Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-09-22

Sammanträde 2005-09-22

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

3 a Anmälan av protokoll från kommunfullmäktige

Dnr; 04-002/ 610

Linnéa Björnstam (s) vald till ersättare

3 Anmälan av protokollsjustering

Protokoll från nämndens sammanträde 2005-08-25 justerades den 2 september

Medborgarförslag Anmälan

4 Förbättra närmiljön på Enskedefältet

Dnr; 05-305/ 490

från Olga Vaculik

5 Förbättringar av lekparkerna vid Bolidenplan samt vid Steningevägens förlängning

Dnr; 05-320/ 497

från Charlotte Envin

6 Tvärbanan bör gå till Östberga

Dnr; 05-320/ 510

från Jonathan Asaba

7 Önskan om två fotbollsmål på Årstafältet

Dnr; 05-320/ 509

från Muntaga Sallah

8 Önskan om konstgräs i Liseberg och fotbollsmål

Dnr; 05-320/ 511

på Årstafältet från Rodrigo Castro Castillo

9 Ta bort träd vid Fågelkärrskrokens äng och skog

Dnr; 05-320/ 518

från Anita Rosendal

Svar

10 Nämnden ska bli bättre på att fånga upp ungdomars åsikter och förslag

Dnr; 04-020/ 194

svar till Johanna Johansson
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 a Ombyggnad av förskolan Bråviksvägen 45

Dn; 05-399/ 525

Förslag till beslut
1 Förskolan byggs om med ett nytt tillagningskök.
2 Nämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om 0,1 mnkr i startanslag och 0,3 mnkr för särproduktionskostnader.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 b Ombyggnad av förskolan Tämnarvägen 26

Dnr; 05-399/ 524

Förslag till beslut
1 Förskolan byggs om med en avdelning inriktning uteverksamhet.
2 Nämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om 0,1 mnkr i startanslag och 0,1mnkr för särproduktionskostnader.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 c Paviljong på förskolan Grafikvägen 5

Dnr: 05-399/ 531

Förslag till beslut
1 På förskolan Grafikvägen 5 uppföres en paviljong.
2 Nämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om 0,1 mnkr i beställarstöd och 0,5 mnkr för projektering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 För många bilar på Gullmarsplan

Dnr; 04-320/ 563

svar till Ingrid Mattson


Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Tertialrapport 2-2005 med delårsrapport

Dnr; 05-102/ 302

Förslag till beslut (i korthet)
1 Medel om 1,1 mnkr för två nya förskoleavdelningar Tämnarvägen och Bråviksvägen begärs hos kommunstyrelsen.
2 Medel om 0,6 mnkr för utbyggnad av förskolan Hummelvägen begärs.
3 Omslutningsförändringar om 46,4 mnkr för ökade intäkter och kostnader begärs.
4 Tertialrapport 2-2005 med delårsrapport godkännes och överlämnas.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Stockholms stads äldreomsorgsplan för åren 2006-2010 - remiss

Dnr; 05-504/ 304

Förslag till beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar till kommunstyrelsen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Tillsynen över tidnings- och förpackningsinsamlingen, uppdrag och förbättringar- yttrande

Dnr; 05-300/ 421

Förslag till beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar till kommunstyrelsen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Motion angående införande av en policy och ett ramreglemente för säkerheten i Stockholms skolor - Svar på motion av Fredrik Wallén (kd), Anders Broberg (kd)

Dnr; 05-400/ 379

Förslag till beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar till kommunstyrelsen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Skrivelse angående åtgärdsplan för säkrare skolor - remiss

Dnr; 05-403/ 328

Förslag till beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar till kommunstyrelsen.

17 Stiftelsen Årsta Gårds ansökan om utökning av antalet fritidshemsplatser - yttrande till länsstyrelsen

Dnr; 05-405/ 483

Förslag till beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Upphandling renhållning, parkskötsel och vinterväghållning stadsdelsområde i Enskede

Dnr; 05-105/ 484

Förslag till beslut
1 Förvaltningen får i uppdrag att genomföra upphandling.
2 Upphandlingen innefattar ej egen regi anbud i avvaktan Skärholmens erfarenheter.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar

Dnr; 05-199/ 521

Förslag till beslut
Policy och riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar godkännes.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Verksamhetsuppföljning av Årsta- och Gesundens gruppbostad

Dnr; 05-505/ 23

Förslag till beslut
Rapporten godkännes.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Sommarkolloniverksamheten 2005

Dnr; 05-407/ 512

Förslag till beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Funktionshinderombudsmannens årsrapport 2004 - anmälan

Dnr; 05- 505/ 412

Förslag till beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Tillsyn av Dalens sjukhem, 16 augusti 2005. - anmälan av länsstyrelsens beslut

Dnr; 05- 504/ 506

Anmälan till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Konstpelare i Enskede-Årsta - svar på skrivelse från Jan-Olof Larsson (s)

Dnr; 05-009/ 204

Förslag till beslut
Tjänsteutlåtandet åberopas som svar på skrivelsen.

25 Nämndens konferens den 12- 13 oktober, Villa Söderås

26 Balanslista avseende uppdrag från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

Anmälan läggs till handlingarna.

27 Anmälan av protokoll från lokala råd m.m.

Från stadsdelsnämndens pensionärsråd 2005-08-19

28 Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll m.m. ( Lista- se pärm)

29 Anmälan av beslut enligt delegationsordning ( I pärm)

30 Stadsdelsdirektörens information

- Välj själv- konsumentinformation för ungdomar
- PM, dagbarnvårdare i Östberga
- PM, redovisning av kostnad för skolskjuts avseende särskolan
- Redovisning hur små undervisningsgrupper fungerar
- Dålig lukt i Årstaskogen
- Beredskap inför ’tuberkulos’
- Övrigt

33 Ärende enligt föräldrabalken

34 Ärende enligt föräldrabalken

35 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Mötesinformation

Plats Årstavägen 56 A, kl. 19.10-20.40

Närvarande

Ordförande
Susanna Brolin (v)

Vice ordförande
Göran Holmström (kd)

Ledamöter
Lars-Åke Henriksson (s)
Anders Hellström (m) § § 1-37
Karin Falk (s)
Birgitta Axén (m)
Jimmy Lindgren (s)
Björn Holmberg (m)
Lennart Pöppel (s)
Hans Larsson (fp)
Elin Låby (mp)

Tjänstgörande ersättare
Jan Olof Larsson (s)
Helena Nilsson (fp)
Christian Jobrant (m) § § 38-41

Ersättare
Mervi Mäkinen Andersson (s), Anna Ström (s), Katina Staf (s), Linnéa Björnstam (s) § § 1-37, Rolf Brattström (v) § § 1-37, Jonas Eklund (mp), Anna Lund (m), Kristina Almqvist (m) § § 1-37, Claes Karlsson (kd)

Förhindrade att närvara

Ledamot
Arhe Hamednaca (s), Peter Backlund (fp)

Ersättare
Lennart Mörner (fp).

Personalföreträdare
Jan Röhdin LO, Bo Samuelsson TCO.

Tjänstemän
Ulla Thorslund, Kristina Goldring, Leif Fransson, Ingrid Friberg, Katharina Norström, Lena Rabe, Lena Rosdahl, Bengt Stenström, Peter Svensson, Birgitta Fagerstedt, Kjell Jansson.

Sluten del § § 38-41. Ulla Thorslund, Bengt Stenström.

Sekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera Susanna Brolin (v), Göran Holmström (kd)

Tid och plats 2005-09-30, SDF Årstavägen 56 A.

Justerande __________________________________

Justerande ___________________________________

Sekreterare ___________________________________

Paragrafer 1-41 (38-41 sluten del)
Allmänhetens frågestund inleddes kl. 18. 00- ett fåtal medborgare var närvarande.

Britt Widell Orustfjord, drogsamordnare, redovisade stadens drogvaneundersökning nedbrutet på stadsdelsområdets skolor.

Två medborgare som skickat in medborgarförslag var närvarande och presenterade sina förslag. Övrig fråga ställdes om nämndens miljöansvar.

§1 Fastställande av dagordning

Med följande tillägg, 17 a, Parkeringssituationen i stadsdelsområdet, 17 b, Nytt vård- och omsorgsboende i Stureby, 17 c, Nytt vård- och omsorgsboende med demensinriktning inom Stureby sjukhemsområde, samt utgår, 24, Konstpelare i Enskede-Årsta, fastställdes dagordningen.

§2 Utseende av justerare

Uppdrogs till Susanna Brolin (v) jämte Göran Holmström (kd) att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokollet från Enskede- Årsta stadsdelsnämnds sammanträde 2005-08-25 justerades den 2 september.

§4 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut för Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

Kommunfullmäktiges beslut 2005-05-09, § 12, val av Linnéa Björnstam (s) ersättare i Enskede-Årsta stadsdelsnämnd till och med 2005.

Dnr; 04-002/ 610.

§5 Förbättra närmiljön på Enskedefältet

från Olga Valculik Dnr; 05-305/ 490

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.

§6 Förbättringar av lekparkerna vid Bolidenplan samt vid Steningevägens förlängning

från Charlotte Enjin Dnr; 05-320/ 497

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att besvara skrivelsen.

§7 Tvärbanan bör gå till Östberga

från Jonathan Asaba Dnr; 05- 320/ 510

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att besvara skrivelsen.

§8 Önskan om två fotbollsmål på Årstafältet

från Muntaga Sallah Dnr; 05-320/ 509

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att besvara skrivelsen.


§9 Önskan om konstgräs i Liseberg och fotbollsmål på Årstafältet

från Rodrigo Castro Castillo Dnr; 05-320/ 511

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att besvara skrivelsen.

§10 Ta bort träd vid Fågelkärrskrokens äng och skog

från Anita Rosendal Dnr; 05- 320/ 518

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.


§11 Nämnden ska bli bättre på att fånga upp ungdomars åsikter och förslag

Svar på medborgarförslag

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag

från Johanna Johansson.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-09-08.

Dnr; 05-020/ 267. Nämnden gav 2005-05-19 förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag från Johanna Johansson, att nämnden ska bli bättre på att fånga upp ungdomars åsikter och förslag - en viktig integrations- och demokratifråga.

Förvaltningen anser att ungdomsinflytande och delaktighet i beslut och verksamhet som berör ungdomar är mycket viktigt. I stadsdelens ungdomsråd sker en ständig utveckling, fler ungdomar har tillkommit och aktiviteten är mycket hög.

Fritidsgårdarna håller på att bilda gårdsråd för att bättre fånga upp ungdomarnas idéer om verksamheten. Ett annat exempel är att ungdomar i Östberga genomfört olika idéer och projekt inom ramen för Stadsdelsförnyelsen i Östberga.

Förvaltningen kommer att organisera en enhet som ska arbeta med ungdomars fritid, skolförhållanden och sociala förutsättningar.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v) föreslog med instämmande av övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt till förvaltningens förslag.


§12 För många bilar på Gullmarsplan

Svar på medborgarförslag

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

1 Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag

från Ingrid Mattson.

2 Ärendet överlämnas till trafiknämnden och marknämnden.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-09-12.

Dnr; 04-320/ 563. Nämnden gav 2005-02-17 förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag från Ingrid Matsson, att trivseln på Gullmarsplan har försämrats och för många bilar som cirkulerar och parkeras på torget.

Förvaltningen anser att utemiljön i hela stadsdelen ska vara trevlig, ren och funktionell. Gullmarsplan är upplåtet för biltrafik som gårdsgata runt torget. Ett totalförbud av bilar vid torget skulle förmodligen göra att affärsägare och torghandlare får svårt med leveranser. För att minska söktrafiken efter parkeringsplatser avser trafikkontoret att se över parkeringsbestämmelserna. En arbetsgrupp genomförde en rundvandring vid torget i juni och diskussion om förslag pågår. Ett nytt möte är inplanerat under hösten.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v) föreslog med instämmande av övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt till förvaltningens förslag.


§13 Ombyggnad av förskolan Skogsbacken, Bråviksvägen 45 - genomförandebeslut

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

1 Förskolan Skogsbacken, Bråviksvägen 45 byggs om med ett nytt

tillagningskök.

2 Nämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om

0, 1 mnkr i beställarstöd och 0, 3 mnkr för särproduktionskostnader.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-09-15.

Dnr; 05- 399/ 525. Antalet barn i stadsdelsområdet ökar och därmed också behovet av platser i barnomsorg. Platsgarantin innebär rätt till plats i förskola från ett års ålder senast inom tre månader räknat från månadsskiftet efter det ansökan inlämnats eller senast den månad som angivits i ansökan.

Förvaltningen planerar för att alla avdelningar ska ha en gruppstorlek som ryms inom de intervall som förskoleplanen anger. En anpassning av lokalerna på förskolan Skogsbacken har gjorts och fler barn skrevs in under våren. Förvaltningen har under våren utrett möjligheten att bygga om förskolans kök för att klara dagens och framtidens krav på livsmedelshygien och ergonomi. I samband med kökets ombyggnad planerar SISAB att genomföra eftersatt underhåll av golv, väggar och tak. Ombygganden beräknas ske under våren 2006.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v) föreslog med instämmande av övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande Ledamöterna Anders Hellström (m), Birgitta Axén (m), Björn Holmberg (m), vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamoten Hans Larsson (fp), tjänstgörande ersättaren Helena Nilsson (fp) avgav följande uttalande.

Vi hade gärna sett att det funnits fler alternativt anordnade barnomsorgsformer i stadsdelen. I synnerhet som investeringarna i de kommunala barnstugorna kan bli kostsamma för skattebetalarna i den händelse barnantalet en dag minskar. Tydligt är dock att löftet om minskade barngrupper ännu inte infriats av (s) trots att nu mindre än ett år återstår till valdagen.


§14 Ombyggnad av förskolan Tämnargården, Tämnarvägen 26 - genomförandebeslut

Enskede- Årsta stadsdelsnämnds beslut

1 Förskolan Tämnargården, Tämnarvägen 26 byggs om.

2 Nämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om

0, 1 mnkr i startanslag och 0, 1 mnkr för särproduktionskostnader.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-09-15.

Dnr; 05- 399/ 524. Antalet barn i stadsdelsområdet ökar och därmed också behovet av platser i barnomsorg. Platsgarantin innebär rätt till plats i förskola från ett års ålder senast inom tre månader räknat från månadsskiftet efter det ansökan inlämnats eller senast den månad som angivits i ansökan.

Förvaltningen föreslår i syfte att uppfylla barnomsorgsgarantin och klara målet att

minska barngrupperna finns ett behov av fler platser i området. Föräldrar har framfört önskemål om en förskola med naturinriktning där verksamheten i huvudsak bedrivs utomhus. Förvaltningen föreslår att förskolan Tämnargården byggs om med denna inriktning. Förslaget innebär smärre ombyggnadsåtgärder för vilka förvaltningen beviljats bygglov. Ombyggnaden beräknas vara klar under hösten.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v) föreslog med instämmande av övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande Ledamöterna Anders Hellström (m), Birgitta Axén (m), Björn Holmberg (m), vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamoten Hans Larsson (fp), tjänstgörande ersättaren Helena Nilsson (fp) avgav följande uttalande.

Vi hade gärna sett att det funnits fler alternativt anordnade barnomsorgsformer i stadsdelen. I synnerhet som investeringarna i de kommunala barnstugorna kan bli kostsamma för skattebetalarna i den händelse barnantalet en dag minskar. Tydligt är dock att löftet om minskade barngrupper ännu inte infriats av (s) trots att nu mindre än ett år återstår till valdagen.


§15 Uppförande av en paviljong vid förskolan Backstugan, Grafikvägen 5 - inriktningsbeslut

Enskede- Årsta stadsdelsnämnds beslut

1 En paviljong vid förskolan Backstugan, Grafikvägen 5 uppförs.

2 Nämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om

0, 1 mnkr i beställarstöd och 0, 5 mnkr för förprojektering och

projektering.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-09-15.

Dnr; 05- 399/ 531. Antalet barn i stadsdelsområdet ökar och därmed också behovet av platser i barnomsorg. Platsgarantin innebär rätt till plats i förskola från ett års ålder senast inom tre månader räknat från månadsskiftet efter det ansökan inlämnats eller senast den månad som angivits i ansökan.

Förvaltningen planerar för att alla avdelningar ska ha en gruppstorlek som ryms inom de intervall som förskoleplanen anger. Förvaltningen föreslår att en paviljong

med två avdelningar uppförs i anslutning till den befintliga förskolan Backstugan. Paviljongen beräknas vara på plats vid årsskiftet 2005/ 2006. Projektering för utbyggnad med en avdelning pågår även och byggstarten för denna beräknas ske under våren 2006.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v) föreslog med instämmande av övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande Ledamöterna Anders Hellström (m), Birgitta Axén (m), Björn Holmberg (m), vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamoten Hans Larsson (fp), tjänstgörande ersättaren Helena Nilsson (fp) avgav följande uttalande.

Vi hade gärna sett att det funnits fler alternativt anordnade barnomsorgsformer i stadsdelen. I synnerhet som investeringarna i de kommunala barnstugorna kan bli kostsamma för skattebetalarna i den händelse barnantalet en dag minskar. Tydligt är dock att löftet om minskade barngrupper ännu inte infriats av (s) trots att nu mindre än ett år återstår till valdagen.


§16 Tertialrapport 2- 2005 med delårsrapport

Enskede- Årsta stadsdelsnämnds beslut

1 Medel om 0, 6 mnkr i stimulansbidrag för två nya förskoleavdelningar vid

Tämnarvägen och Bråviksvägen begärs som budgetjustering hos

kommunstyrelsen.

2 Medel om 0, 6 mnkr i beställarstöd och förprojekteringskostnader för utbyggnad av förskolan Grafikvägen 5 begärs som budgetjustering hos kommunstyrelsen.

3 Medel om 0, 6 mnkr i beställarstöd och förprojekteringskostnader för utbyggnad av förskolan Hummelvägen begärs som budgetjustering hos kommunstyrelsen.

4 Omslutningsförändringar om 46, 6 mnkr för ökade intäkter och kostnader

begärs som budgetjustering hos kommunstyrelsen.

5 Tertialrapport 2- 2005 med delårsrapport godkännes varav del 1 lämnas till kommunstyrelsen och del 2 till stadsledningskontoret.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-09-21.

Dnr; 05-102/ 302. Nämnden ansvarar för löpande uppföljning av verksamhet och ekonomi med utgångspunkt från verksamhetsplanen. Kommunstyrelsen får en redovisning i tertialrapporter två gånger om året.

Förvaltningen anför bland annat att prognosen fortsatt visar på budget i balans. Bakom resultatet döljer sig både positiva och negativa resultatutvecklingar vid vissa enheter. Positivt är att den nya förskoleorganisationen gjort att alla områden är i ekonomisk balans. Åsens ålderdomshem har i år uppnått budgetbalans. Ekonomiska problem finns inom socialpsykiatrin och missbrukarvården.

En förutsättning för att klara utmaningarna med ökat servicebehov och fortsatt god hushållning av resurserna är att verksamheten kan utvecklas och nya lösningar hittas. Exempel på detta är projektet Språnget, där morgondagens äldreomsorg ska utformas och Årstaprojektet - fixarprojektet - som möjliggjorts via kompetensfonden.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson (s), Elin Låby (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Anders Hellström (m), Hans Larsson (fp) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Propositionsordning

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Anders Hellström (m), Birgitta Axén (m), Björn Holmberg (m), Hans Larsson (fp),

tjänstgörande ersättaren Helena Nilsson (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

1 I huvudsak tillstyrkes förvaltningens förslag till beslut.

2 Ej genomföra besparingen på Stureby sjukhem omfattande 0, 5 mnkr utan

istället ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag om andra

besparingar.

3 Därutöver anföres följande.

Det är glädjande att förvaltningen kan presentera en tertialrapport som uppvisar goda möjligheter att nå en budget i balans trots de förutsättningar som majoriteten gett dem.

Det ekonomiska utfallet av verksamheten 2004 blev ett underskott på 28,3 miljoner kr. Även om kostnaderna för omstruktureringar tas bort återstod 15,7 miljoner kr. I den prognos som nu avges finns det goda möjligheter att klara budgetbalans under 2005.

Bland de åtgärder som majoriteten i staden valt att prioritera finns arbetet för att minska barngrupperna i förskolan. Det är självfallet en riktig ambition att minska barngrupperna men målet är ännu inte uppnått och det mesta talar för att det inte kommer att nås före utgången av mandatperioden.

Enskede-Årsta har fått medel beviljade ur Kompetensfonden omfattande ett flertal miljoner kr. Det är viktigt att utveckla nya verksamhetsformer och nya strategier för personalens arbete. Men i ljuset av att fortsatta besparingar genomförs i den reguljära äldreomsorgen samtidigt som nämnden tillförs extraordinära medel till samma verksamhetsområde, är det inte rimligt att fortsätta att spara in på bemanning och verksamhet för äldre.

I denna tertialrapport föreslås en ytterligare besparing om 3,6 miljoner kr på äldreomsorgen. Detta kommer att försämra bemanningen och utsätta olika personalgrupper för större arbetsbörda och en ökad risk för att misstag sker genom stress och hög arbetsbelastning.

Flera av de sammanställningar som gjorts av de 99 löften som socialdemokraterna utfärdade till väljarna, visar att endast ett fåtal har uppfyllts eller rimligen kommer att kunna uppfyllas fram till valet. Ett flertal av dessa åtaganden berör stadsdelsnämndernas verksamhet. En bättre äldreomsorg, minskade barngrupper, fler elever godkända när de lämnar grundskolan, minskad brottslighet – det är det som valet 2006 kommer att handla om.

Trots högkonjunkturen är fortfarande socialbidragstagandet stort.

Vänstermajoriteten har fullständigt gett upp målet att halvera

socialbidragstagandet. Ökningen av budgeten för socialbidrag är den enskilt största satsningen i majoritetens budget för 2005. För att vända utvecklingen krävs en ny politik, där tilltron till den enskilda människans förmåga att komma ut på arbetsmarknaden sätts i centrum.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad


§17 Stockholms stads äldreomsorgsplan för åren 2006- 2010 - remiss

Enskede- Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttrande Stockholms stads

äldreomsorgsplan.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-09-09.

Dnr; 05-504/ 304. Kommunfullmäktige antog nuvarande äldreomsorgsplan 2000 och den gäller till och med december 2005. Tillsammans med övergripande inriktningsmål och prioriterade inriktningar som fastställts av kommunfullmäktige ska äldreomssorgsplanen utgöra det främsta styrinstrumentet för stadens äldreomsorg.

Förvaltningen anser att förslaget till äldreomsorgsplan fungerar som en kommungemensam plattform för utvecklingen av äldreomsorgen i staden. I förslaget fokuseras särskilt på stöd- och hjälpinsatser i det egna boendet, äldres inflytande och delaktighet i beslut och insatser samt rättssäkerheten i handläggningsprocessen. I planen betonas också vikten av samplanering mellan stadsdelsnämnderna vid omstrukturering av särskilda boenden. Äldreomsorgsplanens funktion som styrinstrument kan dock förstärkas genom formulering av mätbara mål.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson (s), Elin Låby (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Anders Hellström (m), Hans Larsson (fp) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Propositionsordning

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Anders Hellström (m), Birgitta Axén (m), Björn Holmberg (m), Hans Larsson (fp),

tjänstgörande ersättaren Helena Nilsson (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

1 Som svar på remissen översändes följande.

Förslaget till äldreomsorgsplan 2006-2010 saknar en rad av de viktiga prioriteringar som skulle kunna förbättra stadens äldreomsorg.

Planen riskerar att bli en hyllvärmare och inte ett verkningsfullt styrdokument. Målen är inte uppföljningsbara eller mätbara och planen bör därför konkretiseras i de avseendena.

Tre av planens mål är att förbättra stöd och hjälpinsatser i ordinärt boende, se alla särskilda boenden som en gemensam resurs i staden samt förstärka inflytande och delaktighet för de äldre. För alla dessa tre områden saknas insikten om att valfrihet för de äldre när det gäller hemtjänst och boende är en mycket viktig aspekt för att förbättra deras livskvalitet. Vänstermajoriteten väljer medvetet att bortse från detta.

Genom att införa en värdighets- och trygghetsgaranti som på ett dylikt sätt klargör vad de enskilde kan förvänta sig och kräva, kan stadens åtagande gentemot den enskilde äldre tydliggöras.

Ett omarbetat förslag till äldreomsorgsplan bör i en helt annan utsträckning fokusera på möjligheten för äldre Stockholmare att påverka sin omsorg. Valfriheten genom att man kan välja hemtjänstutförare bör få en efterföljare i form av pengsystem i boendet. Genom att underlätta för fler aktörer att erbjuda plats på äldreboenden ökar mångfalden. Vi vill också slå vakt om en mångfald av nivåer i boendet, genom att staden även i framtiden erbjuder såväl servicehus som olika typer av boende med heldygnsomsorg. De som önskar bo kvar hemma skall få den hjälp de behöver för att klara sin livssituation. Lika självklart borde det vara att den som ansöker om servicehusboende, särskilt de äldre över 80 år, borde bedömas utifrån ett generösare synsätt. De alltmer restriktiva tolkningar av stadens riktlinjer för biståndsbedömning, som blivit följden av stramare budgetramar, måste genomlysas.


§18 Tillsynen över tidnings- och förpackningsinsamlingen, uppdrag och förbättringar - yttrande

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttrande tillsynen över tidnings- och förpackningsinsamlingen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-09-15.

Dnr; 05-300/ 421. Miljöförvaltningen har på uppdrag av miljö- och hälsoskyddsnämnden utrett hur tillsynen av tidnings- och förpackningsinsamlingen kan förbättras och vilka konsekvenser den förändrade tidningsinsamlingen har för insamlingsmålet för returpapper.

Förvaltningen delar miljöförvaltningens bedömning om att där så är lämpligt bör en fastighetsnära insamling av returpapper ske och om inte bör en återvinningsstation finnas inom rimligt avstånd. Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för upplåtelse av plats för återvinningsstationer och förvaltningen anser att ett väl utformat avtal för markupplåtelsen är ett viktigt instrument för att förebygga problem. Förvaltningen kan inte bedöma huruvida det är renhållningsnämnden eller miljö- och hälsoskyddsnämnden som ska handha stadens tillsynsansvar. Det är dock viktigt att tillsynsansvaret fungerar väl för att återvinningsstationerna och miljön runt dessa inte förfulas.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson (s), Elin Låby (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamöterna Anders Hellström (m), Hans Larsson (fp) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Vice ordföranden Göran Holmström (kd) framlade ytterligare ett förslag och yrkade

bifall till detta.

Propositionsordning

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation Ledamöterna Anders Hellström (m), Birgitta Axén (m), Björn Holmberg (m), Hans Larsson (fp), tjänstgörande ersättaren Helena Nilsson (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

1 Följande yttrande lämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet bottnar i en av majoriteten lagd skrivelse i Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Skrivelsen har i sin ansats missförstått problematiken och ett i flera stycken helt fel fokus. Den stora problematiken ligger i att, som skrivelsen begär, lägga tillsynsansvaret av den nuvarande egentillsynen vid stadens återvinningsstationer hos Renhållningsförvaltningen. Om förslaget i Miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle vinna bifall innebär detta att Renhållningsförvaltningen behöver bygga upp en ny avdelning separerad från de nuvarande med allt vad detta innebär med kostnader och annat. Att samla tillsyn under samma tak som administration och drift skulle nämligen kunna innebära ett allmänt administrativt krångel samt att jävsituationer skulle kunna uppstå. Märk väl att såväl Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen som Renhållningsförvaltningen och även flera stadsdelsförvaltningar i sina tjänsteutlåtanden är direkt skeptiska till själva förslaget.

De problem som Stockholms invånare upplever när det gäller avfallshanteringen löses inte genom byråkratiska förändringar vilka innebär oklar ansvarsfördelning och ökade kostnader som inte effektiviserar själva verksamheten. Det stockholmarna behöver är enklare och mer ändamålsanpassade system för hantering av vårt avfall.

Den viktigaste förändringen som krävs är att sorteringssystemet i Stockholm koncentreras på farligt avfall. Därför bör fler och bättre möjligheter att bli av med farligt avfall införas. Sopor som lika gärna kan brännas ska inte sorteras. Den fastighetsnära källsorteringen av tidningspapper bör också återinföras samtidigt som det krävs en rejäl förbättring av gatustädningen i staden.

Reservation Vice ordföranden Göran Holmström (kd) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

1 Som svar på remissen översändes följande.

§19 Motion angående införande av en policy och ett ramreglemente för säkerheten i Stockholms skolor- svar på motion av Fredrik Wallén (kd), Anders Broberg (kd)

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttrande policy och ramreglemente för säkerheten i Stockholms skolor.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-09-02.

Dnr; 05-400/ 379. Fredrik Wallén (kd) och Anders Broberg (kd) har i en motion

föreslagit att kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en policy samt ett ramreglemente för hur säkerhetsarbetet i Stockholms stads skolor ska bedrivas. En generell säkerhetspolicy för grund- och gymnasieskolverksamheten.

Förvaltningen anser att stadsdelens skolor idag är trygga arbetsplatser och att ett starkt säkerhetstänkande redan präglar förhållningssättet på skolorna. Skolorna har krisplaner med program bland annat om hur situationer med hot och våld ska hanteras. Planerna revideras fortlöpande. Det huvudsakliga säkerhetsarbetet bedrivs genom ett aktivt arbete avseende attityder och förhållningssätt hos både elever och lärare/ vuxna. Den föreslagna policyn och ramreglemente som anger ramarna för hur säkerhetsarbetet på stadens skolor ska bedrivas föreslår förvaltningen att nämnden avslår.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson (s), Elin Låby (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Anders Hellström (m), Hans Larsson (fp) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Propositionsordning

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Anders Hellström (m), Birgitta Axén (m), Björn Holmberg (m), Hans Larsson (fp),

tjänstgörande ersättaren Helena Nilsson (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

1 Motionen tillstyrkes.

2 Därutöver anföres följande.

Motionen tar upp ett angeläget och allt mera uppmärksammat område. När

vardagen för vuxna ständigt granskas ur säkerhetssynpunkt är det rimligt att också utarbeta policy och ramreglemente så att föräldrar i Stockholm kan känna sig säkra på att det finns en gemensam utgångspunkt för säkerhetsarbetet i stadens skolor.


§20 Skrivelse angående åtgärdsplan för säkrare skolor - remiss

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttrande över åtgärdsplan för säkrare skolor.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-09-02.

Dnr; 05-403/ 328. Mikael Söderlund (m) har i skrivelse till kommunstyrelsen föreslagit att utbildningsnämnden ges i uppdrag att utarbeta en åtgärdsplan för säkrare skolor.

Förvaltningen anser att stadsdelens skolor idag är trygga arbetsplatser och att ett starkt säkerhetstänkande präglar förhållningssättet på skolorna. Stadsdelens skolor har krisplaner med program bland annat om hur situationer med våld och hot om våld ska hanteras. Planerna revideras fortlöpande. Det huvudsakliga säkerhets- arbetet bedrivs genom ett aktivt arbete avseende attityder och förhållningssätt hos både elever och lärare/ vuxna. Stadsdelen har ett nära samarbete med polisen i lokala Brå (brottsförebyggande rådet. Förvaltningen anser att skolorna är bäst lämpade att bedöma bäst lämpade att bedöma vilka metoder och vilken teknisk apparatur som passar den specifika skolan.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson (s), Elin Låby (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Anders Hellström (m), vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamoten Hans Larsson (fp) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Propositionsordning

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation Ledamöterna Anders Hellström (m), Birgitta Axén (m), Björn Holmberg (m), vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamoten Hans Larsson (fp), tjänstgörande ersättaren Helena Nilsson (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

1 Förvaltningens förslag till beslut avslås.

2 Tillstyrkes att kommunstyrelsen uppdrar åt utbildningsnämnden att

återkomma med en åtgärdsplan för säkrare skolor i enlighet med

skrivelsernas intentioner.

3 Därutöver anföres följande:

Skolan ska som alla andra arbetsplatser i Stockholm vara trygg och säker. Föräldrarna ska veta att deras barn är trygga i skolan. Men till skillnad från företag, förvaltningar och andra arbetsplatser innebär dagens politik att det i våra skolor ofta är fritt fram för våldsverkare och vandaler.

En ökad brottslighet i skolan är särskilt allvarlig. Det medför att våra barn och ungdomar redan på ett väldigt tidigt stadium märker hur utsatta vi människor kan vara inför den som hotar, slår, vandaliserar och stjäl. I värsta fall får de med egna ögon se hur brott kan löna sig om den som stjäl, slår eller skrämmer inte möter en tydlig reaktion från vuxenvärlden. Inte minst viktigt är att unga brottsoffer får ett särskilt starkt stöd i en känslig ålder.

Därför bör kommunstyrelsen initiera ett arbete där utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för hur säkerheten i stadens skolor kan förbättras. Det är rimligt att SISAB involveras i detta arbete.


§21 Stiftelsen Årsta Gårds ansökan om utökning av antalet fritidshemsplatser – yttrande till länsstyrelsen

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som yttrande till Länsstyrelsen

i Stockholms län.

Ärendet

Länsstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttrande över ansökan om fritidshemsplatser från Stiftelsen Årsta Gård.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-09-06.

Dnr; 05-405/ 483. Stiftelsen Årsta Gård bedriver skola, fritidsverksamhet, korttidsboende och särskilt boende för barn och ungdomar med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Verksamheten har tillstånd för 16 fritidshems-platser och ansökan gäller en utökning till 25.

I Stiftelsen Årsta Gårds ansökan till länsstyrelsen finns ingen beskrivning över var fritidsverksamheten ska bedrivas. Förvaltningen har vid besök fått denna fråga förtydligad. Vid besöket upptäcktes brister i brandskyddet och elsäkerheten. Förvaltningen rekommenderade redan i mars stiftelsen att åtgärda vissa brister i brand- och elsäkerheten och delar av detta har inte åtgärdats. Vidare ska kvalitetssystemet redovisas för nämnden. Förvaltningen anser att ansökan ej bör bifallas för närvarande.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson (s), Elin Låby (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamöterna Anders Hellström (m), Hans Larsson (fp), vice ordföranden Göran Holmström (kd) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Propositionsordning

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation Ledamöterna Anders Hellström (m), Birgitta Axén (m), Björn Holmberg (m), Hans Larsson (fp), tjänstgörande ersättaren Helena Nilsson (fp) vice ordföranden Göran Holmström (kd) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

1 Följande yttrande översändes till Länsstyrelsen.

Utifrån de brister i säkerheten som redovisas bör ansökan ändå behandlas på ett korrekt sätt. Ansökan kan därför bifallas om den villkoras utifrån nämnda brister.

Det är därför vår uppfattning att tillstånd om utökat barnantal gällande korttidstillsyn för skolungdom över 12 år vid Stiftelsen Årsta Gård verksamhet bör villkoras med att de i ärendet påvisade bristerna skall åtgärdas intill att verksamhet med utökat barnantal kommer igång. Trots allt har den nuvarande verksamheten såväl gällande tillstånd som bland många brukare en mycket god renommé.


§22 Parkeringssituationen i stadsdelsområdet, särskilt i stadsdelen Årsta

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till trafiknämnden för beaktande.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-09-21.

Dnr; 05-306/ 550. I Enskede-Årsta stadsdelsområde har nya bostäder byggts och en planering pågår för ytterligare bebyggelse av bostäder och verksamheter. Förnyelsen tillsammans med en generationsväxling innebär en väsentlig ökning av befolkningen, därmed också antalet bilar och behovet av parkeringsplatser. Förvaltningen får dagligen synpunkter om svårigheten att parkera från boende och verksamma. Särskilt stadsdelen Årsta är underförsörjt med parkeringsplatser.

Förvaltningen anser att det är angeläget att parkeringssituationen utreds.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v) föreslog med instämmande av övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt till förvaltningens förslag.


§23 Nytt vård- och omsorgsboende i Stureby- genomförandebeslut

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

1 Nytt vård- och omsorgsboende om 53 lägenheter inrättas i hus 23 inom

Stureby sjukhemsområde.

2 Nämnden hemställer om kommunstyrelsens ekonomiutskotts godkännande

av genomförandet.

3 Nämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om

stimulansbidrag för beställarstöd om 5, 3 mnkr för ombyggnad samt 3, 2 mnkr

för tomgångshyror och lägre beläggning på Dalens sjukhem.

4 Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att beställa ombyggnaden.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-09-22.

Dnr; 05-504/ 548. Nämnden uppdrog den 21 december 2004 till förvaltningen att i samverkan med FB Servicehus AB att utreda möjligheten att skapa ett nytt modernt äldreboende i ett av husen 23 eller 24 som ersättning för Dalens sjukhem.

Förvaltningen har behov av ett nytt vård- och omsorgsboende som ersättning för Dalens sjukhem med 90 platser. Avveckling av Dalens sjukhem är planerat till 3:e kvartalet 2006. Förvaltningen avser att nyttja endast hus 23 för äldreboendet. Ombyggnaden av hus 23 ska vara genomförd för inflyttning 1 oktober 2006.

Antalet lägenheter i hus 23 blir efter ombyggnad 53. Pågående planering rymmer totalt 65 platser nya äldreboenden inom Stureby sjukhemsområde.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v) föreslog med instämmande av övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt till förvaltningens förslag.


§24 Nytt vård- och omsorgsboende med demensinriktning inom Stureby sjukhemsområde- genomförandebeslut

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

1 Nytt äldreboende om 12 lägenheter med inriktning demensboende inom

Stureby sjukhemsområde inrättas.

2 Nämnden hemställer om kommunstyrelsens ekonomiutskotts godkännande

av genomförandet.

3 Tjänsteutlåtandet överlämnas till genomförandegruppen för äldreomsorgs-

utbyggnad.

4 Nämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om

stimulansmedel för beställarstöd om 1, 2 mnkr för ombyggnad.

5 Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att beställa ombyggnaden.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-09-22.

Dnr; 05-504/ 141. Nämnden har uppdragit till förvaltningen att utreda möjligheten att skapa ett gruppboende för personer med demens inom Stureby sjukhemsområde.

Förvaltningen har behov av ett äldreboende med heldygnsomsorg inför planerad avveckling av Dalens sjukhem under 2006. I lokaler belägna i planet ovanför Stureby vårdcentral finns möjlighet att skapa ett demensboende om 12 platser. Ett förslag till genomförande har utformats i samarbete med FB Servicehus AB som visar att det är möjligt att bygga om lokalerna till ett modernt demensboende.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v) föreslog med instämmande av övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt till förvaltningens förslag.


§25 Upphandling av renhållning, parkskötsel och vinterväghållning för stadsdelsområde Enskede

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

1 Förvaltningen får i uppdrag att genomföra upphandling av renhållning, parkskötsel och vinterväghållning för stadsdelsområde Enskede.

2 Upphandlingen innefattar inte egen regi anbud i avvaktan på stadsdelen

Skärholmens erfarenheter.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-09-08.

Dnr; 05-105/ 484. Nuvarande entreprenadavtal med Stockholm Entreprenad AB för delområde Enskede löper ut 2006-09-31 och kan ej förlängas ytterligare.

Reglerna om öppen upphandling enligt 5 kapitlet i lagen om offentlig upphandling (LOU) tillämpas, där alla leverantörer får lämna anbud. Den nya avtalsperioden planeras till 2006-10-01- 2009-09-31, med möjlighet till 2 + 2 års förlängning.

Förvaltningen ska enligt nämnden alltid pröva att lägga anbud i egen regi. Förvaltningen följer utvecklingen i Skärholmens stadsdel där renhållning, vinterväghållning samt parkskötsel drivs i egen regi. Förvaltningen föreslår att denna upphandling inte innefattar egen regi anbud.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v) föreslog med instämmande av övriga ledamöter

att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.


§26 Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Policy och riktlinjer för intern och extern representation samt gåvor och uppvaktningar godkännes.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-09-08.

Dnr; 05-199/ 521. Policy för representation beslutades i nämnden i december 1999

och korrigerades i oktober 2001. Föreliggande förslag till policy och riktlinjer följer kommunfullmäktiges beslut, revisionskontorets anvisningar samt har hänsyn tagits till Riksskatteverkets rekommendationer.

Förvaltningen vill framhålla att representation ska användas som ett medel för uppmuntran till personalen, ett medel för att utveckla relationerna internt och externt samt ett stöd för verksamhetsutveckling. All representation i staden ska ske med omdöme och måttfullhet. Efter nämndbeslut ska samtliga chefer informeras om policyn. Cheferna är i sin tur ansvariga för att informera all sin personal om gällande policy.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v) föreslog med instämmande av övriga ledamöter

att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.


§27 Verksamhetsuppföljning av Årsta – och Gesundens gruppbostad

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Rapporten godkännes.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-09-01.

Dnr; 05-505/ 23. Uppföljning genom verksamhetsbesök görs kontinuerligt på alla utförarenheter för äldre och funktionshindrade. Årsta- och Gesundens gruppbostad för funktionshindrade drivs i egen regi.

Uppföljningens resultat är att från tidigare uppföljning 2001 har gruppbostäderna utvecklat sin verksamhet vidare. Förvaltningen bedömer att de rutiner som tagits fram i samband med den förra uppföljningen har gett resultat. Brukarna bedöms få ett meningsfullt liv och en god omvårdnad utifrån sina förutsättningar och behov. Personalen arbetar medvetet med att utveckla och förbättra verksamheten.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v) föreslog med instämmande av övriga ledamöter

att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§28 Sommarkoloniverksamheten 2005

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-09-01.

Dnr; 05-407/ 512. Stadsdelsnämnderna har sedan 1997 haft ansvar för att barn och ungdomar mantalsskrivna i staden erbjudits kollovistelse under sommarlovet.

Sommaren 2005 har utbudet av kollon varierat mellan så kallade traditionella kollon och mer specialinriktade. Perioderna har varierat mellan 6-14 dagar. Förvaltningen erbjöd sammanlagt 622 vårdnadshavare och deras barn kolloplats,

av dessa var 342 flickor och 280 pojkar. Av de som erbjudits plats tackade 119 nej. Tolv entreprenörer har drivit verksamheten under sommaren. Uppföljningsansvaret för verksamheterna vid sommarkolonierna är fördelat mellan stadsdelsförvaltningarna i Stockholm.

Enskede-Årsta driver två verksamheter, Simpvik och Sävnäs på Gålö, som ett komplement till den övergripande sommarkoloniverksamheten. Simpvik och Sävnäs har drivits som dagkolonier.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v) föreslog med instämmande av övriga ledamöter

att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§29 Funktionshinderombudsmannens årsrapport för 2004

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-09-06.

Dnr; 05-505/ 412. Funktionshinderombudsmannen (FO) följer de uppdrag som finns i stadens budget 2004. Rapporten redogör för FO:s arbete och ger förslag på förbättringsåtgärder i ett antal frågor som är strategiskt viktiga för stadens handikappolitiska arbete.

FO anser att förbättringar måste ske för att stockholmare med funktionshinder ska få den delaktighet i samhällslivet som utlovas både i lagstiftning och av stadens handikappolitiska mål när det gäller tillgänglighet, kvalitet i myndighetsutövning och i verksamheter, planering och ombyggnad av bland annat särskilda boendeformer samt arbetsmarknad och fritid.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v) föreslog med instämmande av övriga ledamöter

att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.


§30 Tillsyn av Dalens sjukhem - anmälan av länsstyrelsens beslut

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län 2005-08-29 angående tillsyn av Dalens sjukhem. Dnr; 05-504/506. Länsstyrelsen har vid flera tillfällen riktat kritik mot stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta för bristande planering av vården och omsorgen samt brister i social dokumentation på Dalens sjukhem.

Länsstyrelsen finner vid ett förnyat besök den 16 augusti 2005 att ett förbättringsarbete har skett och pågår för att rätta till påtalade brister. Länsstyrelsen

avslutar tillsynen av sjukhemmet utan kritik, men med vissa påpekanden.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v) framlade med instämmande av övriga ledamöter

ett förslag till beslut och yrkade bifall därtill.

§31 Nämndens konferens den 12-13 oktober

Nämnden beslutade att ha en konferens på Villa Söderås, Lidingö den 12-13 oktober. Inbjudan och information kommer att sändas ut senare.

§32 Balanslista avseende uppdrag från Enskede- Årsta stadsdelsnämnd

Enskede- Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-09-14.

Balanslistan redovisar de uppdrag som nämnden lämnat till förvaltningen och innefattar kvarstående uppdrag, skrivelser och frågor.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v) föreslog med instämmande av övriga ledamöter

att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§33 Anmälan av protokoll från lokala råd m.m.

Anmäldes sammanträdesprotokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

2005-08-19.

§34 Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll m.m.

Anmäldes inkomna skrivelser, protokoll m.m., bilaga § 34.

Förvaltningen fick i uppdrag att vidta åtgärder som föranleds av anmälan.

§35 Anmälan av beslut enligt delegationsordningen

Anmäldes beslut enligt delegationsordningen

- personalärende, begäran att få ta del av sekretesshandlingar

samt ny ledningsorganisation på Stureby sjukhem.

§36 Stadsdelsdirektörens information

Alexandar Djordjevic informerade om konsumentprojektet Välj själv.

- PM, dagbarnvårdare i Östberga

- PM, redovisning av kostnad för skolskjuts avseende särskolan

- Lukt i Årstaskogen

- Beredskap inför TBC

- Vattenskada i lokalen Träffpunkt Dalen

- Hälsans Stig i Östberga invigs den 29 september

- Vad är viktigt för dig inför 2006- mingla med politiker den 27 september

- Inbjudan från SL - information om trafikförändringar den 29 september.

§37 Nämndens frågor

Frågor som ställdes:

- Gatlyktor/ belysning saknas på Årstafältet – Göta landsväg

- Proportion av ekologisk mat och mjölk i verksamheterna

- Ventilationstunnel vid Gesunden

- Upphandling/ ansvarsfördelning av renhållning, parkskötsel och vinterväghållning för Årsta och Enskede.