Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-02-09

Sammanträde 2012-02-09

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Den öppna frågestunden börjar kl 18.00. Sammanträdet börjar därefter i direkt anslutning t Läs mer...ill den öppna frågestunden.

Kl 18.00
Information om verksamhetsberättelsen för 2011

Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Verksamhetsberättelse 2011 i Älvsjö

Dnr 1.2.1.10-2012
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Fastställande av kvalitetsgarantier för 2012

Dnr 1.2.1.11-2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
Bilaga ärende 4_ Kvalitetsgaranti Sjöstjärnan 2012.pdf (339 kb) Bilaga ärende 4_ Kvalitetsgaranti Snöripan 2012.pdf (230 kb) Bilaga ärende 4_ Kvalitetsgaranti Vuxna 2012.pdf (195 kb) Bilaga ärende 4_ Kvalitetsgaranti Akleja 2012.pdf (244 kb) Bilaga ärende 4_ Kvalitetsgaranti Baltazar 2012.pdf (253 kb) Bilaga ärende 4_ Kvalitetsgaranti barn och familj 2012.pdf (256 kb) Bilaga ärende 4_ Kvalitetsgaranti Citrusgården 2012.pdf (224 kb) Bilaga ärende 4_ Kvalitetsgaranti Eken 2012.pdf (255 kb) Bilaga ärende 4_ Kvalitetsgaranti Familjedaghem 2012.pdf (346 kb) Bilaga ärende 4_ Kvalitetsgaranti Lillskogen 2012.pdf (355 kb) Bilaga ärende 4_ Kvalitetsgaranti Långsjö 2012.pdf (247 kb) Bilaga ärende 4_ Kvalitetsgaranti Matrisen 2012.pdf (366 kb) Bilaga ärende 4_ Kvalitetsgaranti Mullegarden 2012.pdf (311 kb) Bilaga ärende 4_ Kvalitetsgaranti Muminstugan 2012.pdf (230 kb) Bilaga ärende 4_ Kvalitetsgaranti Prästängen 2012.pdf (224 kb) Bilaga ärende 4_ Kvalitetsgaranti Rödkulla 2012.pdf (245 kb) Bilaga ärende 4_ Kvalitetsgaranti Skogsgläntan 2012.pdf (264 kb) Bilaga ärende 4_ Kvalitetsgaranti Socialpsykiatri 2012.pdf (179 kb) Bilaga ärende 4_ Kvalitetsgaranti Solkatten 2012.pdf (340 kb) Bilaga ärende 4_ Kvalitetsgaranti Solängen 2012.pdf (223 kb) Bilaga ärende 4_ Kvalitetsgaranti Sylvester 2012.pdf (353 kb) Bilaga ärende 4_ Kvalitetsgaranti Trollsländan 2012.pdf (267 kb) Bilaga ärende 4_ Kvalitetsgaranti Vågavilja 2012.pdf (249 kb) Bilaga ärende 4_ Kvalitetsgarantier 2012 Älvsjö gruppbostäder.pdf (211 kb) Bilaga ärende 4_ Kvalitetsgarantier Personligt stöd.pdf (178 kb) Bilaga ärende 4_ Kvalitetsgarantier Äppelängen 2012.pdf (341 kb) Bilaga ärende 4_Innehållsförteckning 2012.pdf (140 kb) Bilaga ärende 4_Kvalitetsgaranti servicehsuet.pdf (177 kb) Bilaga ärende 4_Kvalitetsgarantier 2011-Solberga-vård-ochomsorgsb1.pdf (167 kb)

5 Parkinvesteringar 2013

Dnr 3.1.31-2012
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Ansökan om medel för ökad bemanning inom demensvården

Remissärenden

7 Motion (2011:65) om förnyad demokrati så att vi tillsammans kan utveckla den goda staden för alla

Anmälningsärenden

8 Anmälan av verksamhetsuppföljning av utförare av öppen hemtjänst

9 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

10 Anmälan av delegationsbeslut

11 Protokoll från förvaltningsgruppen

12 Protokoll från pensionärsrådet

13 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

14 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik- miljö- och planfrågor

16 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

17 Protokoll från sociala delegation

2011-12-15, 2012-01-09, 2012-01-19

18 Rapport om anmälan enligt Lex Maria angående smittspridning av MRSA på Solberga vård- och omsorgsboende

19 Begäran om fastställt umgänge enligt 6 kap 15a § föräldrabalken (FB)

20 Upphandling av parkskötsel med vinterväghållning på parkvägar

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (109 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Viktor Morawski (MP) utses att tillsammans med ordföranden Karl Bern (FP) justera dagens protokoll vilket ska ske onsdagen den 15 februari.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2012-01-09 justerats den 9 januari.

§3 Verksamhetsberättelse 2011 i Älvsjö stadsdelsnämnd

Beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsberättelse för 2011 och överlämnar den till kommunfullmäktige och revisorerna.

2. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering med 0,7 mnkr avseende investering i Bergtorpskärret.

3. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering med 0,1 mnkr avseende nätverksaccess på förskolan Mullegården.

4. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 januari 2012. Dnr 1.2.1.10-2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Emelie Roxby-Schüsseleder (V) deltog inte i beslutet.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Viktor Morawski (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Verksamhetsberättelsen för 2011 är en mycket intressant läsning. Det är tydligt hur den styrande majoriteten tänker och prioriterar. Första prioritet är en ekonomi i balans, och där lyckas majoriteten skapa ett litet överskott, och i andra hand kommer kvalitet i verksamheterna och övriga uppsatta mål i verksamhetsplanen.

När det gäller Stockholms livsmiljö når stadsdelsnämnden målet gällande andelen inköpta ekologiska livsmedel med en procent, men målet är lågt satt och skulle behöva höjas för att bli en utmaning. Elförbrukningen per kvadratmeter blev rekordhög under 2011, betydligt högre än både nämndens eget mål och KF:s årsmål. Inom detta område måste arbetet intensifieras.

Parker och grönområden satsar den styrande majoriteten inte mycket resurser på, vilket också visar sig i verksamhetsberättelsen. Nämndens mål om att minst 60% av Älvsjöborna ska vara nöjda med skötseln av park och grönområden nås inte heller detta år.

Det är ett stort tryck på förskoleverksamheten i Älvsjö men dessvärre görs inte tillräckliga satsningar för att hålla kvalitén inom verksamheten. Barngrupperna är på tok för stora, vilket också indikatorerna i verksamhetsberättelsen visar på. Andelen förskollärare i relation till antalet anställda är för litet och minskar. Andelen nöjda föräldrar när det gäller både trygghet och utveckling är lägre än målen och i vissa fall minskande jämfört med tidigare mätningar. Det är intressant att konstatera att majoriteten tycker att målet för verksamhetsområdet: Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas, är uppfyllt trots att endast fyra av tio indikatorer är gröna.

Även nämndmålet gällande fritidens verksamheter bedöms vara uppfyllt trots att ingen av indikatorerna har undersöks under året. Har majoriteten gjort egna studiebesök i verksamheten eller hoppas man bara att Ungdomens hus och mötesplatserna funkar på ett bra och tillfredställande sätt?

Inom det sociala området märks de tuffa budgetramarna tydligt. Brukarnas trygghet inom LSS-boende är långt under nämndmålet och när det gäller brukarnas nöjdhet inom daglig verksamhet men framförallt inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende så är siffrorna skrämmande låga. Nöjdheten har dessutom kraftigt minskat från tidigare året vilket tyder på att de minskade resurserna börjar synas i verksamheterna.

Den styrande majoriteten har inte heller lyckats minska hemlösheten och när det gäller sjukfrånvaron för förvaltningens medarbetare är den fortfarande mycket hög och det är långt kvar innan nämndens mål kan nås. Sammantaget konstaterar Miljöpartiet att majoriteten är duktig på att hålla budget men att det i övrigt finns en hel del att önska.

Särskilt uttalande

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) anmälde ett särskilt uttalande som ledamoten Emelie Roxby-Schüsseleder (V) anslöt sig till.

Verksamhetsberättelsen 2011 innehåller flera röda prickar, målet för den verksamheten har inte blivit uppfyllt. Ännu fler prickar är gula och visar att målen bara är delvis uppfyllda. Bakom röda och gula prickar och dåliga målresultat döljer sig invånare i Älvsjö som inte har fått den vård och omsorg de haft behov av, som haft sina barn i en förskola som inte lever upp till målen, som upplever otrygghet i sin boendemiljö eller som tvingas till socialkontoret för sin försörjning istället för att kunna gå till jobbet. Älvsjö, en av Stockholms mer välmående stadsdelar, har under de år alliansen haft majoritet fått finna sig i en ökad arbetslöshet och en ökning av antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd. Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående förälder liksom andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd ökar. Människor är inte trygga i sina bostadsområden. Missnöjet med skötseln av park och grönområden ökar. Älvsjö lyckas inte uppfylla målen att som arbetsgivare kunna erbjuda spännande och utmanande arbeten. NMI (NöjdMedarbetarIndex) når inte upp till målet och sjukfrånvaron har bara pressats tillbaka marginellt.

I Socialstyrelsens rapport 2011 får hemtjänsten i Älvsjö låga 61 av 100 i betyg och Älvsjös äldreboenden lika låga 63. Hemtjänsten i Älvsjö är sämst i hela Sverige och Socialstyrelsens rapport har uppmärksammats stort i media. Staden och Socialstyrelsen har under hösten 2011 genomfört brukarundersökningar där de äldres nöjdhet med hemtjänsten har mätts. Stadens brukarundersökning visade att de äldres nöjdhet med hemtjänsten har sjunkit från 74 procent 2010, till 59 procent nöjda 2011. I verksamhetsberättelsen läser vi att förvaltningen påbörjat ett analysarbete som vi ser fram mot att ta del av. I media erkänner nämndens ordförande (FP) att alliansen har varit för snåla med anslagen men han lägger ändå ansvaret på den äldre att själv se till att bli mera nöjd genom att byta hemtjänstutförare.

Många äldre upplever fortsatt otrygghet såväl i sitt vård- och omsorgsboende som i ordinärt boende. Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden når inte målet om 75 procent nöjda. Det är anmärkningsvärt att alliansen ännu inte i sitt femte år i majoritetsställning lyckats bättre med en av sina främsta prioriteringar inom äldrevården. Ett lysande undantag är Solberga vård- och omsorgsboende där nöjdheten med maten uppgår till 88 procent. Det innebär betydligt lägre siffror än 75 procent på andra ställen. Här behövs krafttag för att hjälpa upp situationen, det går inte längre att tro att situationen kring mat och måltid löser sig med enbart vackra ord i verksamhetsplaner och program. Alliansen måste lära sig läxan att det behövs mer än en målsättning för att uppfylla vallöften och ambitioner. Det behövs även resurser.

Barnomsorgen är ytterligare ett område där Älvsjö inte når upp till målen. Det är många röda och gula prickar, särskilt för de kvantitativa indikatorerna. För de indikatorer som är mer kvalitativa i sin form, är utfallet över lag något bättre. Men dessa bygger å andra sidan på mer oklara kriterier. Det är aningen svårt att förstå vad som exempelvis ingår i det som benämns för en ”sammantagen bedömning”.

Barngrupperna är för stora. Socialdemokraterna har under flera års tid påpekat att stadsdelens satsningar på förskolorna inte räcker till. Vi kan nu se att kvalitetsglappet ökar – dvs glappet mellan den kvalité som förskolan erbjuder och nivån på kvalitén som föräldrar och barn förväntar sig. NFI (NöjdFöräldraIndex) visar med tydlighet storleken på detta kvalitetsglapp och att färre föräldrar är nöjda med sin förskola jämfört med föregående år. För 2011 ligger indexet på 68 jämfört med stadsdelens årsmål om 74.

Barngrupperna är överlag för stora. För småbarnsgrupperna (1-3 år) är det 21 procent som har fler barn i grupperna än de 14 barn som är målet. Samma sak med grupperna för de större barnen (4-5 år). Älvsjö missar målet ganska grovt. Det som ytterligare krånglar till bilden är att bara knappt hälften av stadsdelens förskolor omfattas av redovisningen när det gäller barngruppernas storlek. Stadsdelsområdet omfattar 70 avdelningar – på endast 31 av dessa redovisas barngruppernas storlek. För resterande 39 avdelningar vet vi inget om barngrupparnas storlek.

Målet Barn och ungdomar som riskerar en ogynnsam utveckling ska upptäckas tidigt, anses helt uppfyllt och en hög procentsats barn/unga som inte begår brott redovisas. Hur man kommit fram till det redovisas inte men däremot redovisas att inte mindre än sju enkäter, mätningar och kartläggningar gällande barn och ungas riskbeteende, inte blivit utförda under året. Vi har svårt att se att målet ändå anses uppfyllt, särskilt som det mätbara målet om andel förstagångssamtal med ungdomar under 15 år som begår brott, blivit gulmarkerat som endast delvis uppfyllt. Vår bedömning är att målet inte kan anses uppfyllt.

Ett annat mål för barn och unga är Fritidens verksamheter ska erbjuda utvecklande aktiviteter och en trygg miljö. Årsmålen för nöjdhet med mötesplatserna Johan Skytteskolan respektive Solbergaskolan är 80 procent och Ungdomens Hus 86 procent. Ingen undersökning kopplad till dessa indikatorer har gjorts ändå redovisas målen som helt uppfyllda. Fortfarande efter fem år i majoritetsställning klarar inte alliansen att redovisa några resultat eller verklig måluppfyllning när det gäller de båda mötesplatserna för yngre ungdomar. Det är mycket otillfredsställande att alliansen som svek de riktigt unga genom att lägga ner två fritidsgårdar 2006, år efter år fortsätter att ignorera de yngre ungdomarnas behov.

Alliansen har nu insett att det inte går att ha som mål att vara attraktiv arbetsgivare samtidigt som man har som målsättning att göra sig av med alla anställda och tvinga dem att söka jobb hos andra utförare. Älvsjö klarar inte att uppfylla stadens mål att vara en arbetsgivare som ska erbjuda spännande och utmanande arbeten. Trots stora satsningar sjunker inte sjukfrånvaron och NMI ligger under målet. Man klarar inte heller målet att erbjuda medarbetarna bra arbetsmiljö och goda möjligheter att utveckla och påverka sitt arbete. Det saknas analyser varför målen när det gäller medarbetarna är så svåra att nå, t ex berörs inte alls omsättningen av medarbetare i förvaltningen och hur det kan ha påverkat och inte heller berörs om det varit någon personalomsättning under året och i så fall hur stor den varit.

Individ och Familj inklusive socialpsykiatri och Stöd och service till personer med funktionsnedsättning är också områden där målen inte uppfylls. Verksamheterna redovisar betydande underskott. I dagsläget talar inget för att behovet av insatser kommer att minska, verksamheterna arbetar med svåra ärenden och med krav att hålla budget. Genomlysning av verksamheterna och analyser av behov och insatser och beräkning av kostnader måste till. Vi tror att behovet finns för mer stöd och hjälp än ekonomin tillåter och vi känner oss oroade för att det finns risk för att adekvata hjälpinsatser försenas eller uteblir.

Älvsjös invånare är mycket måna om miljön, om parker, grönområden, gator och torg. I verksamhetsberättelsen redovisas att Älvsjöbornas nöjdhet med skötseln av park och grönområden har minskat. Det är också bekymmersamt att siffran på andelen invånare som känner sig trygga på kvällstid i bostadsområdet är fortsatt låg. Även här saknas analyser. Inte heller i miljöfrågorna lyckas man klara målen fullt ut. I upphandlingen av städtjänster ställs adekvata miljökrav, t ex krav på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår. Dock framgår inte om det sker någon uppföljning på att samtliga utförare av upphandlade tjänster följer avtalen när det gäller miljökraven.

Vi noterar med sorg i hjärtat att kulturfrågorna inte ges särskilt stort utrymme i årsberättelsen utöver att ett antal föreningar har fått bidrag. I en tid då barnfattigdomen ökar är det viktigt att alla barn får tillgång till kulturupplevelser i sin närmiljö. I försörjningsstödet ingår inte SL-kortet och det innebär att föräldrarna inte har ekonomiska möjligheter att ta sina barn ens på gratisaktiviteter om det är förenat med resor. Så ökar barnfattigdomen men av detta nämns inte ett ord i alliansens verksamhetsberättelse.

§4 Fastställande av kvalitetsgarantier för 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden fastställer enheternas förslag till kvalitetsgarantier för 2012.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 januari 2012. Dnr 1.2.1.11-2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Parkinvesteringar 2013

Beslut

1. Stadsdelsnämnden hemställer hos trafikkontoret om medel till parkinvesteringar 2013 i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att undersöka möjligheten att förbättra belysningen i Kristallparken, framförallt vid pulkabacken.

3. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Ärendet

Stadsdelsnämnderna har uppmanats att inkomma till trafikkontoret med önskemål om investeringar i parker under 2013. Förvaltningen föreslår att framställan görs om medel för Kristallparken. I Solberga är parkleken Kristallen en mycket populär mötesplats som även lockar besökare från andra stadsdelar. I den bemannade parkleken finns förutom en stor lekplats, även plaskdamm, djur och kafé. Parken är nu i behov av upprustning, komplettering, tillgänglighetsanpassning och en viss omgestaltning. Upprustningen kan börja redan 2012 med de 1,5 mnkr i grönkompensationsmedel som finns avsatta för de bostäder som byggts i Solberga. Utöver detta föreslår förvaltningen att nämnden ansöker om 5,5 mnkr i parkinvesteringsmedel fördelade på 2013 och 2014.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 januari 2011. Dnr 3.1.31-2012.

Förslag till beslut

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) föreslog med instämmande av hela nämnden att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag med ett tillägg enligt följande.

Kristallparken utnyttjas året om inte minst under den mörka årstiden. Vid parken finns en populär pulkabacke som utnyttjas flitigt. Området framför pulkabacken används också för lekar och aktiviteter. Belysningen som nu finns räcker inte till för att parkens möjligheter ska kunna utnyttjas fullt ut på ett tryggt och säkert sätt, många barn och unga, och även vuxna, upplever att det är för mörkt för att det ska vara riktigt trevligt att leka där lite senare på eftermiddagarna under vinterhalvåret.

Med hänvisning till ovanstående föreslås att stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att undersöka möjligheten att förbättra belysningen i Kristallparken, framförallt vid pulkabacken.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt Majvi Andersson m fl (S) förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Emelie Roxby-Schüsseleder (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Det är av mycket stor vikt att stadsdelsnämnden hemställer om medel till parkinvestering 2013 för Kristallparken. Som förvaltningen skriver är denna mycket populära park i stort behov av bland annat upprustning. Med vår budget hade vi dock kunnat satsa direkt på parken, utan omvägar och med snabbare beslut.

§6 Ansökan om medel för ökad bemanning inom demensvården

Beslut

Stadsdelsnämnden ansöker om medel för ökad bemanning inom Solberga vård- och omsorgsboende i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

För att höja kvaliteten i stadens demensboenden har kommun-fullmäktige i budget år 2011 beslutat att tillföra demensvården –

150 mnkr under perioden 2011-2012. I budget 2012 har ytterligare

50 mnkr tillförts för år 2014.

Solberga vård- och omsorgsboende ligger centralt beläget i Älvsjö och är ett kommunalt drivet boende för äldre demenssjuka. Boendet har totalt 107 platser inklusive korttidsvård. Förvaltningen ansöker om medel för två enheter inom Solberga vård- och omsorgsboende. Enhet 1 inkluderar tre grupper och enhet 2 inkluderar åtta grupper.

Den utökade personalresursen ska användas för att avlasta befintlig vårdpersonal och därmed skapa utrymme för att utöka samt utveckla de sociala aktiviteterna inklusive utevistelse för de boende. Genom denna resurs avser förvaltningen att utveckla arbetssätt och höja kvaliteten i verksamheten även på längre sikt.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 januari 2012. Dnr 2.1.49-2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Emelie Roxby-Schüsseleder (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Vi ser mycket positivt på att höja kvaliteten i stadens demensboende. Men att behöva ansöka om medel för att ha möjlighet att utöka personalresurser, avlasta befintligt vårdpersonal, utveckla sociala aktiviteter samt utevistelse visar även vilka satsningar som behöver göras för att våra äldre ska ha en värdig vardag. Detta borde även ses som en självklar del vid budgetering av verksamheten

§7 Motion (2011:65) om förnyad demokrati så att vi tillsammans kan utveckla den goda staden för alla

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat motion (2011:65) av Karin Wanngård m.fl. (S) ”Om förnyad demokrati så att vi tillsammans kan utveckla den goda staden för alla” till bl.a. Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande senast 2012-02-24. Av motionen framgår att Karin Wanngård m.fl. (S) vill utveckla demokratin och ger i skrivelsen ett antal exempel på hur medborgarnas inflytande ska kunna stärkas.

Motionärerna yrkar att

· Fullmäktige beslutar tillsätta en fullmäktigeberedning med uppdrag att utveckla demokratin i Stockholms stad.

· Beredningen ska arbeta så att den successivt presenterar förslag till beslut.

· Arbetet slutrapporteras till fullmäktige senast den 15 oktober 2012.

Förvaltningen instämmer i att det är viktigt att ge alla medborgare inflytande och möjlighet att påverka beslut.

När det gäller förslaget om att tillsätta en fullmäktigeberedning, som bl a ska utreda förutsättningarna för lokala val till stadsdelsnämnderna, har förvaltningen inga synpunkter.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 december 2011. Dnr 1.5.1527-2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Emelie Roxby-Schüsseleder (V) föreslog att nämnden skulle bifalla motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Emelie Roxby-Schüsseleder (V) reserverade sig mot nämndens beslut.

§8 Anmälan av verksamhetsuppföljning av utförare av öppen hemtjänst

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan av verksamhetsuppföljning av utförare av öppen hemtjänst till handlingarna.

Ärendet

Verksamhetsuppföljning av utförare av öppen hemtjänst anmäldes och lades till handlingarna. Dnr 1.2.1.678-2011.

§9 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter. Dnr 1.6.58-2012.

Förvaltningen fick i uppdrag att redogöra för hur medborgarförslag hanteras.

§10 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i januari till handlingarna.

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i januari 2012 anmäldes och lades till handlingarna. Dnr 1.2.1.60-2012

§11 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2012-02-02 anmäldes och lades till handlingarna.

§12 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2012-02-01 anmäldes och lades till handlingarna.

§13 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor 2012-02-02 anmäldes och lades till handlingarna.

§14 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik- miljö- och planfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2011-12-07 och 2012-01-25 anmäldes och lades till handlingarna.

§15 Övrigt från verksamheten

Nyanställningar

Ingela Kristiansson, ekonomichef, anställd sedan början av januari.

Kristina Ström, medicinskt ansvarig sjuksköterska, (MAS) anställd på halvtid sedan 1 januari 2012.

Anita Gunnarsson, förskolechef resultatenhet 1, anställd sedan mitten av januari och Olle Pettersson, förskolechef resultatenhet 4, börjar i mitten av mars.

Elisabeth Carlö, kommunikatör, anställd sedan mitten av januari.

Handlingsplaner gällande hemtjänsten och vård- och omsorgsboenden i Älvsjö

Av Socialstyrelsens brukarundersökning hösten 2011 framkommer att brukarna i Älvsjö inte är nöjda med vare sig hemtjänsten eller vård- och omsorgsboendena. För att komma till rätta med bristerna har förvaltningen utarbetat en handlingsplan för hemtjänsten respektive vård- och omsorgsboendena.

§16 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Inga frågor från nämndens ledamöter och ersättare.

§17 Protokoll från sociala delegationen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträde 2011-12-15, 2012-01-09 och 2012-01-19 anmäldes och lades till handlingarna.