Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2014-04-01

Sammanträde 2014-04-01

Datum
Klockan
17.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Remissärenden

3 Yttrande över remissen Omedelbar justering

Uppdragsbekräftelse - Fossilbränsleoberoende organisation 2030
Remiss från kommunstyrelsen
AMN 2013-0432-.1.6

4 Yttrande över remiss om Stockholms stads kemikalieplan 2014 - 2019

5 Yttrande över remiss om Förslag till strategi för att motverka hemlöshet i Stockholms stad 2014-2019 Omedelbar justering

6 Yttrande över remiss angående om Kommunstyrelsen ska genomföra en detaljerad krav- och behovsanalys avseende avtalets ändamålsenlighet samt fatta beslut om nyttjande av den andra optionsperioden till och med 2018-12-31 alternativt genomföra förnyad centralupphandling av gemensam IT-service (GSIT)

Beslutsärenden

7 Arbetsmarknadsnämndens underlag för budget 2014 med inriktning 2016 och 2017 Omedelbar justering

8 Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) och Daniel Söderberg Talebi (V) angående "Vad görs för att minska arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning?"

9 Svar på skrivelse från Ulla Hamilton (M), Gulan Avci (FP) och Kristian Ljungblad (C) angående "Om unga som varken arbetar eller studerar"

11 Beslut om att utse nya Lex Sarah-ansvariga Omedelbar justering

12 Instiftande av pris till årets lärare och lärarlag

12:B Frivillig återvandring - ny inriktning.

14 Månadsrapport för februari 2014

15 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

16 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (257 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet.

§4 Yttrande över remiss om Stockholms stads kemikalieplan 2014 ­ 2019 AMN 2014-0010-01-06

§5 Yttrande över remiss om Förslag till strategi för att motverka hemlöshet i Stockholms stad 2014-2019 AMN 2014-0045-01.06

§6 Yttrande över remiss angående om Kommunstyrelsen ska genomföra en detaljerad krav- och behovsanalys avseende avtalets ändamålsenlighet samt fatta beslut om nyttjande av den andra optionsperioden till och med 2018-12-31 alternativt genomföra förnyad centralupphandling av gemensam IT-service (GSIT) AMN 2014-0048-01.06

§7 Arbetsmarknadsnämndens underlag för budget 2015 med inriktning 2016 och 2017 AMN 2014-0078-01.01

§8 Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) och Daniel Söderberg Talebi (V) angående "Vad görs för att minska arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning?" AMN 2014-0033-01.01

§9 Svar på skrivelse från Ulla Hamilton (M), Gulan Avci (FP) och Kristian Ljungblad (C) angående "Om unga som varken arbetar eller studerar" AMN 2014-0035-01.01

§11 Beslut om att utse nya Lex Sarah-ansvariga AMN 2014-0054-01.01

§12 Instiftande av pris till årets lärare och lärarlag AMN 2014-0086-01.01

§13 Frivillig återvandring ­ ny inriktning AMN 2014-0044-01.01

§15 Månadsrapport för februari 2014

§18 Förvaltningsinformation