Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2013-11-13

Sammanträde 2013-11-13

Datum
Klockan
Plats

4 Justeringens tid och plats

5 Detaljbudget för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

7 Budgetuppföljning 3 BUP3 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige m fl

8 Budgetuppföljning 3 per den 30 september (BUP 3) 2013

KS Enligt kommundirektörens förslag

9 Investeringsbudget 2014

KF Enligt kommundirektörens förslag Allmänna ärenden

10 Östersjöinitiativet

11 Sommarjobb 2014

12 Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen styr- och stödprocesser

13 Utvärdering av projektet Värmdö Ungdomsparlament

14 Handlingsplan för ungdomsinflytande 2014

15 Försäljning av industritomter vid Mölnviks industriområde

16 Skrivelse om snabbutredning för ytterligare infartsparkeringar

17 Skrivelse om detaljplaneläggning för flera hyresrätter

18 Yttrande om revisorernas granskning av el-trygghet och säkerhet

19 Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm

20 Yttrande över lagpromemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar

21 Yttrande om förslag till uppdatering av riksintresse vindbruk 2013

KS Enligt kommundirektörens förslag Delgivningar och delegationsbeslut

24 Svar på motion (S) om att utveckla Kyrkskolan till en F-6-skola ÄRENDET UTGÅR FRÅN KOMMUNSTYRELSENS ÄRENDELISTA TILL 13/11


KF
Enligt kommundirektörens förslag

25 Svar på motion (-) om utvidgning av Kyrkskolan ÄRENDET UTGÅR FRÅN KOMMUNSTYRELSENS ÄRENDELISTA 13/11


KF
Enligt kommundirektörens förslag

26 Svar på motion (-) om att riva upp beslutet om skolorganisation och tillsätta en utredning

27 Svar på motion (V) om att kommunen ska ansluta sig till Europeisk deklaration om jämställdhet.