Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-08-30

Sammanträde 2012-08-30

Datum
Klockan
18.00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

1 X Medborgarförslag om byggnation av dagis/klubbhus vid Axelsbergs bollplan

Beslutsärenden

2 Ny förskola på Kransbindarvägen kv Midsommarkransen 1:18

Genomförandebeslut
Dnr 260-2012-2.6 Omedelbar justering

3 Förskolan Pytsen - verksamhetsanpassning av lokalerna

4 Krav på högre förskoletal för nybyggnationer samt att satsa på småskaliga förskolor

Svar på skrivelse från (MP och (V)
Dnr 271-2012-1.1

5 Ökad trafiksäkerhet i stadsdelen

6 Snöröjning och ansvarsområde

Svar på skrivelse från (S), (MP) och (V)
Dnr 270-2012-3.2

Remissärenden

8 Hemsjukvård 2015 - inriktning

9 Förslag till idrottspolitiskt program för Stockholm 2013-2017

10 Förändring av fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamhet

12 Stadsdelarnas ansvar för fritid och idrott för personer med funktionsnedsättning

13 Frekvent upptagning av sand från hårt trafikerade gator samt införande av nya städmaskiner i Stockholm - motion från (S)

Anmälningsärenden

16 Protokoll från pensionärsrådet

17 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

18 Protokoll från förvaltningsgruppen

19 Förteckning över inkomna skrivelser

20 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

21 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport juli 2012, dnr 124-2012-1.2.1
Balanslista över inkomna skrivelser

Slutet sammanträde

22 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken

23 Sociala delegationens protokoll

Protokoll från 28 juni, 26 juli och 23 augusti 2012
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (132 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Eva Fagerhem (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 5 september 2012.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 14 juni 2012 justerades 19 juni 2012.

Dagordningen godkändes.

__________________

§2 Medborgarförslag om byggnation av dagis/klubbhus vid Axelsbergs bollplan

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Inlämnat medborgarförslag 28 augusti 2012.

Dnr 419-2012-1.2.4

_________________

§3 Ny förskola på Kransbindarvägen kv Midsommarkransen<BR>Genomförandebeslut

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd godkänner förslaget om ny förskola på Kransbindarvägen, kv. Midsommarkransen 1:18.

2. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av att genomföra projektet.

3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att beställa genomförandet av samt att teckna avtal med SISAB under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner projektet.

4. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Antalet barn i åldrarna 1-5 år inom Hägersten-Liljeholmen beräknas öka från 5 380 barn år 2012 till 5 979 barn år 2014 och till 6 419 barn år 2017. Förvaltningen föreslår att en ny permanent förskola med fem grupper hyrs på Kransbindarvägen i Midsommarkransen av SISAB. Förskolan beräknas vara klar för start under april 2014.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 15 augusti 2012.

Dnr 260-2012-2.6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Johan Faxér m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi ställer oss i huvudsak positiva till den planerade permanenta förskolan på Kransbindarvägen. Dock undrar vi varför förvaltningen inte väljer att bygga miljöcertifierat. I framtiden kommer högre krav att ställas vid nybyggnation för att uppnå ekologisk hållbarhet. Vi kan ställa om redan nu och besluta att varje nybyggd förskola ska vara miljöcertifierad och att varje ombyggnation och renovering ska leda till mindre ekologiska fotavtryck än idag. Förskolan på Kransbindarvägen borde uppnå passivhusstandard eller certifieras enligt Miljöbyggnad, lägst nivå silver.

Vad gäller den föreslagna byggnadens placering kan förbättringar göras. Utmärkande för husen på Kransbindarvägens södra sida, och i resten av området, är den gröna förgårdsmarken, tidstypisk och bland mycket annat bidragande till att området är av riksintresse för kulturmiljövården. Den nya förskolebyggnaden borde därför placeras på liknande sätt.

Vi önskar också att det utreds hur trafiksituationen på intilliggande gator kan förbättras. Till exempel skulle Pingstvägen mellan Kransbindarvägen och Bäckvägen kunna stängas av med en vägbom, på liknande sätt som vid Avgiftsvägen.”

__________________

§4 Förskolan Pytsen – verksamhetsanpassning av lokalerna

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd godkänner förslaget om verksamhetsanpassning av lokalerna i förskolan Pytsen.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att beställa anpassningen av förskolan av SISAB och teckna ett hyrestillägg med SISAB gällande finansiering av verksamhetsanpassningen.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Fastighetsägaren SISAB renoverar förskolan Pytsen. Lokalerna är i behov av en verksamhetsanpassning som kan utföras parallellt med den pågående renoveringen. Förskoleverksamheten beräknas kunna flytta tillbaka till lokalerna under februari/mars 2013. Anpassnings-kostnaden om 1423 417 kronor hyresfinansieras under 33 år, vilket motsvarar ett hyrestillägg på 97 336 kronor per år.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 15 augusti 2012.

Dnr 376-2012-2.6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§5 Krav på högre förskoletal för nybyggnationer samt <BR>att satsa på småskaliga förskolor<BR>Svar på skrivelse från (MP) och (V)

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Ärendet

Förvaltningen har fått en skrivelse för beredning om krav på högre förskoletal för nybyggnationer samt att satsa på småskaliga förskolor.

Förvaltningen arbetar med ett förskoletal på 2,0 avdelningar per hundra nya lägenheter och kommer att framföra att det även behövs fortsättningsvis.

Vid nybyggnationer är det relativt enkelt att tillgodose behovet av förskolor för dem som flyttar in. Inom befintliga bostadsområden är det svårare eftersom det råder brist på lämpliga lokaler och ledig markyta. Ur pedagogisk synvinkel har förvaltningen inte någon erfarenhet av att större enheter skulle vara sämre för barnen än
mindre enheter.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 12 juli 2012.

Dnr 271-2012-1.1

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Johan Nilsson m.fl. (M), Hans Tjernström (C) och Eva Fagerhem m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Johan Faxér m.fl. (MP) med instämmande av Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”1. Att tillstyrka skrivelsens förslag.

2. Att tillägga följande.

Det är bra att ett tal på 2,0 avdelningar per hundra bostäder ska vara inriktningen för Hägersten-Liljeholmen. Det som fortfarande saknas är dock det självklara barnperspektivet när ny bebyggelse planeras. Att byggherrar inte vill planera för barnen måste bli ett minne blott. Stockholms stad ska vara en barnvänlig stad. För att åstadkomma detta krävs att barnens behov finns med tidigt i processen och inte heller dribblas bort på vägen.

Småskaliga förskolor nära barnens hem är ett sätt att skapa en trivsam barnvänlig miljö. För att möjliggöra detta måste barnens behov finnas med tidigt i planeringen av nya områden. En tryggare och säkrare miljö för barnen är bra för alla som bor i Hägersten-Liljeholmen. Idag präglas våra stadsdelar tyvärr av alltför många otrygga barn. Att tänka på barnen när nya bostadsområden planeras skulle göra oss alla till vinnare.”

__________________

§6 Ökad trafiksäkerhet i stadsdelen. Svar på skrivelse från (S), (MP) och (V)

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Ärendet

Förvaltningen har fått en skrivelse för beredning med förslag om att hela stadsdelen ska vara en 30 zon, att gator utanför förskolor och skolor görs om till gångfartsområden och att gående och cyklister prioriteras.

Förvaltningen har kontaktat trafikkontoret för synpunkter på de förslag som framförs i skrivelsen. Trafikkontoret framför bland annat att det är en fördel med olika hastighetsbegränsningar eftersom trafikanter i stor utsträckning väljer den väg som har kortast restid.
Då kan trafiken styras till vissa huvudgator och dessa gator utformas på ett trafiksäkert sätt. Förvaltningen hänvisar också till stadens cykelplan som har flera projekt som är på väg att genomföras.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 7 augusti 2012.

Dnr 319-2012-2.4

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Johan Nilsson m.fl. (M), Hans Tjernström (C), Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Johan Faxér m.fl. (MP) lade fram ett förslag till beslut och föreslog
att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Forts. nästa sida

Forts. § 7

Reservation

Johan Faxér m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att tillstyrka skrivelsens förslag.”

__________________

§7 Snöröjning och ansvarsområde. Svar på skrivelse från (S), (MP) och (V)

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Ärendet

Förvaltningen har fått en skrivelse för beredning om att återföra ansvaret för vinterväghållning till stadsdelsnämnderna.

Stadsdelsförvaltningen anser inte att ansvaret för vinterväghållningen ska överföras till stadsdelsnämnderna. En centraliserad vinterväg-hållning medför stora samordningsvinster både ekonomiskt och i utförande. Trafikkontoret har god lokal kännedom. De ansvarar även för barmarksrenhållningen och gatuunderhållet på samma ytor, vilket är en förutsättning för ett bra resultat av vinterväghållningen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 12 juli 2012.

Dnr 270-2012-3.2

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Johan Nilsson m.fl. (M) och Hans Tjernström (C) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Johan Faxér m.fl. (MP) med instämmande av Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Omröstning begärdes och verkställdes. Följande ordning för omröstning godkändes. Ja-röst för förvaltningens förslag och
nej-röst för Miljöpartiets förslag.

Abit Dundar (FP), Johan Nilsson (M), Elisabet Stålhem (M),
Anette Hellström (M), Tomas Tetzell (M), Malin Strid (FP) och
Hans Tjernström (C) röstade ja.

Eva Fagerhem (S), Björn Sund (S), Larsolof Blixt (S), Johan Faxér (MP), Jessica Jormtun (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) röstade nej.

Ordföranden fann att nämnden röstade med sju ja-röster mot
sex nej-röster.

Ordföranden fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Eva Fagerhem m.fl. (S), Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att tillstyrka skrivelsen från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.”

Särskilt uttalande

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Förvaltningen svarar i skrivelsen att man inte anser att ansvaret för den centraliserade vinterväghållningen ska överföras till stadsdelsnämnderna. Man säger att en centraliserad vinterväghållning medför stora samordningsvinster både när det gäller ekonomi och utförande.

Det kan, säger man, bli väldigt kännbart ekonomiskt för en enskild stadsdelsnämnd om man genomför en upphandling i ett ogynnsamt prisläge.

Vad gäller utförande så har vi tydligt sett konsekvenserna av centraliseringen i form av en mycket försämrad snöröjning. Förutom det vi alla har sett med våra egna ögon så har Pensionärsrådet under flera år vittnat om en klart försämrad snöröjning och dito halkbekämpning av trottoarer och gångvägar.

Detta har vållat mänskligt lidande och medfört ökade sjukvårdskostnader. De ekonomiska risker man tar genom lokala upphandlingar kan undvikas genom att verksamheten återgår till kommunal regi.”

__________________

§8 Översyn av delegation att överklaga domar. Svar på skrivelse från (S) och (V)

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Ärendet

Förvaltningen har fått en skrivelse för beredning om att se över delegationsrätten och låta förvaltningens delegation att överklaga domar övergå till sociala delegationen.

Förvaltningen redovisar att nuvarande delegationsordning bygger på principen att ställningstagandet om en dom ska överklagas eller inte görs av den som fattat ursprungsbeslutet, vilket också rekommenderas av Svenska kommunförbundet och stöds av stadsledningskontorets juridiska avdelning. I de fall förvaltningen ansökt om prövnings-tillstånd har skälet varit att få ledning för att kunna bedöma liknande ansökningar framöver. Mot den bakgrunden föreslår förvaltningen att nuvarande delegationsordning kvarstår.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 13 augusti 2012.

Dnr 204-2012-1.1

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Johan Nilsson m.fl. (M), Hans Tjernström (C) och Johan Faxér (MP) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att delegationsordningen ändras på så sätt att delegation ges till politikerna i sådana fall när förvaltningsdomstolen skickar tillbaks ärenden till sociala delegationen.”

__________________

§9 Hemsjukvård 2015 – inriktning. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Stockholms län har i ett gemensamt projekt med landstinget och Kommunförbundet i Stockholms län tagit fram ett förslag om innehåll och omfattning gällande kommunalisering av hemsjukvården 2015.

Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget om förändring av huvudmannaskap avseende hemsjukvård i ordinärt boende och till personer som bor i bostad med särskild service eller erhåller insats i form av daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förvaltningen tycker att det är bra att hälso- och sjukvårdsansvaret för LSS målgrupp utreds vidare.

Förvaltningen anser att den kommunala hemsjukvården bör omfatta planerade och/eller oplanerade hembesök för personer som är registrerade i hemsjukvården men inte för enstaka hembesök för personer som inte är registrerade i hemsjukvården.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 30 augusti 2012.

Dnr 328-2012-1.5.1

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Johan Nilsson m.fl. (M), Hans Tjernström (C), Eva Fagerhem m.fl. (S) och Johan Faxér m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Forts. nästa sida

Forts. § 9

Reservation

Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att godkänna följande synpunkter som svar på remissen.

En flytt av gränssnitt löser inte alltid samverkansproblemen. Det finns risk för att samverkansproblemen bara flyttas. I Stockholms län i stort och i Stockholms stad finns dessutom stora samverkansproblem inom länet och inom staden. Exempelvis finns inom stadsdelen Hägersten-Liljeholmen ett flertal anlitade hemtjänstföretag som ska samverka med olika företag som driver vårdcentral. Det är inte bara kommun och landsting som ska samarbeta, det ska också flera olika företag göra. Därför kommer samverkan troligen fortsätta att vara ett utvecklingsområde även efter en kommunalisering av hemsjukvården.

I detta avseende ligger Stockholm i framkant, men med LOV kommer andra delar av landet att beröras i allt högre utsträckning. Inte minst är tidigare mycket goda exempel med områdesbaserade team i andra kranskommuner svårare att få till ju fler aktörer som är inblandade, liksom väl fungerande vårdkedjor.

Vi ser därutöver två risker:

Att äldreomsorgen är fortsatt underfinansierad: Äldreomsorgen inom staden anser vi vara underfinansierad i dagsläget. För att hemsjuk-vården ska vara patientsäker är det viktigt att se över finansiering och även prioriteringar inom staden.

Att det tubbas på kompetensen: Inom omsorgen finns i dag i staden stora kompetensbrister. Dessa ställer ibland till med problem redan i dag för de sjuksköterskor som verkar inom äldreomsorgen och för de distriktssköterskor som verkar inom hemsjukvården, inte minst vad gäller delegeringar. Kompetensbristerna är en patientsäkerhetsrisk, och kommunerna kommer att behöva vässa sitt patientsäkerhetsarbete.

Sammantaget kan det finnas anledning att skynda långsamt och kontinuerligt säkerställa att det finns tillräckliga resurser avsatta.”

Forts. nästa sida


Forts. § 9

Särskilt uttalande

Eva Fagerhem m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande.

”Syftet med en överföring av huvudmannaskapet för hemsjukvård för vuxna i ordinärt boende ska vara att främja samordningen av insatser för den enskilde och höja kvaliteten i vården. Det finns mycket som talar för att hemsjukvård i enlighet med remissen, med kommunen som huvudman, skulle kunna ha positiva effekter för en god, trygg och patientsäker vård och vi instämmer i stort i förvaltningen tjänsteutlåtande. Enligt vår mening måste dock staden besluta sig för att satsa på att bygga upp en egen verksamhet kring hemsjukvården.

Ett genomförande av byte av huvudman kan bli rejält svårt med det valfrihetssystem som råder i Stockholm. Det innebär en oändlig mängd utförare som huvudmannen/kommunen inte bara måste träffa avtal med, utan man måste också skaffa metoder och verktyg för uppföljning av dem alla. Släpper man in hemsjukvården i Stockholms stads valfrihetssystem är vi oroade över att det kommer bli hemtjänstföretagen som satsar även på hemsjukvården utan att ha full kompetens på området.

Hemsjukvård ställer mycket stora krav på utförarna. Det handlar givetvis om att de som verkar i hemsjukvården ska ha rätt utbildning och kompetens. Den hemsjukvård som bedrivs i dag med landstinget som huvudman, har byggt upp sin verksamhet under många år. Inget i remissen berör hur man ska garantera att de välutbildade och erfarna medarbetarna väljer att arbeta kvar i hemtjänsten vid ett huvudmannabyte. Att bygga upp en väl fungerande verksamhet runt mycket sjuka människor är inte gjort i en handvändning. Det handlar givetvis om chefer och medarbetare med stor kompetens och utbildning för det känsliga uppdraget att vårda någon i dennes hem men det kan också handla om så basala ting som hygien, till exempel ska det inte kunna förekomma att arbetskläderna hänger med mellan de olika patienterna eller att samma person sköter såväl hemtjänst som städning och hemsjukvård som till exempel omläggning av sår och dylikt, utan betryggande möjligheter till att tvätta sig och genomföra klädombyte.

Forts. nästa sida


Forts. § 9

Hemsjukvården ska ske upp till sjuksköterskenivå och vid verksamhetsövergången måste det kunna garanteras att fullt utbildad personal finns dygnet runt för uppdraget. Att många äldre bor kvar i ordinärt boende och således troligen också kommer att önska och behöva mer hemsjukvård framöver, ställer stora krav på sjukvårdande personal med geriatrisk kompetens.

Byte av huvudman måste säkerställa en högre kvalitet i hemsjukvården. I det sammanhanget är det värt att betona att systemet med väldigt många utförare kan försvåra samverkan och att det kräver ett genomtänkt arbetssätt för att uppnå fördelarna i ett samlat huvudmannaskap för hemtjänst och hemsjukvård. Därför förordar vi hemsjukvård i kommunal egen-regi-verksamhet.”

__________________

§10 Förslag till idrottspolitiskt program 2013-2017. Yttrande till idrottsnämnden

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut och anför därutöver följande:

Vi delar visionen att alla år 2030, oavsett kön, ålder, funktions-nedsättning, etnisk och socioekonomisk bakgrund, utövar idrott och motion utifrån egna önskemål och förutsättningar. För att nå dit kan det behövas extra insatser för de grupper som idag av olika orsaker är inaktiva. Vi stödjer därför programmets förslag att nu särskilt prioritera flickor, personer med funktionsnedsättning samt socioekonomiskt utsatta barn och ungdomar. Det betyder dock inte att vi anser att ansvarsfördelningen inom staden bör förändras. Idrott bör vara idrottsnämndens ansvar.

Nämnden anser också att det är viktigt att det finns med tillräckligt medhallar och idrottsplaner för att ge goda förutsättningar för såväl spontan som organiserad idrott i stadsdelen. Nämnden anser inte att det finns tillräckligt många hallar och idrottsplaneri stadsdelen i jämförelse med befolkningsökningen.

2. Stadsdelsnämnden överlämnar svaret till idrottsnämnden.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

En remiss om förslag till nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad har inkommit till nämnden för synpunkter.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 12 augusti 2012.

Dnr 297-2012-1.5.1

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Johan Nilsson m.fl. (M) och Hans Tjernström (C) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Johan Faxér m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förslaget från Folkpartiet, Moderaterna och Centerpartiet.

Reservation

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig till förmån för eget förslag.

”1. Nämnden tillstyrker delvis förvaltningens förslag till yttrande över remissen.

2. Därutöver vill vi framföra följande.

Vår främsta kritik är att vi saknar förskolebarnen som viktiga målgrupper. God folkhälsa grundläggs tidigt, både vad gäller fysisk aktivitet och bra kost. Förskolebarnen borde därför vara högt prioriterade, särskilt som staden har mycket stor rådighet inom förskolan.

Idrott som en skyddsfaktor mot droger och kriminalitet skulle också behöva belysas bättre i programmet. I ett socialt perspektiv är också pojkars idrottande viktigt att främja.

Vi välkomnar att barn och unga med lägre socioekonomisk bakgrund ska prioriteras, eftersom låga inkomster i familjen begränsar möjligheterna att idrotta. För att leva upp till programförslagen om stöd till föreningslivet och subventionerade priser i stadens egna verksamheter för dessa grupper krävs mer resurser. Samtidigt undrar vi hur det är tänkt att barn och unga ska styrka att de tillhör en prioriterad grupp, utan att det uppfattas som utpekande för barnet. Subventionerade priser kan också uppfattas som diskriminerande. Det bästa vore därför generellt låga priser eller kostnadsfria aktiviteter för både flickor och pojkar.

Då det gäller flickors idrottande har inte flickfotbollens stora potential berörts. Goda förebilderna i damlandslaget kan mobilisera flickor till fotboll som motionsform. Den ger grupptillhörighet, engagemang i föreningslivet, integration och ofta deltagande av föräldrar och syskon. Att pojk- och flickfotbollen får likvärdiga förutsättningar är ett idrottspolitiskt mål att värna om.

Simkunnigheten hos barn och unga i Stockholm är idag långt ifrån tillfredsställande, varför tillgång till simhallar och simundervisning inte ska vara begränsad av nivån på avgifterna.

Reservation

Johan Faxér (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för förvaltningens förslag.

”Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen till idrottsnämnden.”

__________________

§11 Förändring av fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamhet. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

I kommunfullmäktiges budget för Stockholm stad 2012 fick kommunstyrelsen i uppdrag att följa upp fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamhet. Den föreslagna modellen tar i högre grad hänsyn till den faktiska parkytan i stadsdelsområdena. Den huvudsakliga effekten blir att skillnaderna minskar mellan stadens stadsdelsområden. Framförallt sker en omfördelning från söderort till västerort. För Hägersten-Liljeholmens del innebär den föreslagna modellen en minskad budget.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 12 juli 2012.

Dnr 334-2012-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Samtliga partier i stadsdelsnämnden anmälde ett särskilt uttalande:

”Nämnden är positiv till att det tas fram nya fördelningsnycklar för att förenkla systemet. Men som förvaltningen påpekar är det oroväckande att det nya förslaget inte tar hänsyn till förhållandet mellan befolkning och parkyta i stadsdelen. Förslaget innebär att det i Hägersten-Liljeholmen går 16 kvm parkyta per invånare vilket är lägst i hela ytterstaden. Som jämförelse har Hässelby-Vällingby 48 kvm per invånare.

Som förvaltningen dessutom påpekar är det inte en självklar gräns mellan parkmark och naturmark som används lika mycket som parkmark.

I stadsdelar där det byggs många bostäder försvinner parkmark och bostadsnära naturmark, samtidigt som trycket på kvarvarande grönytor ökar ännu mer när nya hus fylls med nya invånare. Det är inte rimligt att det ska leda till minskade resurser för parkunderhåll Effekten av den föreslagna fördelningsnyckeln innebär mindre resurser till stadsdelen som kommer att påverka stadsmiljö-verksamheten inom stadsdelen vilket är oroväckande.

Nämnden vill påpeka att systemet bör genomföras successivt om nya fördelningsnycklar ska fullföljas. De stadsdelar som får minskade resurser enligt nya nycklar måste få möjlighet att planera sin verksamhet efter nya modellen och det tar tid. Staden har tidigare genomfört stora förändringar successivt.

__________________

§12 Revidering av ramavtal – SISAB. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Ett förslag på revidering av Stockholm stads ramavtal med Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) har inkommit tillnämnden för synpunkter. Ramavtalet reglerar hyressättningsprinciper och ansvarsfördelning. Hyressystemet baseras på självkostnad och består av kapitalkostnader och en drift- och underhållsschablon. Differensen mellan de lägsta hyrorna för äldre förskolor och de högsta för nybyggda förskolor föreslås minska. Totalt tillförs SISAB ytterligare resurser framför allt för att på ett bättre sett klara av att tillgodose behovet av underhåll. Förvaltningen anser att förslaget till nytt ramavtal har en positiv inriktning.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 13 augusti 2012.

Dnr 310-2012-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§13 Stadsdelarnas ansvar för fritid och idrott för personer med funktionsnedsättning. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

En motion från Tomas Rudin m.fl. (S) har kommit på remiss med föreslag att stadsdelsförvaltningarna ska ges i uppdrag att investera i utrustning såsom elhockeystolar och showdownbord, för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att utöva idrott i hela staden.

Förvaltningen instämmer att även personer med funktionsnedsättning ska kunna utöva idrott. Utifrån den ansvarsfördelning som finns i staden är det dock idrottsnämnden som ska utveckla möjligheterna till idrott för olika kategorier av medborgare. Planeringen som gäller idrotter för personer med funktionsnedsättning bör ske i samverkan med berörda organisationer och kanske även med andra kommuner.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 31 juli 2012.

Dnr 215-2012-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§14 Frekvent upptagning av sand från hårt trafikerade gator samt införande av nya städmaskiner i Stockholm. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

En motion av Jan Valeskog (S) har kommit på remiss om frekvent upptagning av sand från hårt trafikerade gator samt införande av nya städmaskiner i Stockholm.

Stadsdelsnämnden ansvarar endast för sopning av gång- och cykelvägar inom stadsdelsområdet. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde är i hög utsträckning belastat med hårt trafikerade gator. Invånarna är därför extra utsatta för spridning av partiklar. Förvaltningen anser att det kunde vara rimligt att ett försök görs så att det går att se effekterna på luftkvaliteten av de föreslagna åtgärderna.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 12 juli 2012.

Dnr 252-2012-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§15 Plansamråd för del av Liljeholmen 1:1 intill Gröndals kyrka. Yttrande till stadsbyggnadskontoret

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av tre flerbostadshus med sammanlagt ca 58 lägenheter längs Lövholmsvägen i Gröndal. Husens höjd är anpassade utifrån möjligheterna till utsikt från närliggande bostäder på Sannadalshöjden. Naturmarken som tas i anspråk sluttar kraftigt och är tämligen svår att använda till rekreation. Förvaltningen har inget att invända mot den föreslagna bebyggelsen.

Förvaltningen har i det här projektet inte önskat att inrätta förskola beroende på projektets förutsättningar samt att behovet heller inte varit så pass ansträngt i området att förskola varit prioriterat.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 7 augusti 2012.

Dnr 341-2012-1.5.3

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Johan Nilsson m.fl. (M), Hans Tjernström (C) och Eva Fagerhem m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Johan Faxér m.fl. (MP) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Johan Faxér m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att överlämna följande som remissyttrande till stadsbyggnadskontoret, med förvaltningens tjänsteutlåtande som bilaga.

Vi har en del att invända mot den föreslagna bebyggelsen.

I ’Parkplan Liljeholmen’, antagen 2008-02-14, anges som mål för Sannadalshöjden att bibehålla den naturliga karaktären hos naturparken. Detta mål blir utan att överdriva svårt att nå om marken bebyggs. I förvaltningens tjänsteutlåtande står att naturmarken "sluttar kraftigt och är tämligen svår att nyttja till rekreation’. Här tolkar vi uppenbarligen ’rekreation’ på olika sätt. Utöver den alltför snäva tolkningen av begreppet ’rekreation och hälsa’ har man också bortsett från de andra värden som finns i denna naturmark.

Vi antar dock att husen kommer att byggas, trots dessa invändningar. Då vill vi framföra följande synpunkter på hur förslaget skulle kunna förbättras.

I förslaget till ny bebyggelse har man på olika sätt försökt bryta ner skalan, bland annat genom tre separata huskroppar. Vi anser att skalan bör minskas ytterligare, genom att göra husen en våning lägre.

Vi anser också att parkeringstalet 0,7 är för högt. För ytterstad i allmänhet bör ett parkeringstal på 0,5 räcka. I det aktuella läget, med synnerligen god kollektivtrafik, skulle parkeringstalet kunna vara ännu lägre.

I planförslaget talas om hur viktigt det är med levande bottenvåningar, med affärsverksamhet, kontor eller dylikt. Vi kan inte annat än instämma i detta, och hoppas att det blir verklighet, om dessa hus skulle byggas. Där är det viktigt att man vid utformningen av sådana lokaler har i åtanke de skiftande behov som kan finnas över tiden.”

Reservation

Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Stadsdelsnämnden beslutar att avslå stadsdelsförvaltningens tjänstutlåtande och som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret.

Samt anför följande:

Det är bra att det finns planer på att bygga fler bostäder inom stadsdelen, men det ska ske på härför lämplig mark. Föreslaget innebär att en ytterligare förtätning i Gröndal sker på bekostnad av naturmark. Olämplig byggnadsförtätning hotar att förstöra de kvalitéer som viss naturmark mellan byggnaderna i våra förorter utgör. Grönstråk i närområdet får en allt större betydelse för de boendes fysiska och välbefinnande i takt med att trafikintensiteten i staden ökar.

Markanvisning har skett till JM Bygg AB, vilket tillsammans med en förmodad kostsam markbearbetning kommer att innebära tillskott av bostadsrätter inom området och inte hyresrätter, med en ökad segregation som följd.

Vi finner ingen ordentlig miljökonsekvensbeskrivning i ärendet utan endast ett konstaterande att Stadsbyggnadskontoret har bedömt att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL (2010) 4 kap. 34 § eller
MB 6 kap. 11 § att en miljöbedömning behöver göras.

Att inte ta i beaktande att partikelhalter i luften ligger inom planområdet på 39-50 µg/m3 som enligt miljökvalitetsnormerna (MKN) inte får överstiga dygnsmedelgenomsnittet 50 µg/m3 mer än 35 gånger per år är anmärkningsvärt med tanke på att partikelhalten redan i dag ligger betänkligt nära gränsvärdena. Den planerade verksamheten kan således påverka människors hälsa framledes. Vi bedömer även att planförslaget kan komma att påverka möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten och partiklar speciellt som Vinterviken med starkt förorenad mark ligger i närheten.

Mittemot planförslaget ligger en förskola. Detaljplanen bedöms inte ha någon direkt påverkan vad det gäller ljud, ljus eller luftkvalitet för barnen som vistas på förskolan. Men inget sägs om hur byggtiden kommer att påverka barnens välbefinnande beträffande buller, sprängningar, borrningar, partikelutsläpp, Kan bli svårt komma förbi på grund av områdets topologi.”

Särskilt uttalande

Abit Dundar m.fl. (FP), Johan Nilsson m.fl. (M) och Hans Tjernström (C) anmälde ett särskilt uttalande.

”Det är positivt att det byggs fler lägenheter i Gröndal som möjliggör att fler nya invånare får möjligheter att bo i Gröndal. Nya hus i området ska uppfattas som positivt och inte att detta leder till problem i området. Ett sådant exempel är parkeringstal som diskuteras i ärendet. Man ska undersöka att ha lägre parkeringstal än 0,7. Nämnden tycker att det är problematiskt att ytterligare sänka parkeringstalet eftersom det råder stor brist på parkeringsplaster i Gröndal och anser därför att parkeringstalet 0,7 ska kvarstå.

Vi tycker också att man bör anpassa bebyggelsen till den unika arkitekturen som finns i Gröndal.”

Särskilt uttalande

Eva Fagerhem m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande.

”Gröndal har under de senaste åren genomgått en stor förvandling i och med de stora förändringarna på bostadsmarknaden. En hel del av de stora, befintliga kontorsfastigheterna har byggts om till bostadsrätter samtidigt som en hel del hyresrätter omvandlats. Från att ha varit en stadsdel med mestadels hyresrätter är nu bostadsrätterna i majoritet.

Segregationen förstärksfortlöpande genom att dagens nybyggnation även den till allra största del består av bostadsrätter. Ett sätt att motverka den ökande segregationen i Stockholm är att bygga bostadsområden med blandade upplåtelseformer där människor från alla samhällsklasser kan mötas. Därför menar vi att de planerade bostäderna i Gröndal ska vara hyresrätter.

Vad gäller själva utformningen av husen anser vi att de är för höga och föreslår därför att byggnaderna görs lägre.

Vi tycker också att man bör anpassa bebyggelsen till den unika arkitekturen som finns i Gröndal och i mycket större utsträckning titta på hur Olle Engkvist byggde sina arkitektoniskt mycket uppmärksammade fastigheter.”

__________________

§16 Plansamråd för del av fastigheten Grågåsen 26 i Aspudden. Yttrande till stadsbyggnadskontoret

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut och anför därutöver följande.

Nämnden ser mycket allvarligt på att förslaget inte innehåller korttidsparkering för hämtning och lämning. Enligt förslaget ska kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik vara det primära transportsättet till förskolan. Detta kan leda till att en viss grupp föräldrar utestängs att ha sina barn i Grågåsen. Det är inte acceptabelt att utestänga en viss kategori föräldrar som använder bilen för att vardagen ska gå ihop. Det är nämndens mening att det bör byggas för alla föräldrar som själv få välja vilket transportmedel ska användas utifrån sina behov. Därför bör det finnas möjligheter även för hämtning och lämning med bil.

2. Stadsdelsnämnden överlämnar svaret till stadsbyggnadskontoret.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Syftet med planläggningen är att möjliggöra en ny förskola med tillhörande lekytor och förråd. Förslaget innehåller en förskola med åtta avdelningar på tre våningar, varav en i souterräng. Förskolan ersätter den som tidigare fanns på platsen som fick rivas då byggnaden var otjänlig.

Centralt i planarbetet är avvägningen mellan lämplig byggnadsvolym och friyta och att samtidigt inte försvåra framtida möjlig förtätning av området. Planförslaget omfattas av ett par gestaltningsprinciper. Träd, natur och topografin med dess berghällar är en utgångspunkt i gestaltningen. Bullernivåer klaras och miljökvalitetsnormerna för vatten överskrids inte genom den föreslagna exploateringen. Förskolans gård tillgänglighetsanpassas i de delar där det är möjligt. Angöring för varutransorter och sophämtning sker från Erik Segersälls väg.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 12 augusti 2012.

Dnr 342-2012-1.5.3

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Johan Nilsson m.fl. (M) och Hans Tjernström (C) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Eva Fagerhem m.fl. (S), Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förslaget från Folkpartiet, Moderaterna och Centerpartiet.

Reservation

Eva Fagerhem m.fl. (S), Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för förvaltningens förslag.

”Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret.”

__________________

§17 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till

handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet 28 augusti 2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§18 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av rådet för funktionshinderfrågor synpunkter och lägger protokollet till

handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från rådet för funktionshinderfrågor 23 augusti 2012.

__________________

§19 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet
till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen 21 augusti 2012.

__________________

§20 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Följande skrivelser anmäldes till stadsdelsnämnden:

Minska den utbredda segregation som råder mellan Mälarhöjden och Bredäng - skapa en gemensam mötesplats

(rubricerat som medborgarförslag)

Inkom 21 juni 2012, dnr 327-2012-1.2.3

Önskemål om ungdomsgård i Midsommarkransen

Inkom 25 juli 2012, dnr 366-2012-1.2.3

Svar från förvaltningen daterat 6 augusti 2012

Förslag om papperskorgar samt cykelbanor i båda riktningar vid Hägerstensvägen

(rubricerat som medborgarförslag)

Inkom 20 augusti 2012, dnr 401-2012-1.2.3

Översänt till trafikkontoret.

Synpunkter på idrottsverksamhet för ungdomar

(rubricerat som medborgarförslag)

Inkom 21 augusti 2012, dnr 410-2012-1.2.3

Översänt till idrottsförvaltningen

__________________

§21 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen.

Dnr 17-2012-1.1

__________________

§22 Nämndens och förvaltningens frågor

Skrivelse för beredning om upplåtelseformer och inkomster

Eva Fagerhem m.fl. (S), Carita Stenbacka Tenezakis (V) med instämmande av Johan Faxér m.fl. (MP) överlämnade en skrivelse med önskemål om redogörelse över hur upplåtelseformer respektive inkomster förändrats under det senaste årtiondet inom stadsdelsområdet. Dnr 424-2012-1.6

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

_____________________

Stadsdelsdirektörens information

Axelsbergs bollplan

Gunnar Ohlsén informerade att stadsbyggnadskontoret skrivit ett tjänsteutlåtande med förslag till svar på stadsdelsnämndens skrivelse om bevarande av Axelsbergs bollplan. Ärendet tas upp idag på stadsbyggnadsnämnden.

Sannadalsparken

Gunnar Ohlsén informerade om nytt datum för invigning av Sannadalsparken – 28 september kl. 15.

Inspektion från Socialstyrelsen

Maria Mannerholm informerar att Socialstyrelsen kommer på inspektion för att träffa ansvariga chefer inom äldreomsorgen och inom landstinget 26 och 28 september. Intervjuer kommer även att göras med pensionärer och vårdpersonal inom hemtjänsten.

Månadsrapport

Lars Wennberg informerade och besvarade frågor om månadsrapport för maj 2012, dnr 124-2012-1.2.1

Balanslista

Anmäldes balanslista över inkomna skrivelser från nämnden 2012.

Rapporter för kännedom i pärm

Serviceinsatser till barn och deras föräldrar samt fortsatta satsningar inom området. Socialnämnden 12 juni 2012

__________________

§24 Sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen från 28 juni, 26 juli och 23 augusti 2012.

__________________