Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-02-01

Sammanträde 2018-02-01

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Uggleholkar vid Herrängens gård

- anmälan av medborgarförslag
Dnr 1.2.4.427-2017

6 Ramp i trappan mellan Klacktorget och Pjäxvägen

- anmälan av medborgarförslag
Dnr 1.2.4.14-2018

8 Revidering av delegationsordning

9 Parkinvesteringar 2019-2021

- ansökan till trafikkontoret
Dnr 3.1.405-2017

10 Tillsyn av försäljning av folköl och tobak

11 Uppföljning av enheten för personligt stöd

13 Drift av Kristallgårdens vård- och omsorgsboende

Remissärenden

14 Översyn av stadens budget- och skuldrådgivning

- svar till kommunstyrelsen (KS 150-672/2017)
Dnr 1.5.1.358-2017

15 Riktlinjer för budget- och skuldrådgivning

- svar till kommunstyrelsen (KS 150-1651/2017)
Dnr 1.5.1.359-2017

16 Revidering av ramavtal med SISAB gällande utbildningslokaler

17 Intern kontroll av direktupphandling

18 Strategi för det rörliga friluftslivet 2018-2022

- svar till kommunstyrelsen (KS 146-001764/2017)
Dnr 1.5.1.395-2017

19 Införa kameraövervakning i västra Söderort

- svar till kommunstyrelsen (106-1330/2017) om motion
från (M)
Dnr 1.5.1.304-2017

20 Åtgärder för ett tryggare och säkrare Stockholm för alla

- svar till kommunstyrelsen (KS 106-1474/2017) om motion från (M)
Dnr 1.5.1.346-2017

21 Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023

Anmälningsärenden

22 Redovisning av ej verkställda beslut till IVO, kvartal 4/2017

23 Kontorsyttrande över förslag till reviderad läroplan för förskolan

24 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

25 Redovisning av delegationsbeslut

26 Protokoll från pensionärsrådet

27 Protokoll från funktionshinderrådet

28 Protokoll från förvaltningsgruppen

29 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

30 Information från förvaltningen

Slutet sammanträde

32 Protokoll från sociala delegationen

33 Föreläggande enligt 20 § tobakslagen gällande Solberga Tobak

Dnr 1.3.1.11-2017
Omedelbar justering

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§6 Ramp i trappan mellan Klacktorget och Pjäxvägen

§11 Uppföljning av enheten för personligt stöd

§13 Drift av Kristallgårdens vård- och omsorgsboende

§20 Åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm för alla

§22 Redovisning av ej verkställda beslut till IVO, kvartal 4/2017

§23 Kontorsyttrande över förslag till reviderad läroplan för förskolan

§24 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§25 Redovisning av delegationsbeslut

§26 Protokoll från pensionärsrådet

§27 Protokoll från funktionshinderrådet

§28 Protokoll från förvaltningsgruppen

§29 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

§30 Information från förvaltningen

§32 Protokoll från sociala delegationen