Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2017-11-21

Sammanträde 2017-11-21

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora kollegiesalen, plan 1, Stadshuset

I direkt anslutning till nämndens sammanträde hålls en föredragning om VIDA-projektet.

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Remissärenden

4 Yttrande över remiss av Motion (2017:5) om att minska jobbklyftan i Stockholm genom systematiska insatser för att fler människor ska gå från utanförskap till egen försörjning

5 Yttrande över remiss av Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021

6 Yttrande över remiss av Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor

Beslutsärenden

7 Svar på skrivelse gällande traineejobb

8 Arbetsmarknadsnämndens riktlinjer för arbetsmarknadsförvaltningens EU-policyarbete

9 Arbetsmarknadsnämndens sammanträdestider 2018

10 Beslut om inhyrning av lokal på Heliosgatan 26 samt avflyttning från Bolidenvägen

11 Rapport om feriejobb sommaren 2017

Anmälningsärenden

12 Månadsrapport för oktober 2017

13 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

14 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Yttrande över remiss av Motion (2017:5) om att minska jobbklyftan i Stockholm genom systematiska insatser för att fler människor ska gå från utanförskap till egen försörjning

§5 Yttrande över remiss av Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021

§6 Yttrande över remiss av Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor

§8 Arbetsmarknadsnämndens riktlinjer för arbetsmarknadsförvaltningens EU-policyarbete

§9 Arbetsmarknadsnämndens sammanträdestider 2018

§10 Beslut om inhyrning av lokal på Heliosgatan 26 samt avflyttning från Bolidenvägen

§12 Månadsrapport för oktober 2017

§15 Förvaltningsinformation