jag att det är rimligt att socialnämndens ram för verksamhetsområde 7 utökas med 125 tkr.

Yrkande
Peter Freij (M) och Gerd Dufberg (M) och Carl-Johan Karlson (S) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Bilagor
Avgiftsfria trygghetslarm för biståndsbedömda personer under 65 år.pdf

§1096 Utredning om kundval enligt LOV för hemtjänstinsatser och utryckning vid trygghetslarm nattetid.

Dnr 2016/SN 0166 50

Socialnämndens beslut
- Kundvalssystem enligt LOV införs inte för hemtjänstinsatser och utryckningar vid trygghetslarm nattetid.

Beskrivning av ärendet
I april 2014 infördes kundval enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, inom hemtjänst, ledsagarservice och avlösarservice enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service (LSS). Insatserna hemtjänst nattetid (klockan 22-07) samt utryckning vid trygghetslarm nattetid utförs av den kommunala utföraren.
 
Förvaltningschefen för socialförvaltningen har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa kundvalssystem enligt LOV även för insatserna hemtjänst och utryckning vid trygghetslarm nattetid. Mot bakgrund av den begränsade omfattningen av nattinsatser i kommunen föreslår förvaltningen att kundval enligt LOV inte införs för hemtjänst och larmutryckning nattetid.

Yrkande
Peter Freij (M), Gerd Dufberg (M), Lars Owe Larsson (C) och Carl-Johan Karlson (S) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse LOV hemtjänst nattetid.pdf

§1097 LOV daglig verksamhet enligt LSS

Dnr 2016/SN 0185 011

Socialnämndens beslut
1. Förslag till ändringar i förfrågningsunderlag och avtalsvillkor godkänns.
 
2. Ändringarna gäller från och med den 1 mars 2017.

Beskrivning av ärendet
Under hösten 2016 har socialförvaltningen gjort en översyn av gällande förutsättningar för utförare som är anslutna till LOV daglig verksamhet enligt LSS.
 
Utifrån översynen föreslås att vissa ändringar görs i förfrågningsunderlag och avtalsvillkor. Förslag till ändringar avser frånvaro, höjd habiliteringsersättning, reglering av ersättning för närvaro samt förlängd ersättning vid övergång till anställning på den reguljära arbetsmarknaden.
 
Genom att ändra avtalsvillkoren och förfrågningsunderlaget bedömer myndigheten att man uppnår en effektivare styrning av kostnadsutvecklingen. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2017. Vidare kommer en utvärdering av ändringarna genomföras under våren 2018.
 
Samtliga kostnader för uppdraget ingår i ersättningen, inklusive lokalkostnader och habiliteringsersättning för den enskilde. Den enskilde svarar dock själv för sina matkostnader. Transport till och från daglig verksamhet bekostas av beställaren utifrån bedömt behov.

Bilagor
Tjänsteskrivelse LOV DV.pdf

§1098 Förenklad handläggning av hemtjänst

Dnr 2016/SN 0167 50

Socialnämndens beslut
- Socialnämndens beslut den 21 maj 2008 (§1042) om att införa förenklad handläggning av hemtjänst inom äldreomsorgen för personer fyllda 80 år eller mer, upphävs.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 21 maj 2008 (§1042) att från och med 2009 införa förenklad handläggning av hemtjänst inom äldreomsorgen för personer fyllda 80 år eller mer. Beslutet innebär att rätten till vissa insatser inom hemtjänst inte behöver föregås av en biståndsbedömning.
 
Kammarrätten har i två avgöranden i december 2015 underkänt förfaringssättet. Mot bakgrund av detta föreslås att socialnämndens beslut om förenklad handläggning av hemtjänst inom äldreomsorgen upphävs.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förenklad handläggning hemtjänst.pdf

§1099 Motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman

Dnr 2016/SN 0188 001

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Carl-Johan Karlson (S) lämnar en blank reservation för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter och Rikard Ljung från Miljöpartiet de Gröna har motionerat om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman i Tyresö kommun. Motionärerna lyfter behovet av att säkerställa att barnkonventionsens principer följs inom kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har uppdragit åt socialnämnden att yttra sig om motionen.

Yrkande
Carl-Johan Karlson (S) yrkar att motionen ska bifallas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer bifallsyrkandet under proposition och finner att detsamma avslås.

Bilagor
Motionssvar.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §123.pdf

§1100 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2016/SN 0005 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande:

Socialutskottet 2016-11-04, 2016-11-15.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf

§1101 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2016/SN 0006 001

Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden november 2016 listas i bifogad rapport.

Bilagor
Meddelanden november.pdf
Meddelandeblad nr 7_2016 - Högkostnadsskyddsbelopp 2017.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-10-20 §165.pdf
Avtalsuppföljning 2016 LOV sysselsättning.pdf
Kontrollrapport livsmedelsinspektion.pdf
Sfb ÖS Nyhetsbrev nr 6 2016.pdf

§1102 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2016/SN 0004 001

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Rapport november.pdf

§1103 Övriga frågor

Dnr 2016/SN 0016 001

Socialnämndens beslut
- Övriga frågor noteras.

Reservation
Carl-Johan Karlson (S) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Information
Anna Lund informerar om att Ansa Haapala slutat sin anställning idag som stabschef på socialförvaltningen och tackats av. Hon går vidare till kvalitetsenheten inom Medborgarfokus på kommunstyrelseförvaltningen. T f stabschef är Håkan Wramner under rekryteringstiden.
 
Information om inbjudan till julbord i cafeterian plan 1 före nämnden den 21 december, kl 17:30, tillsammans med barn-och utbildningsnämnden. Förhinder lämnas till nämndsekreteraren.
 
Fråga
Carl-Johan Karlson (S) ställer frågan kring när en rapport om planeringen för Björkbackens äldreboende kan lämnas.

Yrkande
Carl-Johan Karlson (S) yrkar på att få lämna en protokollsanteckning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Carl-Johan Karlsons (S) yrkande under proposition och finner att detsamma avslås.