Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2013-02-19

Sammanträde 2013-02-19

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 1/2012-01-22

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

- Presentation av Sweco rapporten om framskrivning av äldreomsorgsbehovet perioden 2013-2040, av Frida Saarinen och Birgitta Ljungdal från Sweco EuroFutures AB

BESLUTSÄRENDEN

7 Verksamhetsberättelse för äldrenämnden för år 2012

Dnr 105-30/2013
Handläggare: Patrik Simonsson Tel 508 36 250
Omedelbar justering

8 Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 303-442/2012, för yttrande senast 2013-03-22
Dnr 201-75/2013
Handläggare: Karin Ekdahl Wästberg Tel. 508 36 207

9 Ansökan om stimulansbidrag från Socialstyrelsen, Omvårdnadslyftet dnr 6452/2011

10 Fastställande av väsentliga belopp för äldrenämnden

11 Reviderad delegationsordning och delegationsförteckning för äldrenämnden

Dnr 102-115/2013
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 204

12 Svar på skrivelse från ledamoten Torun Boucher (V) om korttidsboende under bostadsanpassning

13 Fyllnadsnominering till rådet för funktionshinderfrågor - gemensamt för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden

Dnr 108-105/2012
Handläggare: Karin Hansson Nyberg Tel. 508 25 019

ANMÄLNINGSÄRENDEN/ÖVRIGT:

14 Anmälan av Framskrivning av äldreomsorgsbehovet perioden 2013-2040

Rapport från SWECO EuroFutures AB
Dnr 503-66/2013
Handläggare: Marita Sundell Tel. 508 36 205

15 Rådslag om äldreomsorgen resultat 2012 och inriktning 2013

16 Redovisning av överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

17 Anmälan av redovisning av brandpreventionsprojektet/brandsäkerhet hos äldre

Dnr 605-17/2013
Handläggare: Git Skog Tel. 508 36 217
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4 år 2012

19 Anmälan av tjänstemannabeslut i delegation enligt lista

a/ Beslut inom ärendegrupp 4 att bevilja Svensk-polska seniorcenter kompletterande verksamhetsbidrag 2013 angående hyreskostnader
(dnr 102-19/2013)

b/ Förteckning över beslut inom ärendegrupp 2.8-2.10 Ekonomi och upphandling för kvartal 4/2012 (dnr 103-15/2013)

20 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 2/2013-02-12

(Utsändes per e-post och dukas)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Anmälan av protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens råd för funktionshinderfrågor 1/2013-01-31

22 Anmälan av postlista för tiden 2013-01-01 - 2013-01-31

23 Anmälan av yttrande från Södermalms pensionärsråd 2013-01-29

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§8 Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling Remiss från kommunstyrelsen, dnr 303-442/2012

§10 Fastställande av väsentligt belopp vid interimsbokföring i tertialrapporter och årsbokslut

§11 Ändring/Tillägg i äldrenämndens delegationsförteckning

§13 Fyllnadsnominering till rådet för funktionshinderfrågor ­ gemensamt för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden

§14 Anmälan av "Framskrivning av äldreomsorgsbehovet under perioden 2013-2040", rapport från Sweco EuroFutures AB

§17 Anmälan av redovisning av brandpreventionsprojektet: "Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad"

§18 Anmälan av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL för kvartal 4 år 2012

§19 Anmälan av tjänstemannabeslut i delegation enligt lista

§20 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 2/2013-02-12

§21 Anmälan av protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor från sammanträden den 31 januari 2013 och den 18 februari 2013

§22 Anmälan av postlista för tiden 2013-01-01 -­ 2013-01-31

§23 Anmälan av ett yttrande från Södermalms stadsdelsnämnds Pensionärsråd från den 29 januari 2013