Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2018-11-27

Sammanträde 2018-11-27

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora kollegiesalen, plan 1, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Remissärenden

4 Yttrande över Remiss av Färdplan för ett Stockholm för alla - en rapport från kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm

Beslutsärenden

5 Rapport feriejobb sommaren 2018

6 Beslut gällande att utse en skolchef för arbetsmarknadsförvaltningen

AMN 2018-0491-1.1.3
Omedelbar justering
Utsändes senare

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

7 Månadsrapport för oktober 2018

8 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna och upprättade ärenden samt handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

9 Nämndens frågor

Beslut gällande ersättning för deltagande vid SUVAS-slutkonferens den 8 november
2018.

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista Ordföranden Johanna Sjö (M) öppnade sammanträdet.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet Ordföranden Johanna Sjö (M) och ledamoten Suleiman Said (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Yttrande över Remiss av Färdplan för ett Stockholm för alla - en rapport från kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm AMN 2018-0312- 1.6

§5 Rapport feriejobb sommaren 2018 AMN 2018-0478-3.2.6

§6 Beslut gällande att utse en skolchef för arbetsmarknadsförvaltningen AMN 2018-0491-1.1.3

§7 Månadsrapport för oktober 2018

§8 Anmälningsärenden Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

§10 Förvaltningsinformation Förvaltningschef Arjun Bakshi lämnade följande information.