Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2013-05-15

Sammanträde 2013-05-15

Datum
Klockan
13:30
Plats
Stora sammanträdesrummet (Kanholmsfjärden), Skogsbo 3

3 Förslag om allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktigesammanträden

5 Policy för kommunens borgen till föreningar och föreningsägda bolag

6 Instruktion till kommunens ombud vid de kommunala bolagens årsstämmor

7 Yttrande över revisionsrapport - Granskning av borgensåtagande gentemot Värmdövallen AB

10 Revidering av ägardirektiv för Värmdö Bostäder AB avseende bland annat projektet "Bostad först"

11 Redovisning av kommunala arbetsmarknadsåtgärder för dem som står långt från arbetsmarknaden

Enligt förvaltningens förslag med kompletteringen:
Kommunstyrelsen har samordnande funktion för kommunens samtliga arbetsåtgärder för dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Vidtagna åtgärder ska avrapporteras halvårsvis

16 "Dragspelsförskola" för att trygga barnomsorgsplats i Värmdö kommun

Enligt förvaltningens förslag med kompletteringen:
Kommundirektören får i uppdrag att utreda hur kommunens ansvar för beredskap inom omsorg, förskola och skola ska utformas och finansieras

20 Svar på motion (V) om profilering av Gustavsberg genom det keramiska arvet

23 Fyllnadsval S efter Lars Bryntesson

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (134 kb)

§85 Förslag om allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktigesammanträden

Kommunstyrelsens förslag

 1. Ett försök med allmänhetens frågestund ska genomföras vid kom­mande augusti- och marssammanträden med kommunfullmäktige.
 2. Reglerna för allmänhetens frågestund godkänns.

  Beslutsnivå

  Kommunfullmäktige

  Ärendebeskrivning

  Kommunfullmäktige har gett presidiet i uppdrag att återkomma med förslag till införande av allmänhetens frågestund senast i september 2013.

  Nu föreligger ett förslag till försök med allmänhetens frågestund vid två sammanträden (augusti 2013 och mars 2014).

  Handlingar i ärendet

  Förslag om allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktigesammanträden, KLK 2013-03-21

  Reservationer och protokollsanteckningar

  S-gruppen deltar inte i beslutet och lämnar följande protokollsanteckning:

  ”Vi socialdemokrater tycker det är väldigt positivt att kommunen söker nya vägar för att öka invånarnas möjligheter till påverkan och delaktighet. Vi tycker dock att förslaget till försöksperiod är väldigt snålt tilltaget, endast två månader. Vi ser hellre en försökstid under ett år och att en ordentlig utvärdering därefter görs. Därefter bör kommunfullmäktige ta ställning till om inslaget ska permanentas.”

  Sändlista

  KF

  ____________


  Dnr 12KS/0526

§86 Svara på motion (V) om kvinnliga gatunamn

Kommunstyrelsens förslag

Motionen anses besvarad med hänvisning till att kulturenheten arbe­tar med att få en jämnare fördelning mellan mans- och kvinnonamn på vägar, gator och platser i kommunen.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

Mats Skoglund och Bertil Krakenberger (V) har i en motion föreslagit att namnberedningen ska få i uppdrag att ge en stor del av de nya gatorna i Fa­briksstaden namn efter kvinnor som verkat vid fabriken.

Namnberedningen i kommunen överväger alltid och diskuterar om det kan finnas kvinnor som kan ge namn åt nya vägar, gator och platser i kommu­nen. Ambitionen är alltid en jämn könsfördelning.

Motionen föreslås anses besvarad.

Handlingar i ärendet

Svara på motion (V) om kvinnliga gatunamn, KLK 2013-03-15

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2013-03-12, § 16

Motion 2012-10-23

Yrkanden

Nils-Erik Särnbrink (S) yrkar bifall till motionen.

Anders Bergman (FP) yrkar bifall till förslaget att motionen anses besvarad.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt Berg­mans yrkande eller enligt yrkandet från Särnbrink och finner att kommun­styrelsen beslutar enligt Bergmans yrkande.

Sändlista

KF

____________


Dnr 13KS/0184

§87 Yttrande över revisionsrapport – Granskning av borgensåtagande gentemot Värmdövallen AB

Kommunstyrelsens beslut

Förslaget till yttrande till revisorerna godkänns med komplettering enligt p. 1 i Annika Andersson Ribbings (S) yrkande.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Revisorerna har genomfört en uppföljande granskning av borgensåtagande gentemot Värmdövallen AB.

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till yttrande till revisorerna.

Handlingar i ärendet

Yttrande över Granskning av Borgensåtagande gentemot Värmdövallen AB

Revisionsrapport 2013-03-12

Yrkanden

Annika Andersson Ribbing (S) yrkar på följande ändringar i yttrandet:

 1. Tillägg, andra stycket, sid 1:

”Beslutet om utökad borgen var inte enhälligt, den samlade opposit­ionen röstade mot förslaget.”

 1. Strykning, första stycket, sid 2, sista meningen:

”Det var ett definitivt beslut, utan förbehåll.”

 1. Strykning hela andra stycket, sid 2:

”Värmdövallen AB har brustit …”

 1. Tillägg, tredje stycket, sid 2:

”Borgen bygger på ett förtroende att föreningen har förmåga att han­tera projektet på ett tillfredställande sätt …”

FORTSATT NY LYDELSE: ”Det förutsätter också att kommunen har rutiner för att följa projekt i vilka man har ekonomiska intressen. I detta fall har kommunens system fallerat. Trots insyn och förutsätt­ningar att följa projektet har kommunen inte agerat när kostnaderna sköt i höjden.”

 1. Stycke fem, sid 2, stryks i sin helhet.
 2. Stycke sex, sid 2, första två meningarna stryks. Följande mening formuleras:

  ”Kommunen kan undvika komplikationer genom att ien policy lägga fast enligt vilka principer kommunen lämnar borgen.”

  Peter Frej (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande. Han yrkar vidare bifall till Andersson Ribbings yrkande p. 1 och avslag på Andersson Ribbings yrkanden p. 2 – 7.

  Propositioner

  Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt för­valtningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

  Ordföranden ställer proposition om Andersson Ribbings yrkande p. 1 bifal­les och finner att det bifalles.

  Ordföranden ställer proposition om Andersson Ribbings yrkanden p. 2 – 7 bifalles eller avslås och finner att de avslås.

  Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

  ”Den som avslår Andersson Ribbings yrkanden röstar ja, den som bifaller yrkandena röstar ja.”

  Följande röstar ja:

  Peter Frej (M), Marie Bladholm (M), Anders Bergman (FP), Stefan Dozzi (KD), Max Ljungberg (MP), Malin Åberg Aas (MP), Monica Pettersson (M).

  Följande röstar nej:

  Annika Andersson Ribbing (S), Andrine Winther (S), Nils-Erik Särnbrink (S), Sandro Wennberg (S).

  Kommunstyrelsen beslutar med sju ja-röster mot fyra nej-röster att avslå yrkandena.

  Reservationer och protokollsanteckningar

  S-gruppen lämnar följande reservation:

  ”Vi socialdemokrater är djupt kritiska till hela hanteringen av ärendena som har att göra med byggnationen av sporthallen på Värmdövallen. Tjänsteskrivelsen som låg till grund för dagens behandling, där kommunstyrelsen yttrar sig över en skarpt kritisk revisionsrapport, är djupt tendentiös och missvisande.

  Det stämmer att det ursprungliga borgensbeslutet som låg som en del av budgetbeslutet hösten 2010, var enhälligt. Vi socialdemokrater utgick från att budgetbeslutet skulle följas av ett "detaljärende" som tydligt reglerade kommunens åtagande och dess premisser. Något sådant ärende lät dock aldrig majoriteten arbeta fram. Att ingen säkerhet krävdes vid expedieringen av borgen är helt obegripligt. Vi har med anledning av detta idag begärt fram uppgifter om det finns fler borgensåtaganden där kommunen underlåtit att ta ut en säkerhet.

  Vi är också kritiska till att kommunen inte gjort större ansträngningar för att redovisa och svara på de uppgifter kring kommunens inblandning som figurerat i media och vid olika möten. Vid samtliga tillfällen frågan diskuterats och debatterats har de politiskt ansvariga meddelat att kommunen inte vetat någonting. Beskrivningen är entydig, Värmdövallen har helt fört kommunen bakom ljuset. Vid dagens sammanträde har vi ånyo ställt raka frågor kring detta. Finns det ingen dokumentation kring byggprojektets utveckling? På vilket sätt har kommunen varit inblandad under resans gång? När fick tjänsteman respektive ansvariga politiker kännedom om fördyringarna? Hade kultur- och fritidsnämndens ordförande tillgång till någon dokumentation? Hade han frågat efter det?

  Återigen är svaren att kommunen inte fått underhandsinformation. Uppgifterna i tjänsteskrivelsen är korrekta och kommunen har blivit förd bakom ljuset.”

  Ej tjänstgörande ersättaren Mats Skoglund (V) antecknar till protokollet att han skulle ha biträtt Andersson Ribbings yrkanden om han varit beslutande vid dagens sammanträde.

  Sändlista

  Revisorerna

  KLG

  ____________


  Dnr 13KS/0080

§88 Yttrande om utvidgat strandskydd för Värmdö kommun

Kommunstyrelsens beslut

Yttrandet godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen ska fatta beslut om utvidgat strandskydd. Ett förslag till beslut har sänts till kommunen för synpunkter.

Kommunen har i översiktsplanen tagit ställning till strandskyddets utbred­ning. I förslaget till yttrande hänvisas ställningstagandena i översiktsplanen.

Handlingar i ärendet

Förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Värmdö kommun, KLK 2013-04-23

Samhällsplaneringsnämndens beslut 2013-04-16, § 31

Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2013-04-09, § 25

Sändlista

Länsstyrelsen

BMHN

SPN

____________


Dnr 13KS/0130

§89 Vindkraftspolicy för Värmdö kommun

Kommunstyrelsens förslag

Vindkraftspolicyn fastställs.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

Ett förslag till vindkraftspolicy för Värmdö kommun har utarbetats. Försla­get bygger på kommunens översiktsplan.

Syftet med vindkraftspolicyn är

 • att förenkla handläggningen av etableringsärenden rörande vindkraft
 • att klargöra vilka områden i kommunen som kan vara lämpliga för vindkraftsproduktion

  Handlingar i ärendet

  Vindkraftspolicy för Värmdö kommun, KLK 2013-04-29

  Sändlista

  KF

  ____________


  Dnr 06KS/0583

§90 Godkännande av exploateringsavtal för Siggesta 1:6

Kommunstyrelsens förslag

 1. Exploateringsavtalet mellan Värmdö kommun och ägaren till Sig­gesta 1:6 godkänns.
 2. Kommundirektören får i uppdrag att teckna erforderligt avtal mellan Värmdö kommun och Trafikverket Region Stockholm.

  Beslutsnivå

  Kommunfullmäktige

  Ärendebeskrivning

  För genomförandet av detaljplanen för del av Siggesta 1:6 har två avtal upp­rättats; ett mellan Värmdö kommun och ägaren till Siggesta 1:6, tillika ex­ploatör, samt mellan Värmdö kommun och Trafikverket Region Stockholm. Exploatören ska utföra ett antal åtgärder, varav några berör väg 274, därav avtalet med Trafikverket.

  Det är exploatören som ska stå för alla kostnader för de åtgärder som ska utföras i och med exploateringsavtalet.

  Handlingar i ärendet

  Godkännande av exploateringsavtal Siggesta 1:6, SBK 2013-04-17

  Sändlista

  KF

  _____________


  Dnr 06KS/0583

§91 Antagande av detaljplan för del av Siggesta 1:6

Kommunstyrelsens förslag

Detaljplanen för del av Siggesta 1:6 antas.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

Detaljplanen för del av Siggesta 1:6 syftar till att skapa en långsiktigt håll­bar utveckling av området kring Siggesta gård. Genom att omfatta såväl gårdsmiljön som kringliggande kultur- och naturlandskap syftar den till att även styra markanvändningen som helhet.

I planförslaget föreslås ett hotell med ny infart och parkering. För bevarande av befintliga kulturmiljöer föreslås skydds- och utökade varsamhetsbe­stämmelser samtidigt som en mindre kompletteringsbebyggelse prövas.

Handlingar i ärendet

Antagande av detaljplan för del av Siggesta 1:6, SBK 2013-04-15

Samhällsplaneringsnämndens beslut 2013-03-05, § 21

Sändlista

KF

____________


Dnr

§92 Budgetuppföljning 1 – BUP 1 – per den 31 mars 2013

Kommunstyrelsens beslut

 1. Budgetuppföljningsrapporten godkänns.
 2. Kommunstyrelsen betonar vikten av en budget i balans.
 3. Nämnder/styrelser som prognosticerar ett underskott ska inför kommunstyrelsens sammanträde i september redovisa en plan, antagen i respektive nämnd/styrelse senast i juni, för att komma tillrätta med underskotten.

  Beslutsnivå

  Kommunstyrelsen

  Ärendebeskrivning

  I budgetuppföljningsprognos 1 redovisas för helåret ett resultat på + 37,7 mnkr. Kommunens skatteintäkter har utvecklats bättre än budgeterat samti­digt som nämnderna beräknar ett sammantaget underskott på - 15 mnkr.

  Utbildningsstyrelsen och vård- och omsorgsstyrelsen, som redovisade kraf­tiga underskott i 2012 års bokslut, räknar med markant lägre minusresultat jämfört med 2012.

  I tjänsteskrivelse föreslås att budgetuppföljningsrapporten godkänns och att kommunstyrelsen betonar vikten av en budget i balans.

  Koalitionen (M, FP, MP, KD) har kompletterat förslaget med att nämn­der/styrelser som prognosticerar ett underskott inför kommunstyrelsens sammanträde i september ska redovisa en plan, antagen i respektive nämnd/styrelse senast i juni, för att komma tillrätta med underskotten.

  Handlingar i ärendet

  Budgetuppföljning 1, per den 31 mars, (BUP 1) 2013, KLK 2013-04-29

  Yrkanden

  Annika Andersson Ribbing (S) yrkar på följande kompletteringar av beslu­tet:

  1. Förvaltningen ges i uppdrag att förbereda en tjänsteskrivelse som in­nebär att de verksamheter som avstått från medel för AFA-insättningar ska få de tillbaka vid en eventuell återbetalning.
  2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uppdra till finansie­ringsnämnden för utbildning att verka för en justering av gymnasie­avtalet sa att nya läraravtalen kompenseras.
  3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige kompensera finan­sieringsnämnden för utbildning kostnadstäckning för lönekompen­sation i enlighet med nya läraravtalet så att de kommunala skolorna kompenseras löneökningarna.

   Anders Bergman (FP) och Marie Bladholm (M) yrkar bifall till förvaltning­ens förslag kompletterad med koalitionens förslag och avslag på Andersson Ribbings yrkanden.

   Propositioner

   Ordföranden ställer proposition om Bergmans och Bladholms yrkande om bifall till förslaget bifalles och finner att det bifalles.

   Ordföranden ställer proposition om Andersson Ribbings yrkande p. 1 bifal­les eller avslås och finner att det avslås.

   Voterings begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

   ”Den som avslår Andersson Ribbings yrkande röstar ja, den som biträder yrkandet röstar nej.”

   Följande röstar ja:

   Peter Frej (M), Marie Bladholm (M), Anders Bergman (FP), Stefan Dozzi (KD), Max Ljungberg (MP), Malin Åberg Aas (MP), Monica Pettersson (M).

   Följande röstar nej:

   Annika Andersson Ribbing (S), Andrine Winther (S), Nils-Erik Särnbrink (S), Sandro Wennberg (S).

   Kommunstyrelsen beslutar med sju ja-röster mot fyra nej-röster att avslå yrkandet.

   Ordföranden ställer proposition om Andersson Ribbings yrkande p. 2 bifal­les eller avslås och finner att det avslås.

   Voterings begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

   ”Den som avslår Andersson Ribbings yrkande röstar ja, den som biträder yrkandet röstar nej.”

   Följande röstar ja:

   Peter Frej (M), Marie Bladholm (M), Anders Bergman (FP), Stefan Dozzi (KD), Max Ljungberg (MP), Malin Åberg Aas (MP), Monica Pettersson (M).

   Följande röstar nej:

   Annika Andersson Ribbing (S), Andrine Winther (S), Nils-Erik Särnbrink (S), Sandro Wennberg (S).

   Kommunstyrelsen beslutar med sju ja-röster mot fyra nej-röster att avslå yrkandet.

   Ordföranden ställer proposition om Andersson Ribbings yrkande p. 3 bifal­les eller avslås och finner att det avslås.

   Voterings begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

   ”Den som avslår Andersson Ribbings yrkande röstar ja, den som biträder yrkandet röstar nej.”

   Följande röstar ja:

   Peter Frej (M), Marie Bladholm (M), Anders Bergman (FP), Stefan Dozzi (KD), Max Ljungberg (MP), Malin Åberg Aas (MP), Monica Pettersson (M).

   Följande röstar nej:

   Annika Andersson Ribbing (S), Andrine Winther (S), Nils-Erik Särnbrink (S), Sandro Wennberg (S).

   Kommunstyrelsen beslutar med sju ja-röster mot fyra nej-röster att avslå yrkandet.

   Reservationer och protokollsanteckningar

   S-gruppen lämnar följande reservation:

   ”Vi socialdemokrater deltar inte i beslutet med hänvisning till att vi föreslagit en annan budget och en annan organisation för kommunen. Vi konstaterar att det återigen pekar på ekonomiska bekymmer för viktiga verksamheter i vår kommun. I vårt budgetalternativ prioriterade vi stora satsningar på skolans område. Vi kan se i BUP 1 att dessa resurser behövs.

   Redan föregående år återbetalades 28mkr från AFA, pengar som avsatts för pensionsavsättningar. Vi krävde att pengarna skulle återföras till de verksamheter som en gång avstått medlen. För skolans del innebar det ca 15 miljoner kronor enligt tjänstemännens beräkningar. Tyvärr valde majoriteten att istället lägga pengarna på hög för att få ett större överskott i resultatet.

   Nu flaggas för att ytterligare AFA-medel kan komma att återbetalas under detta år. Därför vill vi redan nu säkerställa att dessa isåfall tillförs våra skolor, äldreboenden osv. Vi har idag därför föreslagit att kommunen redan nu förbereder ett ärende som tillser detta.

   Kommunen ingår i ett samverkansavtal för gymnasieutbildning. Beslutet att Värmdö skulle ingå togs på regelvidrigt sätt men innebär ändå att kommunen nu är en del av överenskommelsen. I avtalet finns inte kompensation för löneökningar. Detta innebär att gymnasieskolorna nu går på knäna ekonomiskt, något som också syns i budgetuppföljningen.”

   Ej tjänstgörande ersättaren Mats Skoglund (V) antecknar till protokollet att han skulle ha biträtt Andersson Ribbings yrkanden om han varit beslutande vid dagens sammanträde.

   MP-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

   ”Vi i Miljöpartiet ser med oro på underskotten i de två produktions-styrelserna. Även om underskotten är lägre i fjol, utgår de med 2012 års resultat i ryggen, från ett mycket sämre läge. Därför är Värmdökoalitionens beslut bra och nödvändigt. Oppositionens förslag till att försöka förstärka verksamheternas budgetar är ovanligt konstruktiva, men samtidigt verkningslösa eller svåra att genomföra.Därför kan vi inte ställa oss bakom de förslagen till beslut.

   I Värmdös budget för 2013 finns kompensation för löneökningar men inom den gymnasieregion som vi är med i väljer Kommunförbundet att inte räkna upp gymnasiepengen med löneökningarna något som Socialdemokrater och Moderater gemensamt ställt sig bakom i Kommunförbundets utbildnings-utskott. Detta innebär att gymnasieskolorna kommer att gå med underskott eller tvingas skära ner på kostnaderna för att hålla budget, något som tydligt syns redan i BUP1 för 2013. Vi tycker att det är märkligt att Socialdemokraterna på detta sätt väljer att inte öka gymnasiepengen inom gymansieregionen och sedan föreslår att kommunen ska kompensera för felaktigheterna i den konstruktion man varit med och kommit överens om. Miljöpartiet anser att det vore bättre om den regionala gymnasiepengen höjdes för att kompensera den löneökning som ligger i läraras avtal. Därmed skulle gymnasieskolornas underskott minska.”

   Sändlista

   KLG SPN

   Ekonomiavdelning FNÄ

   UBS BMHN

   SON VOS

   VOS

   ____________


   Dnr

§93 Policy för kommunens borgen till föreningar och föreningsägda bolag

Kommunstyrelsens förslag

 1. Förslaget till policy för kommunens borgen till föreningar och för­eningsägda bolag godkänns.

Kommunstyrelsens beslut

 1. Förvaltningen får i uppdrag att sammanställa nuvarande borgensåta­ganden med beaktande av säkerhet/pant i de åtaganden som finns som redovisas på kommunstyrelsen efter sommaren.

Beslutsnivå

Punkt 1 kommunfullmäktige

Punkt 2 kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

För att lägga fast principer och förutsättningar för framtida beslut om kom­munal borgen till föreningslivet föreslås att kommunen antar en policy för ändamålet.

Handlingar i ärendet

Policy för kommunens borgen till föreningar och föreningsägda bolag, KLK 2013-04-15

Yrkanden

Peter Frej (M) och Anders Bergman (FP) yrkar bifall till förslaget.

Annika Andersson Ribbing (S) yrkar på följande ändringar i policyn:

 1. Sid 3 (4), under rubriken ”Uppföljning av investeringsbudget”, til­lägg:

”Kommunal tjänsteman på rätt nivå ska ta plats som adjungerad i den styrelse vars förening får borgen.”

 1. Sid 3 – 4 under rubriken ”Uppföljning av investeringsbudget”, st. 2, andra meningen:

Byt ”projekttiden” mot ”under hela borgensåtagandet”.

 1. Sid 3 (4), under rubriken ”Säkerhet”, tillägg till punkterna efter me­ningen ”säkerhet kan därvid utgöras av”:

”Personlig borgen för styrelsen i den förening som får borgen.”

 1. Sid 1 (4), stryk ”föreningsägda bolag” i första meningen.

Andersson Ribbing yrkar vidare att förvaltningen får i uppdrag att samman­ställa nuvarande borgensåtaganden med beaktande av säkerhet/pant i de åtaganden som finns som redovisas på kommunstyrelsen efter sommaren.

Bergman yrkar avslag till Andersson Ribbings yrkanden p. 1 – 4 och bifall till yrkandet om sammanställning av borgensåtaganden.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen bifaller förslaget och finner att förslaget bifalles.

Ordföranden ställer proposition om Andersson Ribbings yrkande om sam­manställning av borgensåtaganden bifalles och finner att det bifalles.

Ordföranden ställer proposition om Andersson Ribbings yrkanden p. 1 – 4 bifalles eller avslås och finner att de avslås.

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Ej tjänstgörande ersättaren Mats Skoglund (V) antecknar till protokollet att han skulle ha biträtt Andersson Ribbings yrkanden om han varit beslutande vid dagens sammanträde.

Sändlista

KF

KLG

____________


Dnr

§94 Revidering av ägardirektiv för Värmdö Bostäder AB avseende bland annat projektet Bostad först

Kommunstyrelsens förslag

 1. Ägardirektiven fastställs.
 2. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att som ombud för kommunen överlämna ägardirektiven till bolagsstämman.
 3. Plan för samrådsmöten mellan ägare och bolagsledning fastslås.

  Beslutsnivå

  Kommunfullmäktige

  Ärendebeskrivning

  Värmdö Bostäder ABs ägardirektiv föreslås förtydligas genom följande til­lägg:

  • att bolaget erbjuder förstahandskontrakt för personer som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden, s.k. ”bostad först” kontrakt, och ska i övrigt samarbeta med socialkontoret inom ramen för pro­jektet ”Bostad först”,
  • att bolaget aktivt medverkar till att minska antalet sociala kontrakt i samarbete med socialnämnden,
  • att anvisa lediga lägenheter till förturer som beviljats av socialnämn­den.

   Handlingar i ärendet

   Revidering av ägardirektiv för Värmdö Bostäder AB avseende bland annat projektet ”Bostad först”, KLK 2013-03-07

   Yrkanden

   Annika Andersson Ribbing (S) yrkar på följande ändring i ägardirektiven:

   Sid 1-2 (4) kompletteras med: ”Bolagets uppgift är att se till att antalet hy­resrätter i bolagets inte minskar och helst ökar.”

   Anders Bergman (FP) och Peter Frej (M) yrkar bifall till förslaget och av­slag på Andersson Ribbings yrkande.

   Propositioner

   Ordföranden ställer proposition om förslaget till policy bifalles och finner att det bifalles.

   Ordföranden ställer proposition om Andersson Ribbings yrkande bifalles eller avslås och finner att det avslås.

   Voterings begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

   ”Den som avslår Andersson Ribbings yrkande röstar ja, den som biträder yrkandet röstar nej.”

   Följande röstar ja:

   Peter Frej (M), Marie Bladholm (M), Anders Bergman (FP), Stefan Dozzi (KD), Max Ljungberg (MP), Malin Åberg Aas (MP), Monica Pettersson (M).

   Följande röstar nej:

   Annika Andersson Ribbing (S), Andrine Winther (S), Nils-Erik Särnbrink (S), Sandro Wennberg (S).

   Kommunstyrelsen beslutar med sju ja-röster mot fyra nej-röster att avslå yrkandet.

   Reservationer och protokollsanteckningar

   S-gruppen reserverar sig till förmån för eget yrkande.

   Mats Skoglund (V) lämnar följande ersättaryttrande:

   ”I stycket Utveckling av fastighetsportföljen bör sista meningen ”Bolaget ska därför ges möjlighet att avyttra hela eller delar av områden till förmån för nya strategiska satsningar inom befintliga eller nya bostadsbestånd” strykas.

   Under rubriken Ekonomiska direktiv bör andra, tredje och fjärde styckena strykas.”

   Sändlista

   KF

   ____________


   Dnr

§95 Revidering av ägardirektiv för Värmdö Hamnar AB

Kommunstyrelsens förslag

 1. Ägardirektiven fastställs
 2. Samtliga tidigare ägardirektiv upphävs.
 3. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att som ombud för kommunen överlämna ägardirektiven till bolagsstämman.

  Beslutsnivå

  Kommunfullmäktige

  Ärendebeskrivning

  Värmdö Hamnar AB (VHAB) är ett av Värmdö kommun helägt bolag. Bo­lagets ägardirektiv reviderades senast av kommunfullmäktige den 14 de­cember 2011. Nu föreslås nya ägardirektiv som främst syftar till att förtyd­liga verksamhetsdirektiven.

  Handlingar i ärendet

  Revidering av ägardirektiv för Värmdö hamnar AB, KLK 2012-11-18

  Sändlista

  Kommunfullmäktige

  ____________


  Dnr 13KS/0268

§96 Revidering av ägardirektiv för Gustavsbergsbadet AB

Kommunstyrelsens förslag

 1. Ägardirektiven fastställs.
 2. Tidigare ägardirektiv upphävs.
 3. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att som ombud för kommunen överlämna ägardirektiven till bolagsstämman

  Beslutsnivå

  Kommunfullmäktige

  Ärendebeskrivning

  Gustavsbergsbadet ABs ägardirektiv föreslås förtydligas genom ändringar och tillägg avseende dels verksamhetsdirektivet och dels frågor som ska bli föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande.

  Handlingar i ärendet

  Revidering av ägardirektiv för Gustavsbergsbadet AB, KLK 2013-04-29

  Sändlista

  KF

  ____________


  Dnr

§97 Instruktion till kommunens ombud vid de kommunalt helägda bolagens årsstämmor

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsens ordförande, som kommunens ombud vid års­stämmorna i de kommunala helägda bolagen, ges följande direktiv:

1. Årsredovisningarna godkänns och balans- och resultaträk­ningarna godkänns.

2. Vinsten i Värmdö Hamnar AB, Stavsnäs Projekterings AB, Värmdö Bostäder AB, Gustavsbergsbadet AB och Gustavs­bergs Porslinsmuseum AB disponeras enligt styrelsernas för­slag.

3. Förlusten i Värmdö Simhall AB disponeras enligt styrelsens förslag.

4. Styrelsernas ledamöter och de verkställande direktörerna i bolagen beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige ska ge direktiv till kommunens ombud vid de kommu­nala bolagens årsstämmor avseende godkännande av årsredovisningen, an­svarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören samt styrelsens förslag till disposition av vinst- och förlustmedel.

Handlingar i ärendet

Instruktion till kommunens ombud vid de kommunalt helägda bolagens års­stämmor, KLK 2013-04-11

Sändlista

Kommunfullmäktige

____________


Dnr 13KS/0079

§98 Redovisning av kommunala arbetsmarknadsåtgärder för dem som står långt från arbetsmarknaden

Kommunstyrelsens förslag

 1. Redovisningen godkänns.
 2. Kommunstyrelsen har samordnande funktion för kommunens samt­liga arbetsmarknadsåtgärder för dem som befinner sig långt från ar­betsmarknaden. Vidtagna åtgärder ska avrapporteras halvårsvis.

  Beslutsnivå

  Kommunfullmäktige

  Ärendebeskrivning

  I en rapport om kommunala arbetsmarknadsåtgärder för dem som står långt från arbetsmarknaden redovisas att arbetet finns inom fyra enheter inom kommunen; näringslivsenheten, socialkontoret med beställar- och utföra­renhet, proVarmdo samt Centrum för arbete och studier (CAS).

  Redovisningen föreslås godkännas.

  Koalitionen (M, FP, MP, KD) har kompletterat förslaget med att kommun­styrelsen ska ges i uppdrag att ha en samordnande funktion för kommunens samtliga arbetsåtgärder för dem som befinner sig långt från arbetsmark­naden och att vidtagna åtgärder ska avrapporteras halvårsvis.

  Handlingar i ärendet

  Redovisning av kommunala arbetsmarknadsåtgärder för dem som står långt från arbetsmarknaden, KLK 2013-04-17

  Sändlista

  KF

  ____________


  Dnr 13KS/0199

§99 Undervisning i keramik/formgivning på kulturskolan

Kommunstyrelsens förslag

 1. Avgiften för deltagande i keramisk bild- och formundervisning fast­ställs till 1000 kr per termin

Kommunstyrelsens beslut

 1. Medel för undervisningen i keramik/formgivning för 2013, 90000 kr, belastar kommunstyrelsens konto Reserv oförutsedda händelser.

Beslutsnivå

Punkt 1 kommunfullmäktige

Punkt 2 kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Undervisning i keramik och bild har visat sig vara mycket efterfrågad i andra kommuner. Gustavsberg har en lång keramisk tradition att erbjuda ungdomar, keramisk undervisning knyter an till denna tradition. Därför fö­reslås att undervisning i keramik och bild och form införs i kulturskolans verksamhet.

Handlingar i ärendet

Undervisning i keramik/formgivning på Kulturskolan, KLK 2013-04-24

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2012-11-20, § 57

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”Vi socialdemokrater tycker det är positivt att kulturskolans verksamhet breddas men är kritiska till att avgifterna för kulturskoleverksamheten är så höga. Det exkluderar en grupp barn från möjligheterna att delta.”

Sändlista

KF

Ekonomiavdelning

KFN

____________


Dnr 13KS/0168

§100 Yttrande om stomnätsstrategi för Stockholms län

Kommunstyrelsens beslut

Yttrandet godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

I stomnätsstrategi etapp 2 föreslår landstinget att det regionala nätet byggs samman för att utveckla kollektivtrafiken enligt de mål som anges i lands­tingets regionala trafikförsörjningsprogram.

I förslag till yttrande framförs kommunens synpunkter på strategin.

Handlingar i ärendet

Stomnätsstrategi för Stockholms län Etapp 2 – Stockholms län utanför in­nerstaden, KLK 2013-04-15

Sändlista

Stockholms läns landsting

____________


Dnr 13KS/0232

§101 ”Dragspelsförskola” för att trygga barnomsorgsplats i Värmdö kommun

Kommunstyrelsens förslag

 1. Kommunstyrelsen noterar utredningen från finansieringsnämnden för utbildning om behovet av ”dragspelsförskola” i Värmdö kom­mun.

Kommunstyrelsens beslut

 1. Kommundirektören får i uppdrag att utreda hur kommunens ansvar för beredskap inom omsorg, förskola och skola ska utformas och fi­nansieras.

Beslutsnivå

Punkt 1 kommunfullmäktige

Punkt 2 kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har uppdragit till finansieringsnämnden för utbildning att utreda behovet att införa ”dragspelsförskola” för att trygga antalet för­skoleplatser i kommunen.

Finansieringsnämnden har bedömt att ”dragspelsförskola” inte behövs på kort sikt. Pågående behov av översyn av lokalbehovet ska noga följas. Kommunstyrelsen föreslås notera finansieringsnämndens utredning.

Koalitionen (M, FP, MP, KD) har kompletterat förslaget med att kommun­direktören får i uppdrag att utreda hur kommunens ansvar för beredskap inom omsorg, förskola och skola ska utformas och finansieras.

Handlingar i ärendet

”Dragspelsförskola” för att trygga barnomsorgsplats i Värmdö kommun, KLK 2013-04-04

Finansieringsnämnden för utbildnings beslut 2013-03-14, § 75

Yrkanden

Annika Andersson Ribbing (S) yrkar avslag på förslaget. Hon yrkar vidare att en ”dragspelsförskola” ska inrättas enligt den modell som kundvals- och finansieringsavdelningen föreslagit finansieringsnämnden för utbildning den14 mars 2013.

Marie Bladholm (M) och Max Ljungberg (MP) yrkar bifall till förslaget att notera utredningen och till förslaget om uppdrag till kommundirektören. De yrkar vidare avslag på Andersson Ribbings yrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt yrkan­det från Bladholm och Ljungberg eller enligt yrkandet från Andersson Rib­bing och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet från Bladholm och Ljungberg.

Voterings begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

”Den som avslår yrkandet från Bladholm och Ljungberg yrkande röstar ja, den som biträder yrkandet från Andersson Ribbing röstar nej.”

Följande röstar ja:

Peter Frej (M), Marie Bladholm (M), Anders Bergman (FP), Per Olof Fransson (KD), Max Ljungberg (MP), Malin Åberg Aas (MP), Monica Pet­tersson (M).

Följande röstar nej:

Annika Andersson Ribbing (S), Mikael Lindström (S), Nils-Erik Särnbrink (S), Sandro Wennberg (S).

Kommunstyrelsen beslutar med sju ja-röster mot fyra nej-röster att avslå yrkandet.

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”Vi socialdemokrater framför under mötet att funktionen "dragspelsförskola" har funnits i många år. Minimunkis förskola har i praktiken fungerat som detta sedan den startades. Dock ges inga extra medel för deras verksamhet, trots extremt snabba förändringar i barnunderlag och en stark genomströmning av barn. Det tycker vi är felaktigt. Vi menar att verksamheten är i behov av dessa resurser nu, på en gång. Det behöver inte utredas ytterligare för att komma till ett ställningstagande. Vi har inget emot den mer övergripande översyn som föreslås men yrkar att dragspelsförskola med annan ersättning införs omedelbart.”

Ej tjänstgörande ersättaren Mats Skoglund (V) antecknar till protokollet att han skulle ha biträtt Andersson Ribbings yrkanden om han varit beslutande vid dagens sammanträde.

MP-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”Miljöpartiet ser ett dilemma som dagens finansieringsprinciper inte löser. Ingen vill betala för de "tomma" platser som behöver finnas inom skola och förskola, för att kunna ge alla medborgare stöd och plats.Dragspelsförskola är ett förslag som skulle lösa denna uppgift till viss del. Det skulle medföra att lagkravet att kommunen ska erbjuda och tillhandahålla förskoleplats inom tre månader efter det att en barnfamilj önskat plats skulle kunna säkerställas och finansieras. Detta i enverksamhet som under de senaste åren fyllt den funktionen utan ersättning.

Därmed inte sagt att det är den bästa lösningen på problemet och definitivt inte hela lösningen på problemet. Värmdö kommun är stort och behoven av förskoleplatser är olika i olika kommundelar. Just nu minskar efterfrågan av förskoleplatser i kommunens yttre delar, och det finns ingen efterfrågan på förskoleplatser i Norra Gustavsberg. Att i de läget införa en extra ersättning för att ha tomma förskoleplatser just i Norra Gustavsberg känns ogenomtänkt. Värmdökoalitionens beslut att avvakta införandet av just en dragspelsförskola i Norra Gustavsbergoch istället bredda uppdraget att omfatta fler verksamhetsområden i hela kommunen, är därför en bättre lösning.

Inom särskilt boende finns redan i dag en variant på dragspelstänk. Där görs en beställning på hur många platser våra särskilda boenden ska ha, med en ersättningsnivå för besatta platser och en annan för tomma platser. FNU skulle kunna göra likadant med grundskole-och förskoleplatser - beställa ett antal platser som man beräknar måste finnas i den kommunala regin i de olika kommundelarna. Om några av dem är tomma så utgår en lägre ersättning. Poängen med det är att inkomsterna blir mer förutsägbara, och att reservkapaciteten behandlas som en resurs. Det här systemet förutsätter en pålitlig befolkningsprognos på kommundelsnivå så att FNU kan beräkna behovet av grundskole- och förskoleplatser i de olika kommundelarna.”

Sändlista

Kommundirektör

KLG

FNU

____________


Dnr

§102 Sammanfattande uppföljning av intern kontroll 2012 samt internkontrollplaner 2013 för nämnder och styrelser

Kommunstyrelsens beslut

 1. Övergripande internkontrollrapport 2012 för Värmdö kommun note­ras.
 2. Nämndernas internkontrollplaner för 2013 noteras.
 3. Risk/kontrollmomentet ”Fastighetsuppdrag som inte kan genomföras i tid på grund av orimliga tidplaner” flyttas från samhällsplanerings­nämndens internkontroll till kommunstyrelsens internkontrollplan.

  Beslutsnivå

  Kommunstyrelsen

  Ärendebeskrivning

  I ärendet redovisas en sammanfattning av kommunens uppföljning av in­ternkontroll 2012 samt internkontrollplanerna för nämnder och styrelser 2013.

  Handlingar i ärendet

  Sammanfattande uppföljning av intern kontroll 2012 samt internkontrollpla­ner 2013 för nämnder och styrelser, KLK 2013-04-24

  Sändlista

  KLG

  Ekonomiavdelning

  ____________


  Dnr 12KS/0574

§103 Yttrande om vattenförvaltning

Kommunstyrelsens beslut

Yttrandet godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Vattenmyndigheten i Norra Östersjön har utarbetat ett förslag till arbetspro­gram över väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan för 2015 – 2021.

I förslag till yttrande framhålls de frågor som kommunen anser vara väsent­liga i arbetet.

Handlingar i ärendet

Yttrande om vattenförvaltning, KLK 2013-04-23

Sändlista

Vattenmyndigheten i Norra Östersjön

____________


Dnr 13KS/0121

§104 Svar på motion (V) om profilering av Gustavsberg genom det keramiska arvet

Kommunstyrelsens förslag

Motionen avslås.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

Mats Skoglund (V) har i en motion föreslagit att porslinet i kommunens egna verksamheter på sikt ska vara tillverkat i Gustavsberg och att matsals­porslinet i Skogsbos lunchrum snarast ska bytas ut till Gustavsbergsporslin.

Motionen föreslås avslås.

Handlingar i ärendet

Svar på motion (V) om profilering av Gustavsberg genom det keramiska arvet, KLK 2013-04-04

Motion, 2013-01-28

Sändlista

KF

____________


Dnr

§105 Delgivningar

· Årsredovisning för Stiftelsen Ängsviks skogsvårds- och friluftsområde för 2012 (dnr 13KS/0290

· Skrivelse om snöröjning – Strokevänner/Rurik Johansson

· Verksamhetsplan och budget 2013 – Mälardalsrådet

· Verksamhetsplan och budget 2013 – KSL

Delegationsbeslut

· Undantag från alkoholförbud i kommunens lokaler

· Rättegångsfullmakt

____________


Dnr 13KS/0258

§106 Yttrande till kommunfullmäktige över anmärkning från revisorerna

Kommunstyrelsens beslut

Yttrandet godkänns och tillsänds kommunfullmäktige.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Revisorerna har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksam­het samt kommunernas bolags verksamhet under 2012. Revisorerna uttryck­er oro över kommunens ekonomiska läge, vidare fokuseras i revisionsberät­telsen på vård- och omsorgsstyrelsens och utbildningsstyrelsens underskott i förhållande till budget. Revisorerna riktar kritik mot vård- och omsorgssty­relsen samt anmärkning mot kommunstyrelsen och utbildningsstyrelsen.

I förslag till yttrande till kommunfullmäktige redogörs för kommunens eko­nomiska situation, slutsatsen i yttrandet är att kommunens ekonomi är sund och stabil. Vidare beskrivs vård- och omsorgsstyrelsens och utbildningssty­relsens ekonomier, orsaken till underskott och agerande med anledning av dessa. Innebörden i yttrandet är att det inte föreligger några omständigheter som motiverar att anmärkning riktas mot kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet

Yttrande över revisionsberättelse för 2012, KLK 2013-05-02

Revisionsberättelse för år 2012, Värmdö kommuns revisorer

Yrkanden

Annika Andersson Ribbing (S) och Mikael Lindström (S) yrkar att yttrandet kompletteras med följande text:

”Kommunstyrelsen instämmer i revisorernas kritik kring bristerna i målupp­fyllelsen. Det är självklart viktigt att det görs en aggregerad sammanställ­ning över måluppfyllelsen för kommunen. Kommunstyrelsen anser också att det är problematiskt att så många av nämndernas och styrelsernas mål inte följs upp. Det måste ske en stor förbättring på detta område och det är kommunstyrelsens ansvar. Det gäller även kommunstyrelsens eget målar­bete.

Kommunstyrelsen uppfattar också att det är viktigt att se över styrsystemen för kommunen. Det finns en stor utvecklingspotential i att förändra i organi­sationslösningen för att åstadkomma bättre styrnings- och ledningsfunktion. Målsättningen är att minska otydligheten och konflikterna mellan olika delar i kommunens organisation, såväl politiskt som tjänstemannamässigt.

Kommunstyrelsen tar kritiken för beredningen av Värmdövallen på stort allvar. Det har funnits klara brister i hanteringen inom den egna organisat­ionen. Information och kunskap om kostnadsutvecklingen i projektet borde följts närmare av tjänstemän och politiker på ansvarig nivå. Bättre transpa­rens måste vara självklart i dessa sammanhang.”

Andersson Ribbing och Lindström yrkar vidare på följande förändringar i förslaget till yttrande:

 1. S 2 (4), stryk andra stycket från andra meningen: ”Revisorerna anser …”
 2. S 4 (4), under rubriken ”Sammanfattning:
  1. stryk meningen ”Emellertid är …”
  2. stryk meningen ”Fundamenta …”
  3. stryk ”men” i meningen efter, börja med ”Det gäller …”

   Max Ljungberg (MP) och Anders Bergman (FP) yrkar bifall till förslaget till yttrande och avslag på yrkandena från Andersson Ribbing och Lindström.

   Propositioner

   Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt yrkan­det från Ljungberg och Bergman eller enligt yrkandet från Andersson Rib­bing och Lindström och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet från Ljungberg och Bergman.

   ”Den som biträder yrkandet från Ljungberg och Bergman yrkande röstar ja, den som biträder yrkandet från Andersson Ribbing och Lindström röstar nej.”

   Följande röstar ja:

   Peter Frej (M), Anders Bergman (FP), Per Olof Fransson (KD), Max Ljung­berg (MP), Malin Åberg Aas (MP), Monica Pettersson (M).

   Följande röstar nej:

   Annika Andersson Ribbing (S), Mikael Lindström (S), Nils-Erik Särnbrink (S), Sandro Wennberg (S).

   Följande avstår från att rösta:

   Marie Bladholm (M)

   Kommunstyrelsen beslutar med sex ja-röster mot fyra nej-röster att avslå yrkandet.

   Reservationer och protokollsanteckningar

   S-gruppen lämnar följande reservation:

   ”Vi socialdemokrater ser ytterst allvarligt på den kritik som revisorerna framför. Det är anmärkningsvärt att de ansvariga politikerna i kommunstyrelsen inte tar kritiken på större allvar utan snarare fokuserar på att ta heder och ära av revisorerna än att problemtisera kritiken.

   Yttrandet som kommunstyrelsen nu behandlat fokuserar helt och hållet på det ekonomiska perspektivet. Majoriteten drar ut i starkt försvarstal för att ekonomin är god, i strid med kritiken som revisorerna ger. Vi har under sammanträdet påpekat att om man ska diskutera kommunens ekonomiska situation och jämföra sig med andra kommuner såsom görs i yttrandet, borde ytterligare perspektiv finnas med. Bland annat frågan om kommunens höga skuldsättning hade breddat den entydigt positiva bild som majoriteten målar upp i yttrandet.

   Vår skarpaste kritik mot kommunstyrelsens syn på revisorsberättelsen är dock att yttrandet över huvud taget inte berör tre centrala kritikområden.

   Dels handlar det om den bristande måluppfyllelsen. Det anges i årsredovisningen att 27 av 62 mål uppnås. Det är uselt resultat. Betänker man att det dessutom är flera av målen som klassats som uppnådda, inte mätts, blir resultatet än mer alarmerande. Det berörs inte med en stavelse i yttrandet. Vi socialdemokrater finner det faktiskt häpnadsväckande.

   Dels ges kommunen skarp kritik för styrsystemet och hur det fungerar. Det hänger ihop med förmågan att leda och styra som är avgörande för en god måluppfyllelse. Inte heller detta problematiseras alls.

   Dels anges hanteringen av Värmdövallen som ett av skälen till prickningen av kommunstyrelsen. Detta berörs inte heller i yttrandet.

   Hur kommunstyrelsens majoritet tänker när man inte förhåller sig till de konkretiserade kritikområdena är en gåta för oss. Vi föreslog ett antal tillägg och strykningar för att visa att kommunstyrelsen tar mer seriöst på revisorernas kritik. Dessa röstade majoriteten ned. Debatten kommer att fortsätta i kommunfullmäktige.”

   Ej tjänstgörande ersättaren Mats Skoglund (V) antecknar till protokollet att han skulle ha biträtt Andersson Ribbings och Lindströms yrkande om han varit beslutande vid dagens sammanträde.

   Det antecknas till protokollet att Marie Bladholm (M) inte deltar i kommun­styrelsens beslut.

   Sändlista

   KF

   ____________


   Dnr 13KS/0109

§107 Valärende

Kommunstyrelsens beslut

 1. Annika Andersson Ribbing (S) väljs till ledamot i arbetsgruppen för medborgardialog.
 2. Annika Andersson Ribbing (S) väljs till ersättare som kontaktperson i REVES.

  Beslutsnivå

  Kommunstyrelsen

  Ärendebeskrivning

  Följande val efter Lars Bryntesson (S) har tidigare bordlagts:

  • Ledamot i arbetsgruppen för medborgardialog
  • Ersättare som kontaktperson i REVES

   Handlingar i ärendet

   Kommunstyrelsens beslut 2013-04-10, § 79

   Sändlista

   A Andersson Ribbing

   Valpärm

   Personalavdelning

   Arbetsgruppen

   REVES

   Kommuntorget/Troman

   ____________


   Dnr 13KS/0311

§108 Skrivelse om elfärja på Stockholms vatten

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktigeledamoten Hans Lindqvist (C) har i en skrivelse till kommunstyrelsen föreslagit kommunstyrelsen att ta kontakt med landstinget och visa intresse för en elbåtlinje från Värmdö, via Nacka till Slussen.

Handlingar i ärendet

Skrivelse till kommunstyrelsen, H Lindqvist 2013-05-06

Yrkanden

Annika Andersson Ribbing (S) yrkar att ärendet ska behandlas av kommun­styrelsen.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om ärendet ska lämnas till förvaltningen för beredning för att sedan behandlas i kommunstyrelsen och finner att kom­munstyrelsen beslutar att ärendet ska lämnas till förvaltningen för bered­ning.

Sändlista

KLG

____________


Dnr

§109 Fråga om befolkningsprognos mm

Ärendebeskrivning

Annika Andersson Ribbing (S) efterfrågar när de återremitterade ärendena om befolkningsprognos och bostadsbyggnadsprognos kommer att behandlas i kommunstyrelsen.

Frågan besvaras.

____________