Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-11-17

Sammanträde 2016-11-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Anmälan av medborgarförslag om förbättringar i Långbro park

Beslutsärenden

6 Upprustning av Lerkrogsparken, genomförandebeslut

7 Sammanträdestider för stadsdelsnämnden 2017

8 Delegering av beslut inom enheten för barn och familj

9 Uppföljning av Älvsjö servicehus

11 Grönare Stockholm- Förslag till nya riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden - remiss från kommunstyrelsen, KS 171-1292/2016

13 Motion (M) om att säkra skolornas långsiktiga verksamhetsförutsättningar - remiss från kommunstyrelsen, KS 106-1028/2016

Anmälningsärenden

14 Ekonomisk månadsrapport per oktober månad

15 Redovisning av ej verkställda beslut till IVO kvartal 3/ 2016

17 Redovisning av delegationsbeslut

18 Protokoll från pensionärsrådet

19 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

20 Protokoll från förvaltningsgruppen

21 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

22 Information från förvaltningen

23 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

24 Protokoll från sociala delegationen

25 Upphandling av skateanläggning vid Götalandsvägen-Folkparksvägen

26 Upphandling av nytt teknikrum med ny reningsanläggning för Örby slotts plaskdamm

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§5 Anmälan av medborgarförslag om förbättringar i Långbro park

§7 Sammanträdestider för stadsdelsnämnden 2017

§8 Delegering av beslut inom enheten för barn och familj

§11 Grönare Stockholm - förslag till nya riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden - remiss från kommunstyrelsen, KS 171-1292/ 2016

§13 Motion (M) om att säkra skolornas långsiktiga verksamhetsförutsättningar - remiss från kommunstyrelsen, KS 106-1028/ 2016

§14 Ekonomisk månadsrapport per oktober månad

§15 Redovisning av ej verkställda beslut till IVO kvartal 3/ 2016

§17 Redovisning av delegationsbeslut

§18 Protokoll från pensionärsrådet

§19 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§20 Protokoll från förvaltningsgruppen

§21 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

§22 Information från förvaltningen

§23 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

§24 Protokoll från sociala delegationen