Din position: Hem > Tyresö kommun > Stadsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2020-11-18

Sammanträde 2020-11-18

Datum
Klockan
08:30
Plats

1 Beslut om granskning av detaljplan för förskolan Kardemumman

Diarienummer KSM-2018-1574

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning att en miljöbedömning enligt miljöbalken inte behöver upprättas godkänns.
2. Granskningshandlingarna för detaljplan för förskolan Kardemumman godkänns.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret fick den 17 oktober 2018 i uppdrag av Miljö- och
samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för fastighet Näsby 4:1530 och del av fastighet Näsby 4:1469 samt att skicka förslaget på samråd. Detaljplanen görs i förberedande syfte och utgångspunkten är att bygga kommunens konceptförskola. Samrådet genomfördes mellan maj och juni 2020. Planen tas fram med standardförfarande enligt PBL (2010:900) i dess lydelse från 1 augusti 2018. Nästa steg i processen är beslut om granskning.

Planområdet omfattar en förskola för 70 barn på en fastighet som är cirka 4000 kvm samt ett område med parkmark på cirka 6000 kvm. Planförslaget innebär att cirka 4000 kvm parkmark planläggs som yta för förskola.

Samhällsbyggnadskontoret bedömning är att den föreslagna utvecklingen är förenlig med översiktsplanens intentioner.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Beslut om granskning av detaljplan för förskolan
Kardemumman signerad.pdf
Undersökning av miljöpåverkan.pdf
Planbeskrivning Förskolan Kardemumman_Granskning.pdf
Dagvattenutredning Förskolan Kardemumma 200204 inkl. uppdaterad bilaga
3_2020-09-25.pdf
Plankarta_förskolan Kardemumman-A2-S.pdf
Samrådsredogörelse Förskolan Kardemumman.pdf
G-10.1-01.pdf
G-10.2-01.pdf
MUR Bilagor.pdf
MUR Geoteknik.pdf
PM Geoteknik Förskolan Kardeumma.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om granskning av detaljplan för förskolan Kardemumman osignerad.pdf

2 Avtalsservitut för dräneringsdike

Diarienummer 2020/SBF 0081 92

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Avtalsservitut för dräneringsdike godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsägarna till Turmalinen 1, Bostadsrättsföreningen Turmalinen, har kontaktat kommunen med önskemål om att kunna anlägga ett dräneringsdike intill sina garage för att motverka sättningsproblematik. Då garagen står placerade intill fastighetsgränsen ryms åtgärderna inte inom den egna fastigheten varför förslag till avtalsservitut tagits fram. Avtalsservitutet ger fastighetsägarna till Turmalinen 1 rätt att nedlägga och bibehålla dräneringsrör i diket på kommunägd mark inom fastigheten Gimmersta 1:1. Dräneringsröret leder vattnet vidare till dagvattenbrunn inom Turmalinen 1. Ägarna till Turmalinen 1 svarar för drift, underhåll och förnyelse av dräneringsröret. Ägarna till Turmalinen 1 ska betala 5000 kr till kommunen som ersättning för servitutsupplåtelsen. Förslaget till beslut bedöms inte innebära några ökade kostnader för kommunen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Avtalsservitut dräneringsdike signerad.pdf
Avtalsservitut Turmalinen 1 underskrivet av BRF Turmalinen.pdf
Avtalsservitut Turmalinen 1 dräneringsdike.pdf
Tjänsteskrivelse avtalsservitut Turmalinen 201022 osignerad.pdf

3 Stadsbyggnadsutskottets sammanträdesdatum 2021

Diarienummer 2020/SBF 0080 92

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
– Datum och tider för stadsbyggnadsutskottets sammanträden under 2021 fastställs enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt förslag till sammanträdesdatum för stadsbyggnadsutskottet för 2021. Förslaget är sammanställt så att ärenden som beslutas slutgiltigt i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige kan gå vidare utan dröjsmål.

Stadsbyggnadsutskottet sammanträder på onsdagar kl. 08.30.
20 januari*
17 februari
17 mars
21 april
19 maj
16 juni
1 september*
22 september
14 oktober
17 november
20 december

*reservdatum för eventuella brådskande ärenden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse stadsbyggnadsutskottets sammanträdesdaum 2021 osignerad.pdf
Tjänsteskrivelse Stadsbyggnadsutskottets sammanträdesdatum 2021 signerad.pdf

4 Svar på motion om att införa ett skönhetsråd i Tyresö kommun

Diarienummer 2020/KS 0139 001

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
– Motionen om att införa ett skönhetsråd i Tyresö kommun avslås.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Johan Carlsson och Anders Wickberg från Sverigedemokraterna föreslår i en motion till kommunfullmäktige att ett skönhetsråd införs i Tyresö kommun. Att anlägga byggnader som starkt avviker från Tyresös urbild är, enligt motionen, något som riskerar att skada Tyresös unika utformning, utstrålning och miljö.

Skönhetsrådet skulle ha följande uppgifter:
• Att bevaka de estetiska värdena i den fysiska miljön och komma med förslag till förbättringar av denna.
• Att vara rådgivande organ åt kommunens nämnder i frågor som rör offentliga konstvek, konstnärliga eller kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
• Att verka för att bevaka den kulturhistoriska särarten.
• Att genom information respektive dialog med kommuninvånarna göra dessa medvetna om skönhetsrådets roll och verksamhet.

Motionen har remitterats till stadsbyggnadsutskottet för förslag till besvarande. Slutligt beslut om motionen tas i kommunfullmäktige.

Ordförandeutlåtande
Ordförandeutlåtande - Motion om skönhetsråd (SD)
Motionärerna Per Carlberg, Johan Carlsson och Anders Wickberg från Sverigedemokraterna föreslår i en motion till kommunfullmäktige att ett
skönhetsråd införs i Tyresö kommun.

Det grundläggande syftet med denna motion är givetvis högst vällovligt. Motionärerna anser att Tyresö har en unik utformning, utstrålning och miljö. En uppfattning som säkert delas av många av oss som trivs i kommunen och kanske till och med hyser en stor kärlek till vår gemensamma bostadsort. Motionärerna önskar upprätthålla egenskaper i kommunen som är viktiga för dess estetiska identitet och för invånarnas välbefinnande, vilket också är lätt att hålla med dem om.

I motionssvaret från förvaltningen beskrivs emellertid på ett tydligt sätt att det är mycket svårt att definiera vad som är Tyresös naturliga miljö. Det som ter sig naturligt för oss som bor och verkar här idag, skulle upplevas mycket främmande för den som gjorde en tidsresa och landade här från exempelvis 50-talet, väl före den stora befolkningstillväxten i Tyresö, i områden som Bollmora, Granängsringen eller Krusboda. Den senare utvecklingen av Tyresö Strand som en, av de boende mycket omtyckt, egen stadsdel, är heller inget som en tyresöbo från 50-talet skulle känna igen sig i.

Om vi ändå, rent hypotetiskt, skulle betrakta 2000-talets Tyresö som den naturliga miljön i kommunen, skulle motionärernas resonemang förhindra att vi skapade nya inslag i stadsbyggnadsmiljön som många invånare ändå välkomnar. Utvecklingen av Norra Tyresö Centrum skulle inte vara möjlig, då den bryter starkt mot vad som tidigare fanns att beskåda i kommunen. Inte heller hade det varit möjligt att uppföra Tyresö View. Och den utveckling som många vill se på den stora fastigheten kommunen just köpt in vid Hedvigslunds trafikplats (”kalhygget”), skulle inte heller vara möjlig. Icke desto mindre är det mycket viktigt att stadsbyggnadsutvecklingen går i samklang med vad kommunens nuvarande invånare förväntar sig, eller åtminstone kan acceptera, vad gäller förändringar i närområden och i kommunen i stort. Motionärernas föreslagna lösning på detta är ett skönhetsråd, bemannat av en blandning av professionella och lekmän för att skapa balans i dess uppdrag.

För mig är det ytterst viktigt att kommuninvånarna kan ha en så direkt dialog som möjligt med de politiskt förtroendevalda som faktiskt fattar besluten. I stadsbyggnadsfrågor är det ledamöterna i stadsbyggnadsutskottet och i förlängningen kommunstyrelsen och fullmäktige som har avgörandet i sina händer. Och vi politisk förtroendevalda är just de lekmän som motionärerna efterfrågar för balans i besluten. Vi är dessutom demokratiskt valda, ledamöterna i fullmäktige dessutom demokratiskt valda direkt av kommuninvånarna. Och förhoppningsvis är ledamöterna i stadsbyggnadsutskottet lite extra intresserade av just stadsbyggnadsfrågor. Annars har nog de politiska partierna en hemläxa att göra inför kommande nomineringar.

Balansen gentemot de professionella utgörs av samspelet mellan de förtroendevalda politikerna å ena sidan, och samhällsbyggnadsförvaltningens chefer och medarbetare å andra sidan. Förvaltningen beskriver i sitt motionssvar på ett tydligt sätt vilka relevanta professionella kompetenser som finns att tillgå inom kommunens organisation, och hur man vid behov kompletterar dessa med inhyrd expertis.

Att införa ett skönhetsråd, med oklara befogenheter och ett oklart demokratiskt mandat, skapar enligt min mening bara ett skikt mellan kommuninvånarna och de beslutande politikerna som försvårar den önskvärda medborgardialogen med beslutsfattarna. En dialog som faktiskt är fullt möjlig i en kommun av Tyresös storlek, och hos oss i Tyresö också högst levande. Ge våra kommuninvånare möjlighet att utkräva politiskt ansvar direkt av beslutsfattarna, utan mellanhänder i form av ett skönhetsråd.

Därmed föreslår jag att Stadsbyggnadsutskottet skall föreslå att motionen skall avslås.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om Skönhetsråd.pdf
Motion om att införa ett skönhetsråd i Tyresö kommun (SD).pdf

5 Information om Tegelbruket etapp 11

Diarienummer 2013/KSM 0603

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om föreslagen ändring av de generella byggrätterna inför antagande av detaljplan för Tegelbruket etapp 11. Byggrätterna föreslås ändras inför antagande avseende nockhöjd och takvinkel. Ändringen tillgodoser synpunkter som inkommit under granskning 3.

6 Information om Wättinge och Granängstoget

Diarienummer 2020/SBF 0088 92

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om Wättinge/Granängstorget med generell information om projektet, pågående uppdrag och arbete, skedesplanering och utbyggnad. Samt vilka utmaningar projektet har och närmast kommande uppdrag.

7 Information om Erstavik 6:14

Diarienummer 2020/SBF 0089 92

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Presentation av markanvändningsanalys och rekommendationer till vilka funktioner som bör lokaliseras i området.

8 Anmälan av delegationsbeslut 2020

Diarienummer 2020/SBF 0023

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Rapport av delegationsbeslut till stadsbyggnadsutskottet.pdf

9 Månadsrapport från samhällsbyggnadskontoret

Diarienummer 2020/SBF 0022

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret redovisar månadsrapport för oktober 2020.

Bilagor
Månadsrapport verksamhetsområde 10.pdf

§34 Beslut om granskning av detaljplan för förskolan Kardemumman

Diarienummer KSM-2018-1574

Stadsbyggnadsutskottets beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning att en miljöbedömning enligt miljöbalken inte behöver upprättas godkänns.
2. Granskningshandlingarna för detaljplan för förskolan Kardemumman godkänns.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret fick den 17 oktober 2018 i uppdrag av Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för fastighet Näsby 4:1530 och del av fastighet Näsby 4:1469 samt att skicka förslaget på samråd. Detaljplanen görs i förberedande syfte och utgångspunkten är att bygga kommunens konceptförskola. Samrådet genomfördes mellan maj och juni 2020. Planen tas fram med standardförfarande enligt PBL (2010:900) i dess lydelse från 1 augusti 2018. Nästa steg i processen är beslut om granskning.

Planområdet omfattar en förskola för 70 barn på en fastighet som är cirka 4000 kvm samt ett område med parkmark på cirka 6000 kvm. Planförslaget innebär att cirka 4000 kvm parkmark planläggs som yta för förskola.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att den föreslagna utvecklingen är förenlig med översiktsplanens intentioner.

Ordförandeförslag
1. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning att en miljöbedömning enligt miljöbalken inte behöver upprättas godkänns.
2. Granskningshandlingarna för detaljplan för förskolan Kardemumman godkänns.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.  

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Beslut om granskning av detaljplan för förskolan
Kardemumman signerad.pdf
Undersökning av miljöpåverkan.pdf
Planbeskrivning Förskolan Kardemumman_Granskning.pdf
Dagvattenutredning Förskolan Kardemumma 200204 inkl. uppdaterad bilaga
3_2020-09-25.pdf
Plankarta_förskolan Kardemumman-A2-S.pdf
Samrådsredogörelse Förskolan Kardemumman.pdf
G-10.1-01.pdf
G-10.2-01.pdf
MUR Bilagor.pdf
MUR Geoteknik.pdf
PM Geoteknik Förskolan Kardeumma.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om granskning av detaljplan för förskolan
Kardemumman osignerad.pdf

§35 Avtalsservitut för dräneringsdike

Diarienummer 2020/SBF 0081 92

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Avtalsservitut för dräneringsdike godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsägarna till Turmalinen 1, Bostadsrättsföreningen Turmalinen, har kontaktat kommunen med önskemål om att kunna anlägga ett dräneringsdike intill sina garage för att motverka sättningsproblematik. Då garagen står placerade intill fastighetsgränsen ryms åtgärderna inte inom den egna fastigheten varför förslag till avtalsservitut tagits fram. Avtalsservitutet ger fastighetsägarna till Turmalinen 1 rätt att nedlägga och bibehålla dräneringsrör i diket på kommunägd mark inom fastigheten Gimmersta 1:1. Dräneringsröret leder vattnet vidare till dagvattenbrunn inom Turmalinen 1. Ägarna till Turmalinen 1 svarar för drift, underhåll och förnyelse av dräneringsröret. Ägarna till Turmalinen 1 ska betala 5000 kr till kommunen som ersättning för servitutsupplåtelsen. Förslaget till beslut bedöms inte innebära några ökade kostnader för kommunen.

Ordförandeförslag
1. Avtalsservitut för dräneringsdike godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Avtalsservitut dräneringsdike signerad.pdf
Avtalsservitut Turmalinen 1 underskrivet av BRF Turmalinen.pdf
Avtalsservitut Turmalinen 1 dräneringsdike.pdf
Tjänsteskrivelse avtalsservitut Turmalinen 201022 osignerad.pdf

§36 Stadsbyggnadsutskottets sammanträdesdatum 2021

Diarienummer 2020/SBF 0080 92

Stadsbyggnadsutskottets beslut
– Datum och tider för stadsbyggnadsutskottets sammanträden under 2021 fastställs enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Sammanträdesdatum för stadsbyggnadsutskottet under 2021 föreslås fastställas enligt förslaget nedan.

Förvaltningen har sammanställt förslag till sammanträdesdatum för stadsbyggnadsutskottet för 2021. Förslaget är sammanställt så att ärenden som beslutas slutgiltigt i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige kan gå vidare utan dröjsmål.

Stadsbyggnadsutskottet sammanträder på onsdagar kl. 08.30.
20 januari*
17 februari
17 mars
21 april
19 maj
16 juni
1 september*
22 september
14 oktober
17 november
20 december

*reservdatum för eventuella brådskande ärenden.

Ordförandeförslag
– Datum och tider för stadsbyggnadsutskottets sammanträden under 2021 fastställs enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse stadsbyggnadsutskottets sammanträdesdaum 2021 osignerad.pdf
Tjänsteskrivelse Stadsbyggnadsutskottets sammanträdesdatum 2021 signerad.pdf

§37 Svar på motion om att införa ett skönhetsråd i Tyresö kommun

Diarienummer 2020/KS 0139 001

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
– Motionen om att införa ett skönhetsråd i Tyresö kommun avslås.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Johan Carlsson och Anders Wickberg från Sverigedemokraterna mföreslår i en motion till kommunfullmäktige att ett skönhetsråd införs i Tyresö kommun. Att anlägga byggnader som starkt avviker från Tyresös urbild är, enligt motionen, något som riskerar att skada Tyresös unika utformning, utstrålning och miljö.
Skönhetsrådet skulle ha följande uppgifter:
• Att bevaka de estetiska värdena i den fysiska miljön och komma med förslag till förbättringar av denna.
• Att vara rådgivande organ åt kommunens nämnder i frågor som rör offentliga konstvek, konstnärliga eller kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
• Att verka för att bevaka den kulturhistoriska särarten.
• Att genom information respektive dialog med kommuninvånarna göra dessa medvetna om skönhetsrådets roll och verksamhet.

Motionen har remitterats till stadsbyggnadsutskottet för förslag till besvarande.
Slutligt beslut om motionen tas i kommunfullmäktige.

Ordförandeutlåtande
Motionärerna Per Carlberg, Johan Carlsson och Anders Wickberg från Sverigedemokraterna föreslår i en motion till kommunfullmäktige att ett skönhetsråd införs i Tyresö kommun.

Det grundläggande syftet med denna motion är givetvis högst vällovligt. Motionärerna anser att Tyresö har en unik utformning, utstrålning och miljö. En uppfattning som säkert delas av många av oss som trivs i kommunen och kanske till och med hyser en stor kärlek till vår gemensamma bostadsort. Motionärerna önskar upprätthålla egenskaper i kommunen som är viktiga för dess estetiska identitet och för invånarnas välbefinnande, vilket också är lätt att hålla med dem om.

I motionssvaret från förvaltningen beskrivs emellertid på ett tydligt sätt att det är mycket svårt att definiera vad som är Tyresös naturliga miljö. Det som ter sig naturligt för oss som bor och verkar här idag, skulle upplevas mycket främmande för den som gjorde en tidsresa och landade här från exempelvis 50-talet, väl före den stora befolkningstillväxten i Tyresö, i områden som Bollmora, Granängsringen eller Krusboda. Den senare utvecklingen av Tyresö Strand som en, av de boende mycket omtyckt, egen stadsdel, är heller inget som en tyresöbo från 50-talet skulle känna igen sig i. Om vi ändå, rent hypotetiskt, skulle betrakta 2000-talets Tyresö som den naturliga miljön i kommunen, skulle motionärernas resonemang förhindra att vi skapade nya inslag i stadsbyggnadsmiljön som många invånare ändå välkomnar. Utvecklingen av Norra Tyresö Centrum skulle inte vara möjlig, då den bryter starkt mot vad som tidigare fanns att beskåda i kommunen. Inte heller hade det varit möjligt att uppföra Tyresö View. Och den utveckling som många vill se på den stora fastigheten kommunen just köpt in vid Hedvigslunds trafikplats (”kalhygget”), skulle inte heller vara möjlig.

Icke desto mindre är det mycket viktigt att stadsbyggnadsutvecklingen går i samklang med vad kommunens nuvarande invånare förväntar sig, eller åtminstone kan acceptera, vad gäller förändringar i närområden och i kommunen i stort. Motionärernas föreslagna lösning på detta är ett skönhetsråd, bemannat av en blandning av professionella och lekmän för att skapa balans i dess uppdrag.

För mig är det ytterst viktigt att kommuninvånarna kan ha en så direkt dialog som möjligt med de politiskt förtroendevalda som faktiskt fattar besluten. I stadsbyggnadsfrågor är det ledamöterna i stadsbyggnadsutskottet och i förlängningen kommunstyrelsen och fullmäktige som har avgörandet i sina händer. Och vi politisk förtroendevalda är just de lekmän som motionärerna efterfrågar för balans i besluten. Vi är dessutom demokratiskt valda, ledamöterna i fullmäktige dessutom demokratiskt valda direkt av kommuninvånarna. Och förhoppningsvis är ledamöterna i stadsbyggnadsutskottet lite extra intresserade av just stadsbyggnadsfrågor. Annars har nog de politiska partierna en hemläxa att göra inför kommande nomineringar.

Balansen gentemot de professionella utgörs av samspelet mellan de förtroendevalda politikerna å ena sidan, och samhällsbyggnadsförvaltningens chefer och medarbetare å andra sidan. Förvaltningen beskriver i sitt motionssvar på ett tydligt sätt vilka relevanta professionella kompetenser som finns att tillgå inom kommunens organisation, och hur man vid behov kompletterar dessa med inhyrd expertis.

Att införa ett skönhetsråd, med oklara befogenheter och ett oklart demokratiskt mandat, skapar enligt min mening bara ett skikt mellan kommuninvånarna och de beslutande politikerna som försvårar den önskvärda medborgardialogen med beslutsfattarna. En dialog som faktiskt är fullt möjlig i en kommun av Tyresös storlek, och hos oss i Tyresö också högst levande. Ge våra kommuninvånare möjlighet att utkräva politiskt ansvar direkt av beslutsfattarna, utan mellanhänder i form av ett skönhetsråd.

Därmed föreslår jag att Stadsbyggnadsutskottet skall föreslå att motionen skall avslås.

Ordförandeförslag
– Ordförande föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att motionen om att införa ett skönhetsråd i Tyresö kommun avslås.

Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Marie Åkdesdotter (MP), Mats Lindblom (L) och Anita Mattsson (S) yrkar
bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordförande ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om Skönhetsråd.pdf
Motion om att införa ett skönhetsråd i Tyresö kommun (SD).pdf

§38 Information om Tegelbruket etapp 11

Diarienummer 2013/KSM 0603

Stadsbyggnadsutskottets beslut
– Informationen noteras.

Jäv
Anita Mattsson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Information om föreslagen ändring av de generella byggrätterna inför antagande av detaljplan för Tegelbruket etapp 11. Byggrätterna föreslås ändras inför antagande avseende nockhöjd och takvinkel. Ändringen tillgodoser synpunkter som inkommit under granskning 3.

§39 Information om Wättinge och Granängstoget

Diarienummer 2020/SBF 0088 92

Stadsbyggnadsutskottets beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om Wättinge/Granängstorget med generell information om projektet, pågående uppdrag och arbete, skedesplanering och utbyggnad. Samt vilka utmaningar projektet har och närmast kommande uppdrag.

§40 Information om Erstavik 6:14

Diarienummer 2020/SBF 0089 92

Stadsbyggnadsutskottets beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Presentation av markanvändningsanalys och rekommendationer till vilka funktioner som bör lokaliseras i området.

§41 Anmälan av delegationsbeslut 2020

Diarienummer 2020/SBF 0023

Stadsbyggnadsutskottets beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Rapport av delegationsbeslut till stadsbyggnadsutskottet.pdf

§42 Svar på motion om att revidera kommunens översiktsplan

Diarienummer 2020/KS 0182 001

Stadsbyggnadsutskottets beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende. Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
2. Motionen om att revidera kommunens översiktsplan anses besvarad.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till sin motion ifrån kommunfullmäktige 2020-06-11 § 44 (bilaga). Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M) föreslår i motionen att kommunens översiktsplan revideras genom att kommunens nuvarande bostadsmål på 300 nybyggda bostäder per år sänks till hälften samt att tillhörande strategiplaner revideras.

Ordförandeutlåtande
Motionären Anki Svensson (M) har lämnat in en motion om att revidera kommunens översiktsplan.

Motionären lyfter fram aspekter som att kommunal service och omsorg, liksom trafikinfrastrukturen, måste utvecklas i takt med att nya bostäder växer fram. Även vikten av ekonomisk långsiktig hållbarhet genom att kunna hålla en rimlig investeringstakt över tid framhålls. I motionen argumenteras för att det nu därför är dags att se över gällande översiktsplan.

Jag delar den uppfattningen, och lade därför ett förslag till uppdrag till kommundirektören om en grundlig uppföljning av översiktsplanen med målsättning om att genomföra detta senast under år 2021 på Stadsbyggnadsutskottet den 17 juni 2020. Detta uppdrag inkluderar också uppgiften att ta fram förslag på hur en förnyad medborgardialog kan genomföras för att förankra förändringar i översiktplanen och/eller i andra strategier och planer. Förslaget bifölls av ett enigt Stadsbyggnadsutskott. Översiktsplanen och relaterade strategier och planer är dokument som har en planeringshorisont som sträcker sig över åtskilliga mandatperioder. Även om vi tillsammans och i samförstånd reviderar dessa med jämna mellanrum, är det väsentligt att de grundläggande riktningarna för kommunens utveckling kan ligga fast över lång tid. Därför är det viktigt att en översiktsplan har en så bred politisk förankring som möjligt.

Motionären upplever att Tyresö har haft en alldeles för hög tillväxttakt och drar slutsatsen att bostadsmålet i översiktsplanen är för högt satt, och att det målet därför bör halveras. Jag utesluter inte att vi kan komma fram till att något eller några av målen i översiktsplanen bör revideras. Men att redan i detta skede, såsom motionären föreslår, slå fast vad som är ett rimligt bostadsmål framöver, menar jag är att förekomma arbetet med uppföljningen av översiktsplanen som kommundirektören fått i uppdrag.

Därmed föreslår jag att Stadsbyggnadsutskottet skall föreslå att anse motionen
besvarad.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att:
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
Ordförtanden föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige:
2. Motionen om att revidera kommunens översiktsplan anses besvarad.

Yrkande
Anki Svensson (M) och Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget. Mats Lindblom (L), Marie Åkesdotter (MP) och Anita Mattsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordförande ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Motion om att revidera kommunens översiktsplan (M).pdf