Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-06-14

Sammanträde 2018-06-14

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A

Välkommen att träffa dina politiker!

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

3 Café i Dalenparken - svar på medborgarförslag

4 Upprusta Stamparken i Östberga - svar på medborgarförslag

5 Vedeldad bastu vid Årstaviken - svar på medborgarförslag

Beslutsärenden

6 Återremitterat ärende: Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Nya Rågsveds Folkets Hus

7 Månadsrapport för maj 2018 (utsändes senare)

8 Flytt av kostenheten till mer ändamålsenlig lokal - genomförandeärende

Dnr 334-2018-2.6. (utsändes senare)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Ny friliggande förskola på Årstafältet etapp 4 - inriktningsärende

10 Parkleksbyggnad i Backens parklek, Östberga inriktningsärende

11 Rivning av förskola med fyra avdelningar och nybyggnation av en sex avdelningars förskola på Vingåkersvägen 22-26 i Örby - inriktningsärende

12 Föreningsbidrag, aktivitetsstöd, våren 2018

13 Uppföljning inom äldreomsorgen - Stureby vård- och omsorgsboende inklusive Tussmötegården

14 Uppföljning inom socialpsykiatrin - Dalens och Hagsätra gruppbostäder

15 Uppföljning inom socialpsykiatri - Enskede gruppbostad, Boendestöd och Tur & Retur

16 Uppföljning av äldreomsorgen - Servicehusen Rågsved, Enskededalen och Enskede Nya

17 Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning - Assistansenhetens personlig assistans och avlösar- och ledsagarservice

18 Ett tryggare Gullmarsplan, skrivelse från (L) - svar på skrivelse

19 Föreningsbidrag 2018 verksamhetsområde missbruk - Convictus Bryggan

20 Fritidsgårdsverksamheten i Allaktivitetshuset i Östberga - svar på skrivelse från (M), (L) (KD) ey 1.1.-429/2018 (utsändes senare)

21 Årsrapport 2017 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd - svar till revisionskontoret

22 Alkoholförtäringsförbud i Dalbottenparken - svar till kommunstyrelsen

23 Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för del av Enskede gård 1:1 m.fl. vid kv. Allgunnen- svar till stadsbyggandskontoret

24 Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för Älvsjö 1:1 längs Hagsätravägen vid kvarteret Svedjaren i stadsdelarna Rågsved och Hagsätra - svar till kommunstyrelsen

Dnr 1.5.3- 357/2018 (omedelbar justering)

25 Fossilbränslefri organisation 2030 - svar till kommunstyrelsen

26 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m.(se pärm) B. Tjänstemannabeslut, se pärm C. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde (utsändes senare) D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (utsändes senare) E. Protokoll från förvaltningsgruppen (utsändes senare)

28 Stadsdelsdirektörens information

Slutet sammanträde

29 Inkommen rapport om missförhållanden eller risk för missförhållanden i omsorgen om äldre enligt lex Sarah 14 kap 3 § SoL, Vantörs hemtjänst

30 Inkommen rapport om missförhållanden eller risk för missförhållanden i omsorgen om äldre enligt lex Sarah 14 kap 3 § SoL - Stureby vård- och omsorgsboende

31 Utredning enligt lex Sarah - Individ och familj, Mottagningsenheten vuxna

32 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

33 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§3 Café i Dalenparken -­ svar på medborgarförslag

§4 Upprusta Stamparken i Östberga - svar på medborgarförslag

§5 Vedeldad bastu vid Årstaviken -­ svar på medborgarförslag

§6 Återremitterat ärende: Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Nya Rågsveds Folkets Hus

§7 Månadsrapport för maj 2018

§8 Flytt av kostenheten till mer ändamålsenlig lokal - genomförandeärende­

§9 Ny friliggande förskola på Årstafältet etapp 4 - inriktningsärende­

§10 Parkleksbyggnad i Backens parklek, Östberga inriktningsärende

§11 Rivning av förskola med fyra avdelningar och nybyggnation av en sex avdelningars förskola på Vingåkersvägen 22-26 i Örby - inriktningsärende

§12 Föreningsbidrag, aktivitetsstöd, våren 2018

§13 Uppföljning inom äldreomsorgen - Stureby vård- och omsorgsboende inklusive Tussmötegården

§14 Uppföljning inom socialpsykiatrin - Dalens och Hagsätra gruppbostäder

§15 Uppföljning inom socialpsykiatri - Enskede gruppbostad, Boendestöd och Tur & Retur

§16 Uppföljning av äldreomsorgen - Servicehusen Rågsved, Enskededalen och Enskede Nya

§17 Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning - Assistansenhetens personlig assistans och avlösar- och ledsagarservice

§18 Ett tryggare Gullmarsplan, skrivelse från (L) - svar på skrivelse

§19 Föreningsbidrag 2018 verksamhetsområde missbruk ­- Convictus Bryggan Dnr 5.4.-631/2017

§20 Fritidsgårdsverksamheten i Allaktivitetshuset i Östberga - svar på skrivelse från (M), (KD) ey

§21 Årsrapport 2017 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd - svar till revisionskontoret

§22 Alkoholförtäringsförbud i Dalbottenparken - svar till kommunstyrelsen

§23 Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för del av Enskede gård 1:1 m.fl. vid kv. Allgunnen- svar till stadsbyggnadskontoret

§24 Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för Älvsjö 1:1 längs Hagsätravägen vid kvarteret Svedjaren i stadsdelarna Rågsved och Hagsätra - svar till stadsbyggnadskontoret

§25 Fossilbränslefri organisation 2030 - svar till kommunstyrelsen

§28 Stadsdelsdirektörens information