Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-11-24

Sammanträde 2016-11-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds med information om trygghets- och säkerhetsfrågor inom Läs mer... stadsdelsområdet av kommunpolis Fredrik Wallén. Information lämnas därefter om Stockholmsenkäten - stadsdelsredovisning av Josef Elveskog från förvaltningen.

1 Val av justerare och dag för justering

Upprop och närvaroregistrering, val av protokollsjustering, tid för protokollsjustering, anmälan av föregående protokoll samt fastställande av dagordning.

Medborgarförslag - beslutsärenden

2 Gröna gator i Östermalm

Svar på medborgarförslag
Dnr 2016-418-1.2.4.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Staket i Ruddammsparken

Svar på medborgarförslag
Dnr 2016-565-1.2.4.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Om att inrätta ett antal OSA-tjänster för att förstärka nämndens äldreomsorg

Svar på medborgarförslag
Dnr 2016-524-1.2.4.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Beslutsärenden

5 Sammanträdestider för stadsdelsnämnden år 2017

6 Fyllnadsval till sociala delegationen 2016

7 Förlängning av avtal för hemtjänstinsatser nattetid och larmutryckning

8 Konsekvenser av avskaffad boendeparkering för Östermalm

Svar på skrivelse från Therese Carlborg m.fl. (M) och Mimmi Deljerud Engholm (L)
Dnr 2016-533-1.1.

9 Utredning om parkmiljöavdelningen

Remissärenden

11 Serveringstillstånd till Restaurang Stockholms Borgargille

Dnr 2016-605-1.5.2. (Omedelbar justering)

12 Reviderat program för kvalitetsutveckling

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2016-401-1.5.1. (Omedelbar justering)

13 Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020

14 Översyn av hastighetsgränser i Södermalm, Älvsjö, Norrmalm och Östermalm

Remiss från trafikkontoret
Dnr 2016-506-1.5.3.

15 Grönare Stockholm - förslag till nya riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2016-511-1.5.1.

16 Detaljplan för Humlegården 89 i stadsdelen Östermalm

Remiss från stadsbyggnadskontoret, S-Dp 2016-02540
Dnr 2016-593-1.5.3. (Omedelbar justering)

Anmälningsärenden

17 Månadsrapport oktober 2016

18 Brukarundersökning funktionsnedsättning år 2016

19 Anmälan av Socialstyrelsens brukarundersökning "Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016"

20 Sommarjobbsenkäten 2016

21 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

22 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

23 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

24 Anmälan av promemoria 2016-11-24 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser med mera

25 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Beslutsärenden

27 Beslut om nedskrivning av fordringar i bokföringen 2016.

Anmälningsärende

28 Information om inkommen utredning enligt 14 kap. socialtjänstlagen (SoL) i enskild verksamhet

29 Information om inkommen utredning enigt 14 kap. socialtjänstlagen (SoL) i enskild verksamhet

30 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 2016 - äldreomsorg

31 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§4 Om att inrätta ett antal OSA-tjänster för att förstärka nämndens äldreomsorg

§5 Sammanträdestider för stadsdelsnämnden år 2017

§6 Fyllnadsval till sociala delegationen 2016

§7 Förlängning av avtal för hemtjänstinsatser nattetid och larmutryckning

§8 Konsekvenser av avskaffad boendeparkering för Östermalm

§9 Utredning om parkmiljöavdelningen

§11 Serveringstillstånd till Restaurang Stockholms Borgargille

§12 Reviderat program för kvalitetsutveckling

§13 Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020

§14 Översyn av hastighetsgränser i Södermalm, Älvsjö, Norrmalm och Östermalm

§15 Grönare Stockholm - förslag till nya riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden

§16 Detaljplan för Humlegården 89 i stadsdelen Östermalm

§18 Anmälan av resultat av brukarundersökning gällande funktionsnedsättning 2016

§19 Anmälan av Socialstyrelsens brukarundersökning "Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016"

§21 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§22 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§23 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

§24 Förteckning över inkomna brev, skrivelser, medborgarförslag och protokollsutdrag m.m. till Östermalms stadsdelsnämnd

§25 Information från stadsdelsdirektören

§27 Nedskrivning av fordringar i bokföringen

§28 Information om inkommen utredning enligt 14 kap socialtjänstlagen - SoL- i enskild verksamhet

§29 Information om inkommen utredning enligt 14 kap. socialtjänstlagen - SoL - i enskild verksamhet

§30 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 2016

§31 Anmälan av sociala delegationens protokoll