Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2009-01-20

Sammanträde 2009-01-20

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll 10/2008 från nämndens handikappråd (S)

6 Hantering av synpunkter och klagomål från medborgare och brukare. Yttrande över revisionsrapport (nr 8/2008) (K) *

7 Om arbetet med tillgängligheten i offentliga miljöer. Motion (2008:56) Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp) *

8 Tillgänglighetsprojektet. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp) *

9 Programsamråd för området kring Gustavslundsvägen i stadsdelarna Alvik och Traneberg. Svar på remiss (Tp) *

10 Cykelplanering 2009. Lägesredovisning (Tp) *

11 Järnvägsplan för Tvärbana Norr, delen Alvik-Bällsta bro. Anmälan av svar på remiss (Tp)

12 Åtgärder för framkomlighet i Stockholmstrafiken. Lägesrapport (Tp)

13 Norra länken. Ny trafikplats vid Hjorthagen. Reviderat genomförandebeslut (Anl) *

14 Motion (2008:74) om utökade parkeringsplatser för bilpoolsbilar. Svar på remiss (T+Mf) *

15 Ändrade parkeringsavgifter och felparkeringsavgifter. Förtydligande (T)

16 Styrning och kontroll av Trafik- och renhållningsnämndens gatudrift. Yttrande över revisionsrapport (nr10/2008) (Stm) *

17 Slutredovisning av upprustning Kungsholmstorg (Stm)

18 Tydligare trafikreglering i Gamla stan. Återremiss. Bordlagt den 16 december 2008 nr 14 (Tp)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (146 kb)

§1 Justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utsåg vice ordföranden Jan Valeskog (s) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 3 februari 2009.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Ordföranden Ulla Hamilton (m) hälsade Per Johansson, ny ersättare för (fp), välkommen till trafik- och renhållningsnämnden

Skrivelser för beredning

Anmälan gjordes av inkommen skrivelse till trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

1. 24-timmarsgarantin fungerar inte i Rågsveds friområde, från Kajsa Stenfelt och Sebastian Wiklund båda (v). Dnr T2009-440-00177

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade att överlämna skrivelsen till trafikkontoret för beredning.

Rättelse i protokoll 12/2008

Rättelse i § 2, protokoll 12/2008 från den 19 december. I trafikkontorets förslag till beslut för VP 2009 beslutsmening 6, som nämnden antog, skedde en misskrivning i protokollet. Summan för den utökade investeringsramen ska rättas till 44 mnkr i stället för 35 mnkr.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden godkände rättelsen.

Handikapprådet till nämnden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) informerade om att direkt efter sammanträdet den 10 februari kommer ett möte med nämndens handikappråd att hållas. Mer information om det mötet kommer att sändas ut i samband med utskicket av handlingarna till nämndsammanträdet.

Information om utskick av enheternas verksamhetsplan på USB-minne

Förvaltningschefen Magdalena Bosson informerade om att utskicket av enheternas verksamhetsplaner kommer att sändas i ett USB-minne till nämnden inför sammanträdet den 10 februari.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen.

Fråga om grunder för utvärdering av anbud vid upphandling av insamling av hushållsavfall

Vice ordföranden Jan Valeskog (s) uttryckte önskemål om att få ett förtydligande kring de grunder som kontoret använder vid utvärdering av inkomna anbud i samband med upphandlig av hushållsavfall.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden uppdrog åt kontoret att återkomma med en redogörelse vi nästa sammanträde.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade att godkänna anmälan.

Ärendets handlingar

Inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafik- och renhållningsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 12 januari 2009, och vad gäller senare inkomna skrivelser m m i promemoria av den 20 januari 2009.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2008-010-00513

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 16 december 2008.

§5 Anmälan av protokoll 10/2008 från nämndens handikappråd

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

Ärendets handling

Protokoll från handikapprådets sammanträde nr 10 den 13 november 2008.

§6 Hantering av synpunkter och klagomål från medborgare och brukare. Yttrande över revisionsrapport (nr 8/2008)

Dnr T2008-130-03983

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade att bordlägga ärendet.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 december 2008.

§7 Om arbetet med tillgängligheten i offentliga miljöer. Motion (2008:56) Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr T2008-005-03452

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss med kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 december 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) föreslog följande:

 1. Kontorets förslag till beslut bifalls delvis.

 2. Därutöver anförs följande:

Kontorets resonemang om att kommunen inte skall ta på sig kostnader som egentligen är de privata fastighetsägarnas är helt rimlig. Motionen anför dock att privata fastighetsägare ska kunna söka medel ur fonderade pengar, men inte att alla medel ska gå till detta. Medel skulle med fördel kunna användas för att åtgärda brister i den offentliga miljö, precis på samma sätt som Tillgänglighetsprojektet gjort det senaste decenniet. Dessutom har motionärerna inte sagt hur en eventuell finansiering av åtgärder i privata fastigheter ska går till. Enligt vår mening skulle det kunna utformas som en stimulans, och inte som en ren finansiering. Det bör också gälla större åtgärder och inte sådana enkla hinder som enligt lagen ska åtgärdas av fastighetsägaren. Utifrån detta bör motionen kunna tillstyrkas.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt följande:

Det är tråkigt att arbetet med ökad tillgänglighet i Stockholm – ”Världens mest tillgängliga stad” inte har kommit längre. Trafikkontoret har dock, möjligen med några undantag, inom sitt ansvarsområde inget att skämmas över. Däremot så behöver staden, vid exploatering, bygglov och tillståndsgivning till ombyggnad och upplåtelser ställa betydligt hårdare krav avseende tillgänglighet på olika aktörer i Stockholms stad.

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) och ersättaren Sebastian Wiklund (v) instämmer i särskilt uttalande från (mp) och (v).

§8 Tillgänglighetsprojektet. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr T2008-000-03730

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss med kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 10 december 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) enligt följande:

Arbetet med att göra Stockholm tillgängligt för alla är mycket prioriterat för majoriteten. Sedan den dåvarande borgerliga majoriteten startade arbetet med ett tillgängligare Stockholm år 1999 har nästan en miljard kronor satsats för detta ändamål. Många projekt har blivit framgångsrika genom ett gott samarbete med handikappråd och handikapporganisationer. Nämnden anser att staden åstadkommit mycket under projektets gång men menar även att samtidigt som Stockholm kommer att vara en av världens tillgängligaste städer år 2010 så kan Staden inte slå sig till ro. För majoriteten handlar det nu om att fortsätta tillgängliggöra Stockholm samt att arbeta vidare med att sammanställa genomförda åtgärder så att framtida avvägningar och beslut ger bästa resultat.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt följande:

Det är värt att påpeka att viktig tid förlorats. Kontoret framhåller att det arbete som påbörjades efter beslut 2005 för att utvärdera arbetet och utforma kriterier inte fullföljts och att tiden nu är så knapp att man inte vet om det skulle vara lönt att återuppta. Det är olyckligt. Det innebär att den lärande delen av ett miljardprojekt som Tillgänglighetsprojektet går förlorat för staden som helhet, samt att man missar chansen att överföra erfarenheter från projekt till ordinarie organisation. Eftersom det sker samtidigt som antalet ansvariga för dessa frågor minskar totalt sett i staden så kan det inte tolkas som annat än en ambitionsminskning i staden under den nuvarande majoriteten.

§9 Programsamråd för området kring Gustavslundsvägen i stadsdelarna Alvik och Traneberg. Svar på remiss

Dnr T2008-512-03861

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp):

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Förutom förslaget om ny bebyggelse kring Gustavslundsvägen vid Alviks torg finns det i dagsläget ett antal förslag på förnyelse i stadsdelarna Alvik och Traneberg. Nämnden anser att det är välkommet att stadsdelarna utvecklas men anser samtidigt att staden måste ta ansvar för problemen med trafiken i området.

Redan idag kör trafiken från Gustavslundsvägen ut i korsningen och spärrar de filer som leder från Västerled mot innerstaden. Då bussen kör ut så räcker det med att ett fordon ligger före för att bussen ska bli stående tvärs över filerna. Nämnden befarar att kapaciteten kommer att minska om inte något görs i samband med att trafiken ökar i och med den framtida bebyggelsen.

Vidare anser nämnden att den otydliga funktionen med blandtrafik längs Gustavlundsvägen inte är tillfredsställande för cyklister och efterfrågar därför förbättringsåtgärder för framkomligheten, säkerheten och komforten för cyklister i området.

Det är viktigt att skapa bättre förutsättningar för gående, cyklister och bilister att samspela i trafiken. Detta är en kostnadsaspekt som måste beaktas i exploateringen av området.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 10 december 2008. I utlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden besvarar stadsbyggnadskontorets programremiss för området kring Gustavslundsvägen med kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) ställde sig bakom eget förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) ställde sig bakom kontorets förslag.

3) Ledamoten Mats Lindqvist (mp) förslog följande:

 1. Förslaget vad gäller kv. Racketen 8 och Racketen 9 bifalls i huvudsak.

 2. Förslaget på två nya hus i kv Traneberg avstyrks.

 3. Möjligheter för en förskola på en annan plats i området undersöks alternativt okaliseras enbart till parkeringsplatsen i kv. Traneberg 1:13.

 4. Cykelbanor ska anläggas på Gustavslundsvägen.

 5. Därutöver anförs följande:

Exploateringen av parkeringsytor är ett utmärkt förslag där gråytor bebyggs. Då trafiksituationen i området redan är problematisk är det viktigt att åtgärder vidtas för att den inte ska förvärras. I detta mycket goda kollektivtrafiknära läge ska parkeringstalet inte vara högre än 0,3. Studentbostäder kan med fördel byggas här. De två huskropparna norr om Gustavslundsvägen innebär ett alltför stort i ingrepp i park- och naturmiljön och bör styrkas ur programmet. Möjligheterna för en förskola på någon annan plats i området bör studeras, och kan möjligen vara acceptabelt om det enbart innebär parkeringsytan i kv. Traneberg 1:13 tas i anspråkCykelbanor ska anläggas på Gustavslundsvägen och anslutas till det regionala cykelnätet. Alviks läge vid vatten bör nyttjas genom att programmet kompletteras med lösningar för kollektivtrafik på vatten.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (m) och Inge-Britt Lundin (fp).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till kontorets förslag.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) enligt följande:

I det kommande arbetet bör man söka inkorporera Gustavlundsvägen i 30- zonen. Det är viktigt att den uppdelning mellan lokalgator och huvudgator som eftersträvades vid införandet av 30- zonerna inte blir godtycklig utan tvärtom framstår som logisk och lätt att avläsa. En återvändsgata där många människor rör sig i en tät och trång miljö bör rimligen inte utgöra en del av huvudgatunätet. Därför ska denna fråga prövas noggrant under det kommande arbetet.

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) instämmer i förslaget från (mp).

§10 Cykelplanering 2009. Lägesredovisning

Dnr T2008-313-04271

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets förslag till cykelplanering för 2009.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 9 december 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) föreslog följande:

 1. Kontorets förslag till beslut godkänns i huvudsak.

 2. Cykelinvesteringarna ökas omedelbart i Stockholm så att cykelplan för innerstaden och cykelplan för ytterstaden kan genomföras inom 6-8 år.

 3. Därutöver anförs följande:

Cykeln är det snabbast ökande trafikslaget i Stockholm. Budgeten för trafikslaget cykel föreslås för 2009 vara knappt fjorton miljoner kronor. Det är en skamligt låg siffra. Som jämförelse så investeras 3500 miljoner av stockholmarnas skattepengar på vägsnutten Norra länken. Därefter ska staden bidraga till driften av den 5 km korta vägen med 15 miljoner kronor årligen i 25 år.

Alla vet att en förutsättning för att klara klimatutmaningen är minskad motorfordonstrafik, och ökad gång och cykeltrafik. Om bara en bråkdel av medlen för motortrafiken överfördes till investeringar för cykeltrafiken så skulle hela cykelplanen kunna byggas på snabbare tid än ursprungligen planerat. Om cykelinvesteringarna ska vara fortsatt så blygsamma som i nuvarande budget så lär inte planerna bli förverkligade innan temperaturen på jorden har ökat med sex grader.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) och ersättaren Sebastian Wiklund (v) instämmer i förslaget från (mp) och (v).

§11 Järnvägsplan för Tvärbana Norr, delen Alvik-Bällsta bro. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2008-330-04158

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 december 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp), och vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) föreslog följande:

 1. Kontorets förslag till beslut godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Järnvägsplanens förslag om en spårvagnshall direkt norr om Johannesfredsvägen är inte bra. Konflikterna med befintliga verksamheter och omkringboende blir alltför stora. Istället bör den nya spårvagnshallen placeras på ”Prippstomten”, norr om Norrbyvägen. Delar av de stora lagerlokaler som redan finns där kan återanvändas för det nya ändamålet.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) och ersättaren Sebastian Wiklund (v) instämmer i det gemensamma förslaget från (mp) och (v).

§12 Framkomlighet i Stockholmstrafiken. Lägesrapport

Dnr T2008-300-03692

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner lägesrapporten samt överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden beslutar om att revidera mät- och uppföljningsplanen för trängselskatten enligt förslag i kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 december 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§13 Norra länken. Ny trafikplats vid Hjorthagen. Reviderat genomförandebeslut

Dnr T2008-410-04280

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner för sin del lägesrapport för Norra länken och överlämnar den till kommunfullmäktige för kännedom.

 2. Nämnden godkänner för sin del reviderat genomförandebeslut för Ny trafikplats vid Hjorthagen inom en total investeringsram om 850 mnkr och överlämnar det till kommunfullmäktige för godkännande.

 3. Nämnden uppdrar åt trafikkontoret att teckna Tilläggsavtal 3, till genomförandeavtal för Norra länken, med Vägverket.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 december 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt följande:

Nämnden ska nu godkänna en tilläggskostnad om 850 miljoner för trafikplats Hjorthagen. Totalt kommer 3500 miljoner av stockholmarnas skattepengar att läggas på att bygga Norra länken. Därefter ska staden bidra till driften av den 5 km korta vägen med 15 miljoner kronor årligen i 25 år. Årets sammanlagda budget för cykeltrafiken är knappt 14 miljoner kronor. Dessa proportioner tydliggör en trafikpolitik som är totalt verklighetsfrånvänd. Ingen kan på allvar tro att det här är en politik som bedrivs av någon som vill ta sig an klimatutmaningen.

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) instämmer i särskilt uttalande från (mp).

§14 Motion (2008:74) om utökade parkeringsplatser för bilpoolsbilar. Svar på remiss

Dnr T2008-340-03778

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorens förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma utlåtande som yttrande över motionen till kommunstyrelsen.

Ärendets handling

Trafikkontorets och miljöförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 december 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§15 Höjning av parkeringsavgifter och felparkeringsavgifter. Förtydligande

Dnr T2008-340-03393

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer att parkeringsavgifternas storlek ska vara enligt beslut i KF 2008-12-01 även om mervärdesskatt ska anses ingå i avgifterna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 12 december 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§16 Styrning och kontroll av Trafik- och renhållningsnämndens gatudrift. Yttrande över revisionsrapport (nr10/2008)

Dnr T2008-130-04008

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade att bordlägga ärendet.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 5 december 2008. I utlåtandet föreslogs:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner yttrande över revisionsrapporten.

§17 Slutredovisning av upprustning Kungsholmstorg

Dnr T2007-400-01291

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner slutredovisning av upprustning Kungsholmstorg.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 2 december 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§18 Tydligare trafikreglering i Gamla stan. Återremiss

Dnr T2008-320-00610

Bordlagt den 16 december 2008 nr 14

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på återremissen.

 2. Nämnden ger trafikkontoret i uppdrag att genomföra de trafikjusteringar som föreslås i kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 21 november 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) föreslog följande:

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Flertalet av parkeringsplatserna på Lilla Nygatan tas bort och ersättningsplatser för boendeparkerare i Vattugaraget ordnas.

 3. All motortrafik mellan 11-06 på Lilla Nygatan förbjuds.

 4. I övrigt anförs följande:

Det är rimligt att åstadkomma så enhetliga regler som möjligt för trafiken i Gamla stan. Mer enhetliga regler underlättar skyltning och innebär också att respekten för gällande bestämmelser ökar. Det är också viktigt att möjliggöra för näringsverksamhet som finns i Gamla stan att kunna fungera på ett effektivt sätt. Det gäller bland annat försörjningen av varor och utrustning som får ske mellan 06-11 och att hotell får bästa möjliga förutsättningar att transportera gäster till och från fastigheten under hela dygnet.

Vi föreslår därför att Lilla Nygatan i princip får samma regler som övriga delar av Gamla stan och att dessa parkeringsplatser därmed tas bort och att förbud mot biltrafik för denna sträcka mellan 11-06 införs. Angöring till hotellen på Lilla Nygatan får ske mellan 06 och 11, och i övrigt kan angöring ordnas vid parkeringsytorna på Munkbron, norr om kvarteret Aurora. Plats för boendeparkerare skall ordnas i Vattugaraget. En alternativ lösning som skulle kunna prövas efter utredning är att tillåta trafik på del av Lilla Nygatan vid hotell Victory, från Yxsmedsgränd till Munkbroleden.

Ovanstående lösningar kommer radikalt att underlätta skyltning i gågatuzonen och därmed respekten för dessa regler. Därutöver bör fysiska åtgärder övervägas som tydligare markerar området som gågata. Taxi skall underlättas att i områdets närhet få väl fungerande taxistationer.

Förvaltningens förslag att tillåta vänstersväng från Munkbroleden för trafik Norrifrån och att därmed att underlätta angöring till Vicotyry hotell stöder vi, samt att tillåta taxi endast för transport av rörelsehindrade i gågatuzonen.

3) Ledamoten Mats Lindqvist (mp) förslog följande:

 1. Kontorets förslag avslås

 2. Kontoret får i uppdrag att införa enhetliga tydliga regler i hela Gamla stan.

 3. Därutöver anförs följande:

Den otroliga långbänk som detta ärende dragits i visar på hur moderaterna och dess stödpartier försöker genomföra ideologiskt betingade trafikidéer som saknar verklighetsförankring och sedan försöker få kontorets tjänstemän att rädda situationen.

Den problembild rörande trafiksituationen i Gamla stan som kontoret redogör för är i stort riktig. Men de åtgärder som kontoret föreslår är inte tillräckliga. Det som de flesta boende och verksamma i området efterfrågar är enhetliga, tydliga regler i hela Gamla stan, vilket kontoret även framhåller som en på sikt önskvärd utveckling.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) med hänvisning till sitt förslag.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt följande:

Gamla Stan är en mycket känslig stadsdel som vi ska trafikera så lite som möjligt om vi vill bevara den. Att reglerna nu ses över och tydliggörs är givetvis bra men det stora problemet kvarstår:

Vill vi bevara Gamla Stan, både för sitt historiska värde men också som turistmål och attraktion, måste biltrafiken på sikt helt försvinna.

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) instämmer i förslaget från (mp).

Ersättaren Sebastian Wiklund (v) instämmer i särskilt uttalande från (v).