Din position: Hem > Tyresö kommun > Stadsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2022-03-23

Sammanträde 2022-03-23

Datum
Klockan
08:30
Plats
Bollmora

1 Förstudie Skola i skogen - utomhusklassrum

Diarienummer KSM2022-117.280

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören ges i uppdrag att uppföra utomhusklassrum i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
2. Tre utomhusklassrum uppförs under 2022, i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
3. Budget för genomförandet enligt bilaga 2 godkänns.
4. Budget för investeringar läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
5. Framtida drift- och kapitalkostnader efter genomförandet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad (park) enligt bilaga 2.

Beskrivning av ärendet
En förstudie om placering och utformning av utomhusklassrum för undervisning i utomhusmiljö har tagits fram av enheten för Analys och tillväxt efter en beställning från Barn-och utbildningsförvaltningen. Totalt 14 uteklassrum placerade i olika kommundelar av Tyresö kommun föreslås att anläggas i tre etapper.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Skola i skogen.pdf
Bilaga 1. Förstudierapport skola i skogen 2022-02-16.pdf
Bilaga till förstudierapport. Beskrivning av placeringar.pdf
Bilaga till förstudierapport. Frågeunderlag förskolor och grundskolor.pdf
Bilaga 2. Investerings- och driftkostnader (sekretess).pdf

2 Samråd för detaljplan för Vidablick 4

Diarienummer KSM-2021-1053-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Samrådshandlingarna för detaljplan för Vidablick 4 godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut detaljplan för Vidablick 4 för samråd.
3. Genomförandet av detaljplan för Vidablick 4 bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens (MB) 6 kap 3-8§§, med beaktande av Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Beskrivning av ärendet
Detaljplan för Vidablick 4 på Vidalicksvägen syftar till att ändra gällande detaljplan för att göra det möjligt att stycka aktuell fastighet i två delar så att ytterligare ett bostadshus med fullstor byggrätt kan byggas.
Förvaltningen fick den 17 november 2021 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet (§ 59) att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Vidablick 4. Planen tas fram med ett begränsat förfarande.

En enklare prövning av barnets bästa har gjorts.
Detaljplanens genomförande anses inte innebära betydande miljöpåverkan.
Planarbetet finansieras genom planavtal med fastighetsägare.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planläggning utifrån angivet syfte är lämpligt och förenlig med översiktsplanens intentioner. Förslaget föreslås därför ställas ut för samråd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse tillhörande detaljplan för Vidablick 4.pdf
Vidablick 4 Plankarta.pdf
Vidablick 4 Planbeskrivning.pdf
Undersökning av betydande miljöpåverkan för detaljplan för Vidablick 4.pdf
Checklista för en enklare prövning av barnens bästa för Vidablick 4.pdf
Körspårsutredning.pdf
PM dagvattenutredning.pdf
Geoteknisk utlåtande (Viak AB, 1975).pdf
Geoteknisk utlåtande (Viak AB, 1975)-Bilaga karta.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 59.pdf

3 Samråd för detaljplan för Bredablick 6

Diarienummer KSM-2021-1052-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Samrådshandlingarna för detaljplan för Bredablick 6 godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut detaljplan för Bredablick 6 för samråd.
3. Genomförandet av detaljplan för Bredablick 6 bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens (MB) 6 kap 3-8§§, med beaktande av Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Beskrivning av ärendet
Detaljplan för Bredablick 6 på Torparevägen är en avstyckningsplan som syftar till att ändra gällande detaljplan för att göra det möjligt att stycka aktuell fastighet i två delar.

Förvaltningen fick den 17 november 2021 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet (§ 60) att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Bredablick 6. Planen tas fram med ett begränsat standardförfarande.

En enklare prövning av barnets bästa har gjorts.
Detaljplanens genomförande anses inte innebära betydande miljöpåverkan.

Planarbetet finansieras genom planavtal med fastighetsägare.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planläggning utifrån angivet syfte är lämpligt och förenlig med översiktsplanens intensioner. Förslaget föreslås därför ställas ut för samråd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse tillhörande detaljplan för Bredablick 6.pdf
Bredablick 6 plankarta.pdf
Bredablick 6 planbeskrivning.pdf
Undersökning av betydande miljöpåverkan Bredablick 6.pdf
Checklista för en enklare prövning av barnens bästa.pdf
PM Dagvattenutredning.pdf
PM Körspårsutredning.pdf
Geoteknisk utlåtande (Viak AB, 1975).pdf
Geoteknisk utlåtande (Viak AB, 1975)-Bilaga karta.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 60.pdf

§10 Förstudie Skola i skogen - utomhusklassrum

Diarienummer KSM2022-117.280

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören ges i uppdrag att uppföra utomhusklassrum i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
2. Tre utomhusklassrum uppförs under 2022, i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
3. Budget för genomförandet enligt bilaga 2 godkänns.
4. Budget för investeringar läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
5. Framtida drift- och kapitalkostnader efter genomförandet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad (park) enligt bilaga 2.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
En förstudie om placering och utformning av utomhusklassrum för undervisning i utomhusmiljö har tagits fram av enheten för Analys och tillväxt efter en beställning från Barn-och utbildningsförvaltningen. Totalt 14 uteklassrum placerade i olika kommundelar av Tyresö kommun föreslås att anläggas i tre etapper.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att uppföra utomhusklassrum i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
2. Tre utomhusklassrum uppförs under 2022, i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
3. Budget för genomförandet enligt bilaga 2 godkänns.
4. Budget för investeringar läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
5. Framtida drift- och kapitalkostnader efter genomförandet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad (park) enligt bilaga 2.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Per Carlberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Skola i skogen.pdf
Bilaga 1. Förstudierapport skola i skogen 2022-02-16.pdf
Bilaga till förstudierapport. Beskrivning av placeringar.pdf
Bilaga till förstudierapport. Frågeunderlag förskolor och grundskolor.pdf
Bilaga 2. Investerings- och driftkostnader (sekretess).pdf

§11 Samråd för detaljplan för Vidablick 4

Diarienummer KSM-2021-1053-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut
1. Samrådshandlingarna för detaljplan för Vidablick 4 godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut detaljplan för Vidablick 4 för samråd.
3. Genomförandet av detaljplan för Vidablick 4 bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens (MB) 6 kap 3-8§§, med beaktande av Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) anmäler ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Detaljplan för Vidablick 4 på Vidalicksvägen syftar till att ändra gällande detaljplan för att göra det möjligt att stycka aktuell fastighet i två delar så att ytterligare ett bostadshus med fullstor byggrätt kan byggas.

Förvaltningen fick den 17 november 2021 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet (§ 59) att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Vidablick 4. Planen tas fram med ett begränsat förfarande.

En enklare prövning av barnets bästa har gjorts.

Detaljplanens genomförande anses inte innebära betydande miljöpåverkan.

Planarbetet finansieras genom planavtal med fastighetsägare.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planläggning utifrån angivet syfte är lämpligt och förenlig med översiktsplanens intentioner. Förslaget föreslås därför ställas ut för samråd.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att:
1. Samrådshandlingarna för detaljplan för Vidablick 4 godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut detaljplan för Vidablick 4 för samråd.
3. Genomförandet av detaljplan för Vidablick 4 bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens (MB) 6 kap 3-8§§, med beaktande av Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse tillhörande detaljplan för Vidablick 4.pdf
Vidablick 4 Plankarta.pdf
Vidablick 4 Planbeskrivning.pdf
Undersökning av betydande miljöpåverkan för detaljplan för Vidablick 4.pdf
Checklista för en enklare prövning av barnens bästa för Vidablick 4.pdf
Körspårsutredning.pdf
PM dagvattenutredning.pdf
Geoteknisk utlåtande (Viak AB, 1975).pdf
Geoteknisk utlåtande (Viak AB, 1975)-Bilaga karta.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 59.pdf

§12 Samråd för detaljplan för Bredablick 6

Diarienummer KSM-2021-1052-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut
1. Samrådshandlingarna för detaljplan för Bredablick 6 godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut detaljplan för Bredablick 6 för samråd.
3. Genomförandet av detaljplan för Bredablick 6 bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens (MB) 6 kap 3-8§§, med beaktande av Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) anmäler ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Detaljplan för Bredablick 6 på Torparevägen är en avstyckningsplan som syftar till att ändra gällande detaljplan för att göra det möjligt att stycka aktuell fastighet i två delar.

Förvaltningen fick den 17 november 2021 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet (§ 60) att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Bredablick 6. Planen tas fram med ett begränsat standardförfarande.

En enklare prövning av barnets bästa har gjorts.

Detaljplanens genomförande anses inte innebära betydande miljöpåverkan.

Planarbetet finansieras genom planavtal med fastighetsägare.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planläggning utifrån angivet syfte är lämpligt och förenlig med översiktsplanens intensioner. Förslaget föreslås därför ställas ut för samråd.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att:
1. Samrådshandlingarna för detaljplan för Bredablick 6 godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut detaljplan för Bredablick 6 för samråd.
3. Genomförandet av detaljplan för Bredablick 6 bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens (MB) 6 kap 3-8§§, med beaktande av Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse tillhörande detaljplan Bredablick 6.pdf
Bredablick 6 plankarta.pdf
Bredablick 6 planbeskrivning.pdf
Undersökning av betydande miljöpåverkan Bredablick 6.pdf
Checklista för en enklare prövning av barnens bästa.pdf
PM Dagvattenutredning.pdf
PM Körspårsutredning.pdf
Geoteknisk utlåtande (Viak AB, 1975).pdf
Geoteknisk utlåtande (Viak AB, 1975)-Bilaga karta.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 60.pdf