Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2009-10-22

Sammanträde 2009-10-22

Datum
Klockan
16.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

6 Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter. Svar på remiss (A) *

7 Anmälan av ekonomisk uppföljning september 2009 (A)

8 Anmälan av protokoll 9/2009 från nämndens handikappråd (A)

9 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V) *

10 Anmälan av Svea hovrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Pennfäktaren 11 på Norrmalm. Hemligt (M&V) *

11 Friköpspris för flerbostadshustomträtter (M&V)

12 Programsamråd för Förbifart Stockholm. Svar på remiss (PU + Tk) *

13 Markanvisning för bostäder vid Solberga Bollplan i Solberga till NCC Boende AB, Wallenstam AB samt Stockholmhem AB. Inriktningsbeslut (PU) Älvsjö

14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Hässelby villastad 28:1 i Hässelby till IKANO Bostaden AB (PU) Hässelby-Vällingby

15 Detaljplan för fastigheten Linneduken 1 i stadsdelen Riksby. Samråd om planförslag (PU) Bromma

16 Markanvisning för bostäder inom delar av fastigheterna Midsommarkransen 1:1 och Västberga 1:1, invid fastigheten Timotejen 17 i Västberga till SSM Bygg & Fastighets AB (PU) Hägersten-Liljeholmen

17 Markanvisning för bostäder på fastigheterna Muffen 5, 6 och 7 i Fruängen till PEAB (PU) Hägersten-Liljeholmen

18 Markanvisning för badanläggning och bostäder inom fastigheten Sturen Större 12 i stadsdelen Södermalm till DeLi Bygg & montage AB (PU) Södermalm

19 Slutredovisning av utbyggnad för hotell inom fastigheten Åkern 17 på Södermalm med Aspelin-Ramm Fastigheter i Stockholm (PU) Södermalm

20 Markanvisning inom fastigheten Örby 4:1 vid kv Stillbilden i Högdalen till Aga gas AB samt överlåtande av exploateringsavtal för område vid kv Tippen till Stockholm gas (PU) Enskede-Årsta-Vantör

21 Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark för del av fastigheten Örby 4:1 i Örby, till Arcona AB (PU) Enskede-Årsta-Vantör

22 Markanvisning för bostäder inom del av Skarpnäcks gård 1:1 i Bagarmossen till Byggnadsfirman Erik Wallin AB (PU) Skarpnäck

23 Markanvisning för förskoleändamål inom fastigheterna Sköndal 1:7 och 1:9 i Sköndal till SISAB (PU) Farsta

24 Detaljplan för del av fastigheten Isafjord 1 m m i Kista, S-Dp 2008-14572-54. Remiss. Exploateringsavtal mellan staden och Klövern Disa AB om utbyggnad av kontor, industri och handel inom del av fastigheten Isafjord 1. Genomförandebeslut (PU) Kista

25 Motion (2009:20) om Slussen som Stockholms "Circular Quay" - en Centralstation för vattenburen kollektivtrafik. Svar på remiss (SP) *

26 Motion (2009:25) om tidsbegränsad tekniktävling kring frågan om eventuell nedgrävning av tunnelbanan vid Slussenområdet. Svar på remiss (SP) *

27 Nationell plan för transportsystemet 2010 - 2021 samt miljökonsekvensbeskrivning. Svar på remiss. (M&T + Tk + Mf + Sbk) *

28 Exploateringsavtal för bostäder och konferens med Ulvsunda Slott AB inom kv Ulvsunda Slott i stadsdelen Ulvsunda samt köpeavtal för försäljning av del av Ulvsunda 1:3 till Ulvsunda Slott AB. Bordlades den 17 september 2009 nr 14 (PU) Bromma

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (146 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Exploateringsnämnden utser vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (S) att tillsammans med ordföranden Petter Lindfors (M) justera dagens protokoll.

Justering sker den 28 oktober 2009.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Information om

Förvaltningschefen Krister Schultz informerar om julbord.

Svar på fråga om

Fråga ställas av Ann-Margrethe Livh (V) angående Lerlångshus i Rågsved.

Förvaltningschefen Krister Schultz svarar på frågan.

Beslut

Exploateringsnämnden tackar för informationen och svaret på frågan.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Beslut

Exploateringsnämnden lägger redovisning av inkomna skrivelser till handlingarna.

Ärendets handlingar

Inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till exploateringsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 13 oktober 2009 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 22 oktober 2009.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

Dnr E2009-010-00076

Beslut

Exploateringsnämnden lägger anmäld redovisning till handlingarna.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 2 oktober 2009.

§5 Revisionsberättelse för 2008

Dnr E2009-130-00727

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att, som yttrande över årsrapport avseende revisionen av exploateringsnämndens verksamhet under 2008, till nämndens revisorer (revisorsgrupp 2) överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden beslutar justera ärendet omedelbart.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Petter Lindfors (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (S) och Emilia Hagberg (MP) enligt följande:

Det är viktigt för nämnden att arbeta vidare med prognossäkerheten. När det gäller investeringsramen så kan vi mer förstå att det kan vara svårt att vara träffsäker i ett tidigt skede i exploateringsprocessen. Men när det gäller försäljningsbetinget så borde det inte vara lika svårt. Om fullmäktige har fattat beslut om ett beting på 500 miljoner kronor så skulle det kunna vara lätt att hålla sig till det.

Vi vill också påpeka att det är viktigt att arbeta vidare och utveckla den Tekniska handboken så att olyckor, som den i Kista, inte händer framöver.

§6 Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter. Svar på remiss

Dnr E2009-000-01449

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av stadsledningskontorets förslag med kontorets utlåtande.

 2. Nämnden beslutar justera ärendet omedelbart.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Petter Lindfors (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Hagberg (MP) enligt följande:

Det är mycket glädjande att det nu finns en stor majoritet bland Stockholms politiker om rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter, ett förslag som Miljöpartiet lade redan i juli 2008 i en motion till kommunfullmäktige.

Precis som Stadsledningskontoret skriver är erfarenheterna från de kommuner och landsting som har infört rökfri arbetstid uteslutande goda. Rökfri arbetstid är framför allt viktig för "tredje man", dvsäldre med hemtjänst,äldre och personer med funktionsnedsättningar på boendenochbarn på skolor och förskolor. Det är en viktig del av livskvaliteten att inte behöva utsättas för rök och röklukt. När det gäller barn och ungdomar är det viktigt att de vuxna är bra förebilder, eftersom de tar efter hur vuxna gör.

Det finns fler fördelar; de som vill sluta röka får det lättare att göra detta när arbetskamrater inte tar rökpauser. Erfarenheterna från kommuner och landsting visar också på att fler anställda slutar röka eller minskar sin konsumtion. Även för äldre och personer med funktionsnedsättningar blir det lättare att sluta om inte personalen som kommer på besök inte luktar rök.

En mycket viktig del i arbetet med att minska rökningen är att alla anställda som röker ska erbjuds gratis kurser i rökavvänjning.Nikotin är mer beroendeframkallande än alkohol och heroin och därför behöver de rökare som vill sluta ges all hjälp att göra detta.

§7 Anmälan av ekonomisk uppföljning september 2009

Dnr E2009-112-00375

Beslut

Exploateringsnämnden godkänner anmälan.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 9 oktober 2009.

§8 Anmälan av protokoll 9/2009 från nämndens handikappråd

Beslut

1 Exploateringsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendets handling

Protokoll 9/2009 från stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens gemensamma handikappråds sammanträde den 25 augusti 2009.

§9 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr E2009-551-01394

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet mm beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Beslut i ärende justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 5 oktober 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Petter Lindfors m fl (M) Gulan Avci (FP), vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (S) och Emilia Hagberg (MP) föreslår (se beslutet).

2) Ann-Margrethe Livh (V) föreslår följande:

Avslå förslaget samt därutöver anförs följande:

Det finns ingen anledning för Stockholms stad att sälja ut allmännyttan, inte heller finns det någon anledning för staden att regelmässigt avstå för förköpsrätten vid försäljning av fastigheter. Stadens ägande bör öka, inte minska.

Utförsäljningen av allmännyttan är särskilt allvarligt, alla har inte råd att köpa bostadsrätt, en politik som riskerar att på sikt driva ut folk på gatan är direkt omänsklig och om bostadsrätten blir norm och hyresrätt undantag kommer segregationen att ytterligare accentueras, vilket i sin tur kommer att öka utanförskapet.

Beslutsgång

Ordförande Petter Lindfors (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Ann-Margrethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§10 Anmälan av Svea hovrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Pennfäktaren 11 på Norrmalm. Hemligt

§11 Friköpspris för flerbostadshustomträtter

Dnr E2009-514-01626

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att friköpspriser för flerbostadshustomträtter skall beräknas på det sätt som anges i kontorets utlåtande.

 2. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige bemyndigar exploateringsnämnden att framledes korrigera friköpspriset när det bedöms påkallat med hänsyn till hur priserna på fastighetsmarknaden utvecklas.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 5 oktober 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (M) och Gulan Avci (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (S) föreslår följande:

Avslå kontorets förslag till beslut samt därutöver anföra:

Varje majoritet har haft ett beting på försäljningsinkomster. Men aktiv markförvaltning innebär inte att man som politisk majoritet säljer på grund av en politisk ideologi utan att se den strategiska betydelsen av markinnehav. Vi vänder oss mot de generella försäljningar som har varit den nuvarande majoritetens politik.

Vi är inte emot att man säljer mark när försäljningen sker utifrån stadens behov. Men när staden säljer så skall marken säljas till marknadspriser.

3) Emilia Hagberg (MP) föreslår följande:

Friköpspriset för alla typer av flerbostadshus skall vara marknadsvärdet.

Därutöver anföra följande:

Det är rimligt att friköpspriset för alla typer av flerbostadshus beräknas på samma sätt, men marken får inte säljas till underpris eftersom det är stadens gemensamma tillgångar som säljs ut. Med stigande marknadsvärden innebär försäljning till taxeringsvärdet vid ansökningstidpunkten att friköpspriset i praktiken är långt under marknadsvärdet. Istället bör friköpspriset motsvara markandsvärdet.

4) Ann-Margrethe Livh (V) föreslår följande:

Avslå kontorets förslag till beslut. Därutöver anförs följande:

Vi är starkt kritiska till majoritetens ideologiska utförsäljningar. Det är strategiskt viktigt för staden att äga mark för den framtida planeringen av staden. Om staden säljer mark så ska den självklart säljas till marknadspriser.

Beslutsgång

Ordförande Petter Lindfors (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag. Emilia Hagberg (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag. Ann-Margrethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§12 Programsamråd för Förbifart Stockholm. Svar på remiss

Dnr E2009-512-01352

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Exploateringsnämnden besvarar stadsbyggnadskontorets remiss med kontorens gemensamma utlåtande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets och trafikkontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 14 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Petter Lindfors m fl (M) Gulan Avci (FP) och vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (S) föreslår (se beslutet).

3) Emilia Hagberg (MP) föreslår att som svar på remiss anföra följande:

Förbifarten Stockholm ökar miljöbelastningen i regionen och leder till att det blir ännu svårare att nå klimatmålen. Trängsel och trafikproblem löses inte med flera motorvägar. Istället måste biltrafiken och den trängsel den medför, minska genom bättre kollektivtrafik, mer gods på järnväg, sjötransporter, bil- och persontransporter på vattnet och ett utbyggt trängselavgiftssystem.

Förbifart Stockholm kommer att leda till en utglesad stadsstruktur och motverka stadens arbete att bygga en tät stad. Leden gynnar glesa bostadsområden längre från regioncentrum där bilpendling varje dag är det vanliga transportsättet. Detta skapar resmönster som motverkar såväl Sveriges internationella klimatåtaganden som de lokala och regionala miljömålen. Förbifart Stockholm är därför inte förenlig med ett långsiktigt hållbart transportsystem. De allra flesta resenärerna i Stockholmsregionen ska till eller från staden kärna. Väldigt få har för avsikt att passera från norr till syd och tvärtom.

Den förväntade höga befolkningsökningen i Stockholms län ställer stora krav på infrastrukturen. Det ställer även ökade krav på att ta tillvara de oexploaterade grönområden som finns kvar i regionen.

4) Ann-Margrethe Livh (V) föreslår att som svar på remiss anföra följande:

För att få ett långsiktigt hållbart Stockholm måste det satsas offensivt på en hållbar stadsstruktur och på hållbara transporter.

Stockholm ska vara en modern stad med moderna lösningar som håller för framtiden. I första hand ska satsningar göras på kollektiv- och cykeltrafik.

Storskaliga motorvägsbyggen är gammalmodiga trafiklösningar utan förankring i dagens klimatdebatt, och planerna på. Förbifart Stockholm måste därför skrinläggas.

Beslutsgång

Ordförande Petter Lindfors (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Emilia Hagberg (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Ann-Margrethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§13 Markanvisning för bostäder vid Solberga Bollplan i Solberga till NCC Boende AB, Wallenstam AB samt Stockholmhem AB. Inriktningsbeslut

Dnr E2008-513-01902

Ärendet bordläggs.

§14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Hässelby villastad 28:1 i Hässelby till IKANO Bostaden AB

Dnr E2009-513-01037

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Hässelby- Villastad 28:1 till IKANO Bostaden AB och ger kontoret i uppdrag att träffa erfoderliga avtal.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 21 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Petter Lindfors m fl (M) Gulan Avci (FP), vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (S) och Ann-Margrethe Livh (V) föreslår (se beslutet).

2) Emilia Hagberg (MP) föreslår följande:

Avslå kontorets förslag samt därutöver anföra följande:

Förslaget innebär ingrepp i grönområden utan redovisning av hur kompensationen ska gå till. Området ligger långt från spårbunden kollektivtrafik, och i ärendet saknas en strategi för hur man trots det ska kunna minska klimatpåverkan.

Beslutsgång

Ordförande Petter Lindfors (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Emilia Hagberg (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordförande Petter Lindfors m fl (M) och Gulan Avci (FP) enligt följande:

Stockholm behöver fler bostäder för att kunna möta behoven hos de människor som flyttar hit. Därför är det positivt att ge klartecken för nya lägenheter i Hässelby Villastad. Ett tillskott av nyproducerade lägenheter med god standard kan förväntas bidra till att höja områdets attraktivitet och öka kundunderlaget för det lokala näringslivet i exempelvis Åkermyntans centrum.

Hässelby Villastad präglas huvudsakligen av småhus. I Hässelby som helhet råder emellertid en dominans av hyresrätter. Det hade därför varit önskvärt att bostäderna som denna anvisning avser hade upplåtits med bostadsrätt för att åstadkomma mer blandade upplåtelseformer. Genom att marken anvisas till en privat byggherre säkerställs dock att inte allmännyttans dominans förstärks ytterligare.

Att bostadsrättsformen i nuläget kan upplevas som riskfylld får anses förståeligt mot bakgrund av det osäkra marknadsläget för närvarande. Exploateringsnämnden anser dock att det är angeläget att hålla öppet för en framtida ombildning till bostadsrätter om de boende så skulle önska.

Särskilt uttalande lämnas av Ann-Margrethe Livh (V) enligt följande:

Vi ser positivt på att det byggs cirka 100 hyreslägenheter vid Grantorpsgränd i stadsdelen Hässelby Villastad. Ett problem är att området saknar tillgång till fungerande kollektivtrafik. Det är långt till närmaste busshållplats och tunnelbana. Vi anser att staden omedelbart bör kontakta landstinget för att få till stånd en bra kollektivtrafiklösning innan området står klart.

Utan en lösning av kollektivtrafikproblemet kommer de boende i stor utsträckning att vara hänvisade till resande i egen bil, vilket inte är acceptabelt i nya områden som planeras i staden. Alla Stockholmare ska kunna resa med kollektiva miljövänliga transportmedel.

Ersättaryttrande

Erik Slottner (KD) instämmer i Petter Lindfors m fl (M) och Gulan Avci (FP) särskilda uttalande.

§15 Detaljplan för fastigheten Linneduken 1 i stadsdelen Riksby. Svar på remiss

Dnr E2009-512-01412

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på ändraddetaljplan inom fastigheten Linneduken 1 i stadsdelen Riksby, S-Dp 2009-00171-54.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 28 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Petter Lindfors m fl (M) och Gulan Avici (FP) vill avgöra ärendet idag.

2) Vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (S), Emilia Hagberg (MP) och Ann- Margrethe Livh (V) vill återremittera ärendet enligt följande:

1 Återremittera ärendet.

2 Ge kontoret i uppdrag att tillsammans med Trafik- och renhållningsnämnden. och Stadsbyggnadsnämnden ta fram en helhetsplanering för Brommaplan.

Därutöver anförs följande:

Vi anser att det är dags att ta tag i en helhetsplanering för Brommaplan. Det är attraktivt att bo i närförort och Brommaplan har med sitt kollektivtrafiknära läge stora möjligheter att utvecklas med nya bostäder mm. Men det finns också flera problemområden just vid Brommaplan, t ex kraftig trafik och buller. Därför måste utvecklingen av Brommaplan ske utifrån en helhetsperspektiv.

Platsen för bebyggelsen är mycket bullerutsatt, de som kommer att bo i husen kommer att bo mellan ett tunnelbanespår som går i ytläge och Drottningholmsvägen, som dessutom är livligt trafikerad. Vi anser att det kunde vara fördelaktigt att överväga kontorsbyggnation istället för bostäder.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordförande Petter Lindfors (M) ställer de framlagda förslaget att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Därefter framlagda förslag till beslut

Ordförande Petter Lindfors m fl (M) och Gulan Avci (FP) föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Petter Lindfors (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (S), Emilia Hagberg (MP) och Ann-Margrethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag i delen om återremiss.

§16 Markanvisning för bostäder inom delar av fastigheterna Midsommarkransen 1:1 och Västberga 1:1, invid fastigheten Timotejen 17 i Västberga till SSM Bygg & Fastighets AB

Dnr E2009-513-01541

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheterna Midsommarkransen 1:1 och Västberga 1:1 till SSM Bygg & Fastighets AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 28 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Petter Lindström m fl (M), Gulan Avci (FP) och Emilia Hagberg (MP) vill avgöra ärendet idag.

2) Vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (S) och Ann-Margrethe Livh (V) vill återremittera ärendet och därutöver anföra följande:

Mark inom stadens gränser skall inte säljas om inte särskilda skäl föreligger. Genom att sälja ut våra gemensamma tillgångar genomför den nuvarande borgerliga majoriteten en allt snabbare privatisering av Stockholm. Något som undandrar framtida Stockholmare intäkter och innebär en misshushållning med gemensamma resurser. Visst kan försäljning av mark vara del av en god förvaltning, men den ska då vara motiverad av något annat än enbart viljan att sälja. En sådan politik, som vill privatisera av ideologiska skäl, innebär oftast att man slumpar bort innevånarnas gemensamma tillgångar. En aktiv fastighetsförvaltning innehåller dessutom både köp och försäljningar, inte enbart försäljningar.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordförande Petter Lindfors (M) ställer de framlagda förslaget att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Därefter framlagda förslag till beslut

Ordförande Petter Lindfors m fl (M), Gulan Avci (FP) och Emilia Hagberg (MP) föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Petter Lindfors (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (S) och Ann-Margrethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag i delen om återremiss.

§17 Markanvisning för bostäder på fastigheterna Muffen 5, 6 och 7 i Fruängen till PEAB

Dnr E2009-513-01545

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden anvisar fastigheterna Muffen 5, 6 och 7 i Fruängen för bostäder till Peab och ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering med tomträtt.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Petter Lindfors (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§18 Markanvisning för badanläggning och bostäder inom fastigheten Sturen Större 12 i stadsdelen Södermalm till DeLi Bygg & montage AB

Dnr E2007-512-01515

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden anvisar mark för badanläggning och bostäder inom fastigheten Sturen Större 12 till DeLi Bygg & Montage AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 30 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Petter Lindfors (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§19 Slutredovisning av utbyggnad för hotell inom fastigheten Åkern 17 på Södermalm med Aspelin-Ramm Fastigheter i Stockholm

Dnr E2009-500-01209

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner slutredovisningen av utbyggnad för hotell inom fastigheten Åkern 17 på Södermalm med Aspelin-Ramm Fastigheter i Stockholm.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Petter Lindfors (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§20 Markanvisning inom fastigheten Örby 4:1 vid kv Stillbilden i Högdalen till Aga gas AB samt överlåtande av exploateringsöverenskommelse för område vid kv Tippen till Stockholm Gas AB

Dnr E2008-513-01729

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för tankstation med biogas inom fastigheten Örby 4:1 vid kv Stillbilden till AGA Gas AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden godkänner att AGA Gas AB överlåter överenskommelse om exploatering och arrende inom del av fastigheterna Örby 4:1 och Gubbängen 1:1, till Stockholm Gas AB.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 30 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till

1) Petter Lindfors m fl (M), Gulan Avci (FP) och Ann-Margrethe Livh (V) vill avgöra ärendet idag.

2) Vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (S) och Emilia Hagberg (MP) vill återremittera ärendet enligt följande:

 1. Återremittera förslaget.

 2. Uppdra åt kontoret att ta fram en helhetsplanering för den framtida utvecklingen av Högdalens industriområde. Därutöver anförs följande:

Högdalens industriområde är av stor strategisk betydelse och det finns många viktiga verksamheter som behöver lokaliseras där. Samtidigt är ytan begränsad och omgiven av rekreationsområden, vilket gör att en utvidgning inte är okomplicerad. Det är därför av största vikt att staden noga överväger hur området kan nyttjas och utvecklas på bästa sätt i framtiden. För det krävs att kontoret tar fram och för nämnden presenterar en övergripande plan för områdets utveckling. När beslut togs om lokalisering av tankstation våren 2009 ansågs det så brådskande att ta att föreslagen bordläggning avslogs. När det nu finns ett nytt förslag på lokalisering är det ett tecken på att en genomtänkt helhetsplanering är nödvändig.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordförande Petter Lindfors (M) ställer de framlagda förslaget att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Därefter framlagda förslag till beslut

1) Petter Lindfors m fl (M) och Gulan Avci (FP) föreslår (se beslutet).

2) Ann-Margrethe Livh (V) föreslår följande:

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas i huvudsak som svar till stadsbyggnadskontoret. Därutöver anförs följande:

Det är positivt och helt nödvändigt ur klimatsynpunkt att det planeras för biogasanläggningar i staden. I detta ärende är det bra att läget har ändrats till norr om Kvicksundsvägen. Ekologiska kompensationsåtgärder för intrånget i naturmark måste genomföras. Den befintliga värdefulla våtmarken Gökdalen, med sumpskog och många rödlistade arter, kan t ex förbättras och tillgängliggöras. Det är väsentligt att biologiska spridningsvägar behålls så långt som möjligt. Grövre ädellövträd i området bör i möjligaste mån skyddas och sparas.

Beslutsgång

Ordförande Petter Lindfors (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (S) och Emilia Hagberg (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag i delen om återremiss.

Ann-Margrethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§21 Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark för del av fastigheten Örby 4:1 i Örby, till Arcona AB

Dnr E2009-511-01148

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark mellan exploateringsnämnden och Arcona AB avseende del av fastigheten Örby 4:1 i Örby, med en försäljningsinkomst om totalt ca 10 mnkr enligt vad som anges i kontorets utlåtande, och ger kontoret i uppdrag att vidta de åtgärder som är erforderliga för marköverlåtelsens fullföljande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Petter Lindfors m fl (M), Gulan Avci (FP) och vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (S) föreslår (se beslutet).

2) Emilia Hagberg (MP) och Ann-Margrethe Livh (V) föreslår följande:

Förslaget avslås. Därutöver anförs följande:

Det finns väldigt få allmänna grönytor i området. Området domineras av småhus och det är dåligt nyttjande av markresurserna att använda marken till radhus. Byggande i Stockholm ska i första hand ske på redan exploaterad mark och utifrån en översiktlig planering.

Beslutsgång

Ordförande Petter Lindfors (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Emilia Hagberg (MP) och Ann-Margrethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (S) enligt följande:

Vi anser att nämnden borde ha prövat markanvisningen med tomträtt. Vi ville återremittera ärendet på grund av när nämnden behandlade ärendet om markanvisningen till Arcona AB.

§22 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 i Bagarmossen till Byggnadsfirman Erik Wallin AB

Dnr E2009-513-01002

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 till Byggnadsfirman Erik Wallin AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Ärendets handling

- Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 september
2009.

- Skrivelse från boende i området, inkommen den 21 oktober 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Petter Lindfors m fl (M) och Gulan Avci (FP) vill avgöra ärendet idag.

2) Vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (S), Emilia Hagberg (MP) och Ann- Margrethe Livh (V) vill återremittera ärendet enligt följande:

 1. Återremittera ärendet.

 2. Göra en områdesplanering för Bagarmossen. Därutöver anföra följande:

Vi anser att just delar av den här markanvisningen inte är det allra bästa. Det finns skäl att vara försiktig varje gång man markanvisar i närheten av naturreservat. I detta ärende är en av föreslagna områden för bebyggelse nära Nackareservatet.

Dock finns det både behov och möjligheter att bygga i Bagarmossen, det finns också byggbar mark. Men den marken måste användas på ett effektivt sätt och man bör bygga för att främja integration i området. Därför vill vi att kontoret tar fram ett plan för hela området så att nämnden kan bedöma, dels hur mycket staden kan bygga i området och hur staden skall bygga.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordförande Petter Lindfors (M) ställer de framlagda förslaget att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Därefter framlagda förslag till beslut

Petter Lindfors m fl (M) och Gulan Avci (FP) föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Petter Lindfors (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (S), Emilia Hagberg (MP) och Ann-Margrethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§23 Markanvisning för förskoleändamål inom fastigheterna Sköndal 1:7 och 1:9 i Sköndal till SISAB

Dnr E2009-513-01542

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden anvisar mark för förskoleändamål inom fastigheterna Sköndal 1:7 och 1:9 i Sköndal till SISAB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Petter Lindfors (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Emilia Hagberg (MP) enligt följande:

Miljöpartiet har motsatt sig den omfattande utbyggnaden av radhus, villor m fl bostäder i Stora Sköndal. Detta genomförs ändå. Då är det rimligt att en förskola tillkommer i området.

§24 Detaljplan för del av fastigheten Isafjord 1 m m i Kista. Remiss. Exploateringsavtal mellan staden och Klövern Disa AB om utbyggnad av kontor, industri och handel inom del av fastigheten Isafjord 1. Genomförandebeslut

Dnr E2009-512-00789

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som remissvar på förslag till detaljplan för del av Isafjord 1 m m,
  S-Dp 2008-14572-54.

 2. Nämnden godkänner rubricerade förslag till exploateringsavtal mellan staden och Klövern Disa AB.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Petter Lindfors (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§25 Slussen som Stockholms ”Circular Quay” – en Centralstation för vattenburen kollektivtrafik. Motion (2009:20). Svar på remiss

Dnr E2009-330-01251

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remiss från kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 30 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Petter Lindfors m fl (M) Gulan Avci (FP), vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (S) och Ann- Margrethe Livh (V) föreslår (se beslutet).

2) Emilia Hagberg (MP) föreslår bifalla motionen samt därutöver anföra följande:

Stockholm har unika möjligheter att driva delar av kollektivtrafiken på vatten. Det är glädjande att kontoret bedömer att det nya förslaget på utformning av Slussen har goda förutsättningar att innefatta båttrafik. Det krävs dock ett aktivt planeringsarbete för att detta ska genomföras. Det är även positivt att man efter samrådsomgången inför beslut om Översiktplanen även tittat på båttrafiken som en viktig del av stadens transportsystem.

Beslutsgång

Ordförande Petter Lindfors (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Emilia Hagberg (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (S) enligt följande:

Slussen har diskuterats länge nu. Men vi anser att nu börjar det bli dags att skrida från ord till handling. Slussen som trafikplats har sedan länge varit ett ställe som dels är ful men som också håller på att vittra sönder som trafiklösning.

Det är viktigt att lösa framförallt problemet med slussfunktionen, som förhindrar översvämningar samt att tillse att staden får en trafiklösning som är trygg samt att bussterminalen blir trevligare och tryggare än den är nu.

§26 Motion (2009:25) om tidsbegränsad tekniktävling kring frågan om eventuell nedgrävning av tunnelbanan vid Slussenområdet. Svar på remiss

Dnr E2009-400-00676

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remiss från kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 30 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden förslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Petter Lindfors (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (S) enligt följande:

Slussen har diskuterats länge nu. Men vi anser att nu börjar det bli dags att skrida från ord till handling. Slussen som trafikplats har sedan länge varit ett ställe som dels är ful men som också håller på att vittra sönder som trafiklösning.

Det är viktigt att lösa framförallt problemet med slussfunktionen, som förhindrar översvämningar samt att tillse att staden får en trafiklösning som är trygg samt att bussterminalen blir trevligare och tryggare än den är nu.

§27 Nationell plan för transportsystemet 2010 – 2021 samt miljökonsekvensbeskrivning. Svar på remiss

Dnr 2009-16745-32

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma utlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Exploateringskontorets, trafikkontorets, miljöförvaltningens och stadsbyggnadskontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Petter Lindfors m fl (M) och Gulan Avci (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (S) föreslår följande:

 1. I huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

 2. uttalar att spårprojekten i Stockholmsöverenskommelsen genomförs, samt

därutöver anföra:

Det är anmärkningsvärt att flera spårprojekt saknas i förslaget till nationell plan och att den borgerliga majoriteten helt passivt åser detta, trots att möjligheter till förhandlingar har funnits under hela 2009. I stället byggs det som Handelskammaren nu kallar för NK- expressen. Detta innebär att majoriteten helt enkelt struntar i Stockholmsöverenskommelsen.

3) Emilia Hagberg (MP) och Ann-Margrethe Livh (V) föreslår att som svar på remiss anföra följande:

Huvudmålen för alla trafiklösningar i Stockholmsregionen måste vara lägre utsläpp, minskade bilköer och bättre kollektivtrafik. Ingenstans i planen ställs den strategiskt viktiga frågan om den omfattande satsningen på nya vägar är förenlig med miljömålen.

Transportsektorn står för en stor del av de miljöskadliga utsläppen och ska därför omstruktureras för att uppnå nationella och internationella miljömål. En kraftfull satsning på spårutbyggnader är därför nödvändig. De omfattande vägsatsningarna i planen strider mot målet att minska trafikens negativa klimatpåverkan och äter upp utrymmet för nödvändiga spårutbyggnader.

Storskaliga motorvägsbyggen är gammalmodiga trafiklösningar utan förankring i dagens klimatdebatt, och planerna på bl.a. Förbifart Stockholm måste därför skrinläggas. I Stockholmsöverenskommelsen har parterna enats om en rad miljömål, bl.a. att minska CO2-utsläppen från trafiken fram till 2030 med 30 %. Vi ser ingen möjlighet att uppnå dessa mål om man står fast vid att bygga Förbifart Stockholm.

Angelägna objekt från Stockholmsförhandlingen som nu fallit bort är t.ex. Spårväg Syd, Nynäsbanans fortsatta dubbelspårutbyggnad, tunnelbanan mellan Odenplan och Karolinska samt utbyggnad av spårväg mellan Solna och Universitetet.

Vi instämmer med trafikkontoret i dess bedömning att Spårväg Syd har en viktig funktion för att knyta ihop söderort på tvären och att den har en regional utjämningsfunktion för att minska skevheten mellan norra och södra Stockholm avseende socioekonomiska förhållanden. Dessa angelägna objekt skulle kunna finansieras om Förbifart Stockholm utgick ur planen. Vår slutsats blir därför att avvisa planen.

Beslutsgång

Ordförande Petter Lindfors (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag. Emilia Hagberg (MP) och Ann-Margrethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§28 Exploateringsavtal för bostäder och konferens med Ulvsunda Slott AB inom kv Ulvsunda Slott i stadsdelen Ulvsunda samt köpeavtal för försäljning av del av Ulvsunda 1:3 till Ulvsunda Slott AB

Dnr E2009-511-01446

Bordlades den 17 september 2009 nr 14

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Skrivelsen besvaras med exploateringskontorets utlåtande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 11 september 2009. I

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Petter Lindfors m fl (M) Gulan Avci (FP), vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (S) och Ann- Margrethe Livh (V) föreslår (se beslutet).

2) Emilia Hagberg (MP) föreslår avslag för kontorets förslag samt därutöver anföra följande:

Ulvsunda Slottspark är viktig både för de närboendes rekreation och som barriär mot omgivande trafik. Trafiksituationen i förslaget är inte godtagbar för de som skulle bo i området. Därför motsätter vi bebyggelsen i parken. De kulturhistoriska värden som parken utgörs av bör utvecklas.

Beslutsgång

Ordförande Petter Lindfors (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Emilia Hagberg (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Ann-Margrethe Livh (V) enligt följande:

Behovet av bostäder är stort i Stockholms stad och det är positivt att det byggs i den här delen av staden. Ju fler bostäder som byggs desto viktigare är det att de grönytor som finns är tillgängliga för den växande befolkningen i området. Det är olyckligt att staden säljer mark och vi vill understryka att de planerade radhusen inte får utgöra ett hinder för att människor ska få tillträde till grönområdet runt Ulvsunda slott. Vi vill se hyresrätter istället för bostadsrätter.