Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-09-01

Sammanträde 2016-09-01

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Svar på medborgarförslag om stadsodling i Långbro park

Beslutsärenden

6 Inriktningsärende för inrättande av servicelägenheter enligt LSS i Älvsjö

7 Inrättande av LSS-bostad i Älvsjö, Sandaletten - genomförandeärende

8 Omstrukturering av korttidsboendet på Kristallgården

Remissärenden

9 Biblioteksplan 2016-2020 - remiss från kommunstyrelsen, KS 0646/2016

11 Motion (L) om feriejobb för unga - remiss från kommunstyrelsen, KS 106-229/2016

12 Motion (L) om samverkan mellan skola och socialtjänst - remiss från kommunstyrelsen, KS 106-360/ 2016

13 Motion (L) om rätt till äldreboende - remiss från kommunstyrelsen, KS 106-533/2016

14 Motion (KD) om våld mot äldre kvinnor - remiss från kommunstyrelsen, KS 106-737/2016

15 Rapport om framtida inriktning för färdtjänsten - remiss från kommunstyrelsen, KS 151-969/2016

16 Reviderade riktlinjer för medföljare vid semesterresa - remiss från kommunstyrelsen, KS 151-614/2016

19 Ändring av instruktion för pensionärsråden - remiss från kommunstyrelsen, KS 101-671/2016

Anmälningsärenden

20 Redovisning av ej verkställda beslut till IVO kvartal 2/ 2016

22 Ekonomisk månadsrapport per juli månad

24 Redovisning av delegationsbeslut

25 Protokoll från pensionärsrådet

26 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

27 Protokoll från förvaltningsgruppen

28 Information från förvaltningen

29 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

30 Protokoll från sociala delegationen

2016-06-16, 2016-06-30, 2016-08-04 och 2016-08-11

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§6 Inriktningsärende för inrättande av servicelägenheter enligt LSS

§7 Inrättande av LSS-bostad i Älvsjö, Sandaletten

§8 Omstrukturering av korttidsboendet på Kristallgården

§12 Motion (L) om samverkan mellan skola och socialtjänst - remiss från kommunstyrelsen, KS 106-360/2016

§20 Redovisning av ej verkställda beslut till IVO kvartal 2/ 2016

§22 Ekonomisk månadsrapport per juli månad

§24 Redovisning av delegationsbeslut

§25 Protokoll från pensionärsrådet

§26 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

§27 Protokoll från förvaltningsgruppen

§28 Information från förvaltningen

§29 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

§30 Protokoll från sociala delegationen