Din position: Hem > Tyresö kommun > Stadsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2019-08-28

Sammanträde 2019-08-28

Datum
Klockan
08:30
Plats
Bollmora

1 Planbesked för del av Kumla 3:1264, Amaryllisparken

Dnr KSM2019-663-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Positivt planbesked ges för att pröva möjligheten att göra en ny detaljplan för fastigheten 3: 1264 för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse med tillhörande gård och parkering. Förutsättningarna enligt de direktiv som anges i planbeskedet ska följas.
2. Planarbetet kan bedrivas med standardförfarande och beräknas tidigast kunna inledas under kvartal 4, 2019.

Beskrivning av ärendet
Sveafastigheter Bostad inkom till kommunen i maj 2019 med en ansökan om planbesked. De vill genom en ny detaljplan pröva möjligheten till ny bostadsbebyggelse med tillhörande gård och garage. Förslaget innebär cirka 200 nya bostäder i mellan 3 till 6 våningar. Blandade upplåtelseformer föreslås i syfte att få en bostadsvariation i området.

I ansökan inryms även intilliggande grönområde, den befintliga förskolan (Teddybjörnen) och bouleplanen i syfte att ta ett helhetsperspektiv för området. Sökanden ser ett stort värde i att förskolan och bouleplanen är kvar inom området. Marken har gestaltats med ambition att spara naturmark i anslutning till den planerade utemiljön närmast befintliga bostadshus och förskolan.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer, under villkor att de förutsättningar som anges i planbeskedet följs, att det är möjligt att ge positivt planbesked för att pröva möjligheterna att uppföra ny bostadsbebyggelse inom fastigheten.

Bilagor
Tjänsteutlåtande för planbesked för Amaryllisparken.docx.pdf

2 Beslut om ny granskning av detaljplan för Tegelbruket etapp 11

Dnr 2013/KSM 0603

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för ny granskning.

Beskrivning av ärendet
I november 2014 fick Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda planarbetet för etapp 11, Tegelbruket. Detaljplanen syftar till att möjliggöra permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsen 2019-05-08 att ställa ut planförslaget för granskning.

Granskningen pågick mellan 21 maj - 25 juni 2019. Under sommaren har det framkommit behov av att ställa ut planhandlingarna för granskning på nytt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse för Tegelbruket etapp 11_detaljplan ny granskning_.pdf

3 Beslut om antagande av detaljplan Strand 1:120 och del av Tavlan 1

Dnr 2017KSM0405.214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Detaljplan för Strand 1:120 och del av Tavlan 1 antas.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen avser att möjliggöra styckning av fastighet Strand 1:120 genom att upphäva gällande fastighetsplan för fastighet Strand 1:120. Detaljplanen avser även att ändra markanvändningen för del av fastighet Tavlan 1 för att möjliggöra en sammanläggning med fastighet Strand 1:120. Planen har varit ute på samråd och granskning. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att inkomna yttranden kan hanteras inom pågående planprocess och föreslår att detaljplanen antas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse för antagande Strand 1_120.docx.pdf
Planbeskrivning för Strand 1_120.pdf
Plankarta för Strand 1_120.pdf
Granskningsutlåtande för Strand 1_120.pdf

4 Beslut om avslutande av detaljplan för Bollmora 2:588 m.fl., Björkbacken

Dnr KSM-2018-836-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Arbetet med detaljplanen för Bollmora 2:588 m.fl., Björkbacken avslutas.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet gav Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Bollmora 2:588 m.fl., Björkbacken, Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet §78, 2018-06-18. Syftet var att planera för förskola och seniorboende. En ny detaljplan enligt planuppdragets omfattning är inte längre aktuellt. Förskola inom Björkbackens lokaler bedöms inte som lämpligt pga. av lokalernas utformning och att utemiljön är för liten. Äldre- och omsorgsnämnden har även upphävt beslutet om att avveckla Björkbackens vård- och omsorgsboende, Äldre och omsorgsnämnden §1020, 2019-02-27.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att arbetet med att en ny detaljplan föreslås avslutas. Framkommer nytt behov av ändrad eller ny detaljplan för fastigheterna bör det hanteras i nytt ärende med ansökan om planbesked.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Avslut detaljplan för Bollmora 2.588 mfl Björkbacken.docx.pdf
Bilaga 1. Beslut om planuppdrag för Bollmora 2.588, Björkbacken.pdf
Bilaga 2. Tjänsteskrivelse_Start-PM för Bollmora 2.588 mfl, Björkbacken.pdf

5 Återrapportering på ordförandeuppdrag om båtlivet i Vissvass

Dnr 2017/KS 0204 90

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Informationen noteras.
2. Uppdraget avslutas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 30 maj 2017 §111 kommundirektören i uppdrag att initiera ett arbete för att förverkliga översiktsplanen om att utveckla Vissvass till en central plats för båtlivet i Tyresö. I kommunens översiktsplan Tyresö 2035 pekas Vissvass ut som en viktig plats för båtlivet i kommunen och dess framtida utveckling. Förvaltningens bedömning är att de frågor som tagits upp i ordförandeuppdraget kan hanteras i förvaltningens löpande arbete samt av arrendatorn. Därmed förslår förvaltningen att ordförandeuppdraget avslutas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på ordförandeförslag Vissvass.docx.pdf
Förstudie Vissvass inlämning SU 190815.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-30 §111.pdf

6 Anmälan av delegationsbeslut 2019

Dnr 2019/SBF 0004

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut juli 2019.pdf

7 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen 2019

Dnr 2019/SBF 0003

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.

Bilagor
SBF Månadsrapport juni, juli 2019.pdf
Uppföljning av budget Plan och Exploatering Juli.pdf

8 Information och meddelande

Dnr 2019/SBF 0060

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Rapport från SKL om Mark- och miljödomstolarnas handläggningstider.

Bilagor
Mark- och miljödomstolarnas handläggningstider.pdf

§25 Planbesked för del av Kumla 3:1264, Amaryllisparken

Dnr KSM2019-663-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut
1.  Positivt planbesked ges för att pröva möjligheten att göra en ny
detaljplan för fastigheten Kumla 3:1264 för att möjliggöra ny
bostadsbebyggelse med tillhörande gård och parkering.
Förutsättningarna enligt de direktiv som anges i planbeskedet ska följas. 
2.  Planarbetet kan bedrivas med standardförfarande och beräknas tidigast
kunna inledas under kvartal 4, 2019.

Reservation
Ann-Christine Svensson (M) och Anna Lund (KD) anmäler en skriftlig
reservation (se bilaga).
Per Carlberg (SD) anmäler en skriftlig reservation (se bilaga).

Särskilt yttrande
Mats Lindblom (L), Anita Mattson (S), Martin Nilsson (S), Christoffer
Holmström (S) och Marie Åkesdotter (MP) anmäler ett särskilt yttrande (se
bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Sveafastigheter Bostad inkom till kommunen i maj 2019 med en ansökan om
planbesked. De vill genom en ny detaljplan pröva möjligheten till ny
bostadsbebyggelse med tillhörande gård och garage. Förslaget innebär cirka 200
nya bostäder i mellan 3 till 6 våningar. Blandade upplåtelseformer föreslås i syfte
att få en bostadsvariation i området.

I ansökan inryms även intilliggande grönområde, den befintliga förskolan
(Teddybjörnen) och bouleplanen i syfte att ta ett helhetsperspektiv för området.
Sökanden ser ett stort värde i att förskolan och bouleplanen är kvar inom
området. Marken har gestaltats med ambition att spara naturmark i anslutning
till den planerade utemiljön närmast befintliga bostadshus och förskolan. 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer, under villkor att de förutsättningar som
anges i planbeskedet följs, att det är möjligt att ge positivt planbesked för att
pröva möjligheterna att uppföra ny bostadsbebyggelse inom fastigheten. 

Yrkande
Ann-Christine Svensson (M) yrkar avslag på förslag till beslut. 
Anna Lund (KD) yrkar avslag på förslag till beslut. 
Per Carlberg (SD) yrkar avslag på förslag till beslut.
 
Beslutsgång
Ordförande Mats Lindbom (L) ställer frågan om att bifalla yrkandena på
avslag och finner att stadsbyggnadsutskottet avslår  yrkandena. Ordförande
ställer frågan om att bifalla förslag till beslut och finner att
stadsbyggnadsutskottet beslutar enligt förslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse KSM2019.663.214.pdf

§26 Beslut om ny granskning av detaljplan för Tegelbruket etapp 11

Dnr 2013/KSM 0603

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
-  Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för ny
granskning.

Särskilt yttrande
Per Carlberg (SD) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen 2018 -04-10
§73.
 
Beskrivning av ärendet
I november 2014 fick Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda
planarbetet för etapp 11, Tegelbruket. Detaljplanen syftar till att möjliggöra
permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg,
vatten och avlopp byggs ut. Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av
kommunstyrelsen 2019-05-08 att ställa ut planförslaget för granskning.
Granskningen pågick mellan 21 maj – 25 juni 2019. Under sommaren har det
framkommit behov av att ställa ut planhandlingarna för granskning på nytt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse KSM.0603.214.pdf

§27 Beslut om antagande av detaljplan Strand 1:120 och del av Tavlan 1

Dnr 2017KSM0405.214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
-  Detaljplan för Strand 1:120 och del av Tavlan 1 antas.
 
Beskrivning av ärendet
Detaljplanen avser att möjliggöra styckning av fastighet Strand 1:120 genom att
upphäva gällande fastighetsplan för fastighet Strand 1:120. Detaljplanen avser
även att ändra markanvändningen för del av fastighet Tavlan 1 för att
möjliggöra en sammanläggning med fastighet Strand 1:120. Planen har varit ute
på samråd och granskning. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att inkomna
yttranden kan hanteras inom pågående planprocess och föreslår att detaljplanen
antas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse KSM2018.695.214.pdf
Planbeskrivning för Strand 1_120.pdf
Plankarta för Strand 1_120.pdf
Granskningsutlåtande för Strand 1_120.pdf

§28 Beslut om avslutande av detaljplan för Bollmora 2:588 m.fl., Björkbacken

Dnr KSM-2018-836-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut
-  Arbetet med detaljplanen för Bollmora 2:588 m.fl., Björkbacken
avslutas.

Särskilt yttrande
Ann-Christine Svensson (M) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga).
Anna Lund (KD) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga). 
 
Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet gav Stadsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att upprätta detaljplan för Bollmora 2:588 m.fl., Björkbacken, Miljö-
och samhällsbyggnadsutskottet §78, 2018-06-18. Syftet var att planera för
förskola och seniorboende. En ny detaljplan enligt planuppdragets omfattning
är inte längre aktuellt. Förskola inom Björkbackens lokaler bedöms inte som
lämpligt pga. av lokalernas utformning och att utemiljön är för liten. Äldre- och
omsorgsnämnden har även upphävt beslutet om att avveckla Björkbackens
vård- och omsorgsboende, Äldre och omsorgsnämnden  §1020, 2019-02-27.
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att arbetet med att en ny  detaljplan
föreslås avslutas. Framkommer nytt behov av ändrad eller ny detaljplan för
fastigheterna bör det hanteras i nytt ärende med ansökan om planbesked.

Bilagor
Tjänsteskrivelse KSM2018.836.214.pdf
Bilaga 1. Beslut om planuppdrag för Bollmora 2.588, Björkbacken.pdf
Bilaga 2. Tjänsteskrivelse_Start-PM för Bollmora 2.588 mfl, Björkbacken.pdf

§29 Återrapportering på ordförandeuppdrag om båtlivet i Vissvass

Dnr 2017/KS 0204 90

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.  Informationen noteras.
2.  Uppdraget avslutas.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 30 maj 2017 §111 kommundirektören i uppdrag att
initiera ett arbete för att förverkliga översiktsplanen om att utveckla Vissvass till
en central plats för båtlivet i Tyresö. I kommunens översiktsplan Tyresö 2035
pekas Vissvass ut som en viktig plats för båtlivet i kommunen och dess framtida
utveckling. Förvaltningens bedömning är att de frågor som tagits upp i
ordförandeuppdraget kan hanteras i förvaltningens löpande arbete samt av
arrendatorn. Därmed förslår förvaltningen att ordförandeuppdraget avslutas. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse KSM2019.871.210.pdf
Förstudie Vissvass inlämning SU 190815.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-30 §111.pdf

§30 Anmälan av delegationsbeslut 2019

Dnr 2019/SBF 0004

Stadsbyggnadsutskottets beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som
fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse
eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen.
Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller
ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för
redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut juli 2019.pdf

§31 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen 2019

Dnr 2019/SBF 0003

Stadsbyggnadsutskottets beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.

Bilagor
SBF Månadsrapport juni, juli 2019.pdf
Uppföljning av budget Plan och Exploatering Juli.pdf

§32 Information och meddelande

Dnr 2019/SBF 0060

Stadsbyggnadsutskottets beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Rapport från SKL om Mark- och miljödomstolarnas handläggningstider.

Bilagor
Mark- och miljödomstolarnas handläggningstider.pdf