Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2018-04-17

Sammanträde 2018-04-17

Datum
Klockan
16:30
Plats
Glasbruket, Hantverkargatan 3D

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Remissärenden

4 Yttrande över remiss motion om att reformera stadens målstyrningsmodell

5 Yttrande över remiss av reviderat idrottspolitiskt program 2018-2020

6 Yttrande över remiss av Stockholm stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter

7 Yttrande över remiss av Strategi för romsk inkludering

8 Yttrande över remiss av Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden 2017-2019 - Bilaga till Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019

9 Yttrande över remiss angående förändring av arbetsmarknadsnämndens reglemente

Beslutsärenden

10 Yttrande över revisionsrapport 2/2018 "Stadens mottagande av nyanlända"

11 Svar på skrivelse gällande subventionerade arbeten i Stockholms stad

12 Underlag för budget 2019 med inriktning 2020 och 2021

Anmälningsärenden

13 Anmälan enligt Lex Sarah i egen regi inom Jobbtorg Stockholm

14 Månadsrapport mars 2018

15 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av inkomna och upprättade ärenden

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

16 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista Ordföranden Emilia Bjuggren (S) öppnade sammanträdet.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet Ordföranden Emilia Bjuggren (S) och vice ordföranden Johanna Sjö (M) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare Inga personalföreträdare närvarade vid nämndens sammanträde.

§4 Yttrande över remiss av motion om att reformera stadens målstyrningsmodell AMN 2018-0019-01.06

§5 Yttrande över remiss av reviderat idrottspolitiskt program 2018-2020 AMN 2018-0055-01.06

§6 Yttrande över remiss av Stockholm stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter AMN 2018-0064-01.06

§7 Yttrande över remiss av Strategi för romsk inkludering AMN 2018-0065-01.06

§8 Yttrande över remiss av Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden 2017-2019 ­ Bilaga till Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019 AMN 2018-0078-01.06

§9 Yttrande över remiss angående förändring av arbetsmarknadsnämndens reglemente AMN 2018-0126-1.6

§10 Yttrande över revisionsrapport 2/2018 "Stadens mottagande av nyanlända" AMN 2018-0046-01.04

§11 Svar på skrivelse gällande subventionerade arbeten i Stockholms stad AMN 2018-0042-01.06

§12 Underlag för budget 2019 med inriktning 2020 och 2021 AMN 2018-0112-1.2.1

§12:B Prövning av rektors beslut om avstängning av elev i vuxenutbildningen AMN 2018-0122-4.4

§13 Anmälan enligt Lex Sarah i egen regi inom Jobbtorg Stockholm AMN 2017-0135-01.05

§14 Månadsrapport för mars 2018

§15 Anmälningsärenden Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

§16 Nämndens frågor En skrivelse angående antalet styrdokument överlämnades från Vice ordförande Johanna Sjö m.fl.

§17 Förvaltningsinformation Utvecklingschef Karin Eriksson Bech lämnade följande information.