Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2014-12-03

Sammanträde 2014-12-03

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

5 Reglementen för nämnder

Teknisk nämnd, bygg, miljö och hälsoskyddsnämnden, utbildningsnämnd,
socialnämnd, vård och omsorgsnämnd, näringslivsnämnd, överförmyndarnämnd,
valnämnd, kultur- och fritidsnämnd

KF

6 Reglemente, delegationsordning, firmateckningsordning samt arbetsutskott och planutskott för kommunstyrelsen

7 Yttrande till KSL om rekommendation, Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

8 Yttrande om PM om vissa skolfrågor

10 Start-PM för det prioriterade förändringsområdet Bullandö, Älvsala, Fagerdala och Björkvik.

11 Start-PM fr Norra Lagnö, Panama, Långsunda.

13 Förlängning av samarbetsavtal avseende kommunal energi- och klimatrådgivning i Stockholms län år 2015 - 2017

14 Arvodesregler för förtroendevalda 2015-2018

KS Delgivningar och delegationsbeslut
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Delegationsbeslut

17 Val av kommunstyrelsens planutskott

18 Befrielse från uppdrag samt fyllnadsval till kommunstyrelsens arbetsutskott

§2 Godkännande av dagordning

§4 Justeringens tid och plats

§5 Reglementen för nämnder

§6 Reglemente, delegationsordning, firmateckningsordning samt arbetsutskott och planutskott för kommunstyrelsen

§7 Yttrande till KSL om rekommendation, Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

§8 Yttrande om PM om vissa skolfrågor

§9 Godkännande av markanvisningsavtal avseende tre kvarter inom Porslinskvarteren, Fabriksstaden

§10 Start-PM för det prioriterade förändringsområdet Bullandö, Älvsala, Fagerdala och Björkvik.

§11 Start-PM fr Norra Lagnö, Panama, Långsunda.

§12 Antagande av detaljplan för Värmdö-Löknäs 1:4, motorsportbana i Norshagen, Myttinge

§13 Förlängning av samarbetsavtal avseende kommunal energi- och klimatrådgivning i Stockholms län år 2015 - 2017

§14 Arvodesregler för förtroendevalda 2015-2018

§17 Val av kommunstyrelsens planutskott

§18 Befrielse från uppdrag samt fyllnadsval till kommunstyrelsens arbetsutskott