Din position: Hem > Värmdö kommun > Samhällsplaneringsnämnden > Sammanträde 2014-10-07

Sammanträde 2014-10-07

Datum
Klockan
18:00
Plats

5 Kontoret informerar

6 Delgivningar, delegationsbeslut och ordförandebeslut i brådskande ärenden

8 Ansökan om planbesked för ändring av gällande detaljplan för fastigheten Västerby 5:101 på Orrön utanför Nämdö

14 Ansökan om planbesked för upprättande av detaljplan för Höl 1:232 m fl., fastigheter i Stavsnäs

SPN Stängt 15 Start-PM för detaljplan Styrsvik 1:32, 1:51 och 1:82, Runmarö hamn KS Stängt VA-renhållning

17 Antagande av entreprenör för utbyggnad av VA i Torshällsvägen

20 Lokal trafikföreskrift gällande zontavlor med generellt parkeringsförbud utmed vägområde i Gustavsbergs vägförening

21 Lokal trafikföreskrift gällande zontavlor med generellt parkeringsförbud utmed vägområde inom Ekobacken

§85 Delgivningar, delegationsbeslut och ordförandebeslut i brådskande ärenden

§86 Förslag till plantaxa

§87 Antagande av detaljplan för del av Älvsby 1:13 m fl., Magneberg

§88 Antagande av detaljplan för del av Älvsby 1:13 m fl., Älvsby ängar

§89 Antagande av detaljplan för del av Älvsby 1:13 m fl., Ploglandet

§90 Ansökan om planbesked för ändring av gällande detaljplan för fastigheten Västerby 5:101 på Orrön utanför Nämdö

§91 Detaljplan för del av Koviksudde, Stora Kovik 1:2, m fl., samråd

§92 Ansökan om planbesked för upprättande av detaljplan för Höl 1:232 m fl., fastigheter i Stavsnäs

§93 Start-PM för Styrsvik 1:32, 1:51 och 1:82, Runmarö hamn

§94 Förlängning av entreprenadavtal SITA Sverige AB

§95 Förlängning av entreprenadavtal

§96 VA-anslutning för Fågelvik 1:38

§97 Begäran om utträde ur verksamhetsområdet dagvatten gata för Brunn 1:716

§98 Lokal trafikföreskrift gällande zontavlor med generellt parkeringsförbud utmed vägområde i Gustavsbergs vägförening

§99 Lokal trafikföreskrift gällande zontavlor med generellt parkeringsförbud utmed vägområde inom Ekobacken

§100 Yttrande till Länsstyrelsen om regional strategi för miljökvalitetsmålet ­ ingen övergödning

§101 Medgivande till fastighetsbildning Karklö 1:7

§102 Berg 11:1, Möja prästgård, begäran om medgivande till avstyckning