Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2019-10-22

Sammanträde 2019-10-22

Datum
Klockan
16:00
Plats
OBS! Transformator, Trädskolevägen 17, 121 62 Johanneshov

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Remissärenden

4 Yttrande över remiss av ”Motion om hedersbelöning inom daglig verksamhet”

5 Yttrande över remiss av ”Ändring av reglementen för vissa facknämnder och stadsdelsnämnderna samt i reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder och reglemente för stadsrevisionen i Stockholms stad”

6 Yttrande över remiss av ”Möjligheternas Stockholm - Vision 2040”

7 Yttrande över remiss av ”Näringslivspolicy för Stockholms stad”

8 Yttrande över remiss av betänkandet ”Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23)”

Beslutsärenden

9 Upphandling av systemstöd för ansökan och antagning till kommunal vuxenutbildning

10 Prövning av rektors beslut om avstängning av elev i vuxenutbildningen

AMN 2019-0421-4.4
Ärendet innehåller personuppgifter som inte kan publiceras på internet i enlighet med
dataskyddsförordningen.

Anmälningsärenden

11 Månadsrapport för september 2019

12 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering
b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor
c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation
d) Anmälan av inkomna och upprättade ärenden samt handlingar
e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

13 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Yttrande över remiss av ”Motion om hedersbelöning inom daglig verksamhet”

§5 Yttrande över remiss av ”Ändring av reglementen för vissa facknämnder och stadsdelsnämnderna samt i reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder och reg-lemente för stadsrevisionen i Stockholms stad”

§6 Yttrande över remiss av ”Möjligheternas Stockholm - Vision 2040”

§7 Yttrande över remiss av ”Näringslivspolicy för Stockholms stad”

§8 Yttrande över remiss av betänkandet ”Styrkraft i funktionshin- derspolitiken (SOU 2019:23)”

§9 Upphandling av systemstöd för ansökan och antagning till kommunal vuxenutbildning

§10 Prövning av rektors beslut om avstängning av elev i vuxenutbildningen

§11 Månadsrapport för september 2019

§12 Anmälningsärenden

§14 Förvaltningsinformation