Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2017-06-13

Sammanträde 2017-06-13

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora kollegiesalen, plan 1, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Sekretessärenden

4 Nelson Mandela-priset 2017

AMN 2017-0054-01.05
Ärendet dukas vid nämndens sammanträde

Remissärenden

5 Yttrande över remiss av Kommunikationsprogram för Stockholm stad 2017-2022

6 Yttrande över remiss av motion (2017:11) om att stärka integrationspakt och obligatorisk samhällsinformation

7 Yttrande över Stadsrevisionens årsrapport för arbetsmarknadsnämnden 2016

8 Yttrande över remiss om allmänhetens insyn avseende kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare jämte revidering av befintlig klausul för meddelarfrihet och meddelarskydd

Beslutsärenden

9 Plats för det livslånga lärandet - program för vuxenutbildningen i Stockholms stad

10 Beslut om deltagande i Kvalitetsutmärkelsen 2017

11 Svar på skrivelse om vuxenutbildning och sfi

12 Svar på skrivelse om resultat och uppföljning

13 Beslut om utseende av personuppgiftsombud

14 Inriktningsärende för samverkan mellan Jobbtorg Stockholm och Arbetsförmedlingen avseende pilotverksamhet för unga i Järva

15 Utbildningscentrum i Tensta gymnasium

Anmälningsärenden

16 Anmälan enligt Lex Sara gällande Jobbtorg Stockholm

17 Månadsrapport för maj 2017

18 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

19 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista Ordföranden Emilia Bjuggren (S) öppnade sammanträdet.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet Ordföranden Emilia Bjuggren (S) och vice ordföranden Johanna Sjö (M) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Nelson Mandela-priset 2017 AMN 2017-0054-01.05

§5 Yttrande över remiss av Kommunikationsprogram för Stockholm stad 2017-2022 AMN 2017-0071-01.06

§6 Yttrande över remiss av motion (2017:11) om att stärka integrationspakt och obligatorisk samhällsinformation AMN 2017-0085- 01.06

§7 Yttrande över Stadsrevisionens årsrapport för arbetsmarknadsnämnden 2016 AMN 2017-0070-01.06

§8 Yttrande över remiss om allmänhetens insyn avseende kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare jämte revidering av befintlig klausul för meddelarfrihet och meddelarskydd AMN 2017- 0111-01.06

§9 Plats för det livslånga lärandet ­ program för vuxenutbildningen i Stockholms stad AMN 2017-0128-01.02

§10 Beslut om deltagande i Kvalitetsutmärkelsen 2017 AMN 2017-0125- 01.05

§11 Svar på skrivelse om vuxenutbildning och sfi AMN 2017-0089-01.05

§12 Svar på skrivelse om resultat och uppföljning AMN 2017-0090-01.02

§13 Beslut om utseende av personuppgiftsombud AMN 2017-0120-01.01

§14 Inriktningsärende för samverkan mellan Jobbtorg Stockholm och Arbetsförmedlingen avseende pilotverksamhet för unga i Järva AMN 2017-0131-01.05

§15 Utbildningscentrum i Tensta gymnasium AMN 2017-0130-01.05

§16 Anmälan enligt Lex Sara gällande Jobbtorg Stockholm AMN 2017- 0084-01.05

§17 Månadsrapport för maj 2017

§18 Anmälningsärenden Arbetsmarknadsnämnden lade följande ärenden till handlingarna:

§20 Förvaltningsinformation Förvaltningschef Arjun Bakshi lämnade följande information.