Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2017-08-30

Sammanträde 2017-08-30

Datum
Klockan
13:00
Plats
Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby

1 Fastställande av dagordning

4 Ändring i delegationsordning med rätt att vidaredelegera, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

5 Taxa för tillsyn enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

6 Ändring i taxa för Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

7 Delårsbokslut 2017

Information och frågor diverse Bygg

8 Tannåker 1:4, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av tre fritidshus.

9 Husaby 3:1, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande garage.

10 Städet 14, ansökan om bygglov för nybyggnad av nitrogentank.

11 Extorp 3:3, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus.

12 Loshult 1:53, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus.

13 Kvänslöv 3:47, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus.

14 Gashult 1:16, ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.

15 Bolmsö-Skeda 1:6, ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.

16 Gashult 2:15, beslut om föreläggande med löpande vite, ovårdade byggnader.

17 Håringe 3:1, ansökan om strandskyddsdispens för befintlig småbåtshamn samt tillbyggnad med flytbrygga för båtplatser.

18 Sliparen 6, ansökan om bygglov för utvändigändring på förråd, byte av fasadfärg.

19 Bärnstenen 16, upphävande av beslut om tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

20 Åby 1:13, upphävande av beslut om tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Information och frågor bygg Miljö

21 Långhult 3:16, beslut om förbud förenat med vite om utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning.

22 Singeshult 1:31, beslut om uppodling av annan mark än jordbruksmark.

Information och frågor miljö Plan

23 Granskningsyttrande över fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort och kommun.

24 Revidering av vindkraftsplan, beslut om granskning.

§112 Fastställande av dagordning

§113 Meddelande och information

§114 Delegationsärenden

§115 Ändring i delegationsordning med rätt att vidaredelegera, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

§116 Taxa för tillsyn enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

§117 Ändring i taxa för Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

§119 Tannåker 1:4, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av tre fritidshus.

§120 Husaby 3:1, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande garage.

§121 Städet 14, ansökan om bygglov för nybyggnad av nitrogentank.

§122 Extorp 3:3, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus.

§123 Loshult 1:53, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus.

§125 Gashult 1:16, ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.

§126 Bolmsö-Skeda 1:6, ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.

§127 Gashult 2:15, beslut om föreläggande med löpande vite, ovårdade byggnader.

§128 Håringe 3:1, ansökan om strandskyddsdispens för befintlig småbåtshamn samt tillbyggnad med flytbrygga för båtplatser.

§129 Sliparen 6, ansökan om bygglov för utvändigändring på förråd, byte av fasadfärg.

§130 Bärnstenen 16, upphävande av beslut om tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

§131 Åby 1:13, upphävande av beslut om tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

§132 Långhult 3:16, beslut om förbud förenat med vite om utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning.

§133 Singeshult 1:31, beslut om uppodling av annan mark än jordbruksmark.

§134 Granskningsyttrande över fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort och kommun.

§135 Revidering av vindkraftsplan, beslut om granskning.